Aukcja Antykwaryczna nr 132
odbyła się dnia 2016-11-12

  Katalog   Foto   Regulamin   Literatura   Wyniki   Opis   Moja aukcja   Download  

WYDAWNICTWA XIX - XXI WIEKU
Poz. Opis     Cena    
1. Fotografia pozycji 1ADAMOWICZ Bogusław - Poezye. Wyd. B. Kozakiewicz. Paryż 1903. Czc. A. Reiffa. 16, s.22, [1], okł.oryg.
Podklejony grzbiet i margines okładki. Autor (1870-1944), poeta, prozaik i malarz okresu Młodej Polski. Twórca patriotycznych wierszy i utworów inspirowanych symbolizmem, impresjonizmem i parnasizmem.

120,-
2. Fotografia pozycji 2Fotografia pozycji 2[ADWENTOWICZ]. Karol Adwentowicz 1899-1934. Wydawnictwo zbiorowe pod red. Eugenjusza Świerczewskiego. W‑wa 1934. Nakł. Komitetu Jubil. 8,s.80, ilustracje, okł.oryg.
Okładka przykurzona. Odręczna dedykacja artysty, dat.: 21/V 34. Wydawnictwo dla uczczenia 35 lat pracy scenicznej K. Adwentowicza. Teksty wybitnych polskich osobistości życia publicznego.

150,-
3. Fotografia pozycji 3Fotografia pozycji 3AJSCHYLOS - Dzieje Orestesa. Przekład Jana Kasprowicza. Lwów 1908. Tow. Wyd. 8,s.II,194, okł.oryg.
Okładka naddarta. poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza.

200,-
4. Fotografia pozycji 4ALBUM pamiątek. 1863. Lwów 1913. Nakł. i czc. Drukarni Polskiej. 16 podł.;s.32, 59 kart z ilu­stracjami, okł.oryg.
Małe przybrudzenie brzegów pr. marginesu, poza tym stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tekst: Z historji i wspomnień pióra Franciszka Jaworskiego. Ilustracje podzielone tematycznie: I: Okres manifestacyjny. II: Sprawa włościańska. III: Walka z najazdem. IV: Organizacja cywilna i wojskowa. V: Leci liście z drzewa. .. Na ilustracjach pamiątki historyczne tego okresu: biżuteria żałobna, medale, zaproszenia, ryciny okolicznościowe, sztandary, etc.

200,-
5. Fotografia pozycji 5ALEKSANDROWICZ Adolf - Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanej krzeszowickiej. Rzecz czytana na posiedzeniu Komisyi balneologicznej, wysadzonej z grona c. k. Towarzystwa nauko­wego krakowskiego. Kraków 1871. Druk. U. J. 8,s.51, okł.oryg. Odbitka z Rocznika Tow. nauk. krak. z t. XLII.
Stan bardzo dobry.

30,-
6. Fotografia pozycji 6AMTLICHER Taschenfahrplan für das Generalgouvernement nebst Anschlussstrecken, Kraftomnibuslinien und den wichtigen Fernverbindungen. Urzędowy kieszonkowy rozkład jazdy dla Generalnego Gubernatorstwa. Jahresfahrplan 1942/43 Gültig ab 4. Mai 1942. Generaldir. d. Ostbahn in Krakau. 16d, s.240; Berichtigungsblatt Nr. 1 s.18], okł.oryg.
Stan dobry. Na wyklejkach mapki, w tekście wkładki reklamowe.

120,-
7. Fotografia pozycji 7ARCHIV russkoj revoljucii. Izd. I[osif] V[ladimirovič] Gessen. T. II. Berlin 1922. Slovo-Verl. 8,s.225, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Wspomnienia, dokumenty, pisma.

120,-
8. Fotografia pozycji 8ARCHUTOWSKI Józef ks. - Niewola babilońska. Kraków 1935. 8,s.129, [2], okł.oryg. Wyd. Koła Biblistów U. U. J. l.3.
Stan dobry. Cz.1: Dzieje królestw do niewoli babilońskiej. Cz.2: Niewola asyryjska. Cz.3; Niewola babilońska.

40,-
9. Fotografia pozycji 9Fotografia pozycji 9M. ARCTA Słownik ilustrowany języka polskiego. Wyd.3. W‑wa 1929. Wyd. M. Arcta. 8,s.[4],1211, liczne ilustracje w tekście, opr. psk.oryg.;złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Pieczęcie, nieznaczne ślady zabrązowienia. Wydanie poprawione i uzupełnione; słownictwo techniczne oprac. przez prof. Stadtmüllera i Żerańskiego, całość przejrzana i skorygowana przez prof. Stanisława Szobera.

400,-
10. Fotografia pozycji 10Fotografia pozycji 10ASANKA-Japołł Michał - Mową włoskich poetów. Kraków 1925. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.84, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. 23/IV 92 Kraków Zielona 20/I. Antologia.

60,-
11. Fotografia pozycji 11[ASTROLOGIA]. Elementarny kurs astrologii urodzinowej w 15 lekcjach (z tablicami, rysunkami, przykładami i ćwiczeniami). Bydgoszcz 1937. Pol. Tow. Astrol. 8,s.161, okł.oryg.
Stan dobry. Słowo wstępne Fr. A. Prengel.

80,-
12. Fotografia pozycji 12Fotografia pozycji 12AUGUSTYN Adam - Wywyższenie i upadek Joachima Heltza. [Powieść]. Kraków 1981. WL. 8,s.158, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna obszerna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków 24. XI.1981.

40,-
13. Fotografia pozycji 13B. T. - Zielnik czyli dokładny opis ziół leczniczych, z których robienie skutecznych lekarstw podane jest w Poradniku dla zdrowych i chorych napisanym przez księdza Seb. Kneippa, a mianowicie w Części II-giej, obejmującej Aptekę domową opracowaną przez Dr. Walsera. Rośliny opisał, jako i rejestr polskich, niemieckich i łacińskich nazw zestawił B. T. Poznań 1892. Księg. Katol. 16, s.93, ryciny, okł. kart.oryg.
Stan dobry.

80,-
14. Fotografia pozycji 14BANDROWSKI Jerzy - Przygody komendanta Wilczka. Powieść. Poznań [1929]. Wyd. Polskie R. Wegner. 16d, s.192, [3], opr.kart. z naklejoną okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Introligatornia TOR J. Pasczuk w Ruskich Piaskach.

30,-
15. Fotografia pozycji 15BARBACKI Stefan, Lewicki Stefan, Miczyński Kazimierz, Słaboński Andrzej - Pszenice polskie. (Opis odmian z kluczem do oznaczania). Puławy 1937. Państw. Inst. Nauk. Gosp. Wiejsk. 8,s.X,163, 96 ilustracji na tablicach, okł.oryg. Bibl. Puławska nr 15.
Stan dobry. Ze skorowidzem odmian.

60,-
16. Fotografia pozycji 16BARTOSZEWICZ Juljan - Studja historyczne i literackie. T.1-2. Kraków 1880 - 81. K. Bartoszewicz. 8,s.404, [1], okł.oryg. Dzieła T.7-8.
Okładki uszkodzone, naddarte, luźne, pęknięty blok. Treść: T. I: Od Wydawcy, Helena Iwanowna żona Aleksandra Jagiellończyka, Stary poemat o Gdańsku, Krystyna Poniatowska, O nuncjuszach w Polsce, O dochodach króla Stanisława Augusta, O przedrukowaniu Voluminów Legum 1732 r.;O nowem wydaniu sag skandynawskich, ,Kniaź Kurbski na Wołyniu, Summy neapolitańskie, Kronika pałacu Krasińskich, Podróż Regnarda po Polsce, O Biblji reimskiej, Mikołaj Jemiołowski jako historyk. T. II: Elekcja Michała Korybuta, Księga kapturów rzeczyckich, O kasztelanie brzeskim Matuszewiczu jako poecie, Chazarowie i Połowcy, Ksiądz Wojciech z Konojad Dembołęcki, Starania domu Rakuzkiego w XVI w. dla pozyskania korony polskiej, Kasztelania połaniecka Kochanowskiego, Poselstwo księdza Jędrzeja Załuskiego do Porugalji i Hiszpanji 1674-1675, Podróż bezimiennego księdza francuskiego do Polski za Jana Sobieskiego, Konstanty Świdziński i jego wieczysta fundacja, Hetmaństwo, Teatyni w Warszawie.

150,-
17. Fotografia pozycji 17BARTOSZEWICZ Kazimierz - Księga pamiątkowa obchodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 r. w Krakowie, z dodaniem Albumu literacko-artystycznego pośw. wielkiej rocznicy dziejowej. Zebr. i ułożył. .. Kraków 1911. Nakł. Fr. Terakowskiego. 4,s.L,[16], 144, liczne ilustracje, opr.pł. ozdobna.
Brak spisu treści. Stan więcej niż dobry. Podzielona na dwie części: pierwszą stanowi część obchodu 500-ej rocznicy Grunwaldu w Krakowie, druga jest albumem literacko-artystycznym pośw. uczczeniu wielkiego faktu dziejowego..

150,-
18. Fotografia pozycji 18BARTOSZEWICZ Paweł - Gra wojenna dla dorosłych i młodzieży p. t. „Bitwa na lądzie i w powietrzu”. Lwów 1932. Druk. i lit. Piller-Naumanna. 8,s.12, broszura.
Stan dobry. Instrukcja do gry, bez planszy.

40,-
19. Fotografia pozycji 19BARYCZ Henryk - Historja Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków 1935. U. J. 8,s.XVI,762, opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Z indeksem osób i miejscowości.

120,-
20. Fotografia pozycji 20BARYCZ Henryk - W 350 rocznicę założenia Gimnazjum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. Odczyt wygłoszony na walnym zebraniu Tow. Miłośników Historii i Zabytków m. Krakowa w dniu 6 maja 1938. Kraków 1938. Nakł. Gimnazjum. 8,s.16, okł.oryg. Odbitka z „Chowanny”.
Stan dobry.

20,-
21. Fotografia pozycji 21Fotografia pozycji 21BĄKOWSKI Stanisław - Z raju i podziemia. W‑wa 1931. F. Hoesick. 16d, s.63, [1], okł.oryg.
Okładka pęknieta przy grzbiecie. Odręczna dedykacja autora: Szanownemu i Kochanemu Panu Rajmundowi Bergolowi w podzięce za artykuł w „Tęczy” St. Bąkowski Poznań 18. IV.31. Wiersze, 1 jedyne wydanie.

50,-
22. Fotografia pozycji 22BEDNARSKI Janusz - Wiersze i proza. Wyd. i wstępem opatrzył Józef Ujejski. Wyd. 2. Lwów 1937. Wyd. OO. Dominikanów. 8,s.XXXI,343, portret autora, okł.oryg.;opr.pł.
Stan bardzo dobry. Utwory dobrze zapowiadającego się poety (1891-1908), ucznia gimn. św. Jacka w Krakowie, uwiecznionego na obrazie Jacka Malczewskiego z 1907 r.;przedstawiającego chłopca ze skrzydłami.

40,-
23. Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23Fotografia pozycji 23BEDNORZ Zbyszko - Glossy śląskie. Wyd. 2 z drzeworytami St. Jakubowskiego. Katowice 1946. Wyd. Michał Kowalski. 4,s.31, [1], 4 całostronicowe drzeworyty i kolor. zdobniki, okł. kart.oryg.
Bardzo ładny egzemplarz. Poemat prozą na dzień narodzenia Pana 1946. Druk bibliofilski, wyd. w nakładzie 1000 egz. num. - ten 45, na papierze czerpanym, jako 50 publikacja wydawnictwa. Drzeworyty sygn. oł. przez artystę. Okładkę projektował M. Mroszczak. Oprawę wykonały zakł. introligatorskie „Mewa” w Gliwicach. Na karcie przedtyt. Odręczna dedykacja wydawcy dla Prof. Wiktora Frantza, dat.: Katowice, 20. XII.1946 r.

400,-
24. Fotografia pozycji 24BELAVENEC P. I. - Materiały po istorii russkogo fłota. Moskva - Leningrad 1940. Gosud. Voenno-Morskoe Izd. NKVMF Sojuza SSR. 4,s.148, [4], liczne ilustracje, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie. Flota rosyjska od czasów najdawniejszych do początków XX w.

80,-
25. Fotografia pozycji 25BIEGELEISEN Henryk - Wesele. Lwów [1928]. Nakł. i druk. Inst. Stauropigiańskiego. 8,s.III,511, 26 ilustracji na oddz. tablicach, nuty w tekście, opr.kart.
Oprawa przetarta, ślady zabrudzenia, pieczęć. Obrzędy i zwyczaje ludowe wesela.

60,-
26. Fotografia pozycji 26[BIELAK Urszula Waleria] - Marja Teresa hr. Ledóchowska. Założycielka i pierwsza Kierowniczka Generalna Sodalicji św. Piotra Klawera dla Misyj afrykańskich i oswobodzenia niewolników. Zmarła w Rzymie dnia 6 lipca, 1922. Krótki życiorys, złożony z najgłębszą czcią i wdzięcznością, jako biały kwiat na nagrobku, przez St. K. Rzym 1925. Sodalicja św. Piotra Klawera. 16d, s.112, [1], ilustracje w tekście, opr.pł.oryg.
Podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry.

30,-
27. Fotografia pozycji 27BIRKOWSKI Fabian - Kazania obozowe o Bogarodzicy, przytym nagrobek Osmanowi cesarzowi tureckiemu i insze kazania o ś. Jacku i b. Kantym, przez W. X. D. ... z zakonu kaznodziejskiego, królewicza J. M. Władysława Zygmunta kaznodzieje, na świat podane. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Bibl. Polskiej. 16d.;,s.237, XI: O życiu i pismach ks. Fabiana Birkowskiego. Bibl. Polska z.163-165.
Oprócz tytułowych kazań są tu jeszcze z osobnymi kartami tyt.: Kwiaty koron królewskich, abo pamięć Zygmunta III. ..;Kwiaty koron królewskich, abo pamięć Konstancyi królowej polskiej. ..;Krzyż kawalerski abo pamięć. .. Bartłomieja Nowodworskiego. ..;Exorbitancye ruskie, z Greków odszczepieńców, heretyckie, z konfederatów. ..; Kwiat opadający abo nagrobek Gustawa Adolfa króla szwedzkiego. ..
BIRKOWSKI Fabian - Kazania przygodne i pogrzebowe, z dodatkiem kazania Ks. Makowskiego na pogrzebie tegoż ks. Fabiana Birkowskiego. Zeszytów cztery. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1859. Wyd. Bibl. Polskiej (ser. IV). 16d, s.23,33,19,85,52,20,38.
Zawiera następujące kazania, każde z oddz. kartą tyt.: Syn koronny albo na pogrzebie. .. Joachima Ocieskiego, O exorbitancyach. ..;Panu Bogu podziękowanie za uspokojenie Korony i W. X. Lit. z cesarzem tureckim roku 1621. ..;Głos krwie b. Jozafata Kunczewicza. .. także b. Jana Sarkandra. .. i obrazy brangsbergskiego. .. przytem o śś. obrazach. .. kazania czworo, Stefan Chmielecki, Książę Krzysztof Zbaraski. .. Kawaler maltański na pogrzebie. .. Zygmunta Srzedzińskiego wspomniany. ..;Obraz W. O. Fabiana Birkowskiego. ... wystawiony na kazaniu pogrzebnem przez ks. Adama Makowskiego S. J. w Krakowie. ..
BIRKOWSKI Fabian - Sześć kazań księdza. ... Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nakł. i druk K. Pollaka. 16d,s.[2],140. [Bibl. Polska z.49-50].
Kazania: Na dziękowanie za jakie pospolite wszystkiego królestwa dobrodziejstwo abo wygranie bitwy i tryumf kazanie jedno (autorem jest Piotr Skarga, nie Birkowski), Jan Zamoyski, Kantymir Basza porażony. ..;Na pogrzebie. .. Piotra Skargi. ..;Jan Karol Chodkiewicz i Jan Weyher. ..
Oprawa ppł. w 1 wol. Stan dobry. Pieczęcie.

180,-
28. Fotografia pozycji 28Fotografia pozycji 28BŁOTNICKI Franciszek ks. - Kwiaty przydrożne. Poezje. Lwów 1922. Tow. „Bibl. Religijna”. 16, s.126, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora.

25,-
29. Fotografia pozycji 29BONCZYK Norbert - Góra Chełmska. Wyd. 2 krytyczne oprac. Wincenty Ogrodziński. Katowice 1938. Wyd. Inst. Śl. 8,s.CXLII,189, [4], tablica genealogiczna Jana Gaszyńskiego i Mikołaja z Gaszyna, opr.pł. Biblioteka Pisarzy Śląskich I-III. Bonczyk N. - Pisma poetyckie T. II.
Stan bardzo dobry. Poemat wierszem w 5 pieśniach.

100,-
30. Fotografia pozycji 30BOREJSZA Jerzy - Hiszpania (1873-1936). Wstęp: Stefan Z. Czarnowski. W‑wa 1937. Nowa Bibl. Społeczna. 8,s.277, [3], okł.oryg.;opr.pł. współczesna.
Stan dobry. „. .. jest próbą syntetycznego ujęcia całokształtu przemian głębokich, które wyraziły się ostatnio obaleniem monarchii i szeregiem następujących po sobie działań rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych”. Cz. I: Hiszpania wraca na arenę dziejów. II: Wiek XIX Hiszpanii. III: Monarchia Alfonsa XII. IV: Pięć lat Republiki
Autor (właśc. Beniamin Goldberg, 1905-1952), publicysta, wydawca, propagandysta, działacz komunistyczny i polityczny narodowości żydowskiej.

60,-
31. Fotografia pozycji 31BORWICZ Michał Maksymilian (Boruchowicz Maksymilian] - Literatura w obozie. Kraków 1946. Centr. Żydowska Komisja Histor. przy C. K. Żydów Polskich. 8,s.76, [6], ilustracje w tekście, okł.oryg. sygn. Ferster. Książki Wojew. Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie nr 5.
Stan dobry. Z indeksem nazwisk.

40,-
32. Fotografia pozycji 32Fotografia pozycji 32BOY-Żeleński Tadeusz - Nasi okupanci. W‑wa [1932]. Bibl. Boya. 16d, s.160, [3], okł.oryg.
Niewielkie naddarcie grzbietu. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Panu Ludwikowi Szczepańskiemu z zawsze serdeczną pamięcią Boy. Warszawa, 12. V.32. Szkice publicystyczne. 1 wydanie.

400,-
33. Fotografia pozycji 33[BOY-Żeleński Tadeusz, Noskowski Witold] - Szopka krakowska „Zielonego Balonika” wykonana po raz pierwszy „W Jamie Michalikowej” dnia stycznia 1911 roku. Napisali Boy & Taper. Kraków S. A. Krzyżanowski - W‑wa E. Wende [1911]. 8,s.76, okł.oryg.
- Szopka krakowska „Zielonego Balonika” na rok 1912. Napisali Boy & Taper. Kraków S. A. Krzyżanowski, W‑wa E. Wende [1912]. 8,s.79, okł.oryg.
Opr.pł. współczesna w 1 wol. Zapiski na okładkach, podpis. poza tym stan dobry.

120,-
34. Fotografia pozycji 34BÓG się rodzi 1942 XII. [Na końcu]: Wszystkim polskim jeńcom wojennym dedykują koledzy z Obozu VI B. Za pośrednictwem Sekcji Pomocy Jeńcom Swiatowego Związku Y.M.C.A. Odp. redaktor: Starszy Polski Obozu Inż. Dypl. Leon Berbecki Generał Broni. Impr. en Suisse. Geprüft Oflag VI B. 16,s.[16][, okł.oryg.
Stan dobry. W treści: Ewangelia św. Łukasza, kolędy, Pastorałka obozowa: słowa A.Manteuffel, muzyka Z.K.Run­da, Modlitwa św. Tomasza z Akwinu.

80,-
35. Fotografia pozycji 35BRANICKI Xavier [Franciszek] - L'impot sur le capital libérateur de la contribution de guerre. Moyens pratiques de l'appliquer. Paris 1871. E. Dentu. 8,s.32, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Podatek od kapitałów, sposób spłaty kontrybucji wojennej.
K. Branicki (z Montrésor, 1816-1879), ziemianin, oficer wojska ros.;działacz narodowy, publicysta, finansista. Wybitna postać Wielkiej Emigracji. Wspierał materialnie i organizacyjnie powstanie styczniowe. Był jednym z założycieli działającego do dziś we Francji banku Crédit Foncier.

40,-
36. BRANICKI Xavier - Libération de la France par un impot sur le capital. Paris 1871. E. Dentu. 8,s.31, okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Zwolnienie z podatku od kapitału.

30,-
37. Fotografia pozycji 37BRAUN Jerzy - Ziemia i niebo. MCMXXV-MCMXXVII. W‑wa 1930. F. Hoesick. 16d, s.55, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Podpis: Jerzy Turowicz XII.41.

50,-
38. Fotografia pozycji 38Fotografia pozycji 38BRODOWICZ Maciej Józef - Przegląd ogólny swojego zawodu lekarskiego i nauczycielskiego, spisał. .. doktor medycyny i wysłużony profesor praktyki lekarskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków 1871. Druk. U. J. 8,s.XX,131; Allegata s.6,198, IV, 23 tabele,1 litografia: widok zakładu klinicznego U. J.;opr.pł.
Na ostatnich kartach nieznaczne ślady zalania, poza tym stan dobry. Odręczna obszerna dedykacja autora: Jaśnie Wielmożny Henryk Hrabia Wodzicki - jedyny na mieyscu pozostały Reprezentant jedney z nayzacnieyszych Rodzin Krakowskich - raczy przyjąć ten Przegląd do Swojego Księgozbioru jako maluczki dowód niewygasłey czci i wdzięczności za łaskawe względy i dobrodzieystwa, od całey tey Rodziny doznawane. M.Józef Brodowicz. W Krakowie dnia 11 Pazdz. 1871 Roku.

250,-
39. Fotografia pozycji 39BRODZIŃSKI Kazimierz - „Wspomnienia mojej młodości” i inne urywki autobiograficzne. Wyd. i wstępem opatrzył Józef Tretiak. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 8,s.88. 1 książkowe wydanie.
BYSTRZYCKI Jan - O poezyach i mowach pogrzebowych Ks. Hieronima Kajsiewicza.
Kraków 1902. Sp. Wyd. Pol. 8,s.118,1 portret.
MORAWSKI Kazimierz - Wiersze i proza. Kraków 1901. Sp. Wyd. Pol. 8,s.151, opr.ppł. w 1 wol.
Stan dobry.

80,-
40. Fotografia pozycji 40BRONIEWSKI Władysław - Wiersze warszawskie. W‑wa 1948. PIW. 8,s.90, [2], portret autora wg szkicu F. Topolskiego, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie.

40,-
41. Fotografia pozycji 41BRZOSTOWSKA Janina - Zanim noc. .. W‑wa 1961. PIW. 16, s.51, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna obszerna dedykacja autorki, dat. 4. VI.64. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
42. Fotografia pozycji 42BRZOZOWSKI Stanisław - Józef Kremer jako pisarz filozof i estetyk. W‑wa 1902. M. Arct. 16, s.87, [1], okł.oryg. Książki dla Wszystkich.
Przybrudzona, naddarta okładka. Odręczna dedykacja autora.

60,-
43. Fotografia pozycji 43BUKOWSKI Henryk - Wiersze i pamiętnik ś. p.. .. zmarłego w Kowlu wskutek ran otrzymanych na placu boju. Na pamiątkę wydali Koledzy przyjaciele. Poznań 1916. Druk. Katolicka B. Winiewicza. 8,s.47, portret, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze i krótki pamiętnik od 27. V.1916 do 1. VII.1916. Dochód przeznaczony na sprowadzenie zwłok z Kowla do wsi rodzinnej.

60,-
44. Fotografia pozycji 44BURDECKI Feliks - Droga do powszechnego ideału pracy. Kształtująca energetyka w środowisku europejskim. W‑wa 1942. Pol. Wyd. Sp. z o. o. 8,s.115, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
45. Fotografia pozycji 45BURDECKI Feliks - Opanowanie materii czyli książka o zdobyczach polskiej nauki w dziedzinie chemii i fizyki, astronomii i geofizyki, o polskich wynalazcach i inżynierach oraz o polskich pionierach lotnictwa. W‑wa 1937. M. Arct. 8,s.187, [4], fotografie naklejone na kartach, rysunki-zdobniki w tekście, ilustracje całostronicowe, opr.pł. współczesna. Polska w Pracy.
Minimalnie przykurzone marginesy, poza tym stan dobry. Całkowite oprac. graficzne Atelier Girs -Barcz w Warszawie.

120,-
46. Fotografia pozycji 46„BYŁO więcej śmierci, niż chleba”. Jednodniówka wydana z okazji Wystawy „Oświęcim oskarża” 2. III.1947 r. Katowice, nakł. Zarządu Wojew. Pol. Zw. b. Więźniów Polit. 4,s.40 (od. s.18 ogłoszenia), okł.oryg. Wyd. Zarządu Wojew. Pol. Zw. b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich więzień i Obozów Koncentracyjnych w Katowicach.
Stan dobry. Red. Komitet Redakcyjny, okładkę proj. R. Skupin. Teksty wierszem i prozą.

30,-
47. Fotografia pozycji 47BYSTROŃ Jan St. - Megalomanja narodowa. W‑wa 1935. „Rój”. 8,s.268, [4], okł.oryg.
Okładka lekko przybrudzona, podklejony grzbiet. Rozprawki poświęcone wyobrażeniom o „swoich i obcych”, powstawanie pojęć o wyższości i doskonałości własnej grupy. Treść: Megalomanja narodowa, post scriptum, Tradycyjne pojęcia o obcych, Nazwy i przezwiska grup plemiennych i lokalnych, Zabawne opowiadania o sąsiadach, Mazurzy w opinii sąsiedzkiej, Koroniarze o Litwinach, Niemcy w tradycji popularnej.

75,-
48. Fotografia pozycji 48BYSTROŃ Jan St. - Polska pieśń ludowa. Wybór. Oprac. ... Chicago 1945. Wyd. z Funduszu Rady Polonii Amerykańskiej. 8,s.XLII,119, okł.oryg.
Stan dobry. Cykle: Pieśni obrzędowe, dumy, pieśni miłosne i zalotne, komiczne, rodzinne, pasterskie, flisackie, myśliwskie, żołnierskie, górnicze, dziadowskie, złodziejskie, więźniów politycznych.

45,-
49. Fotografia pozycji 49BYSTRZONOWSKI L[udwik] de S[zafraniec] - Sur la Serbie, dans des rapports européens avec la question d'Orient. Paris 1845. Libr. d'Amyot. 8,s.VII,181, [1], okł.oryg.
Okładka podniszczona, z ubytkami, na kilku kartach ślady zabrązowienia. Memoriał o radykalnych zmianach w Serbii, piórem działacza (1797-1878) Wielkiej Emigracji związanego z osobą księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, uczestnika powstania listopadowego, gen. tureckiego, pułk. powstania węgierskiego.

75,-
50. Fotografia pozycji 50[CALMET Augustin ks.] - Dykcjonarz biblijny z ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zebrany, z franc. na włoski jezyk przez xiedza Prospera de Aquila,. .. przełozony i pomnożony, z włoskiego na polski język przetłumaczyl Xiadz Tadeusz. T.1-2 [z 4]. [Aaron - Myśl]. Kraków 1844. St. Gieszkowski. 8,s.XXVII,205, XXIII,203, 3 skł. miedzioryty, opr. w 1 wol.
Oprawa przetarta, w całym dziele rdzawe plamki i ślady zalania. Pieczęć. Przekład ks. Tadeusza z Warszawy przerobił ks. Piotr Pękalski i wg Calmeta pomnożył. Miedzioryty sygn. F. Lipnicki sc.: mapa Ziemi Obiecanej, plan starej Jerozolimy, mandragora ze swojemi kwiatami i owocami.

250,-
51. Fotografia pozycji 51CEGIELSKI H[ipolit] - Nauka poezyi zawierająca teoryą poezyi i jej rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorów poezyi polskiej do Teoryi zastosowany. (Uzup. prof. Władysław Nehring). Wyd.5 pomn. Poznań 1879. J. K. Żupański. 8,s.CXXXII,795, [1], opr. psk. z epoki.
Karton oprawy z ubytkiem.

120,-
52. Fotografia pozycji 52[CEHAK] Adam Stodor - Na pierwszym odcinku. Wrażenia i szkice z 1918 roku. W‑wa 1928. Bibl. Domu Pol. 16d, s.117, [6], okł. kart.oryg. Bibl. Domu Polskiego.
Stan dobry.

25,-
53. Fotografia pozycji 53CEZAR (Caesar) Gaius Juliusz - O Woynie Francuskiey, ksiąg siedmioro. Ósma, przez sekretarza iego Aulusa Hircyusza Panze, przekładania Andrzeia Wargockiego. W‑wa 1803. W Drukarni No 646 przy Nowolipiu. 8,s.302, opr.sk. z epoki, zdobienia na grzbiecie i monogram T. D. Wybór Pisarzów Polskich. Historya. Ed. T. Mostowskiego.
Oprawa przetarta, poza tym stan więcej niż dobry. Podpis: Teobald Dzianott 1817. 2 wydanie. O wojnie galijskiej - spisane w 7 księgach sprawozdanie z działalności Cezara jako prokonsula w Galii w latach 58 - 52 p. n. e. Każdemu rokowi odpowiada jedna księga. Wojna galijska zaliczana jest do najcelniejszych zabytków literatury starożytnej. Pierwszy polski przekład w 1608 r.

150,-
54. Fotografia pozycji 54[CHEVROLET]. Książka obsługi Chevrolet 1937. W‑wa, Tow. Przemysł. Zakł. Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein S. A. 8,s.48, liczne ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry.

80,-
55. Fotografia pozycji 55CHĘCIŃSKI Jan - Przed obiadem i po obiedzie. Przysłowie dramatyczne w 1 akcie. W‑wa 1892. Gebethner i Wolff. 16d, s.58, opr.ppł. Teatr Amatorski
Stan dobry. Odręczny podpis Wincentego Rapackiego (1840-1924) czołowego aktora polskiej sceny schyłku XIX w.

100,-
56. Fotografia pozycji 56CHOBOT Józef - Nowoczesny ruch spirytualistyczny z szczególnym uwzględnieniem Polski. Wisła 1937. Nakł. „Książnicy Wiedzy Duchowej”. 8,s.171, liczne portrety w tekście, okł.oryg. Odbitka z „Hejnału”.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

75,-
57. Fotografia pozycji 57CHRZANOWSKI Ignacy - O komedyach Aleksandra Fredry. Kraków 1917. A.U. 8,s. X, 334, portret, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Wyd. w setną rocznicę pierwszego przedstawienia pierwszej komedii Fredry.

80,-
58. Fotografia pozycji 58Fotografia pozycji 58CHRZANOWSKI Ignacy - Studia i szkice. Rozbiory i krytyki. T.1-2. Kraków 1939. Z zasiłku Funduszu Kultury Narod. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.385, [1],413, [1], okł.oryg.;opr.pł. współczesna w 1 wol. Prace historyczno-literackie nr 51,52.
Podklejone okładki, pieczęć, podpis, poza tym stan dobry. Z indeksem.

120,-
59. Fotografia pozycji 59[CHRZANOWSKI]. Ignacemu Chrzanowskiemu uczniowie Lubliniacy 1910 - 1925. Lublin 1926. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.[6],181, [2], ilustracje, podobizny kart tyt.;okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja prof. Juliana Krzyżanowskiego dla dr. Mariana Kridla. Nakład 500 egz. num. Ten 73. Księga pamiątkowa ku uczczeniu 15-lecia wykładów krakowskich. Treść: I.Chrzanowski: Synteza dziejów literatury staropolskiej. F.Araszkiewicz: Ze spuścizny rkp. B.Prusa. Fr.Gucwa: Przyroda w sielankach Woronicza. L.Kamykowski: „Romantyczność” Mickiewicza. J.Krzyżanowski: Z dziejów „Sowizrzała” w Polsce. Z.Kukulski: Lata szkolne Staszica. J.Śmieciuszewski: Kwiecie myśli z „Ogrodu” W. Potockiego, Z.Tołwiński: „Pieśń Święto­jańska o Sobótce” J.Kochanowskiego. Z. Bielska: Bibliografja prac I.Chrzanowskiego.

70,-
60. Fotografia pozycji 60CIESIELSKI Andrzej - Katyń. W‑wa 1943. Gebethner i Wolff. 8,s.32, w tym 38 ilustracji, okł.oryg.
Okładka naddarta. Wydanie niemieckie.

50,-
61. Fotografia pozycji 61CYPS Aleksander Bolesław - Stanisław Wyspiański na tle swego teatru. W‑wa 1921. L. Fiszer. 8,s.170, [2], okł.oryg. Pyły Literackie I.
Stan bardzo dobry.

40,-
62. Fotografia pozycji 62CZEPIŃSKI Michał - Powszechne ogrodnictwo obejmujące uwagi nad zakładaniem ogrodów, ogólne zasady uprawy roślin tudzież praktyczną naukę urządzania inspektów, cieplarni i oranżeryi, rozmnażania i pielęgnowania wszelkich ogrodowych ziół, krzewów i drzew, tak użytkowych jako i zdobnych czyli kwiatów na długiem doświadczeniu oparte i do potrzeb kraju zastosowane. W‑wa 1841. G. Sennewald. 8,s.XVI,611, 11 (z 12) tablic litograficznych, broszura.
Brak okładki, wygięty grzbiet, pofałdowane i naddarte przy grzbiecie karty, na których naklejone litografie, 1 rycina luźna..
1 wydanie. Podręcznik ogrodnictwa oprac. przez ogrodnika i właściciela ogrodów w Warszawie (1798-1886). Podzielony na 4 części: Zasady ogrodnictwa, Ogród warzywny, Ogród kwiatowy, Ogród owocowy czyli sad. Z przedmową autora. Litografie sygn.: H. Hirszel. Rzadkie.

800,-
63. Fotografia pozycji 63CZEREŚNIEWSKI Wawrzyniec - Słucham zamyśleń. Poezyj tom trzeci. W‑wa 1935. Nakł. aut. 8,s.36, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora dla Ludwika Fryde, dat.: Warszawa, 13-3-35.15.

75,-
64. Fotografia pozycji 64CZERNECKI Jan - Mały król na Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innych źródeł zebrał i zestawił. .. Kraków 1939. Księg. J. Czerneckiego. 8,s.501, 60 portretów, obrazów i szkiców, 37 autografów, faksim., planów, winiet itp., 61 zdjęć fotogra­ficznych, opr.pł. wtórna.
Karta przedtyt. i 3 ostatnie ze śladami zalania, poza tym stan więcej niż dobry. Z bibliografią Krystynopola i Potockich. Zdjęcia fotograficzne w Krystynopolu, Susznie, Sokalu, Sielcu, Konotopach, Nowym Siole i Witkwie Nowym wykonał J.Wojtowicz. Rozdziały zdobił winietami i końcówkami Władysław Jastrzębski. Ze skorowidzem nazwisk i miejscowości.

180,-
65. Fotografia pozycji 65DANIŁOWICZ Ignacy - Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych im krajów. Zebrał i w treści opisał. .. T. I - II. Z pozgonnych rękopisów znajdujących się w bibljotece Muzeum Wileńskiego wydał Jan Sidorowicz. Wilno 1860-62. Druk. A. H. Kirkora. 4,s.VII,390,369, [1], opr. psk. w 1 wol.
Płótno oprawy lekko odbarwione, kilka kart w t.1 [w tym tyt. ] ze śladami zawilgocenia, ślad pęknięcia przy grzbiecie. Pieczęć: Księgozbiór J. Jeljaszewicza. Główna praca archeograficzna autora. PSB: „Zbiór ten gromadził autor w ciągu wielu lat i pod wpływem rękopisów Warszewickiego i Dogiela, znajdujących się w Wilnie zajął się streszczaniem aktów i zebrał treść 2383 dyplomatów, kończąc na roku 1569 (zamierzał doprowadzić zbiór do r.1585)”.
I. Daniłowicz (1787-1843), prawnik, historyk, syn księdza unickiego. Wydał m. in.: Latopisiec Litwy i kronika ruska, Statut Kazimierza Jagiellończyka, Księgę poselską W. K. L. Lit. Poza pracą naukową wykładał na uniwersytecie, współpracował z czasopismami i organizacjami Wilna. Brał udział w pracach przygotowawczych do kodyfikacji praw na Litwie i Rusi.

1.200,-
66. Fotografia pozycji 66DAROWSKI Wincenty - De munere et officio judicis dissertatio. Cracoviae 1833. Typ. St.Gie­szkowski. 16d, s.35, okł.oryg.
Na kartach ślady zabrązowienia. Omawia ogólne zagadnienia związane ze stanowiskiem sędziego, bez oparcia na systemach prawa pozytywnego.
Autor (1787-1862), dr prawa, sekretarz generalny Senatu, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej.

40,-
67. Fotografia pozycji 67Fotografia pozycji 67DELILLE Jacques - Les jardins. Poëme par. .. Paris 1807. Stéréotype d'Herhan. 16, s.210, 4 miedzioryty, opr.sk. z epoki.
Niewielkie ślady zabrudzenia, mały ubytek na 1 rycinie, brak s.211 (notes). Ogrody, bardzo popularny poemat dydaktyczny w 4 pieśniach; był inspiracją wielu pol. autorów, m. in.: Izabeli Czartoryskiej, Kajetana Koźmiana, St. Trembeckiego (Sofiówka).
Autor (1738-1813), franc. poeta, tłumacz, m. in. Wergiliusza.

250,-
68. Fotografia pozycji 68DENIS Leon - Chrystjanizm a spirytyzm. Dowody reinkarnacji, Obcowanie z duchami zmarłych, Nauka tajemna, Nowe objawienie. Tłum. z franc. K. Chobotowa. Wisła 1935. Wyd. „Hejnał”. 8,s.168, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

100,-
69. Fotografia pozycji 69DENIS Leon - Wielka zagadka. Bóg i Wszechświat. Księga natury. Prawo krążenia. Etapy życia. Misja XX wieku. Przekładu z franc. dokonała Kazimiera Chobotowa. Wisła 1937. „Hejnał. 8,s.206, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

75,-
70. Fotografia pozycji 70DESBILLONS Franciszek Józef (1711-1789) - Wybór bajek. Tłum. Stanisław Kazimierczyk [pseud.;nazw.: Kazimierz Zalewski]. Warszawa 1942. 16, s.21.
Stan bardzo dobry. Druk konspiracyjny. Powielone. Zawiera 20 bajek wierszem. Chojn.121.

80,-
71. Fotografia pozycji 71DESZKIEWICZ [Kundzicz] Jan Nepomucen - Zbiór odpowiedzi recenzentom Gramatyki języka polskiego w Rzeszowie 1846 roku wydanej, oraz zebranie różnych wypracowań tegoż języka tyczących się, przez. .. biblijotekarza Majoratu Łańcuckiego,. .. Lwów 1853. J.Milikowski. 8,s.XVI,343, [1], okł.oryg.
Okładka z przedarciami na grzbiecie, pęknięty blok. Egz. nierozcięty. Odpowiedzi na krytykę pracy autora: Grama­tyka języka polskiego. .. [Autor (1786-1869] był księdzem rzymskokatolickim, bibliotekarzem w Ossolineum i Łańcucie, autorem prac na temat gramatyki i jezyka polskiego.

80,-
72. Fotografia pozycji 72DICKSTEIN Samuel [Szymon] - Szkoła w Królestwie Polskiem przez T.L. [Inicjały nazwy „Towarzystwo Literackie”]. [W cyklu: ] Z domu niewoli (Głos Polski). Paryż 1889. Druk. Polska. 16, s.47, okł.oryg.
Okładka podniszczona, z ubytkami.

60,-
73. Fotografia pozycji 73DŁUSKI E[razm] - Urwasi - Jutrzenka. (Baśń indyjska). Fantazja w dwóch aktach. Lwów 1902. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16, s.28, okł.oryg.
Stran dobry.

20,-
74. Fotografia pozycji 74DOBROWOLSKA Agnieszka - Żywotek cieszyński. Ze studjów nad strojem i haftem ludowym. Katowice 1930. Nakł. Muzeum Śląskiego. 4,s.38, [1], ilustracje w tekście i 48 tablic, okł.oryg. Wydawnictwa Muzeum Śląskiego w Katowicach. Dz. I. T. II.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

120,-
75. Fotografia pozycji 75Fotografia pozycji 75DOMIŃSKI Henryk - Srebrny czas. W‑wa 1939. F. Hoesick. 8,s.34, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Panu Jerzemu Waldorfowi z wyrazami przyjaźni i wiary w jego pióro HFomiński. Warszawa dn. 24/6 39 r. Dedykowany Józefowi Czechowiczowi zbiorek poetycki. 1 jedyne wydanie. Ukazał się drukiem tylko ten jeden tomik oraz Marsz żołnierzy i inne wiersze w Arkuszu poetyckim nr 7.

80,-
76. Fotografia pozycji 76DOSKOCZ Michał - Raiffeisen - Stefczyk - Kampelik. Z przedm. Z. Chmielewskiego. W‑wa 1929. Zw. Rewizyjny Spółdzielni Roln. 8,s.91,3 portrety, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie. Życiorysy i działalność wybitnych działaczy spółdzielczości.

40,-
77. Fotografia pozycji 77DUCHOWICZ Br[onisław] - Napoje alkoholowe i wpływ ich na duszę i ciało człowieka. Lwów 1912. Nakł. Macierzy Polskiej. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.97, [1]. Bibl. Macierzy Polskiej nr 73.
Bez oryg. okładki.

30,-
78. Fotografia pozycji 78DYBOWSKI Benedykt - Sen i marzenia senne. Streszczenie odczytu wygłoszonego w Towarzystwie przyrodników polskich im. Kopernika we Lwowie. Red. - wydawca: St. Kucharski. W‑wa 1907. „Bibljoteka Naukowa”. 8,s.88, opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęcie.

60,-
79. Fotografia pozycji 79DYNOWSKA Marya - Latawiec. Kraków 1912. S. A. Krzyżanowski. 4,s.29, ilustracja okładkowa i 2 naklejone na kartach wyk. M. N. D.
Ilustracja okładkowa naddarta. Legenda ludowa wierszem o Latawcu, rozpowszechniona w Polsce i na Rusi.

35,-
80. Fotografia pozycji 80X LAT Polskiego Radja. W‑wa 1935. Polskie Radjo. 4,s.[46], liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Album 10-lecia Polskiego Radia oprac. Biuro Prasy i Propagandy Polskiego Radia, pod red. Wł. Kłyszewskiego. Okładka, układ i oprac. graficzne Marian Jerzy Malicki.

60,-
81. Fotografia pozycji 81DZIUBEK Władysław ks. - Ks. Jakób Wujek jako tłumacz Psałterza Dawidowego. Włocławek 1933. 8,s.67, [3], okł.oryg. Odbitka z Ateneum Kapłanskiego t.31.
Stan dobry.

30,-
82. Fotografia pozycji 82EJSMOND Juljan - Bajki. W‑wa 1927. Nakł. aut. Zakł. Druk. F. Wyszyński i Sp. 16d, s.127, portret autora, okł.oryg. rys. Stefan Norblin.
Zaplamienia na okładce. Wierszem, 1 wydanie. Cykle: Psia dola, Nie święci garnki lepią, I w Paryżu nie zrobisz z posła ryżu, Ślimak ślimak pokaż rogi, W piętę mierzył. ..;Nie kładź palca między drzwi, Pan strzela a chłop kule nosi, Kruk krukowi. ..;Karczma na rozdrożu.

50,-
83. Fotografia pozycji 83EJSMONDOWA Marja z Wieniawskich - W epoce dzikich „jazzów” i trujących gazów. Z przedmową Z. Dębickiego. W‑wa 1929. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.51, okł.oryg.
Okładka przykurzona. Odręczna dedykacja autorki, dat.: Warszawa d.24-VI-1945 r. Satyryczne wiersze na „powojenne” procesy zachodzące w życiu publicznym, na upadek moralności, na zachwianie zasad wychowania w atmosferze podniosłych ideałów narodowych i społecznych.

60,-
84. Fotografia pozycji 84EMINOWICZ Roman Radogost Dołęga (pseud. lit. Jan Fersten) - Basileus. Z życiorysem autora przez Ignacego Chrzanowskiego. W‑wa-Kraków-Lublin 1922. Gebethner i Wolff. 8,s.208, portret autora, opr.pł.
Stan dobry. Cz.1: Utwory poetyckie, 2: Fragmenty dramatu, 3: Przemówienia sympozjonowe, 4: Tłómaczenia.
Autor (1900-1920), student Wydz. Filozofii U. J.;poeta, krytyk literacki, legionista, podporucznik W. P.

60,-
85. Fotografia pozycji 85ENGELBRECHT H. C.;Hanighen F. C. - Handlarze śmierci. Zarys rozwoju handlu i przemysłu wojennego. W‑wa 1935. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.343, [1], 28 ilustracji, okł.oryg.;opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Na zdjęciach portrety przemysłowców, zakłady przemysłowe, czołgi, samolot.

80,-
86. Fotografia pozycji 86ENKAEŃSKIE zwierciadło czyli na ciężkie czasy lekkich żartów wiązanka. Dane w dniu 16 stycznia 1916 roku, w sali Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Nakł. Komitetu. Druk. w ograniczonej liczbie egzemplarzy jako manuskrypt. 8,s.51, 6 ilustracji [karykatury] K. Witkiewicza, 2 karty nut, okł.oryg.
Uszkodzony grzbiet, podpis. Satyryczne teksty wierszem. Współpracowali: I.Kowalska,s.Meyer, K.Ostrowski, M.Stę­po­wski, M.Szerer, K.Witkiewicz. Wykonali: L.Szyller,s.Meyer, Z.Dygat.

75,-
87. Fotografia pozycji 87FAŁAT Stanisław - W przededniu nowej wojny. W‑wa 1936. F. Hoesick. 8,s.15, [1], okł. oryg.
Okładka przybrudzona. Broszura dedykowana: „Cieniom Tołstoja, apostołowi pokoju”.

30,-
88. Fotografia pozycji 88FESTA sanctorum Ordinis S. P. Francisci. Varsaviae 1860. Typ. Congr. Missionis a S. Crucem. 8,s.147, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Pieśni: tekst i nuty na dni świąteczne.

75,-
89. Fotografia pozycji 89[FIHAUSER Gustaw] Mieczowski Eugenjusz - Piekary. Dramat z czasu Wyprawy Wiedeńskiej Króla Jana Sobieskiego (w trzech aktach i pięciu odsłonach). Praca konkursowa. Królewska Huta 1933. Nakł. aut. Druk: K. Miarka Sp. Wyd. 16d, s.64, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
90. Fotografia pozycji 90FILIPOWSKI Józef - Wspomnienia o Stanisławie Wyspiańskim. Kraków 1932. Tow. Miłośników Książki. Druk. U. J. 8,s.13, 4 ryciny [w tym okładka] - zdobniki rys. St. Wyspiańskiego, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wstęp pióra T. Seweryna. Wspomnienia dyrektora Drukarni U. J.

40,-
91. Fotografia pozycji 91FOMBONA Rufino Blanco - Zdobywcy Nowego Świata. Przeł. z hiszp.;wstępem i dodatkowemi komentarzami opatrzył Edward Boye. W‑wa 1935. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 8,s.XV,295, [1], duże inicjały, okł.oryg.
Bardzo ładny egzemplarz. Okładka i układ graficzny St. Brzęczkowskiego. 1 wydanie.
Autor (1874-1944), był wenezuelskim pisarzem, redaktorem, dyplomatą, potomkiem hiszp. konkwistadorów.

80,-
92. Fotografia pozycji 92FRANKE Jan Nep. - Jan Brożek (J. Broscius), akademik krakowski 1585-1652. Jego życie i dzieła, ze szczególnem uwzględnieniem prac matematycznych. Ze źródeł rękopiśmiennych oprac. ... Wydanie A.U. ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy urodzin Brożka. Kraków 1884. Druk. U. J. 8,s.IX,303, wizerunek J. Brożka, broszura.
Bez oryg. okładki. Życie Jana Brożka, Prace naukowe i rękopisy, Dokumenta i wykazy, Indeks nazwisk.
Jan Brożek, wybitny matematyk, astronom, pisarz, mecenas Uniwersytetu Jagiellońskiego.

100,-
93. Fotografia pozycji 93Fotografia pozycji 93FREDRO Aleksander - Ballada o królewnie Pizdolonie i kondonie samojebie. Tytuł okładkowy: Zbereźnictwa wyerszem pisane przez hr. Aleksandra Fredrę i ilustracyą mistrza pędzla Ignaca Kuranta dla nauki młodzi i wspomnień starych chwil podane. Rok pański wydawnictwa 1942. Nakładem wyd[awnictwa] adoracyi wzayemney we Lwowie miescie królewskiem drukiem nakładane. 16,s.[28], ilustracje, broszura.
Erotyk. Obsceniczny druczek prywatny, wydany w czasie II wojny światowej w cynkografii lwowskiej. Rzadkie.

1.200,-
94. Fotografia pozycji 94FREDRO Aleksander - Nieznany zbiór poezyj. Z autografu Bibl. Ord. Krasińskich R.5249. Kraków 1929. Tow. Miłośników Książki. Druk W.L.Anczyca i Sp. 4,s.117, okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie, dla IV Zjazdu Bibliofilów Polskich we Lwowie.Nakład 500 num. egz. Ten bez numeru..

120,-
95. Fotografia pozycji 95Fotografia pozycji 95FREDRO Aleksander - Sztuka obłapiania swawolny poemat młodości z r. 1817. Tytuł okładkowy: Zbereźnictwa wyerszem pisane przez hr. Aleksandra Fredrę i ilustracyą mistrza pędzla Ignaca Kuranta dla nauki młodzi i wspomnień starych chwil podane. Rok pański wydawnictwa 1942. Nakładem wyd[awnictwa] adoracyi wzyemney we Lwowie mieście królewskiem drukiem nakładane. 16,s.[24], ilustracje, broszura.
Erotyk. Obsceniczny druczek prywatny, wydany w czasie II wojny światowej w cynkografii lwowskiej. Rzadkie.

1.200,-
96. Fotografia pozycji 96FREUD Zygmunt - Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. Kempnerówna i W. Zaniewiecki. Pod red. G.Bychowskiego. W‑wa 1936. J. Przeworski. 8,s.580, [1], opr.pł.
Stan bardzo dobry. Pieczęć. Cz.1: Czynności pomyłkowe, 2: Marzenie senne, 3: Nauka ogólna o nerwicach.

70,-
97. Fotografia pozycji 97GAJZLERÓWNA Nela - Chałupnicy. W‑wa 1939. F. Hoesick. 8,s.40, [2], okł.oryg.
Podklejony grzbiet. Odręczna dedykacja autorki dla Emila Zegadłowicza, dat.: Warszawa 1-II-39. Wiersze,
1 wydanie.

120,-
98. Fotografia pozycji 98Fotografia pozycji 98GAŁUSZKA Józef - Biesiada kameleonów. Kraków 1921. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.158.
Brak okładki. Odręczna wierszowana, dwuzwrotkowa dedykacja autora, dat.: Kraków, listopad 1922. Dołączony dwustronicowy rękopis autora, zatyt. „Popielec”, 17/3. Wiersze, 1 wydanie.

80,-
99. Fotografia pozycji 99GAŁUSZKA Józef Aleksander - Dusza miasta. W‑wa-Lublin-Poznań 1922. Gebethner i Wolff. 16d, s.61, [3], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Wiersze, 1 wydanie.

40,-
100. Fotografia pozycji 100GAŁUSZKA Józef - Gwiazda komandorji. W‑wa-Kraków-Lublin 1925. Gebethner i Wolff. 16d, s.62, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Neli Surtanowej, dat.: Kraków, maj 1925. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
101. Fotografia pozycji 101Fotografia pozycji 101Fotografia pozycji 101GAŁUSZKA Józef Aleksander - Uśmiechy Boga. W‑wa-Lublin-Poznań. .. 1922 [1921]. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 16d, s.62, [2], okł.oryg. rys. Witold Florkiewicz.
- Dusza miasta. W‑wa-Lublin-Poznań. .. 1922. Gebethner i Wolff, Gebethner i Sp. 16d, s.61, [3], okł.oryg.
- Gwiazda komandorji. W‑wa-Kraków-Lublin. ..1925. Gebethner i Wolff. 16d, s.64,
okł.oryg. rys. Zygmunt Król.
- Ludzie bez twarzy. W‑wa-Kraków-Lublin. .. 1927. Gebethner i Wolff. 16d, s.64,
okł.oryg.
- Głosy ziemi. W‑wa 1929. Księg. F. Hoesicka. 16d, s.74, [6], okł.oryg.
- Cienie orłów. W‑wa-Kraków-Lublin. .. 1932 [1931]. Gebethner i Wolff. 16d, s.63, [1], okł.oryg.
Oprawa ppł. w 1 wol. Pieczęcie. Bardzo ładny egzemplarz. Wiersze, 1 wydania..

200,-
102. Fotografia pozycji 102Das GEISTIGE Pommern. Grosse Deutsche aus Pommern. Sonderausstellung im Landeshaus Stettin anlässlich der Gaukulturtage Pommern 1939. Stettin, L. Saunier. 8,s.72, 28 ilustracji: portrety + 4 ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Katalog wystawy przedstawiający zasłużonych ludzi Pomorza. W katalogu 130 biografii: lekarze, historycy, inżynierowie, literaci, muzycy, malarze, przyrodnicy, politycy, i in.

60,-
103. Fotografia pozycji 103GERLACH Jan - Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej. Przedm. Fr. Bujak. Lwów 1939. Sp. Wyd. „Wieś”. 8,s.254, 5 ilustracji, okł.oryg. Biblioteka Dziejów i Kultury Wsi T.9.
Stan bardzo dobry. Z indeksem.

50,-
104. Fotografia pozycji 104GETTO. W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13. III.1943 - 13. III. 1946). Kraków 1946. Centr. Komitet Żydów. 8,s.197, [2], liczne ilustracje w tekście, okł.oryg. Książki Wojew. Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie Nr 6.
Stan bardzo dobry. Autorzy: M. M. Borwicz [Boruchowicz], J. Przyboś, J. Wiktor, N. Rost, G. Mirer, H. Wielowieyska, L. Eichhorn, H. Vogler, K. Wyka, N. Gross, A. Włodek, i in.

60,-
105. Fotografia pozycji 105GILGAMESZ. Powieść starobabilońska podług transkrypcji G. E. Burckhardta, w języku polskim oddana przez Józefa Wittlina. Rysunki Ludwika Lillego. Lwów 1922. Wyd. „Monsalwat”. Druk. A. Goldmana. 4,s.67, [1],3 ilustracje, okł.oryg.
Okładka przykurzona, lekkie naddarcie marginesu, tekst w bardzo dobrym stanie. Akadyjski epos o Gilgameszu jest najstarszym znanym poematem epickim; tutaj w przepięknym tłumaczeniu J. Wittlina, zdobionym 3 ilustracjami L. Lillego (1897-1957), malarza, grafika, ilustratora, kolekcjonera, członka grup artyst. „Zdrój”, kustosza Muzeum Żydowskiej Gminy Wyznaniowej.

300,-
106. Fotografia pozycji 106GILLER Agaton - Polska na Wystawie Powszechnej w Wiedniu 1873 r. Listy. .. T.1-2. Lwów 1873. Nakł. aut. 8,s.199,320, opr.pł. z epoki w 1 wol.
Stan więcej niż dobry. Pieczęć: Alfred Młocki (1804-1882, poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji, właściciel dóbr). Szczegółowy opis polskich wytworów na wystawie w Wiedniu, rozrzuconych po różnych oddziałach krajów europejskich, podkreślający udział Polaków w rozwoju naukowo-przemysłowym. Z obszernym wykazem osobowym wystawców wspomnianych w treści. Na końcu spis prenumeratorów na dzieło A. Gillera. Listy zamieszczane były w Gazecie Narodowej, najpoczytniejszym piśmie w Galicji, w którym drukował felietony.
Autor (1831-1887), dziennikarz, pisarz, konspirator, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym, Sybirak.

200,-
107. Fotografia pozycji 107GINSBERG Allen - Skowyt i inne wiersze. Howl and other poems. Przekład Grzegorz Musiał. Posłowie: Zdzisław Reszelewski. Bydgoszcz 1984. Pomorze. 8,s.85, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. 7/7/86 Kielce. Tekst ang. i pol.

80,-
108. Fotografia pozycji 108[GLOGER Zygmunt] - Księga rzeczy polskich. Oprac. G. Lwów 1896. Nakł. Macierzy Pol. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.498, opr.ppł. Wyd. Macierzy Polskiej nr 66.
Stan dobry. Pieczęć. 1 wydanie. Encyklopedyczne zestawienie wiedzy w zakresie historii kultury polskiej.

120,-
109. Fotografia pozycji 109GŁADYSZ Antoni - Drzewa i krzewy w sadzie owocującym. Cz. II: Krzewy owocowe i truskawki. W‑wa 1935. Wyd.Tow.Oświaty Rolniczej. 8,s.86, rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka Ogrodnicza 7,
Podklejony kartonem grzbiet.

25,-
110. Fotografia pozycji 110GOLDBERG Lea - Sonety. Przeł z hebr. Zew Szeps. Londyn 1971. OPiM. 8,s.66, [1], rysunki w tekście, portret autorki, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze z rysunkami poetki.

45,-
111. Fotografia pozycji 111GORECKI Wiesław - Sonety. Kraków 1929. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolff. 8,s.36, okł.oryg.
Przybrudzona okładka. Wiersze w cyklach: Erotyki, Rożne.

35,-
112. Fotografia pozycji 112GÓRSKI Konstanty - Historya piechoty polskiej. Kraków 1893. Księg. Sp. Wyd. Pol. Druk. U.J. 8,s.V, 271, 2 skł. tablice litograficzne, opr.ppł.
Stan dobry. Piechota polska od XV do końca XVIII w. Ze wstępem autora. Na tablicach szyki piechoty.

150,-
113. Fotografia pozycji 113GRABIŃSKI M. - „Dyplomacja w Dachau. .. „ Dachau-Freimann-Monachium-Dilingen 1946. Wyd. „Słowa Polskiego”. 8,s.227, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wspomnienia z obozu koncentracyjnego w Dachau.

60,-
114. Fotografia pozycji 114GRABOWSKI Michał - Listy literackie. .. Wyd. Adam Bar. Kraków 1934. PAU. 8,s.VIII, 450, [2], okł.oryg. Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. Serja II. Tom III (og. zb. 18).
Małe ubytki na okładce, poza tym stan dobry. Treść: Wstęp, Listy M. Grabowskiego z lat 1823-1863, Kraszewski J. I. do Grabowskiego, Rzewuski do Grabowskiego, Regestr listów M. Grabowskiego, Indeks nazwisk.

60,-
115. Fotografia pozycji 115GRODECKA Ewa - Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii.
Cz. I: 1911-1914. W‑wa 1937. Wyd. „Na Tropie”. 8,s.155, [3], okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

60,-
116. Fotografia pozycji 116GRYDZEWSKI Mieczysław - Warszawa w pieśni. Wiersze i poematy. Wybrał i ułożył. .. Rysunki Marka Żuławskiego. Londyn 1947. Nakł. A. Bormana. 8,s.174, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

60,-
117. Fotografia pozycji 117HELSZTYŃSKI Stanisław - Kohelet. [Przekład biblijny]. Poznań 1934. 8,s.48, [3], okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Pieczęć: Dr Stanisław Helsztyński. Odręczna dedykacja autora: Jerzemu Młodziejowskiemu Stanisław Helsztyński 191/159. 1 wydanie. Odbito 400 egz. w Roln. Druk. i Księg. Nakła­dowej pod zarządem Jana Kuglina. Winietę tyt. rysował Jan Spychalski. Egz. bez numeru.

60,-
118. Fotografia pozycji 118HEMAR Marian - Chlib kulikowski. Wiersze, satyry, piosenki. Londyn 1971. Pol. Fundacja Kult. 16d, s.192, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Piosenki, Cztery piosenki Szczepcia, Cztery piosenki Włady Majewskiej, Wiersz na ostatek.

60,-
119. Fotografia pozycji 119HISTORYA prawdziwa która się stała w Landzie w mieście niemieckiem. 1568. Wyd.: Zygmunt Celichowski. Kraków 1891. A. U. Druk. c. k. U. J. 8,s.XIII,50, okl. oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [nr 13].
Stan dobry. „Historya prawdziwa. .. nie jest oryg. pomysłem polskiego poety, lecz albo tłumaczeniem albo co pewniejsza dowolną przeróbką obego utworu.

45,-
120. Fotografia pozycji 120Fotografia pozycji 120HISTORYA XIX stulecia. Dzieje polityki, literatury, sztuki, nauki, przemysłu, i t. p. opracowane na podstawie najnowszych badańi objaśnione licznemi ilustracyami. Pod red. Aleksandra Czechowskiego. Dział ilustracyjny pod kier. Edwarda Nicza. T.1-3. W‑wa 1901-1902. Nakł. Gazety Polskiej. Druk J.Sikorskiego. 4,s.XVIII,599, XVI, 599, XX,691, liczne ilustracje w tekście, opr. psk. współczesna: skóra na grzbietach i narożnikach brązowa, grzbiet 6ciopolowy, tłoczone zdobienia i złocone napisy na grzbietach, karton marmoryzowany.
Ładny egzemplarz. Autorzy tekstów: Aleksander Czechowski, Józef Tokarzewicz (Hodi), Gabriel Tołwiński, Zygmunt Grudziński. Na ilustracjach portrety, widoki, sceny historyczne, różnego rodzaju narzędzia, broń, kostiumologia, i in. Z indeksami w każdym tomie.

900,-
121. Fotografia pozycji 121Fotografia pozycji 121HOLL Konstanty - Ścieżki młodości wielkich mężów. Przekład z niem. uzup. opracowaniem 15-tu sylwetek wielkich Polaków. Tłum. i oprac. Franciszek Kabe. Seria 1 - 2. Sandomierz 1929. Nakł. aut. 8,s.326,359, portrety, opr.pł. w 1 wol.
Stan bardzo dobry. Podpis.

80,-
122. Fotografia pozycji 122HOŁÓWKO Tadeusz - Oficer polski. W‑wa [1921]. E. Wende i Sp. 16,s.VI,128, opr. kart.
Stan dobry. Rola i miejsce oficera polskiego w zorganizowaniu obrony państwa.

40,-
123. Fotografia pozycji 123HOMER - Iliada. Brody 1912. F. West. 8,s.XXVII, [1],234, [2], opr.kart.oryg. Epos greckie I. Epos. Zbiór arcydzieł poezyi epickiej wszystkich czasów i narodów w streszczeniach i wyciągach, ułożył A.Lange. T. V.
Okładka lekko przykurzona, małe zaplamienie. Streszczenia i wyciągi z epopei. Ze słowniczkiem objaśniającym.

80,-
124. Fotografia pozycji 124HOMER - Odyssea. Przekładał z greck. Anotni Bronikowski. Poznań 1859. J. K. Żupański. 8,s.69, [1], opr. psk. z epoki.
Karton okładki przetarty, przybrudzony dolny margines karty tyt. Zawiera: Rapsodia pierwsza do czwartej.

80,-
125. Fotografia pozycji 125HOMER - Odysseja Homerowska ku czci Ulisa Laertowicza z Itaki w śpiewach dwudziestu czterech. Przekładania Jacka Idziego Przybylskiego. .. Druga połowa Odyssei Ulis w domu. .. Pamiątki dziejów bochatyrskich (!) z wieku grayskotroskiego Tom V. Kraków 1815. Druk. Greblowska. Nakł. Przełożyciela-Wydawcy. 8,s.321, [2], winiety w tekście, miedzioryt, sygn.: J. Łęski inv.;ryt. P[iotr] Wyszkowski, opr.pł.
Stan dobry. Odyssei śpiew XIII-XXIV.

120,-
126. Fotografia pozycji 126HORDYSZ Wacław - Lekarz niebieski. Poezje. W‑wa 1933. Skł. gł. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 16d, s.94, okł.oryg.
Okładka przykurzona, niewielkie naddarcia.

35,-
127. Fotografia pozycji 127HUPERT Witold - Operacje Wojny Światowej. W wyborze. Lwów-W‑wa 1925. Książnica-Atlas. 8,s.94, [1],25 szkiców [komplet], opr. ppl.
Stan dobry. Treść: Wojna we Francji 1914 r.;Walki w Prusach Wschodnich 1914 r.;Przerwanie frontu pod Gorlicami 1915 r. i skutki, Wojna rumuńska 1916 r.;Wojna 1918 we Francji.

150,-
128. Fotografia pozycji 128IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Zwierciadło nocy. W‑wa 1928. J. Mortkowicz. 16d, s.90, [6], okł.oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie. Cykle: Zwierciadło nocy, Pusta muszla, Wiersze pogodne.

80,-
129. Fotografia pozycji 129[ISAKOWICZ (Issakowicz) Izaak Mikołaj] - Kazania i nauki na wszystkie uroczystości w przeciągu całego roku miane przez Kapłana obrz. ormiańskiego Archidyecezyi lwowskiej. T. I. Lwów 1856. Druk. Ossol. 8,s.IX,285, [2], opr.pł.
Ślady zalania, pieczęć. Dedykowane arcybiskupowi obrz. ormiańskiego Samuelowi Stefanowiczowi.

80,-
130. Fotografia pozycji 130ISTOMILSKI Bożymir - Przyszłość Polski w Piśmie św. Katowice - Górny Śląsk 1924. Red. „Odrodzenia”. 8,s.32, okł.oryg. Książnica Wiedz Duchowej Nr 21.
Stan dobry.

45,-
131. Fotografia pozycji 131JACEK Henryk - Dusza ludu. [Wiersze]. Rzeszów 1934. Nakł. aut. Druk. Udziałowa. 16, s.30, [1], okł.oryg.
Okładka przybrudzona, tylna przedarta. Odręczna dedykacja autora dla Jantka z Bugaja [Antoni Kucharczyk], dat.: 31/X.34. Na karcie za tytułem, obszerny list autora ołówkiem do Jantka z Bugaja z prośbą o napisanie recenzji i notatkę, że można kupić tylko u autora. „Proszę mię ratować, bo zostanę z tem nakładem” [5000 egz. ]. Rzadkie.

120,-
132. Fotografia pozycji 132JAKIE są szanse w tej wojnie [1939-1945]. Krakau [ca 1942]. Wyd. „Nauka i Sztuka”. Druck: Graphische Anstalt „Akropol”. 8,s.[28], rysunki, mapki, wykresy, okł.oryg.
Stan dobry. Broszura propagandowa.

45,-
133. Fotografia pozycji 133JANCZYK Franciszek - Poezje. [Tytuł okładkowy: ] Podszepty Prometejskie. Kraków-W‑wa 1932. Gebethner i Wolff. 8,s.74, okł.oryg.
Zniszczony grzbiet okładki. Poezje z r.1931-32. Nakład 500 egz. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Koledze i Towarzyszowi pracy szkolnej, Michałowi Japołłowi Assance Autorowi i publicyście z serdecznym uściskiem dłoni Franciszek Janczyk. Kraków 16. IX.1932 r.

80,-
134. Fotografia pozycji 134JASIONOWSKA Irena - Przerwany lot. Poezje. Lublin 1939. Zakł. Graf. J. Pietrzykowski. 8,s.44,1, portret autorki, okł.oryg.
Naderwana, przykurzona okładka. Całkowity dochód przeznaczony na L. O. P. P.

40,-
135. Fotografia pozycji 135JELLENTA Cezary [pierw. nazwisko: Napoleon Hirschband] - Meduza. Fantazya dramatyczna w 3 aktach. Kraków 1912. Gebethner i Sp.;W‑wa Gebethner i Wolff. 8,s.67, okł.oryg.
Okładka lekko przybrudzona.

45,-
136. Fotografia pozycji 136JESKE-Choiński T[eodor] - Paskarze. Powieść. W‑wa [1920]. Nakł. i druk Synów St. Niemiry. 8,s.184. okł.oryg.;opr.kart. współczesna.
Okładka podklejona. 1 wydanie.

80,-
137. Fotografia pozycji 137JESKE -Choiński Teodor - Moralność naukowa. Lwów 1911. Wyd. Tow. im. P. Skargi Nr 6. 8,s.38, okł.oryg.;opr. współczesna nie sygn. [Jan Bereziuk Wrocław]: karton marmoryzowany.
Stan dobry.

40,-
138. Fotografia pozycji 138JESKE-Choiński Teodor - Pozytywizm warszawski i jego główni przedstawiciele. W‑wa 1885. Druk. „Wieku”. 8,s.97, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Treść: Pierwsze przebłyski, „Przegląd Tygodniowy”, Pierwotna „Niwa”, Aleksander Świętochowski jako uczony, jako artysta, jako polemista.

60,-
139. Fotografia pozycji 139JESKE-Choiński Teodor - Psychologia Renesansu włoskiego. Poznań 1916. Druk. i Księg. Św. Wojciecha. 8,s.106,1 ilustracja, okł.oryg.;opr.pł. współczesna Jana Bereziuka Wrocław, nie sygn.; płótno niebieskie, szyldzik z tytułem.
Okładka podklejona, stan dobry.

50,-
140. Fotografia pozycji 140JEZIERSKI Michał - Z dziejów dawnej Polski. Studium historyczne przez. .. W‑wa 1882. Druk. E.Skiwskiego. 16d, s.256, opr.kart.
Pieczęcie i podpis.

60,-
141. Fotografia pozycji 141JĘDRZEJEWICZ Janusz - W krainie wielkiej przygody. Lwów 1939. PWKS. 8,s.250, [1], opr. współczesna.
Stan bardzo dobry. Rozważania pośw. sprawom życia: wiara, sztuka, wiedza, sprawy narodu, państwa, etc.

80,-
142. Fotografia pozycji 142KABE Franciszek - Stanisław Tarnowski (1837 - 1917). Sandomierz 1929. Nakł. aut. 8, s.67, portret, okł.oryg.
Stan dobry.

25,-
143. Fotografia pozycji 143KADEN-Bandrowski Juljusz - Piłsudczycy. Wyd. nowe [5]. W‑wa 1936. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.277, [2], 3 szkice bitew, opr.ppł.
Stan więcej niż dobry. Sylwetki ludzi z Pierwszej Brygady Piłsudskiego, uroczystości, bitwy między rokiem 1914 a 1916; autor był kronikarzem Pierwszej Brygady.

40,-
144. Fotografia pozycji 144Fotografia pozycji 144KADEN-Bandrowski Juljusz - W cieniu zapomnianej olszyny. Lwów [1926]. Wyd.Zakł.Nar.im.Ossol. Druk.Ossol. 8, s.250, [1], 5 ilustracji, okł.oryg., opr.ppł. [ Z cyklu: "Miasto mojej matki" ].
Stan b.dobry, pieczęć. Opowiadania, 1 wydanie. Okładka i ilustracje T.Gronowskiego.

60,-
145. Fotografia pozycji 145KAJSIEWICZ Hieronim - Pisma X. .. T.3: Rosprawy, listy z podróży. Pamiętnik o Zgromadzeniu. Berlin-Kraków 1872. Nakł. aut. Księg. B. Behra, Księg. D. E. Friedleina. 8,s.527, [1], opr.ppł.
Stan dobry.

100,-
146. Fotografia pozycji 146KAJTOCH Jacek - Pokolenia i grupy literackie po 1918 roku. Antologia opracowań i szkiców krytycznoliterackich. Wybrał. .. Kraków 1979. UJ. 8,s.319, okł.oryg. UJ Inst. Filologii Polskiej.
Stan dobry. Druk powielony. Wyd. 2.

35,-
147. Fotografia pozycji 147KAMIŃSKI Bronisław - Obraz człowieka. Paryż 1947. Imp. Beresniak. 8,s.126, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Podpis: Turowicz. Wiersze.

60,-
148. Fotografia pozycji 148Fotografia pozycji 148KAPAŁA Jan ks. - Najstarsze drukowane modlitewniki do roku 1585. W‑wa 1973. ATK. 4,s.70, 8 fotografii.
Stan dobry. Kopia maszynopisu. Praca magisterska napisana na Seminarium Historii Kościoła ATK pod kier. Ks. Prof. E. H. Wyczawskiego.

80,-
149. Fotografia pozycji 149KARWAT Anna z Bardzkich - Z mojej teki. Utwory ulotne. Kraków 1907. Gebethner i Sp. 8,s.128, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wierszem.

60,-
150. Fotografia pozycji 150KARYŁOWSKI Tadeusz - Sonety z Tatr. Kraków 1920. Gebethner i Sp. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.40, okł.oryg.
Podklejony grzbiet okładki. Okładka z widokiem na Morskie Oko.

30,-
151. Fotografia pozycji 151KASPROWICZ Jan - Dzieła. Pod red. Stefana Kołaczkowskiego. T.1-22 [komplet ]. Kraków 1930. Wyd. W. Meisels. 16d, 5 portretów, wszystkie tomy w jednolitej opr.ppł. kart. futerał.
Bardzo ładny egzemplarz. Wydanie obejmuje cały dorobek twórczości poety z wyjątkiem przekładów.

600,-
152. Fotografia pozycji 152Fotografia pozycji 152KASPROWICZ Jan - Miłość. Z ilustracyami E. Okunia i E. M. Liliena. Lwów 1902 [właśc.1901]. Księg. Polska. 8,s.178, [5], ilustracje i zdobniki w tekście,9 na oddzielnych tablicach, opr.kart.
Oprawa luźna, przetarta, monogram prow.;ekslibris. Poemat liryczny, 2 wydanie.

120,-
153. Fotografia pozycji 153KAWALEC Julian - Czarne światło. Opowiadania. W‑wa 1965. LSW. 8,s.263, [2], okł.oryg.; obwoluta.
Stan dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora. Oprac. graf. J. Krotkiewska-Murawska.

40,-
154. Fotografia pozycji 154Fotografia pozycji 154KAWALEC Julian - W słońcu. W‑wa 1963. LSW. 8,s.119, [3], okł.oryg.;obwoluta.
Stan dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora. Oprac. graf. J. Stanny.

40,-
155. Fotografia pozycji 155Fotografia pozycji 155KAWALEC Julian - Ziemi przypisany. Powieść. W‑wa 1962. PIW. 16d, s.153, [3], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. St. Słupka, dat.: 12, XI.62. 1 wydanie. Okładkę proj. Ewa Kryszak-Witowska.

40,-
156. Fotografia pozycji 156KIEWNARSKA Elżbieta (Pani Elżbieta) - 200 obiadów. Kompletne menu z przepisami poszczególnych dań, przekąsek i legumin smacznych, zdrowych i łatwych do wykonania. Poznań [1930]. Wyd. Polskie R. Wegnera. 8,s.143,65 ilustracji wielobarwnych, opr.kart.oryg.
Kilka kart luźnych, podklejonych taśmą. Wklejone dodatkowe przepisy wycięte z czasopism.

75,-
157. Fotografia pozycji 157Fotografia pozycji 157KITOWICZ Jędrzej - Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III księdza. .. Wydany z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego. T.1-4. Poznań 1840-41. Druk. W. Stefańskiego. 16,s.III,248,243,309,189, opr. psk. w 1 wol.;grzbiet 4ropolowy, złocone napisy i szyldziki. [Obraz Po­la­ków i Polski w XVIII w. T. VII-X].
Płótno oprawy lekko odbarwione, poza tym stan więcej niż dobry. 1 wydanie całości (tekst okrojony).

250,-
158. Fotografia pozycji 158KŁOSY ojczyste. Zasady i wzory bogobojności i cnoty, zwyczaje i obyczaje rodzinne, opowiadania i powieści moralne, żywoty, pamiętniki, dzieje ojczyste i podróże, z przydaniem wiadomości z nauk przyrodzonych. Z celniejszych pisarzów zebrane dla młodzi polskiej. [Wyd.: Franciszek Waligorski]. Wiedeń 1875. Nakł. c. k. Wyd. książek szkolnych. 8,s.X,482, okł.oryg.
Zabrudzenia na okładce, pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Teksty prozą i wierszem.

80,-
159. Fotografia pozycji 159KNEIPP Sebastjan - Mój testament dla zdrowych i chorych. Tłum. ks. J. A. Łukaszkiewicz. Wyd.10. Monachjum w Bawarji 1925. Nakł. i druk J. Kösel i F. Pustet. 16d,s.XV,343, ilustracje, okł. kart.oryg.
Współcześnie podklejony płótnem grzbiet. Stan bardzo dobry.

75,-
160. Fotografia pozycji 160KOBRZYŃSKI Bolesław - Przewodnik serdeczny. Poezje. Przedm.: Jan Bielatowicz. Roma 1944. Nakł. Oddz. Kultury i Prasy 2 Korpusu. 8,s.68, okł.oryg. Bibl. Orła Białego.
Okładka lekko naddarta, podklejony grzbiet. I: Poezje żołnierskie, II: Przewodnik serdeczny, III: Wystarczy przymknąć oczy, IV: Zamyślenie nad kulą.

50,-
161. Fotografia pozycji 161Fotografia pozycji 161KOBYLIŃSKA Eugenia - Moja matka. Poezje. Wilno 1937. Skł. gł. w księg. Św. Wojciecha. 8,s.40, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki.

60,-
162. Fotografia pozycji 162KOCHANOWSKI Jan - The Dismissal of the Grecian Envoys. Transl. from the Polish by G. Rappal Noyes, and done into English verse by R. Earl Merril. Berkeley 1918. Univ. of California Press. 8,s.26, okł.oryg.
Stan dobry. 1 angielskie tłumaczenie Odprawy posłów greckich. Odbitka z University of California Chronicle: January 1918. Odręczna dedykacja tłumacza.

60,-
163. Fotografia pozycji 163KOCHANOWSKI Jan - Dzieła wszystkie. Wydanie pomnikowe. T.2 - 4 cz.1 [więcej nie wyszło]. W‑wa 1884 [t.3 - 4 data cenzury: 1896]. Druk. J. Ungra. 4,s.VIII,510[2], VIII,509, [3], VII,674, [1], podobizny kart tyt.;ilustracje, podobizna rkp.;tablica genealogiczna, opr.pł.oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Podpis. Wydanie pomnikowe, którym uczczono trzechsetną rocznicę zgonu poety. Wszystkie teksty w liniowym obramowaniu. T.2 zawiera: Przedmowę Jana Januszowskiego umieszczoną w pierwszym wydaniu dzieł zbiorowych po śmierci poety w 1585 r.;tu wiadomości o pierwszych wydaniach pojedynczych utworów J. Kochanowskiego za jego żcia, także o utworach pozostałych w rękopisie; Fenomena, Muza, Satyr, Monachomachja Parysowa, Odprawa posłów greckich, Szachy, Dziewosłąb, Epitalamijum, Treny, Wzór pań mężnych, Zuzanna, Broda, Marszałek, Zgoda, Epitalamijum na wesele Krzysztofa Radziwiłła, Dryjas zamechska, Proporzec, Wróżki, O Czechu i Lechu, Wykład cnoty, O pijaństwie, Omen, Jezda do Moskwy, Fraszki, Fragmenta, Carmen macaronicum. T.3: tekst ustalił, wstępy i przypiski dodał Józef Przyborowski. Treść: Vita I. Cochanovii, Elegiarum libri IV, Foricoenia, Lyricorum libellus, Epinicion, Epitalamion, Carmina diversa, Ciceronis Aratus. Z indeksem. T.4: Słowo wstępne Romana Plenkiewicza. Treść: Jan Kochanowski, jego ród, żywot i dzieła przez R. Plenkiewicza; Próby odmianek niektórych elegij podług rękopismu Jana Osmólskiego; Carmina inedita Joannis Cochanovii tłum. A. Brückner.

900,-
164. Fotografia pozycji 164KOCHANOWSKI Jan - Satyr albo dziki mąż. Lwów 1930. Książnica-Atlas. 16d,s.[26], 2 ryciny, winiety.
Stan bardzo dobry. Podobizna pierwodruku z 1564 r. wydana z okazji 400ej rocznicy urodzin Kochanowskiego. Nakład 1000 egz. na papierze czerpanym z f-ki „Dąbrowica”.

60,-
165. Fotografia pozycji 165KOCHMAN Józef - Choroby róż. W‑wa 1932. Odbitka wyd. z zasiłkiem Kasy im. Mianowskiego Inst. Popierania Nauk. 8,s.25, rysunki w tekście, 2 tablice, okł.oryg.
Stan dobry. Odb. z t.1 wyd. „Choroby roślin”.

35,-
166. Fotografia pozycji 166[KOJAŁOWICZ Michaił Osipowicz] - Dokumenty objasniajuščije istoriju Zapadno-Russkago Kraja i jego otnošenija k Rosii i k Polše. Documents servant a éclaircir l'histoire des Provinces Occidentales de la Russie ainsi que leurs rapports avec la Russie et la Pologne. S. Peterburg 1865. Napiečatno po opredeleniju Archeografičeskoj Kommissii, w tip. Eduarda Prac. 4,s.CCIII, [1],658, broszura.
Bez okładki, poluzowany grzbiet. Dokumenty łacińskie, rosyjskie i polskie. Tekst po rosyjsku i po francusku - tłum. na franc.: W. Poliwanow i L. Brosset. Na s. III - CCIII: [M. O. Kojałowicz: ] Istoričeskoje izsledovanije o Zapadnoj Rossii, sluzaščeje predislovijem k sobraniju dokumentov. Étude historique sur la Russie Occidentale, pour servir d'introduction aux documents.

180,-
167. Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167Fotografia pozycji 167KOLBERG Oskar - Pieśni ludu polskiego. Serya I. W‑wa 1857. Nakł. wydawcy. Druk. J. Jaworskiego. 8,s.XI,448, [30], 10 kolorowych litografii, opr.ppł.
Niewielkie ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Tekst z nutami. Cz. I: Dumy i pieśni. II: Tańce. Na końcu Tabella miast i osad miejskich zamieszczonych w tym tomie i objaśnienie rycin. Ryciny przedstawiają ubiory wieśniaków przeważnie z okolic Warszawy. Stanowi serię pierwszą dzieła: Lud, jego zwyczaje, sposób życia. ...

600,-
168. Fotografia pozycji 168KOMENIUS Jan Amos - Świat malowany rzeczy widocznych pod zmysły podpadaiących w czterech językach czyli wszelkich rzeczy na świecie i działań ludzkich wyobrażenie i wymienienie po łacinie, po polsku, po francusku i po niemiecku. Comenii Orbis sensualium pictus. .. Wrocław 1805. W. B. Korn. 8,s.[30],543, 151 kolor. rycin w tekście [drzeworyty], opr.kart.
Kilka kart z podklejonymi marginesami. Przestawione 2 karty przedmowy w j. niem. za 2 kartami indeksu. 151 haseł objaśnionych w 4 językach i ozdobionych drzeworytami. Wydał poprawnie J. S. Bandtkie wg La Contellego. Z indeksem tytułów.

240,-
169. Fotografia pozycji 169[KONDRATOWICZ Ludwik] - Urodzony Jan Dęboróg, dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane, a rytmem spisane prezez Władysława Syrokomlę. Wyd.2 popr. i powiększone. Wilno 1855. Nakł. A. Assa. Czc. A. Marcinowskiego. 16d,s.[4],143, opr. psk. z epoki.
Niewielkie ślady zawilgocenia. Tekst w ozdobnych ramkach.

150,-
170. Fotografia pozycji 170KORNIŁOV A. A. - Russkaja politika v Polše so vremeni razdełow do načała XX veka.
Istoričeskij očerk z tremja kartami. Petrograd 1915. Izd. „Ogni”. 8,s.93, 3 mapki, okl. oryg.
Pieczęcie, poza tym stan dobry. Polityka rosyjska w Polsce od rozbiorów do początku XX wieku.

60,-
171. Fotografia pozycji 171Fotografia pozycji 171KORZON Tadeusz - Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania histo­ryczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Wyd.2. Z ilustracjami i dodatkami.
T.1-6. Kraków-W‑wa 1897-98. Ks.L.Zwolińskiego. 8,s.[4],513,[1],428,[1],491,[1],339,[1],298,[1],392, ilustracje w tekście i na tablicach jedno- i wielobarwne, składane mapy i plany, opr. psk. Współ­czesna: skóra na grzbietach i narożnikach brązowa, grzbiety 5ciopolowe, płótno brązowe, złocone zdobienia i napisy na grzbietach.
Stan zachowania bardzo dobry, efektowna oprawa. W t.5 s.295-6 opr. przed s.291. Z indeksem.

1.800,-
172. Fotografia pozycji 172KOSSAK [Szczucka] Zofia - Pożoga. Wyd. 2 [3]. W‑wa 1939. Tow. Wyd. „Rój”. 8,s.286, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Wspomnienia z Wołynia 1917-19. Powieść biograficzna obrazująca zmagania i walkę polskości z zalewem bolszewickim na Ukrainie.

60,-
173. Fotografia pozycji 173KOSSAK-Szczucka Zofia - Szaleńcy Boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. Kraków 1929. Krak. Sp. Wyd. 8,s.182, [2], ilustracje, inicjały, listwy, opr.ppł.
Bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. XVI w. inicjały zaczerpnięte z Druk. Łazarzowej, listwy z tłoczni M. Szarffenberga, ozdobnik końcowy z druk. A. Rodeckiego. Ozdobione ilustracjami Anieli Pawlikowskiej (1901-1980), malarki, portretcistki, ilustratorki. Była córką poetki Maryli Wolskiej, siostrą Beaty Obertyńskiej.

80,-
174. Fotografia pozycji 174KOSZTOWICZ Mieczysław - 100 toastów. Poznań b. r. [193?]. Druk. „Ostoja”. 16d, s.62, [2], okł.oryg.
Rdzawe plamki na okładce. Zapiska prow. dat. 1935. Toasty z okazji wesela, imienin, uczt i różne.

25,-
175. Fotografia pozycji 175KOT Stanisław - Oddziaływanie braci polskich zwanych socynjanami w Anglji. W‑wa 1936. Druk W. L. Anczyca w Krakowie. 8,s.55, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Zygmunta Nowakowskiego, dat.: 28/4.36. Odbitka z czasopisma: Reformacja w Polsce R. VII-VIII.

45,-
176. Fotografia pozycji 176KOWALEWSKA Milada - Peryferie. Wiersze. Rysunki: Zbigniew Kowalewski. Kraków 1990. Fundacja „Kuźnica”. 8,s.64, rysunki, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki.

40,-
177. Fotografia pozycji 177KOŹMIAN Kajetan - Ziemiaństwo polskie. Poema w czterech pieśniach. Wydania Edwarda Raczyńskiego. Wrocław 1839. Z. Schletter. 16d,s.XI,228, opr.kart.
Nieliczne rdzawe plamki. Okładka oryg. naklejona na wyklejce. 1 wydanie całości. Treść: Przedmowa wydawcy, Imiona kollektorów, Lista prenumeratorów, Przedmowa do Wieśniaków polskich, Epigraf, Pieśń I, II, III, IV, Przypiski do Pieśni.
Autor (1771-1856), prawnik, poeta, reprezentant klasycyzmu, należał do największych przeciwników romantyzmu, uznając Mickiewicza za wichrzyciela, mason.

150,-
178. Fotografia pozycji 178[KRASIŃSKI Zygmunt] - Resurrecturis. Paryż [1852]. Księg. Polska. Druk. L. Martinet. 8,s.14, pod tyt. winieta z wizerunkiem Chrystusa i Anioła, okł.oryg.
Stan więcej niż dobry. Każda strona w ozdobnej ramce. Poemat, 2 wydanie. Pierwsze ukazało się jako druk ulotny w Poznaniu 1851 r. Dołączane karteczki: Przedaje się na rzecz składki na Dom dla Biblioteki Polskiej w Paryżu.

200,-
179. Fotografia pozycji 179KRAŠEVSKI [Józef] I[gnacy] - Chata za okolicej. [Chata za wsią]. Povest v 3 častjach. S. Peterburg 1900. Tip. V. S. Balašev i K. 8,s.254.
- Knjazja Hołuby. [Kniazie Hołuby]. Istoričeskoe predanie. S. Peterburg 1900. 8,s.54.
- Poslednij iz Sekirinskich. [Ostatni z Siekierzyńskich]. Povest v dvuch častjach. S. Peterburg 1900. 8,s.120.
- Dva puti. [Dwa światy]. Roman z dvuch častjach. S. Peterbyrg 1900. 8,s.175.
Wyd.: Biblioteka Severa. 1900. T. VII ijul. Izd. N. E. Mertca, okł.oryg.;opr. psk. w 1 vol.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Bezpłatny dodatek do pisma „Sever”.

150,-
180. Fotografia pozycji 180KREMER Józef - Wykład systematyczny filozofii obejmujący wszystkie jej części w zarysie. Dla miłośników tej umiejętności pragnących dokładniej się z nią obeznać skreślił. .. T. I: Fenomenologia. Logika. Kraków 1849. Nakł. aut. Druk. U. J. 8,s.XIV, [4],492, opr.pł. z epoki. Bibl. Naukowa wydawana staraniem Tow. Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego.
Przy oprawie włączone liczne strony na notatki, częściowo zapisane, także tekst z licznymi podkreśleniami i notatkami.
1 wydanie. Cz. I Fenomenologia: Świadomość zgoła wzięta, Świadomość bezwzględna. Cz. II Logika: Istnienie, Istota, Pojęcie. Autor (1806-1875), filozof, historyk sztuki, estetyk, prekursor psychologii: przeprowadził systematyczny podział zjawisk psychicznych na świadome i nieświadome.

150,-
181. Fotografia pozycji 181KRETSCHMER Ernest - Ludzie genjalni. Przeł. P. Hulka-Laskowski. Ze zbiorem portretów. W‑wa 1934. „Dzwon”. 8,s.261, 80 portretów, opr.pł.oryg.
Stan dobry. „Książka ta całkowicie poświęcona jest osobistości genjusza, prawom jego biologicznego powstawania i bodźcom psychologicznym jego wewnętrznego rozwoju”. Ze spisem nazwisk.

60,-
182. Fotografia pozycji 182[KROPIWNICKA Eleonora] Ela Oleska - Wawelska pani. Misterjum ku czci królowej Jadwigi. .. Kraków 1933. Gebethner i Wolff. 16, s.16, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki. Sztuka w 3 odsłonach.

30,-
183. Fotografia pozycji 183KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu Litewskiego. Pod red. Stefana Ehrenkreutza. Wilno 1935. Tow. Przyj. Nauk w Wilnie. 8,s.362, [1], okł.oryg. Rozprawy Wydz. III TPN w Wilnie. T. VIII.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty. Pieczęć. Artykuły dotyczące historii ustroju i dawnego prawa sądowego. Treść: St. Kutrzeba: Charakter i wartość unji polsko-litewskiej. J. Adamus: Państwo Litewskie w latach 1386-1398. Wł. Namysłowski: Pozasądowe organy porządku prawnego w krajach południowo-słowiańskich i polsko-litewskich. Fr. Bossowski: Nowela Justyniana. K. Koranyi: O niektórych postanowieniach karnych Statutu Litewskiego. St. Ptaszycki: Pierwsze wydanie trzeciego Statutu Litewskiego i jego przeróbki. St. Ptaszycki: Konfederacja Warszawska roku 1573 w trzecim Statucie Litewskim. H. Łowmiański: Uwagi w sprawie podłoża społecznego i gospodarczego unji jagiellońskiej. R. Taubenschlag: Pozew w I i II Statucie Litewskim. W. Hejnosz: Kilka uwag o „niewoli” w 1 Statucie Litewskim (Ustęp z większej całości).

150,-
184. Fotografia pozycji 184KUBACKI Wacław - Krzyk jarzębiny. Opowieść dramatyczna w trzech aktach. W‑wa 1949. PIW. 8,s.110, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: Poznań 22. XI.49. 1 wydanie. Sztuka poświęcona postaci Ludwika Spitznagla (1807-1827), pol. poety epoki romantycznej, orientalisty, tłumacza, poligloty, przyjaciela J. Słowackiego.

75,-
185. Fotografia pozycji 185KUBICKI Paweł - Antoni Ksawery Sotkiewicz biskup sandomierski 1826-1901. Zarys monograficzny. Sandomierz 1931. Nakł. aut. 8,s.XV, [1],509,5 ilustracji, okł.oryg.
Okładka przykurzona, podklejona, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty.

80,-
186. Fotografia pozycji 186KUBICKI Stanisław - Poezje. Poznań [1939]. Wyd. S. Dippla. 8,s.30, [1], okł.oryg.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan więcej niz dobry. 1 jedyne wydanie. Rzadki tomik wierszy, prawie cały nakład spłonął w drukarni. Wiersze w cyklach: Z pór roku, Z pieśni pijackich, Elegie, Wiersze do Lucyny, Tłumaczenia z franc.
St. Kubicki (1889-1942), malarz, poeta związany z pismem „Zdrój” wyd. przez J. Hulewicza. Należał do grupy artystów „Bunt”. Sztukę jego cechował początkowo ekspresjonizm, a następnie kubizm i konstruktywizm.

80,-
187. Fotografia pozycji 187KULCZYCKI Jerzy Sas - Polskie tytuły honorowe Stolicy Apostolskiej (XVI-XX w. ). Wyd.3 popr. i uzup. Przemyśl 2008. 8,s.LXVIII, herby i portrety w tekście, 1 kolor. tablica, okł.oryg. Nadbitka z „Kresy Południowo-Wschodnie” t. V/VI 2007/8.
Stan bardzo dobry. Nakład 65 num. egz. Ten bez numeru.

45,-
188. Fotografia pozycji 188KULCZYCKI Jerzy Sas - Z dziejów Kulczyckich. T. II: XVIII - XXI w. Jubileusz 750 lat istnienia rodu 1264 - 2014. From the Kulchitsky Family Annals. London - Sopot 2014. J. Sas Kulczycki. 4,s.299, liczne ilustracje, tablice, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wydruk komputerowy na prawach rkp. Nakład 25 egz. num. Ten bez numeru.

250,-
189. Fotografia pozycji 189KUREK Jalu - Eksplodują ogrody. W‑wa 1964. PIW. 8,s.69, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków 29.3.66.
Wiersze, 1 wydanie.

60,-
190. Fotografia pozycji 190KUREK Jalu - Grypa szaleje w Naprawie. Kraków 1972. WL. 8,s.258, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków 20.12.73.

60,-
191. Fotografia pozycji 191KUREK Jalu - Kantata profesora Wróbla. [Powieść]. Kraków 1962. WL. 16d, s.224, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków luty 963.

60,-
192. Fotografia pozycji 192KUREK Jalu - Pocztówki. Kraków 1974. WL. 8,s.144, [2], okł.oryg.;obwoluta.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków grudzień 74. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
193. Fotografia pozycji 193KUREK Jalu - Rzecz niepodległa. Kraków 1966. WL. 16d, s.101, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków wrzesień 67. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
194. Fotografia pozycji 194KUREK Jalu - Śmierć krajobrazu. Kraków 1973. WL. 8,s.55, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
195. Fotografia pozycji 195Fotografia pozycji 195KUREK Jalu - Wysoka Gierlachowska. W‑wa 1970. LSW. 16d, s.44, [2], okł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka. Wiersze, 1 wydanie. Oprac. graf. M. Schwartz-Schier.

60,-
196. Fotografia pozycji 196Fotografia pozycji 196KWIATKOWSKI Remigjusz - I nocą nie wychodź nago. .. Aforyzmy wschodnie. Serja II. Poznań - W‑wa - Wilno [1922]. Księg. Św. Wojciecha. 16, s.113, okł.oryg.
Okładka przetarta, poza tym stan dobry. Odręczny podpis: Zofja Szczucka [Kossak], 8/X 1922 r.
W tekście aforyzmy chińskie, hinduskie, perskie, arabskie, japońskie.

100,-
197. Fotografia pozycji 197LA TOUR d'Auvergne Robert - Histoire de la maison de La Tour d'Auvergne. Ornée de 200 bois originaux gravée par l'auteur. Impr. Fontenaisienne a Fontenay- Le -Comte Vendée,1925. 4,s.283, [1], drzeworyty w tekście i na oddzielnych tablicach: inicjały, herby, pieczęcie, portrety, widoki zamków, opr.ppł.;szyldzik z tytułem.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora. Nakład 100 num. ręcznie egz. Ten No 36. Historia rodziny La Tour d'Auvergne. Tekst zdobiony drzeworytami wykonanemi przez autora.

400,-
198. Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198Fotografia pozycji 198L'ARDECHE Laurent de - Histoire de l'empereur Napoléon. Illustrée par Horace Vernet. Paris 1840. J. J. Dubochet et Cie. 4,s.832, 46 barwnych litografii, ponad 600 drzeworytów w tekście, frontispis, inicjały, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, brzegi kart złocone.
Niewielkie zaplamienie na tylnej okładce. 2 wydanie. Hagiografia Napoleona. Pięknie ilustrowane dzieło przez H. Verneta, przyczyniło się do budowania mitu „romantycznego cesarza”. Na szczególną uwagę zasługują barwne litografie przedstawiające kostiumologię armii cesarskiej. Drzeworyty w większości ze scenami batalistycznymi.
H. Vernet (1789-1863), malarz i grafik franc.;twórca obrazów historycznych, bitew napoleońskich, scen wojskowych, myśliwskich.

900,-
199. Fotografia pozycji 199Fotografia pozycji 199- j.w. Paris 1859. J. J. Dubochet et Cie. 4,s.802, ponad 600 drzeworytów w tekście, frontispis, inicjały, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
1 karta z obciętym marginesem, ślady zawilgocenia.

300,-
200. Fotografia pozycji 200LAYMAN A. L. - Gautama Buddha i jego nauka. Kraków 1913. Księg. Literacka. 8,s.91, zdobniki, okł.oryg. Nowa Era. T. I.
Podklejony kartonem grzbiet.

50,-
201. Fotografia pozycji 201LELEWEL Joachim - Geografja. Opisanie krajów polskich przez. .. (Udzielone 1829 do atlasu panny Reginy Korzeniowskiej). Poznań 1859. J. K. Żupański. 8,s.84.
Bez oryg. okładki. Na kilku kartach poważne ślady zabrązowienia. Podpis. 1 wydanie.

80,-
202. Fotografia pozycji 202Fotografia pozycji 202LELEWEL Joachim - Histoire de Pologne. T.1-2. Publiée par les soins des polonais. Paris - Lille 1844. Libr. Polonaise, Vanackere. 8,s.XX,388,208, VIII,359, portret autora [litografia], opr. psk. z epoki w 1 wol.;skóra i narożniki brązowe, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Stan więcej niż dobry. Pieczęcie. T. I: L'histoire de la Pologne racontée par un oncle a ses neveux. La Pologne renaissante. T. II: La Polognie sous le regne de Stanislav - Auguste Poniatovski. Considérations sur l'état politique de l'ancienne Pologne et sur l'histoire de son peuple.

400,-
203. Fotografia pozycji 203LELEWEL Joachim - Pisma rozmaite. Poznań 1863. J. K.Żupański. Czc. M.Zoerna. 8,s.116, [1], 5 skł. tablic litograficznych (numizm. i paleogr. ), opr. psk. z epoki.
Grzbiet oprawy przetarty, na kartach rdzawe plamki. Treść: Dwie tablice starych pieniędzy w r.1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych. Dodatek do Pisma Daniłowicza o katalogu biblioteki Tołstowa. Objaśnienie trzech pieniędzy kufickich Sammanidów w zbiorze Król. Warsz. Tow. Przyj. Nauk. Wiadomość o narodach litewskich. Spis bogów żmudzkich i litewskich. Spis dzieł różnemi czasy przez ś. p. J. Lelewela drukiem ogłoszonych. Napis umieszczony na kamienicy w Brukseli, w której Lelewel przez długie lata mieszkał.

150,-
204. Fotografia pozycji 204LESZCZYŃSKI Jarosław - „Poduhuj wiaterku”. .. 5 pieśni orawskich. 5 Volkslieder aus Orawa. Na 4 głosowy chór męski ułożył. .. Słowa niemieckie Bernarda Grędzickiego. Kraków 1937. Zw. Górali Spisza i Orawy. 4,s.22, [3], okł.oryg. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Tekst pol. i niem. i nuty. Dedykowane ks. Ferdynandowi Machayowi.

75,-
205. Fotografia pozycji 205LEŚMIAN Bolesław - Łąka. W‑wa 1937. J. Mortkowicz. 8,s.160, [1]. okł.oryg. Pod Znakiem Poetów. Serja nowa.
Niewielki ślad zawilgocenia na okładce, poza tym stan więcej niż dobry. Poezje.

40,-
206. Fotografia pozycji 206LEWANDOWSKI Czesław ks. - Brat Albert [Chmielowski]. Kraków 1927. Nakł. SS. Albertynek. 16, s.167, fotografie, opr.kart.
Stan dobry. Podpis.

35,-
207. Fotografia pozycji 207LEWIN L.;Thaler A. - Prawo wojny. Za zezwoleniem prof. dra Z. Sarny oprac. .. Kraków 1931. 8,s.70.
Druk powielony, wykonano do powielania i przepisywania na maszynach „Cyklostyl”. Podkreślenia i rysunki ołówkiem w tekście.

60,-
208. Fotografia pozycji 208LIGOŃ Kazimierz - Poeci Górnego Śląska. Krótki zarys historji literatury ludowej na Górnym Śląsku. Odczyt. ... Z przedmową Jana Kasprowicza. Lwów - W‑wa 1920. Ksiąznica Pol. TNSW. 16d, s.56, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie.

30,-
209. Fotografia pozycji 209LIPKOWSKI Józef - Prawidłowa organizacja szkolnictwa w Polsce. Nowoczesne metody pedagogiczne, obecny stan szkolnictwa w różnych krajach, całkowity szemat szkolny. Terminatorstwo. Kursy zawodowe. Paryż-W‑wa 1919. Gebethner i Wolff. 8,s.196,13 tabel w tekście, okł.oryg.
Stan dobry, pieczęcie.

50,-
210. Fotografia pozycji 210LISTOWNIK. Obfity zbiór wzorów na listy wszelkiego rodzaju i w każdej potrzebie życia, jako też wzory kontraktów, świadectw, rachunków, kwitów, itp. Mikołów [po 1919]. Sp. Wyd. K. Miarki. 16, s.192, opr.pł. współczesna z naklejoną okł.oryg.
Stan dobry. Wzory listów różnej treści dla młodzieży, dla starszych osób, część kupiecko-przemysłowa.

50,-
211. Fotografia pozycji 211Fotografia pozycji 211Fotografia pozycji 211LITERATURA dla dzieci i młodzieży. ANDERSEN H[ans] C[hristian] - Baśnie. (Według oryg. duń. przeł. St[efania] Beylinówna i St[anisław] Sawicki. Wstęp St. Beylinówna). T.1-6. W‑wa-Kraków 1931. J. Mortkowicz. 16d,s.[3], XI,251,250,246,248,252,252, opr.pł. ozdobna, złocone zdobienia i napisy na okładkach. Zbiorowe wydanie baśni Andersena t.1-6. Książnica Wielkich Pisarzy Cudzoziemskich.
Bardzo ładny egzemplarz. Komplet.

350,-
212. Fotografia pozycji 212- [BAŚNIE]. Księg. Wyd. „Postęp”. Druk.: Ch[orzowskie] Z[akłady] Gr[aficzne]. 8,s.[4]. 4 książeczki dla dzieci, w każdej ilustracje okładkowe i 2 wewnętrzne strony z tekstem. Ilustracje sygn.: M.Rolecki?
BAŚŃ o siedmiu krukach.

45,-
213. Fotografia pozycji 213- j.w. CZERWONY Kapturek.

45,-
214. Fotografia pozycji 214- j.w. KRÓLEWNA Śniezka.

45,-
215. Fotografia pozycji 215- TOMCIO - Paluszek. Przy ilustracji data: 47.

45,-
216. Fotografia pozycji 216- BERGE Wiktor, Lanier Henryk W[ysham] - Poławiacze pereł. Przeł. Mieczysław Lisiewicz. Kra­ków [1938]. Księg. Powsz. Druk. „Ars Astra”. 8,s.303, [1], ilustracje, okł.oryg. Podróże i Przygody t.2.
Stan dobry. Okładkę i Ilustracje wykonał Charlie [Karol Ferster].

45,-
217. Fotografia pozycji 217- BRÜCKMANN de Renstrom Stanisława - Bajka o królewiczu Leniu. Lwów 1943. M. Kowalski. Druk. Czwarta we Lwowie. 8,s.29, [3], ilustracje w tekście, okł.oryg. Zygmunta Acedańskiego.
Obca dedykacja, nieznaczne zabrudzenia. Ilustracje wykonał Wacław Siemiątkowski.

30,-
218. Fotografia pozycji 218- BRZEZIŃSKI M[ieczysław] - Podarunek dla młodzieży. Książka do czytania i nauki dla tych, co nie chcą być ciemni. Wyd. 15 zm. i uzup. W‑wa 1916. Skł. gł. w Księg. Polskiej. 8,s.431, [2],190 rysunków w tekście, okł.oryg. Wyd. imienia M. Brzezińskiego.
Stan dobry. Podpis. Treść: W domu i na podwórzu, Ogród i pole, W lesie, Nad wodą, Bogactwa naszej ziemi, W powietrzu i na ziemi, Z życia ludzi, O Polsce.

80,-
219. Fotografia pozycji 219- BURNETT Frances Hodgson - Tajemniczy ogród. Przeł. Jadwiga Włodarkiewicz. Ilustrował Bogdan Zieleniec. W‑wa 1971. Nasza Księg. 8,s.250, [2], rysunki w tekście, okł.oryg.;opr. psk. luksusowa, sygn. naklejką: Introlig. Artyst. Karpińska Helena Cieszyn: prawe marginesy i grzbiet z oliwkowej skóry, ze złoconymi zdobienia, jasny karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz.

150,-
220. Fotografia pozycji 220- [BUYNO-Arctowa Maria] Jagmin - Kotek w bocianim gnieździe. Wrocław 1947. M. Arct. 16, s.15, okł.oryg. Moje Książeczki Nr 3.
Okładka z małym ubytkiem, proj. J. Miśkiewicza.

15,-
221. Fotografia pozycji 221- CZASKI Józef - Baśń fantastyczna o Janosiku Strzelcu i rycerzach śpiących w Tatrach. [Cz.1]. Napisał dla młodzieży. ... Kraków 1919. Wyd. Salonu Malarzy Polskich. 8,s.34,6 kolor. tablic + ilustracja okładkowa Adama Setkowicza, okł.oryg.
Podklejony kartonem grzbiet, tekst odchodzi od grzbietu. [Cz.2 z tyt.: Przygody wojenne Janosika legionisty”.]

50,-
222. Fotografia pozycji 222- GRYF Andrzej - W krainie śniegów. Powieść dla młodzieży. Włocławek 1946. Księg. Powsz. i Druk. Diecezjalna. 8,s.93, okł.oryg. sygn.: M. Rom.
Stan dobry. Pieczęć.

30,-
223. Fotografia pozycji 223- HOFFMANN E[rnst] T[eodor] A[madeusz] - Dziadek do orzechów. Ilustrował Jan Marcin Szancer. W‑wa 1959. Nasza Księg. 4,s.76, [4], rysunki w tekście i kolorowe na tablicach, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
224. Fotografia pozycji 224- JEZIERSKI Edmund - Świat czarów. Zbiór baśni, podań i legend. Zebr. i uł. ... Ilustrował Alfred Żmuda. Wyd.2. Kraków [1943?]. Wyd. „Senzacja”. Buchdruck. „Pospieschna”. 8,s.185, [1], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry.

60,-
225. Fotografia pozycji 225- KRUMŁOWSKI Konstanty - Mali psotnicy. Kraków [194. ]. Zakł. Graf. „Akropol”. 8,s.[12], ilustracje. Najpiękniejsze bajki opowiedział Wujcio Kostuś. Wyd. Salonu Malarzy Polskich. Nr 207.
Pieczęcie. Wierszem. Kilka obrazków zamalowanych kredką.

30,-
226. Fotografia pozycji 226- KRUMŁOWSKI Konstanty - Przyjaciele Cioci Femci. Opowiedział Wujcio Kostuś. Kraków [194. ]. Zakł. Graf. „Akropol”. 8,s.[12], ilustracje. Najpiękniejsze Bajki opowiedział Wujcio Kostuś. Wyd. Salonu Malarzy Polskich. Nr 210.
Pieczęcie. Wierszem. Kilka obrazków zamalowanych kredką.

30,-
227. Fotografia pozycji 227- LAGERLÖFF Selma - Karo i Szaraczek. [Przeł. J. Mortkowiczowa]. W‑wa 1952. Nasza Księg. 16, s.26, [2], ilustracje, okł.oryg. Od Książeczki do Biblioteczki.
Stan dobry. Ilustrował L. Maciąg.

15,-
228. Fotografia pozycji 228- LITYŃSKI Marian - Opowiadania z życia roślin. Kraków-W‑wa [1937] Księg. Powsz. 8,s.295, [3], ilustracje w tekście, okł. ppł.oryg. Biblioteka Naukowa dla Młodzieży. T. XI.
Stan dobry. Ilustrowali: Antoni Ślusarek i Wiktoria Zandberg, okł. proj. Stanisław Herstal.

60,-
229. Fotografia pozycji 229- MARKOWSKA H. - O królu wężów i o Jaśku. Z ilustracjami H. Minkiewicza. Poznań 1914. Nakł. i czc. Druk. i Księg. św. Wojciecha. 4,s.35, 5 kolor. ilustracji, okł.oryg. współcześnie naprawiana.
Współczesny grzbiet i wyklejki. Okładka przetarta, odbarwiona. Wierszem.

120,-
230. Fotografia pozycji 230- MŁODNICKA Wanda - Historja dziadka do orzechów. Podług Aleksandra Dumasa ułożyła. .. Z 138 drzeworytami P. Bertalla. Lwów-W‑wa b. r. Księg. Polska B. Połoniecki. 16d, s.189, ilustracje w tekście, okł. kart.oryg.
Obca dedykacja, poza tym stan więcej niż dobry.

60,-
231. Fotografia pozycji 231-NADZWYCZAJNE Przygody Stacha z Popław. Opowiadanie historyczne. W‑wa 1908. Red. „Przyjaciela Dzieci”. 16, s.72, ilustracje.
GĘBARSKI Stefan - W Imię Boże. Obrazek z dziejów starożytnego Rzymu. W‑wa 1908. Red. „Przyjaciela Dzieci”„. 16, s.23,1 ilustracja, opr.pł.oryg. w 1 wol.
Podpis, urwanych kilka dolnych rogów.

120,-
232. Fotografia pozycji 232- PODOLSKI Józef - O krasnoludku który został zuchem. Ilustrował P. Mleczko. Londyn b. r. Veritas. 8,s.16, ilustracje w tekście, okł.oryg. Nasze książeczki.
Stan dobry. Bajeczka wierszem.

60,-
233. Fotografia pozycji 233- PORAZIŃSKA Janina - Kacperek. W‑wa 1957. Nasza Księg. 8,s.30, kolor. ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Wierszem. Ilustrowała Zofia Fijałkowska.

20,-
234. Fotografia pozycji 234- RACZYŃSKI St[anisław] - Jak krasnalek Mądralek chciał słońce dogonić oraz Piła, młotek, strug i dłutko. Tekst i ilustracje St. Raczyńskiego. Kraków [1946]. Wyd. „Biblos”. 4,s.[14], okł.oryg.
Małe zaplamienie na rogach, przybrudzona okładka. Wierszem..

25,-
235. Fotografia pozycji 235- RACZYŃSKI St[anisław] - Teofilek i inne wierszyki. Napisał i ilustrował. .. Kraków [194. ]. Wyd. „Biblos”. 4,s.[14], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Okładka przedarta na grzbiecie.

25,-
236. Fotografia pozycji 236- SAMOZWANIEC Magdalena - Powiastka o Panu Twardowskim. Opracowanie. .. W‑wa-Kraków 1946. Wyd. Interprint. 16, s.22, okł.oryg. Czytajcie ! Nr 1.
Stan dobry. Okładkę proj. L. Górski.

20,-
237. Fotografia pozycji 237- SIKORA Jan - O bohaterskim koniu. Opowieść z czasów wojny [1939-1945] dla młodzieży. Ilustr. Irena Nowakowska-Acedańska. Kraków [1946 ?]. Wyd. „Biblos”. 4, s[13], ilustracje, okł.oryg.
Okładka przetarta. Wierszem.

25,-
238. Fotografia pozycji 238- SZELBURG-Zarembina Ewa - Dary czterech wróżek. Ilustrowała Eugenia Różańska. W‑wa 1956. Nasza Księg. 8,s.[34], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan dobry.

20,-
239. Fotografia pozycji 239- TUWIM Irena - Królewna Śnieżka. Według tekstu Walta Disneya napisała. .. Ilustracje: Studio Walta Disneya. W‑wa 1946. Sp. Wyd. „Wiedza”. 8,s.76, [1], liczne jednobarwne ilustracje, opr.kart.oryg.
Okładka przetarta, podklejana przy grzbiecie. 3 wydanie.

80,-
240. Fotografia pozycji 240- WASHBURNE H[eluis Chandler] - Przez lądy i morza. Przeł. Stefania Heymanowa. Kraków 1946. Księg. Powsz. 8,s.239, ilustracje, okł.oryg. Bibl. Naukowa dla Młodzieży T. I.
Naprawiany, podklejony grzbiet. Obca dedykacja.

60,-
241. Fotografia pozycji 241- WASILENKO I. - Moi młodzi przyjaciele. Moskwa 1946. Wyd. Literatury w Językach Obcych. 8,s.118, [1], ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie.

50,-
242. Fotografia pozycji 242- WASILEWSKA Wanda - Pokój na poddaszu. Ilustracje Jana Marcina Szancera. W‑wa 1939. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.222, [2], ilustracje, opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Powieść dla młodzieży, 1 wydanie.

80,-
243. Fotografia pozycji 243Fotografia pozycji 243- ZAKRZEWSKA Helena - Dzieci Lwowa. Wyd.8. W‑wa 1938. Inst. Wyd. „Bibl. Polska”. 8,s.161, [1], ilustracje, opr. współczesna ozdobna.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Powieść z czasów obrony Lwowa. Ilustrowała Molly Bukowska.

50,-
 
*

244. Fotografia pozycji 244LÖBEL Józef - Zbawcy ludzkości. Opowieści detektywistyczne z dziejów medycyny. Przeł. Karol Klein. Lwów 1935. „Semafor”. 8,s.318, [1], okł.oryg.;opr.ppł.
Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Treść: Cukrzyca, Pallida, Jako ochotnik w wojnie z bakterjami.

75,-
245. Fotografia pozycji 245LUTOSŁAWSKI Wincenty - Potrzeba kuźnicy. Katowice 1933. Księg. i Druk. Katolicka S. A. 16m, s.32, broszura.
Stan dobry. „Świadomość narodowa wyraża się w poglądzie na świat, właściwym danemu narodowi i miewa różne szczeble do pełnego uświadomienia sobie powołania tego narodu. .. wymaga to pracy ludzi kompetentnych. .. „ Nazywa to autor Kuźnicą pośw. głównie temu celowi.

60,-
246. Fotografia pozycji 246LUTOSŁAWSKI Wincenty - Un grand initiateur: Adam Mickiewicz. Discours prononcé le 8 novembre 1901 a l'Université de Lausanne, dans le Salle de Mickiewicz pour l'inauguration des cours de Philosophie Nationale Polonaise. Geneve et Bale 1902. Libr. Georg & Cie. 16, s.32, okł.oryg.
Stan dobry. Przemówienie na inauguracji kursu Polskiej filozofii narodowej na uniwersytecie w Lozannie.

30,-
247. Fotografia pozycji 247ŁADNOWSKI Aleksander - Berek odpieczętowany. Monodram ze śpiewkami w 1 akcie. Wyd.2. Poznań 1927. Księg. A. Cybulskiego. 16, s.30, [2], nuty s.24: muzyka z tekstem, okł.oryg. Naród Sobie 47.
Okładka naddarta na grzbiecie. Krotochwila pióra polskiego aktora komicznego (1815-1891), reżysera teatralnego, autora utworów głównie o charakterze komicznym.

50,-
248. Fotografia pozycji 248ŁEMPICKA Aniela - O „Weselu” Wyspiańskiego. Wrocław 1955. Ossol. 8,s.134, [2],24 ilustracje, opr.pł. IBL PAN. Studia historycznoliterackie pod red. J. Kotta. T. XXIX.
Stan dobry.

45,-
249. Fotografia pozycji 249Fotografia pozycji 249Fotografia pozycji 249ŁEPKOWSKI Kazimierz - Nasza wiosna. Z okładką i 8 ilustracyami Józefa Świrysz Ryszkiewicza. Wiedeń1916. Nakł. IKC w Krakowie. Druk. A. Holzhausena. 16d,s.68, ilustracje, zdobniki, okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze legionowe, uzup. 7 wierszami ze zbioru „Szlakiem Legionów”. Obszerna odręczna dedykacja ołówkiem: „. .. Do autorstwa „Naszej wiosny” o tyle się częściowo przyznać mogę żem opowiadaniem własnych przeżyć wojennych obudził mowę poetycką w mym Ojcu - śmiało więc mogę w zastępstwie Autora zadedykować ten tomik. ... Józef Łepkowski ppor. 2. Pułku Uł. Wojsk Polskich”.

150,-
250. Fotografia pozycji 250ŁOZIŃSKI Władysław - Oko proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody. Powieść z dawnych czasów. W‑wa 1949. Wyd. Polskie R. Wegner. 8,s.254, [2], okł.oryg. projektował Edward Kuczyński.
Stan dobry. Przedmowę napisał i słowniczek oprac. Jerzy Gawroński. Powieść hist. przygodowa.

50,-
251. Fotografia pozycji 251Fotografia pozycji 251ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie w dawnych wiekach. Wyd.3, ilustrowane, przejrz. i uzup. Lwów 1912. H. Altenberg. 8,s.VIII,259, 114 tablic jedno i wielobarwnych, okł.oryg.;oprawa pł.oryg. ozdobna.
2 karty luźne, lekko poluzowany grzbiet, poza tym stan dobry. Bogato ilustrowany obraz życia w dawnych czasach. Treść: I: Zamki i pałace. II: Dwory i dworki. III: Ubiory i splendory. IV: Dom i świat. Z indeksem osób i miejscowości.

200,-
252. Fotografia pozycji 252MACHON [pseud. ] Jerzy - Ekloga pieśni Nadsona. W‑wa 1935. F. Hoesick. 16, s.39, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Autor (1884-1936), własciwe nazw. Machonbaum, poeta, kolekcjoner, szachista.

25,-
253. Fotografia pozycji 253MACKIEWICZ Józef - Karierowicz. Londyn 1955. Orbis. 16d, s.250, [6], ilustracje Kazimierza Pacewicza, opr.pł.oryg. Bibl. Autorów Polskich 4.
Stan dobry. Powieść, 1 wydanie.

40,-
254. Fotografia pozycji 254Fotografia pozycji 254MAJAKOVSKIJ Vladimir [Vladimirovič] - [Sobranie sočinenij]. T.1-10 [komplet]. Moskva - Leningrad 1927 - 33. Gosud. Izd. 8, z 2 portretami, okł. kart.
Kart. okładki podniszczone, poza tym stan dobry. Rzadkie 1 zbiorowe wydanie dzieł, wydane w nakładzie 3000 egz. W t.7 nekrolog po śmierci poety. Wydanie obejmuje wszystkie utwory.
W. W. Majakowski - ros. poeta i dramaturg, przedstawiciel kubofuturyzmu okresu rosyjskiego srebrnego wieku; współautor wraz z Chlebnikowem, Burlukiem i Kruczenychem futurystycznych manifestów poetyckich. Stalinowcy nazwali go „bardem rewolucji”, choć utwory rewolucyjne stanowiły tylko część jego twórczości.

2.800,-
255. Fotografia pozycji 255MAJMON Salomon - Autobiografia. Z portretem oraz list autora do króla Stanisława Augusta, wydrukowany jako dedykacja do dzieła „O filozofii transcedentalnej”. Z oryg. niem. przeł. i przedm. opatrzył Leo Belmont. Cz.1-2. W‑wa 1913. J. Gutgeld. 8,s.LXXXIV,179,185, portret, opr.kart. współczesna.
Brak połowy 1 karty przedmowy. Salomon Majmon, właśc. Salomon ben Jehoszua (1754-1800), żyd. pisarz i filozof polskiego pochodzenia, piszący w jęz. niem. łac. i hebr. Reprezentant wolnomyślicielskiego kierunku w ludowym nurcie Haskali. Autobiografia jest cennym źródłem hist. do poznania życia Żydów w Polsce i na Litwie w XVIII w.

75,-
256. Fotografia pozycji 256MALECZYŃSKI Karol - Studya nad dyplomami i kancelaryą Odonica i Laskonogiego 1202 - 1239. Lwów 1928. Tow. Nauk. 8,s.268, [1], 22 tablice, okł.oryg.;opr.pł. współczesna. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Dz. II t. IV z.2.
Stan dobry.

150,-
257. Fotografia pozycji 257Fotografia pozycji 257MALLES de Beaulieu [Jeanne Sylvie] - Contes d'une mere a sa fille, par Mme. .. Orné de 12 gravures. T.1-2. Paris 1817. Libr. d'Éducation de P. Blanchard. 16d,s.XVI,291, 10 całostronicowych stalorytów + 2 winiety tyt.;opr.sk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie.
Niewielkie ślady zabrudzenia. Naklejki: Pensionnat des Mme de Pombreton. Opowieści matki dla córki. Wyd.1. Autorka (1760-1825) pisarka franc. powieści moralnych, przeznaczonych do kształcenia młodzieży.

300,-
258. Fotografia pozycji 258Fotografia pozycji 258Fotografia pozycji 258MANN Tomasz - Historje Jakóbowe. Powieść. Przeł. Marceli Tarnowski. W‑wa 1934. M. Fruchtmann. 8,s.472, [3], okł.oryg.;opr. artystyczna psk. współczesna, sygn.: Adam Wróblewski Cracovia; narożniki i grzbiet z brązowej skóry, czarny szyldzik z tytułem, grzbiet 5ciopolowy ze złoceniami. T. Mann - Józef i jego bracia. Trylogja. Powieść pierwsza.
Okładka po konserwacji, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Pieczęć: Księgozbiór Jerzego Zawieyskiego. Marginalia i opis na końcu książki po lekturze - Zofii Nałkowskiej [vide „Dzienniki wojny”]. Okładke proj. Mieczysław Berman.

500,-
259. Fotografia pozycji 259Fotografia pozycji 259MARCYALIS Marek Waleryus - Epigramów ksiąg XII. Przeł. J. Czubek. Kraków 1908. A. U. Druk. U. J. 8,s.XVI,459. okł.oryg.;opr. psk. współczesna, złocone zdobienia na grzbiecie. Bibl. Przekładów z Literatury Starożytnej III.
Stan dobry.

100,-
260. Fotografia pozycji 260MARTEL René - Les frontières orientales de l'Allemagne. Paris 1930. Libr. des Sciences Politiques et Sociales M. Riviere. 8,s.193, mapki, okł.oryg. Les Grands Problemes.
Stan dobry. Wschodnie granice Niemiec. Treść: Apercu historique. Les thèses en présence. Une opinion francaise. A la recherche d'une solution.

60,-
261. Fotografia pozycji 261MATUSZEWSKI Ignacy - Wola Polski. Wyd.2. Warszawa: [Konwent Organizacyj Niepodle­głościowych] listopad 1943. 16d, s.21, [1], okł.oryg. [Druk konspiracyjny].
Stan dobry. Przedruk artykułów z nowojorskiego pisma „Nowy Świat” i londyńskiego „Wiadomości Polskie”, pisanych w październiku 1941 r. Chojn.456.

50,-
262. Fotografia pozycji 262Fotografia pozycji 262MAUPASSANT Guy - Wybór nowel. Przeł. R.Czekańska-Heymanowa, Ja.Dmochowska, K.Dola­towska, M.Feldmanowa, A.Sowiński. W‑wa 1959. Czyt. 8,s.174, [2], opr. psk. współczesna Heleny Karpińskiej z Cieszyna, nie sygn.: skóra na grzbiecie oliwkowa, złocone zdobienia i napisy na grzbie­cie, karton marmoryzowany.
Bardzo ładny egzemplarz..

100,-
263. Fotografia pozycji 263MENDRYS Tadeusz poseł na Sejm - Z Sejmu i z Kraju. Rynik 1926. Nakł. Sztandaru Pol. i Gazety Rybnickiej. 8,s.237, opr.kart.
Margines ostatnich kart i okładki z małym ubytkiem, podpis. Parlamentaryzm i radykalizm polski.

50,-
264. Fotografia pozycji 264MERZBACH Henryk - Joachim Lelewel w Brukseli. Poznań 1889. Nakł. i czc. druk. Dziennika Pozn. 8,s.49, okł.oryg.;opr.pł. współczesna. Odbitka z Dziennika Pozn.
2 ost. kartki z ubytkiem marginesu, okładka przybrudzona, podkl. przy grzbiecie.

45,-
265. Fotografia pozycji 265MIASKOWSKI Kasper - Zbiór rytmów. .. (Wedle wydania z r. 1622 w Poznaniu w drukarni Jana Rossowskiego). Wydanie K. J. Turowskiego. Kraków 1861. Nakł. i czc. „Czasu”. 8,s.307, [4]. (Biblioteka Polska Serya na rok 1861. Zeszyt 31-34).
GWAGNIN Alexander - Z kroniki Sarmacyi europskiej,. .. Opisanie Polski, W Ks.Litewskiego, ziemie ruskiej, ziemie pruskiej, ziemie inflantskiej, ziemie żmudzkiej. Wyd. K.J.Turowskiego. Kraków 1860. Nakł. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8,s.IV,375, opr.kart. w 1 wol. (Biblioteka Polska z.18-22).
Grzbiet oprawy odbarwiony, ślady zabrązowienia. Pieczęcie herbowe: Bibljoteka S. i C. Ciszewskich.

140,-
266. Fotografia pozycji 266MICHALSKI Stanisław, Warnia S. J. Z. - Mord kapturowy. Ballada bohaterska. Montreal 1959. Nakł. Zrzeszenia Poetów Prześladowanych im. Borysa Pasternaka. 8,s.52, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczny podpis Stanisława Michalskiego.

50,-
267. Fotografia pozycji 267Fotografia pozycji 267Fotografia pozycji 267MICKIEWICZ Adam - Grażyna. Powieść litewska. Poznań 1851. Nakł. i druk. L. Merzbacha.
12,5 cm.;s.50, [2], opr.pł.oryg.
Małe zaplamienie na dolnym marginesie sześciu kart. Miniaturowe wydanie Grażyny w oryginalnej płóciennej oprawie z wyzłoconą ilustracją do poematu, (poselstwo krzyżackie przejeżdża przez most zwodzony), dzisiaj niezmiernie rzadkie. Na karcie tyt. książeczki nie wymienił wydawca nazwiska autora. Al. Semkowicz o 2 wydaniach poznańskich Grażyny z 1851 r. pisze: „. .. prawdopodobnie nie wyszły nigdy, lub też może nas nie doszły. Wymienia je Estreicher w „Bibliografii XIX stulecia”. .. Ponieważ wydań tych nie posiada żadna ze znacz­niejszych bibliotek polskich, ani Muzeum mickiewiczowskie w Paryżu, należy przypuszczać, że tylko wskutek jakiegoś nieporozumienia dostały się w spisy bibliograficzne. Trudno bowiem przypuścić, że nie pozostał po nich ani ślad nawet. .. w Poznaniu, gdzie rzekomo miały się ukazać”. [Inne pozn. wyd. z 1851 r. nieodszukane, ukazało się w Drukarni Bernarda, w 4].

10.000,-
268. Fotografia pozycji 268Fotografia pozycji 268MICKIEWICZ Adam - Konrad Wallenrod. Poznań 1887. J. K. Żupański. 16d, s.109, winiety, opr.pł. ozdobna: płótno czerwone, wierzchnia okładka z ozdobną złoconą bordiurą, w zwierciadle tytuł i autor.
Oprawa odbarwiona. Ekslibris: Z książek Zofii Müller-Kuglinowej. Tekst w liniowym czerwonym obramieniu.

300,-
269. Fotografia pozycji 269MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r.1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem. Łódź b. r. [lata 40-te]. Wyd. Republika”. Druk. „Ostoja”. 4,s.102, [1], okł.oryg. z portretm Mickiewicza w medalionie.
Okładka lekko zabrązowiona. Druk dwuszpaltowy.

50,-
270. Fotografia pozycji 270MIKLASZEWSKI W. - [Pamiętnik z czasów wojny światowej]. T.1-3. W‑wa 1929. Nakł. autora.
T.1: Memorabilia. (Pamiętnik od 1. VIII.1914 do 1. IX.1915). 16d, s.230, okł.oryg.
T.2: Diaspora. (Tułaczka w Rosji 1915-1918 r. ). 16d, s.319, okł.oryg.
T.3: Katabasis. (Powrót 5/VII 1918 - 20/II 1919 r. ). 16d,221, okł.oryg.
Naddarta okładka w t.1. Wydane ku uczczeniu X-cio lecia wskrzeszenia Polski.

150,-
271. Fotografia pozycji 271MIKULSKI Józef - Sztuka głosnego czytania, wymowy i deklamacji. Wykład popularny. W‑wa 1916. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 16d, s.44, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Podpis.

25,-
272. Fotografia pozycji 272MINKIEWICZ Janusz, Brzechwa Jan - Szopka polityczna 1945/1946. W‑wa 1945. Czytelnik. 8,s.54, rysunki w tekście, okł.oryg. Biblioteka „Szpilek” T.2.
Stan bardzo dobry. Karykatury - rysunki Jerzego Zaruby. Postacie szopki: Borejsza, Mijal, Minc, Franco, Rzymowski, Sapieha, Radziwiłł, Nałkowska, Raczkiewicz, Bos, Kowalski, Słonimski, Tenno, Truman, Kwiatkowski, Churchill, Osóbka-Morawski, Mikołajczyk, Kiernik.

35,-
273. Fotografia pozycji 273MIRSKI Józef - Mistyka Wyspiańskiego. Lwów [1921]. Sp. Akc. Wyd. 8,s.118, [2], okł.oryg. sygn.: Harland-Zajączkowska. Bibljoteka Tęczowa Nr 7.
Stan dobry. Prelekcja wygłoszona staraniem Zaw. Zw. Literatów Polskich we Lwowie, dnia 14 listopada 1921.

40,-
274. Fotografia pozycji 274MIRSKI Józef – Pieśń o czynie. W‑wa 1935. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.47, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze z lat 1915-1919, „ogłaszane w ówczesnych pismach, są echem wydarzeń, na których zrębie stanęło Państwo: nieśmiertelnego czynu Komendanta, niewyśpiewanej epopei Legjonów. .. „

40,-
275. Fotografia pozycji 275MODLITEWNIK Władysława Warneńczyka w zbiorach Bibljoteki Bodlejańskiej, z uwzględnieniem zapisków Józefa Korzeniowskiego. Oprac.: Ludwik Bernacki, Ryszard Ganszyniec i Władysław Podlacha. Lwów 1928. Koło Zw. Bibljotekarzy Pol. 4,s.141,76,14 tablic-podobizny, okł.oryg.;opr.kart.
Stan dobry. Odbito 550 egz. num.;z tego 477 imiennych przeznaczonych dla uczestników I Zjazdu Bibljotekarzy Polskich we Lwowie. Egz. nr 311 Emila Zegadłowicza. Podpis: Leonard Ozols 1940. Treść: L. Bernacki-Wstęp, J. Korzeniowski-Modlitewnik Warneńczyka, R. Ganszyniec-O modlitewniku Władysława, Wł. Podlacha-Miniatury modlitewnika króla Władysława, Tekst modlitewnika, Tablice.

120,-
276. Fotografia pozycji 276Fotografia pozycji 276MOLIER - Dzieła. Przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). Wstępem i uwagami krytycznemi opatrzył Władysław Günther. Wyd. zupełne, dokonane staraniem tłómacza. T. 1 - 6. Lwów 1912. Księg. Polska B. Połonieckiego. 8,s.III,361,373,314,349,318,438, portret autora, opr.pł.oryg. ozdobna: płótno bordowe, złocone zdobienia i napisy, sk. szyldziki, kart. współcz. futerał..
Stan więcej niż dobry. Herbowe znaki własnościowe na kartach tyt. Jest to pierwsze polskie wydanie zupełne utworów Moliera. Obejmuje wszystkie utwory sceniczne, 2 jednoaktowe farsy, drobniejsze utwory spuścizny literackiej, sztukę „Psyche” której ułamek jest pióra Moliera oraz nieznana dotąd farsa p. t. „La Casaque”.

500,-
277. Fotografia pozycji 277MORAWSKI Kazimierz - Andrzej Petrycy Nidecki jego życie i dzieła. Kraków 1892. A. U. 8,s.X,402, [1], opr.ppł.
Stan dobry. Pieczęć. Biografia polskiego uczonego humanisty (1522-1587), filologa, sekretarza Zygmunta Augusta, Anny Jagiellonki i Stefana Batorego, autora polemicznych pism antyreformacyjnych, pisarza apologetycznego, przyjaciela J. Kochanowskiego. Cieszył się dużym uznaniem w kołach naukowych Europy.

100,-
278. Fotografia pozycji 278MOSSWIDA Waitkuna M[arcin] Przekład litewski pieśni Te Deum laudamus z r. 1549. Z egz. Biblioteki Kórnickiej wyd. i obj. Z. Celichowski. Poznań 1897. Nakł. Bibl. Kórnickiej. 16, s.20,11 kart podobizn druku, okł.oryg.
Brak grzbietu okładki.

60,-
279. Fotografia pozycji 279MYSŁAKOWSKI Zygmunt, Gross Feliks- Robotnicy piszą. Pamiętniki robotników. Studium wstępne. Kraków 1938. Księg. Powsz. 8,s.361, okł.oryg.
Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry. 25 prac robotników z całej Polski, będących odpowiedzią na ankietę zorganizowaną przez Oddz. krakowski T. U. R.;zatytułowaną: „Ankieta o kulturze proletariatu i samokształceniu”.

80,-
280. Fotografia pozycji 280NA WPISY polskie. Jednodniówka Tow.: Literatów i Dziennikarzy Polskich w Warszawie, ul. Bracka No 5. - 7 maja 1915 r. 8,s.50, ilustracje w tekście, okł.oryg.
Wierzchnia okładka podniszczona, brak tylnej. Teksty wierszem i prozą. Red.: Ignacy Baliński ze współudziałem: Józefa Kotarbińskiego, Tadeusza Jaroszyńskiego, Jana Czempińskiego i Wł. Zyglarskiego. Od s. 36: reklamy.

80,-
281. Fotografia pozycji 281NARUSZEWICZ Adam - Historya narodu polskiego. T. I. Cz. I. Z rękopisma Biblioteki Puławskiey i Józefa hrabiego Sierakowskiego; staraniem i nakładem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyiaciół Nauk wydana. W‑wa 1824. Druk. N. Glücksberga. 8,s.[14], XXVI,294. opr. psk. z epoki.
Ślady zalania, oprawa z niewielkim śladem kornika. Brak 4 map. 1 wydanie. Tekst poprzedza: Memoryał względem pisania historyi narodowey.

240,-
282. Fotografia pozycji 282NEHRING Władysław - Studya literackie. Poznań 1884. Księg. A. Cybulskiego. 8,s.398, [2], okł.oryg. Pamięci Jana Kochanowskiego w roku jubileuszowym 1884.
Przetarty grzbiet okładki. Pieczęcie. Egz. nierozcięty. Treść: Pieśń Bogurodzica, Treny Jana Kochanowskiego, Wespazyan Kochanowski i jego liryki, Psyche Andrzeja Morsztyna, Poezye Krasickiego, Grażyna i Konrad Wallenrod Mickiewicza, Pan Tadeusz Mickiewicza, Balladyna i Lilla Weneda J. Słowackiego, Nieboska komedya Z. Krasińskiego, Irydyon Krasińskiego.

150,-
283. Fotografia pozycji 283NEUMANN Alfred –Drugie Cesarstwo. Przeł. A.Liefelel. W-wa 1938. „Rój”. 8,s.531,[3], opr.pł.
Stan dobry.Powieść z czasów Drugiego Cesarstwa, niem. pisarza (1895-1952), autora wielu powieści o tematyce historycznej. Egz. Nr 205.

50,-
284. Fotografia pozycji 284NIEŁAWICKA Anna - Ametystowy dzień. Wilno 1929. Druk. „Lux”. 16, s.53, okł.oryg.
Okładka lekko przybrudzona. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Na karcie przedtyt. ręką autorki sentencja: Wilno 11-VIII-36 r. Coraz większych potrzeba oddaleń Coraz pewniej nie można wrócić.

60,-
285. Fotografia pozycji 285Fotografia pozycji 285NOWAK Tadeusz - Obcoplemienna ballada. W‑wa 1963. LSW. 16d, s.171, [4], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków 17. IV.1963. Wiersze, 1 wyda­nie. Oprac. graf. Józef Wilkoń.

40,-
286. Fotografia pozycji 286NOWOGRODZKI Stanisław - Między Luksemburgami, Wittelsbachami a Polską. (Pomorze Zachodnie a Polska w latach 1323 - 1370). Gdańsk 1935. Tow. Przyj. Nauki i Sztuki w Gdańsku. 8,s.80, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odbitka z „Rocznika Gdańskiego” T. IX-X. 1935-36 w 200 egz.

40,-
287. Fotografia pozycji 287NUTY. KARAŚ Wacław - „De la Cerda” marsz fanfarowy. „Per Aspera ad Astra” marsz fanfarowy. J. Wielmożnemu Panu Inż. Arseniuszowi Szumowskiemu. 2 marsze na orkiestrę dętą ułożył. .. [Kraków 193?]. Nakł. i własność autora. 16 podł.;s. [48], okł.oryg.
Stan dobry. Opis okł.

40,-
288. Fotografia pozycji 288- KARAŚ Wacław - „Generał Bortnowski” marsz. „Za Olzę” marsz fanfarowy. 2 marsze na orkiestrę dętą. J. Wielmożnemu Panu Generałowi Władysławowi Bortnowskiemu Inspektorowi Armii. [Kraków 193?]. Nakł. i własność autora. 16 podł.;s. [48], okł.oryg.
Stan dobry. Opis okł.

40,-
289. Fotografia pozycji 289- KARAŚ Wacław - „Memoria Vivit” marsz fanfarowy. Marsz Sportowy „T. S. O. „Fablok”. 2 marsze na orkiestrę dętą. [Kraków 193?]. Nakł. i własność autora. 16 podł.;s. [12], okł.oryg.
Stan dobry. Opis okł.

40,-
290. Fotografia pozycji 290- KARAŚ Wacław - Zbiór marszów na orkiestrę dętą ułożył. .. Kraków [1930]. Nakł. i własność autora. Skł. gł.: A. Piwarski. Lit[ogr. ] „Akord”. 16 podł.;s. [38], okł.oryg.
Stan dobry. Zawiera: Apollo, Marche funebre. Opis okł.

40,-
291. Fotografia pozycji 291- KARAŚ Wacław - Zbiór marszów na orkiestrę dętą. .. Kraków [1931]. Nakł. i własność autora: skł. gł.. A. Piwarski i S-ka. Lit. „Akord”. 16 podł.;s. [38], okł.oryg.
Stan dobry. Zawiera: I. Polonia Restituta. II. Krakowskie dzieci. Opis okł.

40,-
 
*

292. Fotografia pozycji 292OBERTYŃSKA Beata - Klonowe motyle. Medyka 1932. Nakł. Bibl. Medyckiej. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 16d, s.86, [2], okł.oryg. proj. Marja Józefowiczówna. Biblioteki Medyckiej opus 10.
Stan dobry. Poezje, 1 jedyne wydanie.

120,-
293. Fotografia pozycji 293OLSZAMOWSKA Janina - Przeżycia matki. W‑wa 1938. Wojsk. Inst. Nauk. -Oświatowy. 8,s.44, ilustracje, okł.oryg. Odb. z 35 z. czasop. „Niepodległość”.
Stan dobry. Pośw. pamięci Janusza Olszamowskiego, rotmistrza 1pułku szwoleżerów w 15 rocznicę zgonu.

40,-
294. Fotografia pozycji 294OPAŁEK Mieczysław - Roksolana. Lwów, w maju 1928. Nakł. red. „Kroniki Powiatu Rohatyńskiego”. 8,s.7,1 portret, okł.oryg.
Stan dobry. Przedruk z „Kroniki Powiatu Rohatyńskiego” dla uczestników III Zjazdu Miłośników Książki w 300 num. egz. Ten 156.

50,-
295. Fotografia pozycji 295OPPMAN Artur (Or-Ot) red. - Księstwo Warszawskie. Wspomnienia i obrazy zebrał. ...
W‑wa 1917. Gebethner i Wolff. 16d, s.192, [2], opr.kart.
Stan dobry. Pieczęcie. Treść: Przedmowa A. Oppmana, L. Dembowski: Francuzi w Polsce (1806), A. Białkowski: Bitwa pod Friedlandem i Wejście do Krakowa, J. U. Niemcewicz: Fryderyk August w Warszawie i Austryacy pod Warszawą, J. Załuski: Sommosierra, R. Sołtyk: Bitwa pod Raszynem, K. Koźmian: Zajęcie Galicyi, H. Brandt: W Moskwie i Odwrót z Rosyi, H. Dembiński: Nad Berezyną, K. Kołaczkowski: Bitwa pod Lipskiem. Po śmierci księcia Józefa.

60,-
296. Fotografia pozycji 296Fotografia pozycji 296OPPMAN Artur (Or-Ot) - Wybór poezyi. Wyd. nowe zmienione i powiększone. Z portretem autora. W‑wa 1908. Gebethner i Wolff. 16, s.299, portret, opr.pł. współczesna.
Karta przedtyt. z małym ubytkiem i zabrązowionym marginesem. Odręczna dedykacja autora: Piotrowi Stachiewiczowi (artysta malarz) w najwdzięczniejszym upominku ofiaruje Artur Oppman. 19.12.1910. Warszawa. Wiersze w cyklach: Za kroplę mojej niemieckiej krwi, Złota harfa Irlandyi, z cyklu: „Bliżej. .. dalekiej. .. „, Szopenowskie pieśni, Stare Miasto, z cyklu: Warszawa w rymach, z cyklu: Za dawnych dobrych lat, z cyklu: Za króla Stasia, Wodzowie, Etap, Żaki, Wyspa wiecznej miłości, z cyklu: „Pamiętnik”, Umarła miłość, Don Kiszot, Wizye, Wiersze różne, Za wolność ludów, Hymnn o wędrownym muzykusie, Prośba o piękną śmierć, A gdy będą mnie chowali.

250,-
297. Fotografia pozycji 297OPPMAN Edmund - Wodzowie Polski. Szlakami chwały oręża polskiego. Wyd.3. W‑wa 1938. Gł. Księg. Wojsk. 8,s.374, [2], opr.pł.oryg. ozdobna.
Zakreślona prow.;poza tym stan bardzo dobry. 21 biografii najwybitniejszych wodzów polskich od Bolesława Chrobrego do Józefa Piłsudskiego.

100,-
298. Fotografia pozycji 298Fotografia pozycji 298ORKAN Władysław - Z tej smutnej ziemi. Lwów 1903. Księg. Polska B. Połonieckiego. Druk. „Słowa Polskiego”. 8,s.114, [3], okł.oryg.;opr.ppł.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu Tadeuszowi Piniemu w serdecznie przyjacielskim upominku Wład. Orkan. Poręba W. w maju 903.
1 wydanie. Wiersze w cyklach: Droga, Idę ku tobie, Przelotne ptaki, Mój dom, Z różnych chwil, Z gór, Po ugorach, Onego czasu, Miłe drobiazgi, Z tej smutnej ziemi.

400,-
299. Fotografia pozycji 299ORZECHOWSKI Stanisław - Orichoviana. Opera inedita et epistulae Stanislai Orzechowski 1543 - 1566. Vol. I. Ed. J. Korzeniowski. Cracoviae 1891. Acad. Litt. Crac. Typ. „Czas”. 8,s.XXVIII,740, okł.oryg.;opr.kart. Biblioteka AuctorumPolonorum T. XIX.
Podklejone okładki, pieczęcie. Prace niepublikowanie i listy. Z indeksem osobowym.

120,-
300. Fotografia pozycji 300OSSENDOWSKI F. Antoni - Iskry z pod (!) młota. Powieść współczesna. [T. ] I: Kruszenie kamienia. Poznań [1936]. Wyd. Polskie (R. Wegner). 8,s.316, [4], opr.pł.oryg. Bibljoteka Autorów Polskich T.13.
Stan dobry. 1 jedyne wydanie. Tom drugi z tytułem: „Ogień wykrzesany” ukazał się w tym samym roku.

80,-
301. Fotografia pozycji 301Fotografia pozycji 301OSTROWSKI Krystyn - W'esław cyli krakowskie wesele. S'elanka ludowa w jednym akc'e. Podług Kazim'erza Brodzin'sk'ego przerobił. .. (S'pewy Ferdynanda Dulkena). Wydan'e dla sceny. Paryż, w Ks'ęg. i Drukarni polsk'ej A.Reiffa, w Krakowie u E.Friedleina w Rynku 1880. 8,s.48, okł.oryg.
Okładka naddarta, przybrudzona, 2 karty luźne. Odręczna dedykacja autora [uproszczoną pisownią] dla Wojciecha Sowińskiego. Na początku „Przedsłowo o nasej stresconej pisowni. Rzadkie.

120,-
302. Fotografia pozycji 302OSWIECIM Camp of Death. (Underground Report). Foreword by Florence J. Harrtman. New York, March 1944. „Poland Fights” Polish Laboor Group. 8,s.48, okł.oryg. Undergroup Poland Speaks.
Okładki luźne, przedarty grzbiet. Raport podziemny Polski Walczącej informujący o hitlerowskim obozie w Oświęcimiu.

160,-
303. Fotografia pozycji 303PASZKOWSKI Kazimierz - Pruszków 1944. W‑wa [1945]. „Czyt. „ 8,s.34, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: Łódź, w marcu 1954.

35,-
304. Fotografia pozycji 304Fotografia pozycji 304PAUKSZTA Eugeniusz - Lasy płoną o świcie. W‑wa 1978. PIW. 8,s.305, [1], okł.oryg. obwoluta.
Stan dobry. Powieść, 3 wydanie. Odręczna dedykacja autora.

60,-
305. Fotografia pozycji 305[PAWLIKOWSKI Michał] - Jagnieszka. Przez A. & M. Mediceusow, a to iest pseudonymow malowana y pisana. [Medyka 1925]. Sumptem „Bibliotheki Medyckiey” w drukarni Wł. Łazarskiego typographa drukowana w Warszawie R. P.1925. Kupić można we Lwowie u H. Altenberga y powszędy w Polszcze. 4,s.[42], 6 kolorowych ilustracji naklejonych na kartonach, okł.oryg. Bibliotheki Medyckiey opus 1.
Stan bardzo dobry. 1 jedyne wydanie. Ilustrowała A. Mediceus [Aniela (Lela) Pawlikowska]. Wydano 600 egz. num.: 100 na papierze czerpanym. grubym, 500 na czerpanym zwykłym. Ten nr 139. Bibliofilska edycja. Jest to pastisz średniowiecznych inkunabułów - zwłaszcza Kodeksu Baltazara Behema. Tom ten zainaugurował działalność oficyny Biblioteki Medyckiej, w której ukazało się 15 tytułów, w oprac. graficznym i często z ilustracjami Anieli Pawlikowskiej.
Aniela (Lela) Pawlikowska (1901-1980), malarka, portrecistka, ilustratorka. Córka poetki Maryli Wolskiej (z domu Młodnickiej, muzy i narzeczonej Artura Grottgera, siostra Beaty Obertyńskiej, Żona pisarza i wydawcy Michała Pawlikowskiego.

1.000,-
306. Fotografia pozycji 306PEIPER Tadeusz - Skoro go nie ma. Utwór teatralny w trzech aktach. W‑wa 1933. „Rój”. 16d, s.94, [1], okł.oryg.
Lekko przykurzona okładka, poza tym stan dobry. 1 wydanie. Zapomniany dramat twórcy Awangardy krakowskiej, oparty na wydarzeniach, które miały miejsce w Krakowie w listopadzie 1923 r.;gdzie w strajku robotników w starciach z policją i wojskiem zginęło ponad 20 osób. Utwór trudny do wystawienia; prapremiera sztuki odbyła się dopiero w 1973 r.

250,-
307. Fotografia pozycji 307PEREC I. L. - Boncie Szwajg. Tłom. z żydowskiego M. Drzewiecki. W‑wa 1925. Wyd. „Orient”. 16d, s.28, portret autora, zachowana wierzchnia okł.oryg. Biblioteczka Pisarzy i Klasyków Żydowskich 2.
Na 2 kartach ślad zalania.

30,-
308. Fotografia pozycji 308PĘKALSKI Piotr - O początku, rozkrzewieniu i upadku zakonu XX. Kanoników Stróżów św. Grobu Jerozolimskiego. Historyą napisał. .. Kraków 1867. Druk. U. J. 8,s.166, [2], okł.oryg.;opr.pł. współ­czesna.
Stan dobry. Tu historia klasztoru Bożogrobców w Miechowie.

80,-
309. Fotografia pozycji 309PIECHAL Marjan - Srebrna waga. W‑wa - Kraków 1936. J. Mortkowicz. 8,s.30, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Poezje, 1 wydanie.

30,-
310. Fotografia pozycji 310PIEŚNI Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny. [Zebrał i oprac. ppor. Topola]. B. m. OP 9 [Oddział Partyzancki 9 pułku AK. Drukarnia Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie] (lipiec) 1944. 16d, s.31, okł.oryg.
Stan dobry. Druk konspiracyjny. Zawiera [Markiewicz Franciszek] Adam: Żołnierze ![Odezwa] i 25 pieśni partyzanckich. Rzadkie. Chojn.600.

100,-
311. Fotografia pozycji 311PIETRASZKIEWICZÓWNA S[tanisława]. - Dzieje Filomatów w zarysie. Kraków 1912. Gebethner i Sp. 8,s.188,2 portrety, opr. współczesna.
1 karta przybrudzona, podpis.

60,-
312. Fotografia pozycji 312PIŁSUDSKI Józef - Wybór pism. Przedmowa Walerego Sławka. Wybrał i wstępem zaopatrzył Wacław Jędrzejewicz. New York 1944. Amerykański Inst. J. Piłsudskiego. 8,s.XV,368,16 fotografii, szkic sytuacyjny do bitwy warszawskiej, opr.pł.oryg. ozdobna wg projektu Ireny Lorentowicz.
Stan więcej niż dobry. W tekście najważniejsze wypowiedzi Marszałka, wspomnienia z pracy konspiracyjnej w szeregach PPS, rozkazy z czasów Legionowych, wywiady i przemówienia, opis bitwy warszawskiej, wypowiedzi o St. Zjednoiczonych i listy do organizacji polskich w Ameryce. Dołączony arkusz reklamowo-zamówieniowy książki.

120,-
313. Fotografia pozycji 313PISZCZKOWSKI Mieczysław - O Janie Zahradniku. Przedm. I. Chrzanowski. W‑wa 1932. Skł. gł. Dom Książki Pol. 8,s.81, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Studium o poezji lirycznej J. Zahradnika (1904-1929), polskiego poety i krytyka literackiego.

40,-
314. Fotografia pozycji 314POD sztandarem Legji 1926 - 1936. Łódź, Legja Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich im. Gen. Sowińskiego - Zarząd Wojewódzki w Łodzi. 4,s.[2],69, ilustracje w tekście, 1 kolor. tablica: portret gen. E. Rydza-Śmigłego, opr.pł. ozdobna wyk.: Zakład Druk. -Introligatorski M. Nowicki w Zgierzu.: płótno bordowe, srebrzone napisy, tłoczona złota odznaka Legji.
Podpisy na karcie tyt. Wydawnictwo pośw. gen. dyw. Edwardowi Rydz-Śmigłemu. W treści teksty wierszem i prozą. M. in.: Stanisław Rachalewski (1900-1945): Zarys historyczny Legji Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich im. gen. Józefa Sowińskiego w Łodzi.

250,-
315. Fotografia pozycji 315POHL Karl - Theoretisch - praktische Grammatik der polnischen Sprache, mit polnischen und deutschen Uebungsaufgaben, Gesprächen, Titulaturen und den zum Sprechen nöthigsten Wörtern. 5. verb. u. verm. Aufl. Breslau 1849. W. B. Korn. 16d,s.VII,416, opr.ppł.
Niewielkie ślady zalania. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Ze słowniczkiem i rozmówkami na końcu. Autor był nauczycielem jęz. pol. we Wrocławiu.

80,-
316. Fotografia pozycji 316POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. 7 (ilustrowane 3). Kraków 1888. J. K. Żupański & K. Heumann. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.64,8 całostronicowych ilustracji, opr.pł. ozdobna, sygn.: M. Żenczykowski Introligator w Krakowie: płótno bordowe, na wierzchniej okładce tłoczona złotą farbą scena: lirnik i słuchający go mężczyzna, obok laweta, szyszak, szable; w tle budowla zamkowa i pejzaż z rzeką; czarną farbą tytuł książki. Szeroka, ozdobna bordiura.
Na oprawie odbarwienia i przetarcie, w tekście ślady zabrązowienia.

250,-
317. Fotografia pozycji 317Der POLNISCHE Aufstand in westlichen Russland im Jahre 1863. Kiew 1863. Univ. -Buchdruckerei. 8,s.68, okł.oryg.
Okładka naddarta, przykurzona. Pieczęcie.

60,-
318. Fotografia pozycji 318POLSKA Lotnicza. Praca zb. pod red. ppłk. M. Romeyko. W‑wa 1937. Gł. Księg. Wojsk. Wyk. w Druk. Narodowej w Krakowie. 4,s.285, ilustracje w tekście i na tablicach, opr.kart.oryg. z rysunkiem kuli ziemskiej, wykonana w Zakładach Zjawińskiego w Warszawie.
Ładny egzemplarz. Książka daje obraz wysiłków i wyników lotniczych w wolnej Polsce. Sylwetki ludzi, opisy form życia lotniczego, sprzęt, dowództwo; wszystkie osiągnięcia z których Polska była dumna w dwudziestoleciu międzywojennym. Całkowite oprac. graficzne Atelier Girs-Barcz. Tekst złożony pismem Skrypt.

500,-
319. Fotografia pozycji 319POLSKA na morzu. Praca zb. pod red. J. I. Targa. Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze i niektóre fotografie Atelier Girs-Barcz. W‑wa 1935. Gł. Ks. Wojsk. 4,s.XIV, 235, liczne ilustracje w tekście i tablice, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. Całkowite oprac. graficzne, kolorowe plansze Atelier Girs-Barcz.. Tekst pismem Cicero-Bockwell. Obrazuje historię floty polskiej, rozwój marynarki i gospodarki morskiej po uzyskaniu niepodległości. I. Mościcki: „Miłość morza jest źródłem, z którego czerpać będą swą moc przyszłe pokolenia Polski”.

350,-
320. Fotografia pozycji 320PORAY-Biernacki Janusz (Janusz Jasieńczyk) - Z przekonania. (Roman Sanguszko w oczach Conrada i historii). London 1979. PCA Publ. Ltd. 8,s.95,15 ilustracji, okł.oryg.;obwoluta.
Stan bardzo dobry. Okładke proj. Anna Hoffmann.

40,-
321. Fotografia pozycji 321POTOCKI Antoni - Stanisław Wyspiański. Studyum literackie. Lwów 1902. Tow. Wyd. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.150, opr.ppł.
Oprawa lekko przetarta, podpis.

60,-
322. Fotografia pozycji 322POTOCKI Wacław - Ogród fraszek. Wyd. zupełne Al. Brücknera. T.1-2. Lwów 1907. Tow. dla Popierania Nauki Pol. 8,s.XXXII,586, XXV,549, opr.pł. współczesna.
Stan bardzo dobry. Zbiór 1830 anegdot, fraszek, wierszy okolicznościowych, polemicznych; powstałych głównie w latach 1677 - 1690. Autor (1625 - 1696) - poeta, epik, satyryk i moralista, arianin. Jeden z głównych twórców barokowych w Polsce.

150,-
323. Fotografia pozycji 323PRECZ z ciemnotą! Lwów 1907. Związek Katolicko-Społeczny nr 1.16d, s.31, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Akcja propagandowa zachęcająca do czytania.

25,-
324. Fotografia pozycji 324Fotografia pozycji 324[PRUSZYŃSKI Zenon] - Jama Michalika lokal „Zielonego Balonika”. Zebrał Zenon. Kraków 1930. Nakł. „Cukierni Lwowskiej”. 8,s.63, ilustracje w tekście, zachowana wierzchnia okł.oryg.;opr.ppł.: karton oprawy i wyklejki marmoryzowane.
Stan bardzo dobry. Ekslibris Zygmunta Klemensiewicza. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Zygmuntowi Klemensiewiczowi obecnie Senatorowi R. P. Polskiej na pamiątkę wielokrotnej wspólnej pracy ofiaruje Zenon. Kraków 2. XII. 1930. Monografia znanej krakowskiej kawiarni „Jama Michalika”. Opisane 212 grafik z tego okresu (z „Teki Melpomeny, zaproszenia „Zielonego Balonika”) i obrazów.

150,-
325. Fotografia pozycji 325PRZECIWKO rozpajaczom. Wiec w sprawie zamykania szynków w niedzielę i święta odbyty 2. III.1913 w Krakowie. Kraków 1913. Polska Rada Katolicka. 16d, s.39, okł.oryg.
Stan dobry.

25,-
326. Fotografia pozycji 326Fotografia pozycji 326PRZYBYLSKA Anna - Wysepka na dwie stopy. Łódź - Poznań 1987. 8,s.20 + linoryt Lesława Mis­kie­wicza sygn. oł. przez artystę, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze, nakład 100 egz. na grubym papierze. Linoryt nr 35 ze 100.
Odręczna dedykacja autorki, dat. Kraków, 23. IX.1987.

60,-
327. Fotografia pozycji 327PRZYREMBLANKA S. - Kwiaty na codzień. Hodowla kwiatów w domu w doniczkach i wazonach. Poznań [1935]. Druk. i Księg. Św. Wojciecha. 16, s.116, rysunki w tekście, okł.oryg. Skarbczyk Domowy Księgarni Św. Wojciecha 3.
Stan bardzo dobry.

25,-
328. Fotografia pozycji 328PUŁASKI Kazimierz - Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki przez. .. T.1. Brody 1911. F. West. 4,s.VIII, 261, [1], 52 tablice z portretami, broszura.
Bez oryg. okładki. Wydano tylko T.1 (w całości 2 tomy ukazały się w 1991 r. ). Tom 1 zawiera monografie 65 rodów szlacheckich.

300,-
329. Fotografia pozycji 329Fotografia pozycji 329PUSZKIN Aleksander. Lutnia Puszkina. Wybrał i przełożył Julian Tuwim. W‑wa 1949. Czyt. 8,s.254, [1], portret autora, przerywniki rys. Antoni Uniechowski, okł.oryg.
Stan więcej niż dobry. Odręczna dedykacja J. Tuwima: Pani Irenie Babel na pamiątkę Wieczoru Puszkinowskiego Julian Tuwim. 17. II.1950.

500,-
330. Fotografia pozycji 330PYCIA J[acek Ludwik] ks. - Prawo kanoniczne małżeńskie. Wyd. 2 popr. i uzup. Kielce 1920. Nakł. ksieg. powsz. „Jedność”. 8,s.124, III, okł.oryg.
Stan dobry. Podpis.

30,-
331. Fotografia pozycji 331RASPAIL F[rancois] V[incent] - La Pologne sur le bords de la Vistule et dans l'Émigration. Paris 1839. Chez l'Editeur. 8,s.173, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Sygnatura autora. Polska nad brzegami Wisły i na Emigracji. Granice Polski, kształty rządu u dawnych ludów, o ludach sławiańskich, władza królewska, szlachta polska, przyczyny upadku Polski, przyczyny upadku powstań, emigracja, protestacje Tow. Demokratycznego, przyszłość Polski.
R. V. Raspail (1794-1878) - polityk socjalistyczny, czynny uczony: chemik, botanik, fizjolog, lekarz. Był w opozycji do monarchii lipcowej. Za działalność polityczną oraz udział w manifestacji „dzień polski” został skazany na wygnanie z Francji w 1848 r.

200,-
332. Fotografia pozycji 332REY Mikołaj - Przęsło ze Zwierzyńca. Poznań 1884. Nakł. Biblioteki Kórnickiej. 8,s.[4],104, drze­woryty: liczne portrety i herby, okł.oryg.
Przykurzona okładka, poza tym stan dobry. Rozdział II „Zwierzyńca” w przedruku homograficznym wyd.2 z 1574r.;
wyd. Z.Celichowski z materiałów po J Działyńskim. Zawiera charakterystykę „stanów y domów niektórych zacnego narodu polskiego”. Ilustracje rys.: J.Kossak i in.; ryt. A.Vogel.

200,-
333. Fotografia pozycji 333[ROLLE Antoni Józef] - Dwie gawędy z przeszłości Dra Antoniego J. Lwów 1893. Druk. i nakł. Drukarni Lud. 16d, s.149, broszura. Czytelnia Domowa III.
Pęknięty blok. Treść: Figel konfederacki, Oficyalista starego autoramentu.

50,-
334. Fotografia pozycji 334ROLLE Michał - Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie. Lwów 1908. Gubrynowicz i Schmidt. 8,s.384, [1], opr.ppł.
Nieznaczne ślady zabrązowienia na karcie tyt. Pieczęć. Treść: Seweryn Malinowski (kartka z dziejów sceny polskiej na kresach wschodnich). Bohater Mickiewiczowskiej tragedyi (sylwetka generała-poety). Tomasz Zan na roli. Poufne zwierzenia Sadyka-Paszy. Poeta o sobie. Z pod filareckiego sztandaru. Mieszczanin sandecki z XVII stulecia. Z życia Ormian kamienieckich w XVII i XVIII w. Pośmiertne peregrynacye pani wojewodziny kijowskiej. Tajne rosyjskie relacye o formujących się legionach i Kościuszce. Z życia dworu wiejskiego w I poł. ubiegłego stulecia. Obrońcy Zamościa (1831) pg pamiętników i notat naocznych świadków. Z rosyjskich materyałów. Pierwsze podwaliny „Macierzy Polskiej” we Lwowie.

120,-
335. Fotografia pozycji 335RÓŻEWICZ Tadeusz - Formy. W‑wa 1958. Czyt. 8,s.71, [3], ilustracje, okł.oryg. obwoluta.
Stan dobry. 1 wydanie. Utwory z lat 1957-58. Obwoluta, karta tyt. i ilustracje: Jerzy Tchórzewski.

60,-
336. Fotografia pozycji 336RÓŻEWICZ Tadeusz - Poemat otwarty. Kraków 1956. WL. 8,s.66, [3], okł.oryg.
Stan dobry. 1 wydanie. Wiersze w cyklach: Zasłony i Poemat otwarty z lat 1955-56. Okładkę proj. Jerzy Tchórzewski.

50,-
337. Fotografia pozycji 337RÓŻEWICZ Tadeusz - Równina. 1954. WL. 8,s.46, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Wiersze, 1 wydanie. Za tom „Równina” otrzymał autor państwową nagrodę 2 stopnia. Okładkę i przerywniki w tekście wykonał Adam Marczyński.

50,-
338. Fotografia pozycji 338Fotografia pozycji 338RÓŻEWICZ Tadeusz - Wiersze. Wstępem poprz. Stefan Lichański. W‑wa 1974. PIW. 16, s.317, okł. kart.oryg. Biblioteka Poetów.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat. Kraków 3 styczeń 1975 r. 1 wydanie.

100,-
339. Fotografia pozycji 339RÓŻNYMI szlaki. Noworocznik literacki młodzieży kijowskiej z przedmową Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Kijów 1906. Czc. druk. A. Koziańskiego. 8,s.164, [3], ilustracje, przerywniki, zdobniki, okł.oryg. sygn.: W. Biliński, opr.kart.
Oprawa przetarta, podklejony kartonem grzbiet. Treść prozą i wierszem. Autorzy: W.Biliński, St.Gawiński, W.Grzy­bowski, W.Klinger, L.Konopacki, B.Koreywo, M.Kudelka, E.Ligocki, St.Morgulec, Z.Mosiewicz, Z.Mostowski. Zdo­bie­nia: W.Tomaszewski, W.Biliński, St.Gawiński, St.Trentowski.

150,-
340. Fotografia pozycji 340RUŚKIEWICZ T. - Tajny Związek Młodzieży Polskiej w latach 1887 - 1893. Na podstawie dokumentów rosyjskich i własnych wspomnień skreślił. .. W‑wa 1926. Druk. Przemysłowa. 8,s.47, okł.oryg.
Okładka lekko przykurzona. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” był organizacją konspiracyjną młodzieży akademickiej, działającą w trzech zaborach. Autor (1867 - 1926) był czynnym członkiem tej organizacji.

60,-
341. Fotografia pozycji 341RUTKOWSKI Franciszek - Arcybiskup Jan Cieplak (1857-1926). Szkic biograficzny. W‑wa 1934. Druk. Archidiecezjalna. 8,s.415, [3], liczne ilustracje, opr.pł.
Zaklejona pieczęć, poza tym stan bardzo dobry. J. Cieplak (1857-1926), arcybiskup nominat wileński, sufragan mohylewski, wielokrotnie karany przez władze rosyjskie za głoszenie kazań patriotycznych i udział w manifestacjach narodowych. Dwukrotnie aresztowany i sądzony w procesie pokazowym wraz z 14 innymi duchownymi, skazany na karę śmierci za podżeganie do buntu, zamienioną na 10 lat więzienia pod naciskiem światowej opinii publicznej i ostrzeżenia rządu polskiego. W 1924 r. wydalony z ZSRR.

120,-
342. Fotografia pozycji 342RYCERZ Niepokalany. Sądny dzień. Infantylny organ pornograficzny. Lektura zakazana (do lat 14). Kraków. Wydawca: Inicjatywa prywatna. Redaktor: Dziewica redakcyjna. Łamali (nad tym głowy) WSZYSCY; Bez cenzury Jaszczurki. 8,s.[8], rysunki.
Humorystyczny druczek wydany przez red. Dziennika Polskiego na pożegnanie zastępcy redaktora naczelnego Jana Alfreda Szczepańskiego „Jaszcza”, odchodzącego na inne stanowisko do Warszawy.

80,-
343. Fotografia pozycji 343Fotografia pozycji 343RYDEL Lucyan - Na zawsze. Dramat w 4 aktach. Kraków 1903. D. E. Friedlein. 8,s.136, zdobniki, 4 litografie, okł.oryg.
Karta przedtyt. luźna, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: „Szanownej i Drogiej Pani Wiktorowej Doleżanowej Żonie dawnego Przyjaciela oddany Lucjan Rydel. Tarnów 1/IV 903”. 1 wydanie. Litografie i okładka rys. A. S. Procajłowicza, odb. w litogr. Pruszyńskiego.

1.000,-
344. Fotografia pozycji 344Fotografia pozycji 344RYDEL Lucyan - Wiersz na uczczenie pamięci Adama Mickiewicza. Kraków 1890. Komitet urządzający Wieczór Mickiewicza. Druk. Al. Słomskiego. 8,s.5.
Stan dobry. Tekst w ozdobnym obramieniu. Odręczna dedykacja autora dla kuzynki Elżbiety Ciechanowskiej, dat.: Kraków 26/XII 90.

350,-
345. Fotografia pozycji 345SAINT-Hilaire Emil Margo de - Historia Napoleona. Wyd.2. Do druku przyg. Roman Umiastowski. W‑wa [1938]. Skł.: Główna Księgarnia Wojskowa. 8,s.300, [2], liczne ilustracje w tekście, opr.sk. współczesna, złocone napisy na grzbiecie.
S.47-48 z ubytkiem tekstu przy prawym marginesie.

150,-
346. Fotografia pozycji 346SAKŁAK Stanisław - Zielony świat. Poezje. W‑wa 1933. Druk. Samorządowego Inst. Wyd. 8,s.71, [2], okł.oryg. rys. Adam Stalony-Dobrzański.
Okładka przykurzona, podklejony kartonem grzbiet. Tomik dedykowany żonie Sławce Sikorskiej. Autor 2 tomików poezji (Gospodarstwo, 1929), był jedną z sowieckich ofiar, rozstrzelanych w Katyniu (w Mediatece Muzeum Katyńskiego jest fotografia grupoiwa, na której jest poeta w mundurze). Wiersze w cyklach: Śpiewki, Prosta nuta, Drzewa, Zielony świat.

60,-
347. Fotografia pozycji 347[SANGUSZKO]. Roman Sanguszko zesłaniec na Sybir z r.1831, w świetle pamiętnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji współczesnej. W‑wa 1927. Gebethner i Wolff. Druk. Wł. Łazarskiego. 4,s.XIV, 209, [2],15 ilustracji,2 mapki, okł.oryg.;opr. współczesna.
Stan dobry. Podpis i ekslibris: Monica Gardner. Na końcowej wyklejce naklejony ekslibris Sanguszków z herbem Pogoń Lit.: Ex-Libris GUMNISKA, sygn. w pr. d. rogu: AGRY. GR. r (Zakł. Graficzne Agry w Paryżu). Z niewydanych dokumentów tłumaczyła i przypisami opatrzyła K. Firlej Bielańska. Słowo wst. Józef hr. Potocki. Przedmowa Henryk Mościcki. Treść: Słowo wstępne, Przedmowa, Pamiętnik ks. Klementyny Sanguszkowej, Listy, Zakończenie, Aneksy, Przypisy, Indeks. Znak na okładce i k. tyt. wg rys. Ignacego Łopieńskiego. Nakład 2700 egz. Ten bez nr.

200,-
348. Fotografia pozycji 348SAWASZKIEWICZ L. L. - Tableau de l'influence de la Pologne sur les destinées de la Révolution francaise et de l'Empire. 3 éd. Paris 1848. Bureau des Affaires Polonaises. 8,s.109, okł.oryg.
Naddarty grzbiet okładki. Zbiór wyjątków z dzieł politycznych polskich i francuskich, ukazujących wspólnotę interesów obu narodów - „którym Francja stale się sprzeniewierzała”. Korzystał z tej pracy Karol Marks pisząc w 1863 r. swe polityczne rozważania o sprawie polskiej.

40,-
349. Fotografia pozycji 349SCHOTTEN Herman - O cnocie abo żywocie człowiekowi przystojnym. Wydał Stanisław Ptaszycki. Kraków 1891. A. U. Druk. U. J. 8,s.VII,95, podobizna karty tyt.;okł.oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [Nr 16].
Brak grzbietu okładki, egz. nierozcięty. Przedruk z egz. B. J. z końca XVI w. „Vita honesta” zawiera zasady moralnego wychowania, opartego na gruncie katolickim.

50,-
350. Fotografia pozycji 350SCHWARTZ-Bostunitsch Gregor - Die Freimaurerei. Ihr Ursprung, ihre Geheimnisse, ihr Wirken. 6, neu durchgesehene Aufl. Weimar [1942]. Al. Duncker. 8,s.293, [2], 81 ilustracji w tekście i na tablicach, opr.pł.oryg.
Oprawa lekko przybrudzona, poza tym stan więcej niż dobry. Masoneria, powstanie, działalność, sekrety.

80,-
351. Fotografia pozycji 351SĘKOWSKI Antoni - Moje zasadnicze poglądy na lecznictwo czyli dlaczego każdy chrześcijański lekarz powinien znać astrologię i semjotykę. Na podstawie najnowszych odkryć wiedzy i własnych doświadczeń zebrał i pisał. .. Bydgoszcz 1923. Nakł. aut. 16d, s.38, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego.

30,-
352. Fotografia pozycji 352SIARCZYŃSKI Franciszek - Obraz wieku panowania Zygmunta III króla polskiego i szwedzkiego, zawierający opis osób żyiących pod jego panowaniem, znamienitych przez swe czyny pokoiu i woyny, cnoty lub występki, dzieła pismienne, zasługi użyteczne i celne sztuki, porządkiem abecadła ułożony. Cz.1 [z 2]. Lwów 1828. Wyciśnięto krotłami Józefa Schnaydera. 8,s.IV, 353, [2], opr.ppł.
Ślady zawilgocenia, podkreslenia w tekście, podpis. 1 wydanie. Najważniejsza praca Fr. Siarczyńskiego. Obejmuje „Opis ludzi znamienitych w Polsce za czasów panowania Zygmunta III porządkiem słownika”; od Aaronowicz Izaak do Myszkowski Zygmunt.. Jest to cz.1 drugiej części „Obrazu wieku panowania Zygmunta III. .. „ Pierwsza część tego dzieła obejmująca „obraz stanu narodu i kraju” udaremniona przez lwowskiego cenzora, została wydana dopiero po śmierci autora w 1843 r.

120,-
353. Fotografia pozycji 353SIEDLECKI Franciszek - Helena Modrzejewska. W‑wa [1935?]. Nakł. ZASP. 8,s.171, 40 ilustracji, okł.oryg. Pol. Inst. Teatrologiczny. Monografie wybitnych artystów scen polskich T.1.
Stan dobry, obca dedykacja.

35,-
354. Fotografia pozycji 354Fotografia pozycji 354SIEMIEŃSKI Lucyan - Portrety literackie. T. 2 - 3 [z 4]. Poznań 1867-68. J. K. Żupański. Czc. N. Kamieńskiego i Sp. 8,s.374,410, opr. psk. z epoki w 1 wol.
Niewielkie otarcia na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie. Tom 2 zawiera Żywot Franciszka Morawskiego z jego listów ułożony; w tomie 3 żywot Stanisława Trembeckiego, Franciszka Wężyka, Andrzeja Edwarda Koźmiana, Konstantego Gaszyńskiego i obóz klasyków.

180,-
355. Fotografia pozycji 355Fotografia pozycji 355SIEROSZEWSKI Wacław (K. Bagrynowski) - Ucieczka. Wyd. nowe. Kraków 1906. G. Gebethner i Sp. 16d, s.411, opr.kart.
Oprawa podniszczona, podklejony grzbiet, 1 karta tekstu naddarta. Odręczna dedykacja autora: „Kochanemu towarzyszowi walki i wygnania Franciszkowi Cobeli ofiaruje autor Wacław Sieroszewski. Zakopane 12 lutego 1907”. Na wyklejce odręczny podpis: F. Cobel.
Powieść z życia wygnańców politycznych, osnuta na prawdziwym wydarzeniu.
Fr. Cobel (1855-1911) działacz robotniczy I Proletariatu i niepodległościowy. Za działalność osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Otrzymał wyrok 10 lat zesłania w Syberii Wschodniej.

350,-
356. Fotografia pozycji 356Fotografia pozycji 356SINKO Tadeusz - Antyk Wyspiańskiego. Wyd. 2 uzup. i rozsz. W‑wa 1922. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”. 8,s.370, [1],10 ilustracji, opr..pł.oryg. z naklejoną ilustracją.
Stan bardzo dobry.

80,-
357. Fotografia pozycji 357SKARBY przyrody i ich ochrona. Wiadomości z dziedziny ochrony przyrody dla przyrodników, nauczycieli, leśników, rolników, górników, myśliwych, rybaków, młodzieży studjującej i wszystkich miłośników przyrody. Pod red. Władysława Szafera. W‑wa 1932. Państw. Rada Ochrony Przyrody. 8,s.[4],363, 119 ilustracji w tekście, opr.kart.oryg.
Stan bardzo dobry. Oprac.: J. Domaniewski, W. Goetel, J. Grochmalicki, T. Jaczewski, H. Jasieński,s.Kreutz, W. Kulczyńska, E. L. Niezabitowski, i in.

150,-
358. Fotografia pozycji 358[SKOCZYLAS Ludwik] L. S. - O Stanisławie Wyspiańskim. (Życie i dzieła). Kraków 1909. Nakł. mies. „Myśli Wszechpolskiej”. 8,s.74, opr.ppł. współczesna.
Stan dobry. Podpis.

70,-
359. Fotografia pozycji 359SKOCZYLAS Ludwik - Wyspiański jako poeta państwowości polskiej. Lwów 1918. Książnica Polska TNSW. 8,s.15, okł.oryg. Wydawnictwa powszechnych wykładów Wszechnicy i Politechniki Lwowskiej numer 29.
Stan dobry. Pieczęć.

30,-
360. Fotografia pozycji 360SKOKOWSKA-Rudolf Marja, Rudzki Stefan, Grodecki Miłosz - Walka z gruźlicą w Polsce. W‑wa 1934. 4,s.124, [1], ilustracje, okł.oryg.
Okładka przykurzona, słabo widoczne ślady zalania.

60,-
361. Fotografia pozycji 361SKONECZNY Stanisław - Wizje. W‑wa 1961. Czyt. 8,s.58, [4], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Wróbla, dat.: Kraków 9. III.1961.
Wiersze, 1 wydanie.

40,-
362. Fotografia pozycji 362Fotografia pozycji 362SKONECZNY Stanisław - Zaklęcie. Kraków 1963. WL. 16, s.142, [2], okl. oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka dat.: Kraków, 20. III.1964. Wiersze.

40,-
363. Fotografia pozycji 363SKWARCZYŃSKI Adam - O Władysławie Sikorskim. W‑wa 1925. Zarząd Gł. Związku Legjonistów. 8,s.27, [2], okł.oryg.
Stan dobry.

30,-
364. Fotografia pozycji 364SLONIMSKI Ludwig [Leonid Zinovevich) - Karl Marx' nationalökonomische Irrlehren. Ein kritische Studie von. .. Berlin 1897. J. Räde. 8,s.IV,203, okł.oryg.
Na okładce ślad zalania, pęknięty blok. K. Marxa polityczne herezje gospodarki, studium krytyczne.

60,-
365. Fotografia pozycji 365SMOLKA Stanisław - Szkice historyczne. Ser. I-II. Kraków 1882-83. Gebethner i Wolff.
8, s.360, [2], VIII,302, [1], opr.pł. współczesna w 1 wol.
Tom 2gi oprawiony jako 1szy. Kilka kart podklejonych, podkreślenia ołówkiem w tekście, wycięty fragment karty tyt. Treść: Ser. I: Niepoprawny ród, Witołd pod Grunwaldem, Długosz, Unia z Czechami, Słowo o historyi. Ser. II: Gniazdo Tęczyńskich, Po bitwie mohackiej, Czarny Iwan, Spór z kościołem, Marya Stuart - winna czy nie winna? Z przypisami.

150,-
366. Fotografia pozycji 366SOFOKLES - Ajas. Tragedia Sofoklesa. Przeł. z greck. Antoni Mierzyński. W‑wa 1882. Druk K. Kowalewskiego. 16d, s.108, okł.oryg.
Okładka z małym ubytkiem, podklejona przy grzbiecie. Podpis. Przed tekstem: Krótka wiadomośćo życiu i pismach Sofoklesa.

45,-
367. Fotografia pozycji 367Fotografia pozycji 367Fotografia pozycji 367SOŁTYK Roman - Polen und seine Helden, im letzten Freiheitskampfe. Nebst einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830. .. Aus dem Franz. übersetzt. .. v.Heinrich Elsner. Bd.1-2. Stuttgart 1834. J.Scheible. 8,s.328, 344, 3 tablice litograficzne z 6 portre­tami z litografii C. Mayera, 6 [z 7] stalorytów sygn.: J. Sautter sc.;frontispis o motywach patrio­tycznych, opr. psk. XX w. w 1 wol.: narożniki i grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, karton marmoryzowany.
Karty częściowo zabrązowione. Polska i jej bohaterowie w walce o niepodległość. Książka tłum. z franc. na wiele języków, przyniosła autorowi europejską sławę; wśród polskich emigrantów wywołała wiele polemik. Należała do książek gorliwie tępionych przez władze rosyjskie. Portrety: Chłopicki, R.Sołtyk. A.Czartoryski, J.dwernicki, L.Pac, Skrzynecki; sceny historyczne: Praga 1831, Śmierć Poniatowskiego; i sceny historyczne z 1831 r.

480,-
368. Fotografia pozycji 368SOMBART Werner - Socyalizm i ruch społeczny. Przekład z niem. Lwów 1907. Pol. Tow. Nakł. 8,s.384, okł.oryg.
Pieczęcie. Praca ekonomisty niem. (1863-1941), profesora uniwersytetu wrocławskiego i berlińskiego. Od s.331: Kronika ruchu społecznego (1750-1905): synchronistyczne zestawienie ruchu proletariackiego w głównych krajach.

60,-
369. Fotografia pozycji 369Fotografia pozycji 369SPRAWOZDANIE Zarządu Oddziału „Orlęta” Związku Strzeleckiego w Krakowie za rok 1936. Kraków, nakł. Zarządu Oddziału. 8,s.16, okł.oryg.
Dlaczego i jak należy organizować „Orlęta” Związku Strzeleckiego. Kraków 1935. Nakł. Zarządu i Komendy Okręgu V. Z. S. 16, s.16.
Podklejona okładka.

40,-
370. Fotografia pozycji 370Fotografia pozycji 370STAFF Leopold - Łabędź i lira. Wydanie nowe. W‑wa [1928]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s,.191, opr.kart. ozdobna.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie. Wiersze w cyklach: Nenufary, Wiersze różne, Ballady, Ślady na piasku i kręgi na wodzie, Ciemność i światło.

75,-
371. Fotografia pozycji 371STAFF Leopold - Oczy otchłani. W‑wa - Kraków 1919. Tow. Wyd. 16, s.57, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Zaw.: Sonata księżycowa, Oczy otchłani.

80,-
372. Fotografia pozycji 372STAFF Leopold - Południca. Dramat w trzech aktach. W‑wa 1920 [okł. 1921]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.159, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty.

40,-
373. Fotografia pozycji 373STAFF Leopold - Skarb. Tragedia w trzech aktach. Wyd.3. W‑wa 1921. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.192, opr.kart. ozdobna.
Stan bardzo dobry.

75,-
374. Fotografia pozycji 374STAFF Leopold - Sny o potędze. Wyd. 4. W‑wa 1921. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.147, [3], opr.kart. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Wiersze w cyklach: Kowal, Zimowe białe sny, Zmierzchem i jesienią, Wiersze różne, Burze, Miłość, Pieśń w oczach, W drodze, Dusza, Sny o potędze.

60,-
375. Fotografia pozycji 375STAFF Leopold - To samo. Dramat w trzech aktach. Wyd.2. W‑wa [1923]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.121, opr.kart. ozdobna.
Stan bardzo dobry.

75,-
376. Fotografia pozycji 376STAFF Leopold - W cieniu miecza. Wyd. nowe. W‑wa [1923]. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 16, s.184, opr.kart. ozdobna.
Stan bardzo dobry. Wiersze w cyklach: Wiersze różne, Tańce liści, Oblicza, Gra świateł, Przewał, W cieniu miecza.

75,-
377. Fotografia pozycji 377STASIAK Ludwik - Brandenburg. Kraina słowiańskich mogił. Przedmowa: St. Pazurkiewicz. Częstochowa 1926. Księg. A. Gmachowskiego. 8,s.VI,373, okł.oryg. sygn.: J. St. Kilianowa. Książnica Narodowa pod red. St. Pazurkiewicza. T. V.
Zagięte prawe marginesy. Powieść historyczna.

50,-
378. Fotografia pozycji 378Fotografia pozycji 378STATECZNY Euzebjusz ks. - Ołtarzyk rzymsko - katolicki. Książka do modlitwy z dodatkiem najużywańszych pieśni. Bytom G. -Ś. 1906. Nakł. i czc. Katolika. 16, s.723, opr.: skóra brązowa z zapięciem, ozdobny metalowy monogram wiązany, złocone brzegi kart.
Ślady zalania na pł. wyklejkach, poza tym stan dobry.

100,-
379. Fotografia pozycji 379STATISTIQUE de la Pologne. Publiée par L'Office Central de Statistique de la République Polonaise. T. XXVII. Le premiere recensement général de la République Polonaise do 30 septembre 1921. Logements, population, professions. Département de Lwów. Varsovie 1927. GUS. 4,s.XV, [1],374, okł.oryg.
Stan dobry, pieczęć. Pierwszy powszechny spis z 30 września 1921 r. Lwów: mieszkania, ludność, stosunki zawodowe.

120,-
380. Fotografia pozycji 380STATYSTYKA Polski. Seria C, z.45: Małżeństwa, urodzenia i zgony 1929,1930. W‑wa 1937. G. U. S. 4,s.188, [1], okł.oryg.
Przykurzona okładka.

40,-
381. Fotografia pozycji 381- Seria C, z.58: Drugi powszechny spis ludności z dn. 9. XII.1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Miasto Lwów. W‑wa 1937. GUS. 4,s.VIII,126, mapka, okł.oryg.
Stan dobry. Pieczęć.

60,-
382. Fotografia pozycji 382- Seria C, z.62: Drugi powszechny spis ludności. ... Polska (dane skrócone). W‑wa 1937. 4,s.82, okł.oryg.
Zaplamienia na okładce, pieczęć.

40,-
383. Fotografia pozycji 383- Seria C, z.67: Drugi powszechny spis ludności. ... Miasto Łódź. W‑wa 1937. GUS. 4,s.XXVIII,172, mapka, okł.oryg.
Mały ubytek okładki w prawym g. rogu.

60,-
 
*

384. Fotografia pozycji 384STEFANOWSKI B. S. - Brydż racjonalny. Wykład dla początkujących - zasady i analiza licytacji, rozgrywki i wista -Zagadnienia ogólno - teoretyczne - konwencje -międzynarodowy kodeks brydżowy. W‑wa 1935. Wyd. M. Arcta. 16d, s.190, opr.pł. naprawiana].
Stan dobry.

80,-
385. Fotografia pozycji 385[STOLARZEWICZ Ludwik] GALIŃSKI Adam - Poezja Polski Odrodzonej 1918-1930. Obraz twórczości poetyckiej doby współczesnej. Łódź 1931. Księg. K. Neumillera. 8,s.416, okł.oryg.
Przybrudzona okładka, pieczęcie. Antologia, dorobek twórczości poetyckiej z lat 1918-30.

60,-
386. Fotografia pozycji 386STOŁYHWO Kazimierz - W niewoli u N. S. D. A. P. Zestawienie biograficzne w okresie od 1. IX.1939 - 18. I.1945. Kraków 1946. Księg. F. Trzecieckiego. 8,s.58, okł.oryg.
Stan dobry.

25,-
387. Fotografia pozycji 387STRZELECKI Czesław - Historia teatru w Polsce. Bydgoszcz 1947. „Nauka” Sp. Księg. 8,s.175, [8],24 ilustrracje, opr,. ppł.
Stan dobry, pieczęć. Z listą nazwisk tych, którzy odeszli w latach: 1939-1946.

40,-
388. Fotografia pozycji 388STUDYA historyczne wydane ku czci Prof. Wincentego Zakrzewskiego. Kraków 1908. Druk. U. J. 8,s.VI,399, portret,2 tablice,1 tabela, opr.ppł.
Pieczęć, tabela podklejona. Treść: Boratyński L. -Sprawa ambasady weneckiej w Polsce za Stefana Batorego, Fuchs Fr. -Ustrój dworu królewskiego za Stefana Batorego, Kamieniecki W. -Zjazd jędrzejowski w 1576 r.;Sobieski W. -Czy Heidenstein był różnowiercą?, Goyski M. -Trybunał koronny a polska literatura polityczna w XVIII wieku, Kłodziński A. - W sprawie przywilejów nieszawskich z r.1454, Zachorowski St. -Początki parafii polskich, Łodyński M. -O interpolacyach w dokumentach biskupstwa płockiego, Bujak Fr. -Z dziejów wsi polskiej, Ptaśnik J. -Do rodziny Salomonów genealogicznych szczegółów kilka, Tokarz W. -Pierwsze dezyderaty szlachty galicyjskiej, Morawski K. M. -Pogląd na opozycyę magnacką między pierwszym rozbiorem a sejmem czteroletnim, Krzyżanowski St. -Doktryna polityczna Pawła Włodkowica.

150,-
389. Fotografia pozycji 389STWORA Jacek - Co jest za tym murem ? Kraków 1967. WL. 8,s.234, [2], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla red. Stanisława Słupka, dat.: Kraków 6. XII.1967. Powieść reportażowa o życiu w warunkach więziennych. Na końcu: Słownik wyrażeń żargonowych.

40,-
390. Fotografia pozycji 390STWORA Stanisław – Ulica. Kraków 1917. Skł. Gł. w Księg. G.Gebethnera i Sp. 16,s.65,[4], okł.oryg. proj. Jan Orszulski,
Podklejony grzbiet i margines okładki. Wiersze, 1 wydanie.

75,-
391. Fotografia pozycji 391SYPOWSKI Franciszek - Uwagi wnioski w sprawie sezonowego wychodźtwa małoletnich robotników galicyjskich za granicę. Napisał radca Sądu Krajowego. .. Kraków 1908. Nakł. aut. 16, s.14, okł.oryg.
Stan dobry. Odbitka z porannego wydania „Czasu”.

20,-
392. Fotografia pozycji 392SZCZEPAŃSKI Ludwik - Okultyzm. Fakty i złudzenia. Dwa tomy w jednym. T. I: Medjumizm współczesny i wielkie medja polskie. T. II: Spirytyzm współczesny. Wyd. nowe. Kraków 1937. „Nauka i Kultura”. 8,s.184,143, liczne ilustracje, okł.oryg.;opr.ppł. w 1 wol.
Stan bardzo dobry. Autor (1872-1954), literat, publicysta, poeta, w młodości taternik. Zajmował się spirytyzmem, był współzałożycielem Tow. Metapsychicznego w Krakowie.

120,-
393. Fotografia pozycji 393SZCZOTKA Stanisław - Udział chłopów w walce z potopem szwedzkim. Lwów 1939. Sp. Wyd. „Wieś”. 8,s.161, [1], okł.oryg. Bibl. Dziejów i Kultury Wsi T.8.
Stan bardzo dobry. Z indeksem osób.

40,-
394. Fotografia pozycji 394SZEMBEKOWA Marja z Fredrów - Rozkołysany dzwon. Poznań 1920. Czc. druk. „Poradnika Gospodarskiego”. 16, s.95, okł.oryg.
Stan dobry, egz. nierozcięty. Wiersze w cyklach: Do mego dziada Aleksandra Fredry, W błędnem kole, Ja wiecznie słyszę śpiew, Jesienią.

40,-
395. Fotografia pozycji 395SZENWALD Lucjan - Z ziemi gościnnej do Polski. Moskwa 1944. Nakł. Zw. Patriotów Polskich w ZSRR. 16d, s.37, [3], okł.oryg.
Naddarty, poluzowany grzbiet, zapiski na karcie tyt. Poezje, 1 wydanie. Tu m. in. wiersz: List do Juljana Tuwima w Ameryce.

40,-
396. Fotografia pozycji 396SZKOLNE schroniska noclegowe. Rok 1931. W‑wa 1931. 16, s.104, ilustracje, mapa schronisk, okł.oryg. Minist. W. R. i O. P. Informator V.
Stan dobry.

30,-
397. Fotografia pozycji 397SZPER Stanisław - Majdanek. Poemat. Inowrocław 1945. Nakł. aut. 8,s.67, [1], okł.oryg.
Okładka przykurzona, podklejony kartonem grzbiet. Poemat oparty na „Rozprawie przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie”; proces 6 członków formacji SS, stanowiącej załogę obozu na Majdanku.

60,-
398. Fotografia pozycji 398SZTAUDYNGER Jan - Spiżowe piórka. Teksty. .. Medale: Janusz Benedyktowicz, Andrzej Żurawski. Łódź 1980. Łódzkie Tow. Przyj. Książki. 8,s.[16, teksty i medale, medal z wizerunkiem J. Sztaudyngera, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Teksty fraszek odbite w medalu. Wydane w 10tą rocznicę śmierci Jana Sztaudyngera. Opracowanie całości: Michał Kuna.

50,-
399. Fotografia pozycji 399Fotografia pozycji 399SZUMOWSKI Władysław - Historja medycyny filozoficznie ujęta. Podręcznik dla lekarzy i studentów. Kraków 1935. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.676, XVI,101 ilustracji w tekście, opr.pł.oryg. ozdobna.
Bardzo ładny egzemplarz. Z indeksami.

150,-
400. Fotografia pozycji 400ŚCISŁO Józef - Mur losu. Tarnów 1939. Druk. Wł. Mroza. 16d, s.126, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: Kraków, 8. XII.1958. Powieść.

45,-
401. Fotografia pozycji 401ŚLIWIŃSKI Artur - Powstanie Listopadowe. Wyd.4. W‑wa 1918. M. Arct. 8,s.206, [2], 12 portretów, okł.oryg.
Stan więcej niż dobry.

50,-
402. Fotografia pozycji 402ŚLÓSARCZYK Jan ks. - August Czartoryski książę-salezjanin. W‑wa 1932 [okł.: 1931]. Nakł. Inspektoratu X. X. Salezjanów. 8,s.367, ilustracje, okł.oryg.
Okładka przybrudzona.

60,-
403. Fotografia pozycji 403ŚRODKI lecznicze „Motor”. W‑wa b. r. Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne Warsz. Tow. Motor S. A. 16d, s.136, [1], ilustracje w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Tyt. okładkowy katalogu: W. T. Motor S. A. Środki lecznicze patentowe.

80,-
404. Fotografia pozycji 404TAGORE Rabindranath - Poczta. Odtworzył Jan Stur. Lwów 1922. Wyd. „Monsalwat”. Druk. A. Goldman. 4,s.48, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. J. Stur - właśc. Hersz Feingold (1895-1923), pol. poeta, teoretyk i krytyk literacki związany z grupą literacką wokół poznańskiego pisma „Zdrój”.

80,-
405. Fotografia pozycji 405TATISZCZEW S[iergiej Spirydonowicz]. - Dyplomacya rosyjska w kwestyi polskiej (1853 - 1863). W‑wa 1901. K. Trepte. Druk. St. Niemiry Synów. 16d, s.176, opr.ppł.
Płótno oprawy przybrudzone, pieczęcie. Dyplomacja rosyjska i stosunki między Anglią, Francja i Prusami w sprawie polskiej, w tym powstania styczniowego.

60,-
406. Fotografia pozycji 406TEODOROWICZ [Józef Teofil] X. arcybiskup - Na przełomie. Przemówienia i kazania narodowe. Poznań-W‑wa-Wilno 1923. Księg. Św. Wojciecha. 8,s.VIII,344, [1], okł.oryg.
Okładka z małymi ubytkami, poza tym stan dobry. Ks. J. T. Teodorowicz (1864-1938), arcybiskup lwowski obrz. ormiańskiego, teolog, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy, senator I kadencji w II RP, autor patriotycznych mów i kazań.

60,-
407. Fotografia pozycji 407TESLAR Józef Andrzej - Metamorfozy. W‑wa 1934. Nakł. aut. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8,s.94, okł.oryg.
Lekko przykurzona okładka, poza tym stan bardzo dobry. Wiersze, 1 wydanie. Powstały w latach 1931 -34. Nakład 500 num. egz. Ten 483. Autor (1889-1961), major Wojska Polskiego, doktor, poeta, publicysta, tłumacz. W latach 1914 - 17 walczył w Legionach Polskich.

75,-
408. Fotografia pozycji 408THOMPSON J. M. - Robespierre. Z ang. tłum. Al. Dobrot. T.1-2. W‑wa 1937. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.438, [1],363, [1],1 portret,1 podobizna k. tyt.;okł. kart.oryg.
Wypłowiały grzbiet, poza tym stan dobry. Pieczęć. T.1: Od urodzenia Robespierre'a do śmierci Ludwika XVI.
T.2: Od śmierci Ludwika XVI do śmierci Robespierre'a. Z indeksem.

240,-
409. Fotografia pozycji 409THUGUTT Stanisław - Wybór pism i autobiografia. W‑wa 1939. Wyd. Tow. Kooperatystów. 8,s.XV,375, [1], ilustracje, okł.oryg.
Podklejony płótnem grzbiet, poza tym stan bardzo dobry. Treść: Moje życie, Krajoznawstwo, Polityka, Spółdzielczość. Wśród ilustracji reprodukcja drzeworytu T. Cieślewskiego syna.
St. Thugutt (1873-1941), polski polityk dwudziestolecia międzywojennego, działacz ruchu ludowego.

80,-
410. Fotografia pozycji 410Fotografia pozycji 410TOMASZEWSKI Bohdan - Przeżyjmy to jeszcze raz. W‑wa 1992. Pol. Ofic. Wyd. „BGW”. 8,s.243, ilustracje, okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla dziennikarza Radio Wava, dat.: 8.8.92. Wspomnienia transmisji z Olimpiad: Melbourne 1956, Rzym 1960, Tokio 1964, Meksyk 1968, Monachium 1972, Montreal 1976, Moskwa 1980, Los Angelos i Seul 1984 i 1988.

60,-
411. Fotografia pozycji 411TORREND J. S. J. - A primer of the Tonga language of North-Western Rhodesia. By Father. .. Pinetown, Natal [RPA] 1906. Trapists Mission Press. 8,s.74, okł. kart.
Stan dobry. Początki nauki języka tonga, oprac. przez misjonarza ze Zgromadzenia Trapistów z Mariannhill.

60,-
412. Fotografia pozycji 412TREMBECKI Stanisław - Poezye. Z popiersiem autora. T.1 [z 2]. Lipsk 1836. Breitkopf et Haertel. 16, s.208, portret: litografia, opr. psk. z epoki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Biblioteka Kieszonkowa Klassykow Polskich, wydana przez Jana Nep. Bobrowicza. T. XXIV.
Podklejony margines karty przedtyt.;ślady zabrązowienia. Zaw.: Krótka wiadomość o życiu Stan: Trembeckiego, Bajki, Wiersze rozmaite, Listy, Wiersze pod imieniem Bielowskiego. Portret sygn.: v. R. Weben.

160,-
413. Fotografia pozycji 413TURKOWSKI Leonard - Krzyż na rozdrożu. [Poznań] 1935. Biblioteka Wici Wielkopolskich T. VIII. 8,s.41, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Felicji Żurowskiej [współpracownicy Karola Wojtyły], dat.: Pz. 24. IV.35. Wiersze, 1 wydanie. Winietę tyt. rys. Górniaczyk.

60,-
414. Fotografia pozycji 414TUROWSKI Samuel - Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego poezya na tle współczesnem. Lwów 1909. Nakł. aut. 8,s.131, [1], okł.oryg.
Stan dobry. Na końcu w porządku chronologicznym wykaz edycji S. Twardowskiego.

50,-
415. Fotografia pozycji 415TYLOR E[dward] B. - O metodzie badań rozwoju instytucji w zastosowaniu do praw małżeństwa i pochodzenia. Przekład z ang. H. Bąkowskiej. W‑wa 1897. Druk K. Kowalewskiego. 8,s.45, okł.oryg. Odbitka z Wisły.
Stan bardzo dobry.

20,-
416. Fotografia pozycji 416UBYSZ Mieczysław - Czas wirujący. Northeim 1945. Nakł. Wł. Helnarskiego. 8,s.VI, [1],70, [2], okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Część pierwsza zbioru związana jest ściśle z Powstaniem Warszawskim. Autor (1915-1970), poeta, spiker radiostacji powstańczej „Błyskawica”, podchorąży, pseud. powstańczy Wilk.

60,-
417. Fotografia pozycji 417UJEJSKI Kornel - Melodye biblijne. Lwów 1852. Księg. K. Wilda. 16d, s.143, opr.kart. oryg.
Oprawa przetarta, naddarte brzegi. Odręczna dedykacja autora: „Wmu Konstantemu Bojarskiemu w dowód szacunku i przyjaźni Autor”. Poezje, 1 wydanie. Treść: Dwaj aniołowie. Wstęp, Jubal, Ostatnie głosy Sodomy, Słup soli, Hagar na puszczy, Rebeka, Żona Putifara, Izrael w Egipcie, Pan w gniewie, Bala-am, Mojżesz przed śmiercią, Jericho, Początek z niedokończonego dramatu „Samson”, Jeremiasz, Super flumina Babylonis, Jan Chrzciciel.

400,-
418. Fotografia pozycji 418VELDE Th. H. van de - Zniechęcenie w małżeństwie, jego powstawanie i zwalczanie. Przeł. Z. Jeliński. Wyd.2. W‑wa 1939. Wyd. J. Przeworskiego. 8,s.XV,319, [1], ilustracje, opr.pł.oryg.
Stan dobry. Pieczęcie.

80,-
419. Fotografia pozycji 419La VISTULE. Publication artistique et littéraire au profit des inondés de la Galicie. Edition pour la France et l'etranger. Cracovie 1885. Gebethner & Cie Libr. -Editeurs. Folio,s.[42], ilustracje, opr.pł. współczesna z naklejoną okł.oryg.
Niewielkie zabrudzenia na okładce, poza tym stan więcej niż dobry. Praca zbiorowa, dochód przeznaczony na powodzian w Galicji, po katastroficznej powodzi w 1884 r. Zawiera teksty prozą i wierszem, faks. rękopisów oraz reprodukcje obrazów. Autorzy: Faks. rękopisów: m. in.: V. Hugo, C. Saint-Saënsa, Mendelsohna-Bertholdiego, E. Zoli, J. I. Paderewskiego, Z. Noskowskiego, Al. Dumasa, J. I. Kraszewskiego, A. Daudeta. Reprodukcje rysunków: J. Matejki, J. Styki, H. Siemiradzkiego, P. Stachiewicza, J. Krzesza, J. Kossaka, K. Horowitza, M. Ichnowskiego, M. E. Andriollego, K. Pochwalskiego, i in.

300,-
420. Fotografia pozycji 420VOGEL Debora - Akacje kwitną. Montaże. W‑wa 1936. „Rój”. 16d, s.170, [1], ilustracje w tekście, opr. współczesna.
Karta tyt. luźna, poza tym stan więcej niż dobry. Na oprawie naklejona okł.oryg. 1 wydanie. Trzy utwory: cykle montażowych miniatur zwane przez autorkę „montażami”: Kwiaciarnie z azaliami, Akacje kwitną, Budowa stacji kolejowej; „propagują nowy gatunek literacki, analogon fotomontażu”: łączenie w całość pozornie odległych i obcych sobie wydarzeń i rzeczy. Tekst ozdobiony surrealistycznymi ilustracjami Henryka Strenga [właśc. Marek Włodarski (1903-1960)], polskiego artysty pochodzenia żydowskiego.
Autorka (1902-1942) żydowska pisarka tworząca w j. pol. i w jidisz, filozof, krytyk literacki i sztuki, znawca kubizmu i konstruktywizmu. Utrzymywała kontakty z ważnymi postaciami ze świata literatury i sztuki, m. in. z Witkacym, przez którego poznała w 1930 r. Bruno Schulza. Z Schulzem prowadziła ożywioną, intelekualną korespondencję. W listach Schulza do Vogel powstała pierwsza wersja Sklepów cynamonowych.

800,-
421. Fotografia pozycji 421Fotografia pozycji 421Fotografia pozycji 421VOLTAIRE - Candide ou l'Optimisme. Traduit de l'Allemand de. .. Dr Ralph. .. Nouv. éd. avec des figures de S. Sauvage gravées sur cuivre avec collaboration de A. Maillart. Paris 1928. Impr. Frazier-Soye pour le texte et par Paul Haasen pour les gravures. 4,s.157, [6],9 kart bez tekstu, frontispis, 42 barwne akwaforty w tekście, winiety, inicjały, opr. luksusowa: niebieski marokin, grzbiet 5ciopo­lowy, złocone napisy, jedwabne wyklejki, brzegi kart złocone, kart. futerał.
Piękny egzemplarz. Kandyd czyli optymizm, satyryczna powiastka filozoficzna, napisana stylem ironicznym. Jest uważana za największe dzieło Woltera i jedno z najważniejszych w literaturze francuskiej. Bibliofilskie wydanie, nakład 237 egz.; 40 na pap. japońskim num. 1 - 40, 185 egz. na welinie de Montval num. 41 - 225, 12 egz. num. I - XII. Ten nr 135. Dzieło zdobił Silvain Sauvage (1888-1948): pełne uroku barwne kompozycje z postaciami w scenkach rodzajowych, w karykaturze doskonale obrazują treść książki...

2.800,-
422. Fotografia pozycji 422Fotografia pozycji 422Fotografia pozycji 422Fotografia pozycji 422Fotografia pozycji 422VOLTAIRE - L'Ingénu. Histoire véritable tirée des manuscrits du pere Quesnel. Nouvelle édition imprimée sur l'originale de 1767. Illustration composées et gravées a l'eau-forte et au burin par Bernard Naudin. Paris 1927. A. Blaizot. 4,s.176, [2], 29 oryg. akwafort (w tym frontispis, 26 całostronicowych i 2 w tekście), 39 ilustracji [w tym 26 całostronicowych rylcem zdublowanych z akwafort], opr. luksusowa: marokin brązowy, grzbiet 5ciopolowy, złocone napisy, jedwabne czarne wyklejki, złocona dublura, kart. futerał.
Piękne wydanie ilustrowane przez Bernarda Naudin. Nakład 350 egz.;pierwsze 50 na jap. papierze z rycinami w 2 stanach i 300 na welinie de Rives.
„Prostaczek”, utwór franc. filzofa Woltera jest zaliczany do jego powiastek filozoficznych, z cechami apologu, satyry i powieści. Dużą część Prostaczka zajmują sprawy religijne, w szczególności konflikt pomiędzy jezuitami a jansenistami; powieść jest także krytyką sfer rządzących we Francji.
L'Ingénu uważana za najpiękniejszą ilustrowaną książkę Bernarda Naudin (1876-1946), franc. malarza, ilustratora, rysownika i pisarza.

3.000,-
423. Fotografia pozycji 423WACHHOLZ Leon - Medycyna sądowa na podstawie ustaw obowiązujących na ziemiach polskich. Wyd.2 przejrz. i powiększone. Kraków 1920. Gebethner i Wolff. 8,s.XVI,642, rysunki w tekście i 8 tablic, opr.ppł.oryg.
Stan dobry, podpis.

120,-
424. Fotografia pozycji 424WALAS Jan - Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich. Kraków 1938. PAU. 8,s.131, 2 mapy i 10 tablic, okł.oryg. PAUPrace Komitetu Badań Naukowych Ziem Górskich nr 1. Prace i materjały do fizjografii wojew. krakowskiego i kieleckiego nr 3.
Mały ubytek na okładce, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

75,-
425. Fotografia pozycji 425WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923. Wyd. Polskie. 4,s.[8],138, [4], 8 drzeworytów całostronicowych i 18 inicjałów Władysława Skoczylasa, opr.pł. współczesna.
Na kilku kartach niewielkie ślady zabrązowienia, poza tym stan dobry. Pierwsza książka ilustrowana drzeworytami Wł. Skoczylasa. Praca poświęcona obyczajom i kulturze polskiego średniowiecza. Treść: W roku Pańskim 1001-szym, O siostrach i braciach Ś-tego Norberta, O śniadych cysterskich i czarnych benedyktyńskich, O słowiku z Asyżu i paniach z wawelskiego dworu, Wśród bluszczów świętej legendy, Walka z szatanem, Życie za kratą, Walka z mężczyzną, Gospodarstwo na roli ogrodzie i morzu, Szpital apteka sąd Boży, Piastunka cywilizacji polskiej, Gdy przeminęły dwa wieki, „Niszczcie klasztory”, Rebelja odszczepieńców, Zakonnice polskie wobec Reformacji, Domówienie.

150,-
426. Fotografia pozycji 426WĄS Stefan - Charakterystyczne cechy piękna i brzydoty wsi polskiej. Będzin w styczniu 1925 r. Druk. Powiat. Zw. Komunalnego. 16d. s.10, [2], okł.oryg.
Stan dobry.

20,-
427. Fotografia pozycji 427WERTHEIM Johannes - Durch Demokratie zum Faschismus 1918 - 1928. Wien, Verl. der Arbeiterbuchhandlung. 8,s.32. okł.oryg.
Stan dobry. Wg autora demokracja prowadzi do faszyzmu.

40,-
428. Fotografia pozycji 428WIELKA Historia Powszechna. Wyd. zb. ilustrowane, oprac. pod red. J.Dąbrowskiego, O.Haleckiego, M.Kukiela, St.Lama. T.1 - 7 [11 wol. Komplet]. W‑wa 1935-37. Trzaska, Evert i Michalski. 4, z licznymi ilustracjami w tekście i na tablicach, 10 wol. w opr. psk.oryg.: skóra i płótno bordowe, złocone zdobiebnia i napisy; t.4 cz.2 w opr.pł.
Kilka kart podklejonych, poza tym stan więcej niż dobr. Pomnikowe dzieło z historii powszechnej opracowane przez wybitnych historyków polskich. Opatrzone licznymi ilustracjami w tekście, kolorowymi wkładkami, mapkami, wykresami. Treść: 1: Pradzieje ludzkości i historja państw Wschodu, 2: Dzieje greckie, 3: Dzieje rzymskie, 4: Wieki średnie, 5: Czasy nowożytne, 6: Od Wielkiej Rewolucji do Wojny Światowej, 7: Wielka Wojna.

4.500,-
429. Fotografia pozycji 429WIERSZ na 58mą rocznicę Listopadowego Powstania wygłoszony na obchodzie urządzonym przez Zarząd Towarzystwa Czytelni Polskiej w Paryżu. Paryż [20 listopada 1888 r. ]. Druk. S. Nieciuńskiego. 8,s.8, okł.oryg.
Okładka przybrudzona, poza tyn stan dobry. Anonimowy wiersz patriotyczny autorstwa któregoś z emigrantów polskich.

40,-
430. Fotografia pozycji 430WIERZYŃSKI Kazimierz - Rozmowa z puszczą. W‑wa 1929. J. Mortkowicz. 16d, s.43, [12], opr.pł.oryg. ozdobna. Pod Znakiem Poetów Serja nowa.
Obca dedykacja, oprawa częściowo spłowiała. Wiersze, 1 wydanie.

60,-
431. Fotografia pozycji 431WIERZYŃSKI Kazimierz - W garderobie duchów. Wrażenia teatralne. Lwów-W‑wa [1938]. Książnica-Atlas. 8,s.317, opr.pł.
Stan dobry. 1 wydanie. Wybór recenzji i felietonów druk. w Gazecie Polskiej w latach 1932-1937.

60,-
432. Fotografia pozycji 432WIKTOR Jan - Gołębie przy kościele. Kraków 1929. Nakł. druk. „Czasu”. 4,s.45, inicjały, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Opowiadanie, 1 wydanie. Druk bibliofilski dedykowany III Zjazdowi Bibliofilów Polskich w Poznaniu. Nakład 450 num. egz. Ten 417. Inicjały są podobiznami inicjałów pozn. drukarni Jana Wolraba z XVI wieku.

80,-
433. Fotografia pozycji 433WINIARSTWO. CHRZĄSZ T[adeusz] - Wina i inne napoje owocowe. Wyd. 3 przerob. i rozsz. W‑wa 1927. Księg. Roln. 8,s.182,37 ilustracji w tekście, broszura. Encyklopedia Gospodarstwa Wiejskiego Nr 31-32.
Bez oryg. okładki.

60,-
434. Fotografia pozycji 434- KOZAK Josef - Ovocna vina. Mošty a štavy cukrem zahuštěné. Praha 1947. Vesmir. 8,s.71, [1], rysunki w tekście, okł.oryg. Zemědělska kniznice sv.3.
Stan dobry. Wina owocowe, moszcze, zagęszczane cukrem. Przepisy.

35,-
435. Fotografia pozycji 435- NIKLEWICZ Konrad - Gospodarstwo piwniczne. Kiperstwo przez. .. byłego inspektora winnic w Austro-Węgrzech. [Cz. 1-5 w 2 wol. ]. W‑wa 1895-96. Nakł. aut. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 8,s.123, II,125-255, II, liczne drzeworyty w tekscie, broszury.
Bez oryg. okładek.

120,-
436. Fotografia pozycji 436- SPISS Ludwik - Najnowsze sposoby wyrobu win w domu (z owoców, miodu i zboża). Wyd. 14. W‑wa-Kraków 1935. Skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa. 16d, s.79, rysunki w tekście, okł.oryg.
Stan dobry.

40,-
437. Fotografia pozycji 437- SPISS Ludwik - Tajemnice wina. Kraków 1946. Lassek i Syn. 16, s.48, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

25,-
438. Fotografia pozycji 438- SPISS Ludwik - Die Weinbereitung im Hause (kurze Anleitung. 19. Aufl. Kraków 1937.
L. Spiss & E. Wasung. 16, s.26, okł.oryg.
Stan dobry. Wyrób win w domu.

25,-
439. Fotografia pozycji 439- SPISS Ludwik - Wyrób win w domu (krótkie przepisy). Wyd. 23. Kraków 1938. L. Spiss i E. Wasung. 16, s.22, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

25,-
440. Fotografia pozycji 440- j.w. Wyd.24. Kraków 1939. L. Spiss i E. Wasung. 16, s.22, okł.oryg.
Stan bardzo dobry.

25,-
 
*

441. Fotografia pozycji 441WITOS Wincenty - Wybór pism i mów. Lwów 1939. Sp. Wyd. „Wieś”. 8,s.VII,324, [1], podobizna autora, okł.oryg. Bibl. Dziejów i Kultury Wsi T.7.
Stan dobry. Z bibliografią pism.

45,-
442. Fotografia pozycji 442WITWICKI Władysław - Psychologja dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych. T.1-2. Lwów [1925]. Ossol. 8,s.424,416, rysunki w tekście, 32 tablice, opr. psk. z epoki w 1 wol.: narożniki i 5ciopolowy grzbiet z brązowej skóry, złocone zdobienia i napisy.
Obca dedykacja na karcie tyt.;poza tym stan bardzo dobry. Wykłady uniwersyteckie warszawskie z roku 1924/25. Z indeksem.

120,-
443. Fotografia pozycji 443WOLSKA Maryla - Dzbanek malin. Medyka 1929. Nakł. Bibl. Medyckiej. 8,s.148, [2], okł.
oryg. Biblioteki Medyckiej opus 6.
Stan dobry. 1 wydanie. Wiersze w cyklach: Dzbanek malin, Nic się nie kończy nic się nie zaczyna, O dawnym Lwowie, Godziny łaskawe.

120,-
444. Fotografia pozycji 444[WOŁODŹKO Walery] W.K. [inicjały pseud. Wacław Koszczyc] - „Sen w Dreźnie” Adama Micie­wicza z 1831 roku wytłumaczony przenosinami jego zwłok na Wawel. Lwów [1890]. Gubrynowicz i Schmidt. Druk. J. Czaińskiego w Gródku. 4,s.4.
Broszura złożona.

40,-
445. Fotografia pozycji 445WÓJCIK Adam - Strój Pogórzan. Kraków 1939. Wyd. Komisji Swojszczyzny Zw. Ziem Górskich. 8,s.33, [1], ilustracje w tekście i 2 kolor. tablice, okł.oryg. Stroje ludowe Karpat Polskich, wyd. pod red. T. Seweryna i R. Reinfussa. T. I z.1.
Stan więcej niż dobry.

40,-
446. Fotografia pozycji 446WÓJCIKOWSKI Maciej - Wierny obraz żywota chrześciańskiego ś. p. Ludwiki Róży hrabianki Ossolińskiej. Kraków 1854. Nakł. Fr. i Fr. Heniszów. Druk. „Prawdy”. 8,s.51, okł.oryg.
Stan dobry. Na korzyść pogorzałych kościołów dominikańskiego i franciszkańskiego.

50,-
447. Fotografia pozycji 447WRÓBLEWSKI Karol - Legenda Stanisława Wyspiańskiego. Objaśnił. .. Lwów 1909. Księg. Maniszewskiego i Meinharta. 8,s.73, opr.ppł.
Stan bardzo dobry.

60,-
448. Fotografia pozycji 448WSKRZESZENIE zapomnianej tradycji jako król Henryk dnia 2 maja R. P. 1574 ustanowił. Lwów 1936. Nakł. Mieszczańskiego Towarzystwa Strzeleckiego. 8,s.[8], okł. oryg.;broszura.
Stan dobry. Uroczystość strzelania do tarcz i złożenie do rąk najlepszego strzelca „klejnotu” m. Lwowa. Treść: Sprawozdanie Walentyna Dembińskiego Kanclerza Królestwa Polskiego z 1574 r.;Przemówienie prezydenta miasta Lwowa Dra. Stanisława Ostrowskiego. Wydane dla pamięci w lipcu 1936 r.;staraniem Wiceprezesa Towarzystwa Brata Dra Jana Poratyńskiego.

40,-
449. Fotografia pozycji 449Fotografia pozycji 449WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Nakł. aut. Druk. U. J. 8,s.174, [2], okł.oryg., opr.pł. tzw „Młodopolska”
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Utwór oparty na motywach Iliady.

300,-
450. Fotografia pozycji 450WYSPIAŃSKI Stanisław - Akropolis. Dramat w 4-ech aktach. Krakow 1904. Nakł. aut. Druk. U.J. 8,s.160; Raczyński Bolesław - Dramatu: Akropolis: Część muzyczna s.22, [3], 5 kolorowych rycin [4 skł.], okł.oryg..
Stan więcej niż dobry. 1 wydanie. Tablice z projektami dekoracji do dramatu wykonał autor. „Rzecz dzieje się na Wawelu w Noc Wielką Zmartwychwstania”.

200,-
451. Fotografia pozycji 451WYSPIAŃSKI Stanisław - Bolesław Śmiały. Część pierwsza. Kraków 1900. Stanisław Wyspiański. 16,s.[32], 2 winiety rysunku autora, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Odbitka z pierwodruku zamieszczonego w „Krytyce”. Epizod z konfliktu między Bolesławem Śmiałym a bp. Stanisławem. Bardzo rzadkie.

400,-
452. Fotografia pozycji 452WYSPIAŃSKI Stanisław - Daniel. Kraków 1908. Nakł. rodziny. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8,s.46, [2], okł.oryg.;opr.pł. tzw. „Młodopolska”. Pisma pośmiertne t.1.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Druk i objaśnienia przeprowadził Wilhelm Feldman.

150,-
453. Fotografia pozycji 453Fotografia pozycji 453WYSPIAŃSKI - Dzieła. T.1-5. Pierwsze zbiorowe wydanie w oprac. Adama Chmiela i Tadeusza Sinki. W‑wa 1924 -1929. Inst. Wyd. „Bibljoteka Polska”. 8,s.LXXXIV,367, LX,361, CLXXXIX,515, CLXIII,688, XC,646, opr.pł.oryg.
Stan bardzo dobry. T.1: Dramaty, 2: Tragedje, 3-5: Dramaty. Z przypisami krytycznymi. Bez t.6-8 w oprac. L. Płoszewskiego, zaw. Fragmenty historyczne, Rapsody i Pisma prozą.

1.000,-
454. Fotografia pozycji 454WYSPIAŃSKI Stanisław - Klątwa. Tragedya. Kraków 1905. Nakł. aut. Druk. UJ. 8,s.118, okł.oryg. rys. St. Wyspiańskiego.
Stan dobry. 3 wydanie. Tragedia opowiada o wydarzeniach na wsi, która została dotknięta plagą suszy.

150,-
455. Fotografia pozycji 455Fotografia pozycji 455Fotografia pozycji 455Fotografia pozycji 455WYSPIAŃSKI Stanisław - Legenda. Wyd.2. Kraków 1904. Nakł. autora. Druk. U. J. 8,s.120, 3 rozkładane ryciny rys. autora, okł.oryg. z ilustracją, opr. psk. współczesna, sygn. naklejką: Adam Wróblewski Cracovia: jasnobrązowa skóra z tłoczonymi zdobieniami na narożnikach i grzbiecie, karton marmoryzowany, kart. futerał.
Piękny egzemplarz. Jest to późniejsza wersja t. zw. Legendy II, przerobiona na scenę. Jeden z 10 egzemplarzy na specjalnym „zbytkownym” papierze czerpanym. Ten egzemplarz „Legendy” L. Płoszewski uważał w trakcie opracowywania „Dzieł” Stanisława Wyspiańskiego za „nie odszukany”.
Odręczna dedykacja autora: „dnia 26ego Maja Kraków 1904 Kochanemu Panu Adamowi Chmielowi ofiaruje Stanisław Wyspiański”.

3.500,-
456. Fotografia pozycji 456WYSPIAŃSKI Stanisław - Legion. Scen dwanaście. Kraków 1908. Nakł. rodziny. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8,s.137, [1], opr.pł. tzw. „młodopolska”, sygn. naklejką: B. Klapwald Introligator Kraków.
Stan bardzo dobry. Wydanie 3 niezmienione. Dramat zbudowany z luźnych scen, przedstawia utworzenie Legionu przez A. Mickiewicza w Rzymie w czasie Wiosny Ludów.

150,-
457. Fotografia pozycji 457WYSPIAŃSKI Stanisław - Lelewel. Dramat w 5 aktach, osnuty na tle wypadków sierpniowych w Warszawie 1831 roku. Kraków 1899. Nakł. aut. Czc. UJ. 8,s.69, okł.oryg. rys. St. Wyspiańskiego.
Stan bardzo dobry. 1 wydanie, odbite w nakładzie 200 egz.

150,-
458. Fotografia pozycji 458Fotografia pozycji 458WYSPIANSKI Stanisław - Protesilas l Laodamia. Tragoedia. Kraków 1899. Osobne odbicie z „Prze­glądu Polskiego” nakładem autora. Druk. „Czasu”. 8,s.45, 2 winiety i okł.oryg. rys. St.Wy­spiańs­kiego.
Naddarcie okładki na grzbiecie. Odęczna dedykacja autora: Kochanemu Dyrektorowi krakowskiego teatru Tadeuszowi Pawlikowskiemu składa Stanisław Wyspiański 1899 Kraków 15go Lipca. 1 wydanie.

2.500,-
459. Fotografia pozycji 459WYSPIAŃSKI Stanisław - Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1901. Nakł. aut. Druk. UJ. 8,s.49, skł. karta nut z muzyką K. Kurpińskiego, okł.oryg.
Okładka luźna, poza tym stan dobry. 2 wydanie. Nakład 1000 + 10 egz.

200,-
460. Fotografia pozycji 460WYSPIAŃSKI Stanisław - Wesele. Dramat w 3 aktach. Kraków 1901. Nakł. autora. Druk. U. J. 8,s.229, 1 karta nut, okł.oryg.;opr.ppł. współczesna, kart. futerał.
Okładka po renowacji, stan bardzo dobry. Okładka: 2 wydanie niezmienione. Na końcu podana obsada ról w teatrze krakowskim w dniu 16ego marca 1901 r i obsada ról w teatrze lwowskim 24-go maja 1901 r.
L. Płoszewski: „W dramatach publikowanych już po wystawieniu w teatrze krakowskim Wyspiański podawał obsadę premierową; tak czynił w Lelewelu, Weselu i Bolkesławie Śmiałym. .. W następnych wydaniach Wesela i Warszawianki dołączał obsadę w innych teatrach. I w tym zakresie zaznaczał swój szacunek dla ludzi teatru. „

1.000,-
461. Fotografia pozycji 461Fotografia pozycji 461Fotografia pozycji 461Fotografia pozycji 461Fotografia pozycji 461WYSPIAŃSKI Stanisław - Wesele. Dramat w 3 aktach. Wyd. 3 niezmienione. Kraków 1903. Nakł. Księg. Altenbera. Druk. UJ. 8,s.229, [1], okł.oryg. rys. St. Wyspiańskiego.
Na końcu podana obsada ról w teatrze krak. dnia 16-ego marca 1901 r. i obsada ról w teatrze lwowskim 24-go maja 1901.
- Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Kraków 1916. Nakł. rodziny. 8,s.204, [2].
- Legenda. Wyd. 2. Kraków 1904. Skł. gł. w Księg. Gebethnera. Druk. UJ. 8,s.120, 3 rozkł. Ilustracje
St.Wyspiańskiego, okł.oryg. Podpis.
- Warszawianka. Pieśń z roku 1831. Kraków 1918. Nakł. rodziny. 8,s.48.
- Skałka. Dramat w trzech aktach. Kraków 1916. Nakł. rodziny. 8,s.69, [2].
Oprawa ppł. w 1 wol. Stan bardzo dobry.

500,-
462. Fotografia pozycji 462WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwolenie. Dramat w 3 aktach. Kraków 1903. Nakł. aut. 8,s.194, [3], opr.ppł.
Małe odbarwienie na grzbiecie oprawy, poza tym stan bardzo dobry. 1 wydanie.

150,-
463. Fotografia pozycji 463WYSPIAŃSKI - Zygmunt August. Sceny dramatyczne. Tekst przygotował do druku Leon Płoszewski. W‑wa 1930. Inst. Wyd. „Biblioteka Polska. 8,s.110, [2], 6 ilustracji, okł.oryg.
Stan dobry. Ekslibris: W[iktora] Frantza Wyspianskiana. Na bilecie odręczna dedykacja: Szanownemu i Drogiemu Panu Wiktorowi Frantzowi z prośbą o przyjęcie tej książki, którą starałem się „wypieścić”. Leon Płoszewski 23. XII.1952.

80,-
464. Fotografia pozycji 464WYSPIAŃSKI St[anisław], Shakespeare William - The Tragical Historie of Hamlet, Prince od Danemark. Według tekstu polskiego Józefa Paszkowskiego, świeżo przeczytana i przemyślana przez St. Wyspiańskiego. Kraków 1905. Druk. U. J. 8,s.184, 2 portrety w tekście, winieta tyt. rys. St. Wyspiańskiego, okł.oryg.;opr.pł. współczesna..
Okładka przybrudzona, pieczęcie. Studium o Hamlecie, w którym poeta starał się odpowiedzieć na pytania o istotę teatru. Zainspirowany rozmową z K. Kamińskim jak należy grać postać księcia, wyreżyserował Hamleta..

100,-
465. Fotografia pozycji 465j.w. Egz. w opr.pł. tzw. „Młodopolskiej”.
Oprawa odchodzi od grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.

150,-
466. Fotografia pozycji 466[WYSPIAŃSKI]. Stanisławowi Wyspiańskiemu wieszczowi Niepodległej Polski w 25-lecie zgonu w hołdzie młodzież krakowskich szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów. Listopad 1932. Kraków, nakł. Komitetu ku czci Wyspiańskiego. 4,s.8, portret Wyspiańskiego,2 winiety.
Stan dobry. Program uroczystości szkolnych w 25-letnią rocznicę zgonu. Układ tekstu prof. A. E. Balicki.

25,-
467. Fotografia pozycji 467WYSPIAŃSKIEMU Teatr Krakowski. 1907 - 1932. Kraków, wydawnictwo Teatru Krakowskiego. Zakł. Graf. „Styl”. 8,s.93, [5], liczne ilustracje, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Ekslibris: W[iktora] Frantza Wyspianskiana. Teksty pośw. St. Wyspiańskiemu w 25-ta rocznicę śmierci.

50,-
468. Fotografia pozycji 468WYSZYŃSKI Stefan kard. - Duch pracy ludzkiej. Konferencje o pracy. [Nowe wydanie]. Londyn 1955. „Veritas”. 16d, s.208, opr.pł.oryg.;obwoluta. Tom VI serii niebieskiej Biblioteki Polskiej.
Stan dobry. Cykl wykładów wygłaszanych w seminarium duchownym we Włocławku w czasie okupacji niemieckiej. Książka oświetla przyrodzone i nadprzyrodzone wartości pracy. Obwolutę proj. Stefan Baran.

45,-
469. Fotografia pozycji 469WYŚCIG Pokoju Warszawa Berlin Praga. 30. IV. - 13. V.1952. Wyd.: Komitet Organizacyjny V Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju. W‑wa 1952. 4,s.22, [16], liczne ilustracje, okł.oryg.
Folder wyd. z okazji Wyścigu Pokoju, z mapą trasy Wyścigu, regulaminem, portretami kolarzy, wyszczególnione etapy, historia wcześniejszych 4 wyścigów.

45,-
470. Fotografia pozycji 470WYŚCIG Pokoju Warszawa Berlin Praga. Program VII Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Pokoju Warszawa - Berlin - Praha, Trybuny Ludu Rudeho Prava Neues Deutschlands 2 - 17 maj 1954. 4,s.38, [2], ilustracje.
Stan dobry. Teksty oprac. zespół autorów. Okładkę i ilustracje proj. J. Baranowski.

45,-
471. Fotografia pozycji 471ZABOJECKA Marja [właśc. Malwina Garfeinowa-Garska] - Powieść o duszy polskiej. Ojcowie. W‑wa-Kraków 1918. Tow. Wyd. 8,s.234, okł.oryg.
Stan dobry. 2 wydanie. Dzieje martyrologii polskiej i kształtowanie się moralnego oporu przeciw zaborcy od XVIII w. po rok 1863.

40,-
472. Fotografia pozycji 472ŽAČEK Vaclav - Ohlas polského povstáni r. 1863 v Čechach. Praha 1935. Nákl. Slov. Ústavu - v Kom. Naklad. „Orbis”. 8,s.234, okł.oryg. Práce Slov. Ústavu v Praze Sv. XIV.
Podklejony kartonem grzbiet, pieczęcie, podkreślenia oł. w tekście. Echa powstania styczniowego w Czechach.

60,-
473. Fotografia pozycji 473ZACHOROWSKI Stanisław - Statuty synodalne krakowskie Zbigniewa Oleśnickiego (1436-1446). Kraków 1915. A. U. 8,s.54, [1], okł.oryg. Studya i materyały do historyi ustawodawstwa synodalnego w Polsce nr 1.
Stan dobry. Z tekstami obu statutów.

60,-
474. Fotografia pozycji 474Fotografia pozycji 474ZAGÓRSKI Wacław (pseud. „Daniel” - „Lech”) - Wolność w niewoli. Londyn 1971. Nakł. autora i czytelników. 8,s.543, ilustracje w tekście, opr.pł.oryg.
Podklejona taśmą karta przedtyt. Odręczna dedykacja autora: Kolegom Kombatantom w Zurychu, abonentom Biblioteki Koła SPK z serdecznymi pozdrowieniami Wacław Zagórski. Dnia 6 września 1972 roku. Pieczęć: Biblioteka Polska Koło Zurych SPK. Przedmowa: Adam Ciołkosz. Treść: Przedmowa, Słowo wstępne, Kartki z pamiętnika Warszawa 1939 - 1944, Dziennik powstańca (początek). Ze skorowidzami nazwisk, imion i pseudonimów, tytułów prasy tajnej i jawnej, Lista subskrybentów.
W. Zagórski (1909-1983), dziennikarz, żołnierz AK, w powstaniu warszawskim dowódca batalionu w zgrupowaniu „Chrobry II”, działacz PPS na emigracji, redaktor pisma „Tydzień Polski” w Londynie, działacz kombatancki.

120,-
475. Fotografia pozycji 475ZAWISTOWSKA Kazimiera - Poezye. Lwów [1909]. H. Altenberg. Druk. W. L. Anczyca. 16, s.114, ilustrowana karta tyt sygn. S. D.;opr.pł.
Stan dobry. Wyd.2. Zawiera cykle: Epitaphium, Ze wsi, Wam, Z marzeń moich, Dusze, Znużenie, Romantyka, Święte, Pieśni nad pieśniami, Fragment.

30,-
476. Fotografia pozycji 476ZBYLITOWSCY Andrzej i Piotr - Niektóre poezye. .. (Z wiadomością o autorach i pismach ich). Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1860. Wyd. Biblioteki Polskiej. Druk. „Czasu”. 8,s.60,18,35,66, [1], opr. psk. z epoki.
Karton oprawy odbarwiony, z małym ubytkiem. Podpis. Rymy A.Zbylitowskiego: Droga do Szwecyi króla, Żywot szlachcica we wsi. Rymy P.Zbylitowskiego: Schadzka ziemiańska, Rozmowa szlachcica polskiego z cudzoziemcem. Wiadomość o Jędrzeju i Piotrze Zbylitowskich, Ustępy z poematu Wieśniak J.Zbylitowsklego, Wiersze odszukane w Kórniku.

60,-
477. Fotografia pozycji 477ZDANOWSKI Józef ks. - Z walki o wolność Kościoła pod zaborem rosyjskim. Karta z dziejów Seminarjum Duchownego w Kielcach u schyłku XIX stulecia. Kielce 1925. Nakł. aut. 8,s.84, [1], okł.oryg.
Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

40,-
478. Fotografia pozycji 478Fotografia pozycji 478ZEGADŁOWICZ Emil - Łyżki i księżyc. Groteska straganowa w trzech aktach. Poznań 1957. Wyd. Pozn. 8,s.174, [2],4 kolorowe ilustracje, winiety w tekście, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 2 wydanie. Odręczna dedykacja redaktora. Do druku przyg. i wstępem opatrzył K. Szymanowski. Ilustracje i okładka Zygmunt Szpingier.

60,-
479. Fotografia pozycji 479ZEGADŁOWICZ Emil - Powsinogi beskidzkie. Wyd.2. Gorzeń Górny-Kraków-W‑wa 1924. Nakł. „Czartaka”. Druk. F. Foltina w Wadowicach. 8,s.77, drzeworyt w tekście wyk. Jerzy Hulewicz, okładkę w drzeworycie wyk. Jan Mroziński.
Okładka lekko naddarta, przykurzona. Sześć ballad z poematu „Dziewanny”. W tym wydaniu dodana przedmowa i krótkie wstępy do poszczególnych ballad.

100,-
480. Fotografia pozycji 480ZEGADŁOWICZ Emil - Z pod młyńskich kamieni. Żywot Mikołaja Srebrempisanego część druga. Poznań-W‑wa-Wilno [1928]. Księg. Św. Wojciecha. 8,s.335.
Bez oryg. okładki, poza tym stan dobry, egz. nierozcięty. 1 wydanie.

80,-
481. Fotografia pozycji 481Fotografia pozycji 481Fotografia pozycji 481ŻEROMSKI Stefan - Charitas. Powieść. W‑wa-Kraków 19219. Tow. Wyd. 8,s.322, opr. psk. z epoki. Walka z szatanem. T. III.
Skóra oprawy lekko otarta, poza tym stan więcej niz dobry. Ekslibris: Dr G. Nowotny. Odręczna dedykacja autora: Wielce Szanownemu Panu Drowi Gustawowi Nowotnemu ofiaruje tę pracę Stefan Żeromski. Zakopane dnia 21. III.1919. 1 wydanie.

500,-
482. Fotografia pozycji 482[ŻEROMSKI Stefan] Maurycy Zych - Echa leśne. Kraków 1905. Tow.Uniw.Lud. im. A.Mickiewicza. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 8,s.39, karty w ozdobnych ramkach, chromotypia Jacka Malczewskiego, okł.oryg.
Okładka naddarta na grzbiecie, poza tym stan dobry. 1 wydanie. Tytuł, okładkę i ozdobne ramki zdobił Jan Bukowski.

180,-
483. Fotografia pozycji 483ŻEROMSKI Stefan - Popioły. Powieść z końca XVIII i początku XIX wieku. T. 1 - 3. Posłowie Kazimierza Wyki. Ilustracje Antoniego Uniechowskiego. W‑wa 1951. Czyt. 8,s.277, [2],288, [2],321, [1], ilustracje, okł.oryg. proj. Jan S.Miklaszewski, opr. psk. współczesna Heleny Karpińskiej Cieszyn, nie sygn.: narożniki i grzbiety z popielatej skóry, srebrzone napisy i zdobienia na grzbietach, grzbiety 6ciopolowe.
Małe przetarcia na grzbiecie, poza tym ładny egzemplarz. Wydanie krytyczne przeprowadzone pod kierownictwem Stanisława Pigonia.

200,-
484. Fotografia pozycji 484ŻEROMSKI Stefan - Powieść o Udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt Kamiński. W‑wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. Druk. W.L.Anczyca i Sp. 4,s.67, [3], 7 całostronicowych ilustracji, inicjały, winiety, opr.pł. współczesna z naklejoną okł.oryg.
Stan bardzo dobry. Egz. nr 1376. Legenda ukazująca czasy tworzenia się państwa polskiego.

280,-
485. Fotografia pozycji 485Fotografia pozycji 485ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jodłowa. 4 plansze, okładkę, inicjał i zakończenie wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas. W‑wa-Kraków 1926. J. Mortkowicz. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4,s.28[1], drzeworyty, okł.oryg.
Stan bardzo dobry. 2 ilustrowane wydanie. Odbito na bezdrzewnym papierze mirkowskim. Egz. nr 20..

800,-
486. Fotografia pozycji 486ŻEROMSKI Stefan - Słowo o Bandosie. Wyd. nowe. W‑wa--Kraków 1920. J. Mortkowicz. 16, s.40, okł.oryg.
Stan dobry. Manifest publicystyczny pisany prozą poetycką, powstały po upadku rewolucji 1905 r.

40,-
487. Fotografia pozycji 487„ŻYCIE Praktyczne”. Wydawnictwo pośw. sprawom prowadzenia domu i gospodarstwa domowego. Wyd.: Tow. Wyd. „Bluszcz”. 11 zeszytów.
[Kiewnarska] Elżbieta - Potrawy wigilijne. Zebr. i uł. Pani Elżbieta. W‑wa [1929]. 8,s.30, okł.oryg.; [Dobrzańska Wanda] W. D. - O przyjęciach i stole jadalnym. W‑wa b. r. 8,s.37, [1], ilustracje, okł.oryg.; Zimne leguminy. Oprac. Pani Elżbieta. W‑wa b. r. 8,s.30; Zupy i sosy. Zebr. i oprac. Pani Elżbieta. W‑wa [1929]. 8,s.30, [2], okł.oryg.; Leguminy gorące. W‑wa [1928]. 8,s.29, okł.oryg.; W. D. - Dyspozycje śniadań obiadów i kolacyj. W‑wa b. r. 8,s.34, [1], okł.oryg.; Dobra gospodyni wyjeżdża na lato. Oprac. Pani Elżbieta. W‑wa b. r. 8,s.30, [1], okł.oryg.; Potrawy z jarzyn. Zebr. i uł. Pani Elżbieta. W‑wa b. r. 8,s.31, okł.oryg.; Jak urządzić wzorową kuchnię. Oprac. Pani Elżbieta. 8,s.36, okł.oryg.; Ankiewiczowa Marja - Służba domowa. W‑wa b. r. 8,s.30, [1], okł.oryg.; [Miłaszewska Wanda] - Co, kiedy i jak podawać. Cz. II. Oprac. W. M. W‑wa b. r.45, [1], ilustracje, okł.oryg.; [Dobrzańska Wanda] - Torty domowe. Oprac. W. D. W‑wa b. r. 8,s.31, [1], okł.oryg.
W kilku tytułach okładka przedarta na grzbiecie.

150,-
488. Fotografia pozycji 488ŻYPOWSKI Leon - Oddżwięki. Zbiór utworów, przeznaczonych na najważniejsze obchody narodowe. Lwów 1934. Nakł. czasop. „Reduta”. Druk. „Nowa” J. Lachowskiego. 16, s.93, okł.oryg.
Stan dobry.

30,-

  
   by JotSoft © 2008-2017  1