ACTA Historica res gestas poloniae illustrantia ab. an.1507 usque ad. an. 1795. T. VIII: PIEKOSIŃSKI Franciszek - Prawa przywileje i statuta miasta Krakowa (1507-1795). Zebrał i wydał... T. I: (1507-1586). Z.1-2. Kraków 1885. A. U. 8, s. XXXVII, XXII, 1204, opr. ppł., szyldziki. Wyd. Komisyi Historycznej A. U. w Krakowie nr 29. Stan dobry. Dokumenty m. Krakowa wydane przez znakomitego historyka (1844-1906), prawnika, profesora U. J., najpracowitszego wydawcę źródeł średniowiecznych. - T. XII: PIEKOSIŃSKI Franciszek - Prawa przywileje i statuta miasta Krakowa (1507-1795). T. II: (1587-1696). Z . 1-2. Kraków 1890. A. U. 4, s. LII, XXV,1105, opr. ppł., szyldziki. Wyd. Komisyi Historycznej A. U. w Krakowie nr 45. Stan bardzo dobry. - T. XII: PIEKOSIŃSKI Franciszek, Krzyżanowski Stanisław - Prawa przywileje i statuta miasta Krakowa (1507-1795). T. II: (1587-1696). Z . 3. Kraków 1909. A. U. 4, s. XXIII,1107-1625, opr. pł., szyldziki. Wyd. Komisyi Historycznej A. U. w Krakowie nr 67. Stan bardzo dobry. Z indeksami do z.1-3. [ADWENTOWICZ]. Karol Adwentowicz 1899-1934. Wydawnictwo zbiorowe pod red. Eugenjusza Świerczewskiego. W-wa 1934. Nakł. Komitetu Jubil. 8, s.80, ilustracje, okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja artysty, dat.: 21/V 34. Wydawnictwo dla uczczenia 35 lat pracy scenicznej K. Adwentowicza. Teksty wybitnych polskich osobistości życia publicznego. AJSCHYLOS - Dzieje Orestesa. Przekład Jana Kasprowicza. Lwów 1908. Tow. Wyd. 8, s. II,194, okł. oryg. Okładka naddarta. Odręczna dedykacja tłumacza. AKTA Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego itd. (1501 -1506). Wyd.: Fryderyk Papée. Kraków 1927. PAU. 4, s. XIV,622, [1], okł. oryg. Monumenta medii aevi historica res gestas poloniae illustrantia. T. X. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Treść: Przedmowa. Acta Alexandri Regis Poloniae nry 1-336. Index actorum chronologicus. Wykaz osób, miejscowości i wyrażeń. Poprawki, uzupełnienia. ALEKSANDROWICZ Adolf - Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanej krzeszowickiej. Rzecz czytana na posiedzeniu Komisyi balneologicznej, wysadzonej z grona c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego. Kraków 1871. Druk. U. J. 8, s.51, okł. oryg. Odbitka z Rocznika Tow. nauk. krak. z t. XLII. Stan bardzo dobry. ALMANACH Oficerski na rok 1923/24. Praca zb. komitetu redakcyjnego w składzie: komandor ppor. Karol Firich, mjr szt. gen. Stanisław Krzysik, pułk. szt. gen. Tadeusz Kutrzeba, mjr szt. gen. Stanisław Müller, mjr szt. gen. Józef Wiatr. Z.1-4. Dział I-VIII [komplet]. W-wa 1923. Wojsk. Inst. Nauk. -Badawczy. 4, s.140,5],257,150, [5],153, [3], 35 tablic, okł. oryg. Zeszyt 1 podniszczony, luźne składki, małe ubytki na okładkach. Podpis. Zaw.: Kalendarium, Statystyka geograficzna, Organizacja Wojska Polskiego, Pragmatyka i ustawy służbowe, Stowarzyszenia wojskowe, instytucje i prasa wojskowa, Sporty, Wiadomości o koniu, Wojska obce. ANALECTA Vaticana 1202-1366. Ed. Joannes Ptaśnik. Cracoviae 1914. Acad. Litt. Crac. 4, s. LVI,572, okł. oryg. Monumenta Poloniae Vaticana T. III. Wyd. Komisji Historycznej A. U. w Krakowie nr 73. Stan dobry, egz. nie rozcięty. ARCHIWUM Komisji Prawniczej. Collectanea ex Archivo Collegii Iuridici. T. X. Kraków 1936. P.A.U. 4, s. L, [1],857, okł. oryg. Acad. Pol. Litt. et Scient. Ed. Collegii Iuridici. Pęknięty blok, egz. nie rozcięty. T. X zawiera: A. Kłodziński-Najstarsza Księga Sądu Najwyższego Prawa Niemieckiego na Zamku Krakowskim. Z indeksami. ARZNEI-TAXE zur österreichischen Pharmakopöe vom Jahre 1855. Wien 1855. K. k. Hof-u. Staatsdruck. 8, s.56, okł. oryg. Stan dobry. Wykaz i taryfa leków do Farmakopei austriackiej. ASKENAZY Szymon - Uwagi. W-wa [1924]. E. Wende i Sp. 8, s.493, opr. ppł. Stan bardzo dobry. Treść: Przedmowa. O woli narodowej. Nowe podziały. Polska a Europa. Dyalog. Zamurowana Litwa. Propaganda. Monitor Polski. Międzynarodowość sprawy polskiej. Orędzie listopadowe. Precedens a orędzia. Sienkiewicz. Po stracie Polski. Zmiany rosyjskie. Rewolucja rosyjska a Polska. Polska a pokój. Anglia a Polska. Ze świadectw austro-pruskich. Nauka wielkoksiążęca. Przepowiednia Łukasińskiego. Tadeusz Korzon. Przypisy. Indeks. ASNYK Adam (El... y) - Dzieła poetyckie. Wyd. zupełne. Oprac. Z. Michałowski. T.1-3. W-wa [1947]. Wyd. J. Kubickiego. 8, s.294, [1],307, [5],267, [1], okł. oryg., sygn.: E. B[artłomiejczyk]. Stan bardzo dobry, egz. nie rozcięty. Poezje w cyklach: Programowe, Patriotyczno-religijne, Społeczne, Refleksyjne, Sen grobów, Nad głębiami, W Tatrach, Odpoczywa, Sonety, Z obcych stron, Myśli ulotne, Różne, Miłosne, Miłość i kwiaty, Na ludową nutę, Album pieśni, Żartobliwe. ATLAS geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu XXI: Arkusz Dobromil (słup VIII, pas 6). Oprac. T.Wiśniowski. Kraków 1908. A. U. 8, s. [2],104,5 rycin w tekście, skł. tablica przekrojów, opr. kart. Wyd. Komisyi Fizyograficznej A. U. Pieczęcie, poza tym stan dobry. AUBERT Charles - Les nouvelles amoureuses. Eaux-fortes par Jul. Hanriot. I: Au bord de l'Yvette l'épreuve. Paris [1883]. Chez Tous les Libraires. Impr. P. Mouillot. 8, s.61, 1 akwaforta, okł. oryg. Naddarty grzbiet okładki, poza tym stan bardzo dobry. Wyd. na papierze czerpanym. Pierwsze z dwudziestu opowiadań erotycznych. Akwaforta i okładka Jules Armand Hanriot (ur.1853) franc. malarz, rytownik i litograf. AWANGARDA. CZYŻEWSKI Tytus - Noc - dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny. Kraków 1922. Druk. "Czasu". 8, s.41, okł. oryg. Stan dobry. Wiersze, 1 jedyne wydanie. Układ typograficzny autora. Poetyckie założenia futuryzmu, dadaizmu i innych kierunków awangardowych. Głos ideał człowieka wyzwolonego z więzów tradycji, instynktu. Autor (1885-1945), poeta, artysta malarz, krytyk sztuki, przedstawiciel polskiego futuryzmu, należał do grupy awangardowej. "Formiści". - CZYŻEWSKI Tytus - Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa (1 akt 10 minut). Kraków 1922. Skł. gł. Gebethner i Wolff. Druk. "Czasu". 16d, s.40, okł. oryg. Stan dobry. 1 jedyne wydanie. Jednoaktówka, parodystyczno-groteskowy żart sceniczny, jedna z pierwszych prób (także Wąż, Orfeusz i Eurydyka) polskiego dramatu awangardowego. - [JANKOWSKI Jerzy] Yeży Yankowski - Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy. W-wa 1920. Wyd. "Futuryzm Polski". 8, s. [64], okł. oryg. Małe ubytki na grzbiecie, zagięte rogi kilku kart. Druk na papierze pakowym. Zbiór zawiera prawie cały dorobek literacki poety: poezje symbolistyczne, poematy prozą i skrócone wersje felietonów. Sztandarowy tomik polskiego futuryzmu. Autor (1887-1941), poeta i publicysta, autor pierwszych w Polsce wierszy futurystycznych, należał do warszawskiej grupy futurystów. Nazwany przez Bruno Jasieńskiego "tragicznym zwiastunem i Janem Chrzcicielem futuryzmu polskiego". - JASIEŃSKI Bruno - Słowo o Jakóbie Szeli. Paryż 1926. Czc. "Imprimerie Menilmontant". 8, s. [90], okł. oryg., opr. ppł. Bardzo ładny egzemplarz. Odręczna dedykacja autora: "Panu Redaktorowi Jerzemu Konarskiemu na pamiątkę naszej krótkiej współpracy na łamach "Gazety Porannej" z paryskiem pozdrowieniem Bruno Jasieński. Paryż 24. X. 1926". Poemat dramatyczny rehabilitujący osobę przywódcy rabacji galicyjskiej. 1 wydanie. Powiązanie poetyki futuryzmu z tematyką społeczno-rewolucyjną. Okładkę projektował Zygmunt Waliszewski. Autor (1901-1939), poeta, prozaik i dramaturg, jeden z inicjatorów polskiego futuryzmu. - JASIEŃSKI Bruno - Słowo o Jakubie Szeli. Łódź 1946. Wydział Oświaty i Kultury Zw. Mł. Wiejsk. R. P. "Wici". 8, s.52, okł. oryg. Okładka naddarta przy grzbiecie. 2 wydanie, przedmowa D. Gałaj. - KAMENA. Miesięcznik literacki. Red. K. A. Jaworski. Wyd.: Z. Waśniewski. Chełm Lubelski. R. V. 937 nr 3-4 (43-44) listopad-grudzień. 8, s.41-80,3 tablice (6 ilustracji), okł. oryg. Brzegi okładki i grzbiet naddarte. Numer poświęcony nowej poezji francuskiej. Tłumaczyli: Bieńkowski, Brzękowski, Jaworski, Napierski, Przyboś, Rogoziński, Ważyk. - KUREK Jalu - Śpiewy o Rzeczypospolitej. Poezje. [W-wa 1929]. Skł. gł. Dom Książki Pol. Druk. "Powściągliwość i Praca" w Krakowie. 8, s.31, okł. oryg. proj. K. Podsadecki. Na wszystkich kartach ślady zalania. 1 wydanie. Poezje poprzedza Manifest poetycki (wydany w grudniu 1929). Elementy awangardy poetyckiej połączone z liryką. Autor (1904-1983), poeta, prozaik, publicysta, uczestnik Krakowskiej Awangardy, w latach 1931-33 redagował pismo "Linia". - MŁODOŻENIEC Stanisław - Futuro - gamy i futuro - pejzaże. W-wa 1934. Wyd. "Wąkopy". 8, s.125, [2], okł. oryg. projektował autor. Małe naddarcie na grzbiecie, podpis. 1 wydanie. Poezje futurystyczne z lat 1918-1922, 1932-1933. Z przedmową autora. Autor (1895-1959), poeta należący do grona pisarzy futurystów, współzałożyciel klubu futurystycznego "Katarynka". - MŁODOŻENIEC Stanisław - Kreski i futureski. W-wa 1921. Nakł. Klubu Futurystów "Katarynka". 8, s. [16], okł. oryg. Okładka przedarta na grzbiecie, pieczątka i zapiski na pierwszej karcie. Poezje, 1 wydanie, debiut poetycki. - PEIPER Tadeusz - Tędy. W-wa 1930. F. Hoesick. 8, s.419, [2], okł. oryg. Okładka zabrudzona, naddarta, zagięte rogi kilku kart. Egz. nie rozcięty. Zbiór 56 artykułów, szkiców i notatek drukowanych w czasopismach: Zwrotnica, Echo Tygodnia, Gazeta Lwowska, Głos Literacki, Kwadryga, Przegląd Współczesny, Republika, Wiek XX; tekst odczytu wygłoszonego przez Polskie Radio oraz notatka o plastyce z Katalogu Salonu Modernistów. W artykułach tych wyraża autor swoje poglądy teoretyczne. T. Peiper (1891-1969), poeta, krytyk literacki, eseista, założyciel i redaktor "Zwrotnicy", przedstawiciel awangardy krakowskiej. - PRZYBOŚ Julian - Oburącz. Poezje. Kraków 1926. Zwrotnica. 8, s. [16], okł. oryg. Okładka z ubytkami na marginesach, przedarty grzbiet, karty luźne. 1 wydanie. Układ typograficzny Władysława Strzemińskiego. Poezje wyrażają "programową pochwałę nowoczesności, wezwanie do zbiorowego wysiłku "pracowitej gromady", przedstawiają bohaterów nowej cywilizacji (tokarz, lotnik)". Autor (1801-1970), czołowy poeta "Krakowskiej Awangardy", współpracował z czasopismem "Zwrotnica", "Linia". - PRZYBOŚ Julian - Póki my żyjemy. Lublin 1944. Zw. Zaw. Literatów Polskich. 8, s.36, okł. oryg. Stan dobry. Podpis. Wiersze,2 wydanie [1 wyd. konspiracyjnie w maszynopisie powiel.]. Zbiór wierszy z lat 1939-44. Nagrodzony przez Minist. Kultury i Sztuki. - STRZEMIŃSKI Władysław - Teoria widzenia. Kraków 1958. WL. 8, s.274, [3], 215 ilustracji w tekście, okł. oryg., obwoluta. Obwoluta lekko naddarta. Podpis. 1 wydanie jednej z najważniejszych prac wybitnego malarza (1893-1952), twórcy unizmu, pioniera konstruktywistycznej awangardy. "Teoria widzenia" Strzemińskiego" uczy zrozumienia ewolucji świadomości wzrokowej człowieka i związanego z tą ewolucją rozwoju sposobów przedstawienia tego, co się widzi". BAILLY Rosa - A city fights for freedom. The rising of Lwów in 1918-1919. Transl. from the French by Samuel S. B. Taylor. London 1956. Publ. Committee Leopolis. 8, s.396, liczne ilustracje w tekście, opr. pł. oryg., obwoluta. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autorki dla prof. A . Krzyżanowskiego. Książka o obronie Lwowa napisana przez francuską autorkę. Opisuje bohaterstwo żołnierzy i młodzieży w obronie miasta w latach 1918-1919. Z indeksem. BAKUŁA Jan - Dlaczego wstąpiłem do Obozu Zjednoczenia Narodowego ? W-wa 1937. Druk. Współczesna. 16d, s.30, [1], okł. oryg. Stan dobry. BANDTKIE Stężyński Kazimierz Władysław (1813-1876) - Numismatyka krajowa opisana przez... T.1 [z 2]. W-wa 1839. Druk. J. Glücksberga. 8, s. VIII,159, IX, 41 tablic litograficznych, opr. z epoki. Oprawa przetarta, pęknięta przy grzbiecie, poważne zabrązowienia na kartach. Zapiska własnościowa. Tom 1 obejmuje opisanie numizmatyki krajowej, począwszy od X wieku do monet w okresie panowania Jana Kazimierza. Litografie numizmatyczne z wizerunkami monet (awers i rewers) i 1 herbów sygn.: S. Kraykowski w lit. Flecka, Bułakowskiego i Sp., F. Schustera i Banku Polskiego. Rzadkie. BATALJON Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 5. Kraków 1932. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.62, [1], liczne ilustracje w tekście, okł. oryg. Mały ślad zalania na karcie tyt. Komitet red.: kpt. T. Rybka, podchorążowie: W. Dąbrowski, S. Eustachiewicz, S. Reychman, J. Niedziałkowski, St. Biłeńki. Z wykazem imiennym osób które ukończyły kurs z tytułem podchorążego. Wyd. z okazji likwidacji Baonu, zawiera część historyczną i dział kroniki rocznika. BERENT Wacław - Nurt. Opowieści biograficzne. I: Ludzie starodawni. II: Pogrobowcy. W-wa 1934. Gebethner i Wolff. 8, s.121,307, [2], okł. oryg., opr. pł. współczesna w 1 wol. Pisma T.8-9. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Wielce Szanownemu Panu i zacnie uczycielowi Janowi Zbigniewowi Pachońskiemu Wacław Berent z najszczerszem pragnieniem, by ten mój szkic literacki zdołał jednać Mu czytelników żądnych Jego wiedzy gruntownejw. 10/XII. 34. Dołączony adres wysyłkowy książki zapisany ręką autora. Utwór biograficzno-eseistyczny. 1 wydanie. BERG Mikołaj Wasyliewicz - Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. Z ros. przeł. K. J. T.1-3. Kraków 1898-99. Sp. Wyd. Polska. Druk. "Czasu". 8, s.334,451, [2],474, [3], portret tłumacza, opr. ppł. sygn. pieczęcią: M. Lepianka Introligator w Stanisławowie. [Nowa Biblioteka Uniwersalna. R. XII-XIII. Seria II]. Stan bardzo dobry. Prow.: Josef Brodowicz [suchy tłok]. 1 wydanie. Z ros. oryg. wydanego kosztem rządu, a następnie przez cenzurę zniszczonego przeł. Karol Jaskłowski. BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty] - Poezye. Cz. II. Bruxella 1844. J. N. Młodecki. 16d, s.137, [1], winieta tyt., finaliki, opr. psk. ozdobna, złocone zdobienia na grzbiecie. Stan bardzo dobry. 20 wierszy: Parabaza do Don-Juana Poznańskiego [nuta antyszlachecka i antyklerykalna], Księga życia i śmierci [18 wierszy], Ostatnia spowiedź w starym kościele. Autor (1819-1879), poeta, polityk, żołnierz. BIBLIOTEKA Medycka. Wydawnictwo prowadzone przez Michała Pawlikowskiego w latach 1929-1939. Wszystkie publikacje wyróżniały się starannym opracowaniem edytorskim i graficznym. [PAWLIKOWSKI Michał] -Jagnieszka. Przez A. & M. Mediceusow, a to iest pseudonymow malowana y pisana. [Medyka 1925]. Sumptem Bibl. Medyckiey w drukarni Wł. Łazarskiego typographa drukowana w Warszawie R. P.1925. 4, s. [42], 6 kolorowych ilustracji naklejonych na kartonach, okł. oryg. Biblioteki Medyckiej opus 1. Stan bardzo dobry. 1 jedyne wydanie. Ilustrowała A. Mediceus [Pawlikowska]. Wydano 600 egz. num. na papierze czerpanym. Ten 139. - PAWLIKOWSKI J[an] G[walbert] H[enryk] - Bajda o Niemrawcu. Z drzeworytami Wł. Skoczylasa. Medyka 1928. Nakł. "Biblioteki Medyckiej". 8, s.149, 5 drzeworytów całostronicowych i 2 w tekście, opr. pł. współczesna, dołączona obcięta okł. oryg. Biblioteki Medyckiej opus 5. Obcięty dolny margines karty tyt., poza tym bardzo ładny egzemplarz. 1 wydanie. Z podań ludowych opowieść o wietrze halnym, napisana gwarą góralską. - WOLSKA Maryla - Dzbanek malin. Medyka 1929. Nakł. Bibl. Medyckiej. 8, s.148, [2], okł. oryg. Biblioteki Medyckiej opus 6. Stan dobry. 1 wydanie. Wiersze w cyklach: Dzbanek malin, Nic się nie kończy nic się nie zaczyna, O dawnym Lwowie, Godziny łaskawe. - PAWLIKOWSKI Michał - Harfa Eola. Fragmenta poetyckie. Medyka 1930. Nakł. Bibl. Medyckiej. 8, s.59, [1], okł. oryg., opr. ppł. Biblioteki Medyckiej opus 7. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Wielce Szanownemu Panu Stanisławowi Sierotwińskiemu z wyrazami prawdziwej przyjaźni Michał Pawlikowski. W Medyce 26/II 33". Pieczęć: Biblioteka St. Sierotwińskiego. 1 wydanie. Odb.100 egz. num. na papierze czerp. Ten 36. Treść: Hymn do natury; Sonety o sobie; Szata ziemi; Do żony. - OBERTYŃSKA Beata - O Braciach Mroźnych. Sen kalendarzowy napisany przez... Wymalowany przez Lelę Pawlikowską. Medyka 1930. Bibl. Medycka. Skł. gł. Krak. Sp. Wyd. Druk. Narodowa w Krakowie. 8, s.37, [1], 7 kolorowych ilustracji naklejonych na kartach, okł. kart. oryg. Bibl. Medyckiej opus 8. Obca dedykacja na wyklejce, poza tym bardzo ładny egzemplarz. Wierszem, 1 wydanie. Odb. na papierze czerpanym. Ilustracje Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. - OBERTYŃSKA Beata - Głóg przydrożny. Medyka 1932. Nakł. Bibl. Medyckiej. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 16d, s.85, [2], okł. oryg. proj. Maria Józefowiczówna. Biblioteka Medycka opus 9. Naddarty grzbiet okładki. Poezje, 1 jedyne wydanie. - OBERTYŃSKA Beata - Klonowe motyle. Medyka 1932. Nakł. Bibl. Medyckiej. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 16d, s.86, [2], okł. oryg. proj. Marja Józefowiczówna. Biblioteka Medycka opus 10. Stan dobry. Poezje, 1 jedyne wydanie. - PAWLIKOWSKI Michał - Wierzę w jednego Boga. Poemat z "Hymnów strzelistych" pierwszy. Medyka 1934. Nakł. Bibl. Medyckiej. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.19, okł. oryg. Biblioteki Medyckiej opus 12 a. Stan dobry. 1 wydanie. Nakład 950 egz. na papierze bezdrzewnym. - PAWLIKOWSKI Michał - Okna. (Serja II). Medyka 1936. Nakł. "Bibl. Medyckiej". Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 8, s.150, [2], 20 ilustracji, okł. oryg. "Biblioteki Medyckiej" opus 14. Stan dobry. 1 wydanie. Treść: Pod Jedlami, Dysputa o rymach, Dumania archiwalne. - PAWLIKOWSKI Michał - Góry i człowiek. (Rozdział z historyi kultury). W-wa 1939. Wyd. "Ligi Ochrony Przyrody". 8, s.107, 15 tablic z ilustracjami, okł. oryg. Biblioteki Medyckiej opus 15. Stan dobry. Wydanie 2 rozsz. ; pierwsze z tyt.: Człowiek w obliczu gór w 1934 r. BLEI Franciszek [Franz] - Podręczniki miłości. T.3: Idealna kochanka. Przeł. Marceli Tarnowski. Łódź 1923. L. Fiszer. Druk. Grapowa i Mazurkiewicza. 16, s.32, 3 kolorowe ilustracje, okł. oryg. Stan dobry. BLEI Franciszek [Franz] - Podręczniki miłości. T.4: Rendez-vous. Przeł. Marceli Tarnowski. Łódź 1923. L. Fiszer. Druk. Grapowa i Mazurkiewicza. 16, s.28, [2], 3 kolorowe ilustracje, okł. oryg. Okładka przybrudzona, Nakład 2000 egz. BLOCH Józef - Kodeks pracy. Ustawy, rozporządzenia, dekrety, orzecznictwo, komentarz. Wyd.4 uzup. W-wa 1938. 8, s. XXIV,835,358, [1], opr. pł. oryg. Polskie Ustawodawstwo Społeczne. Stan dobry. BOBRZYŃSKI Michał - Dzieje Polski w zarysie. T.1-3. T.1 i 2 wyd.4 uzup. W-wa-Kraków-Lublin 1927,1931. Gebethner i Wolff. 8, s.296, VI,332, VI,442, 6 map, opr. ppł. Bardzo ładny egzemplarz. T.3ci z podtyt.: Dzieje porozbiorowe. Z indeksem. BOHDANOWICZ K[arol], Jaskólski S[tanisław] - Przyczynek do znajomości piaskowca borysławskiego. Kraków 1928. Nakł. Ak. Górn. w Krakowie. 8, s.99, tabele, 10 tablic, mapa rozmieszczenia szybów, okł. oryg. Odbitka z V-go Rocznika Pol. Tow. Geol. za rok 1928. Naddarty, podklejony grzbiet. [BORKOWSKI Aleksander (Leszek) Dunin] - Cymbalada. Poema heroikomiczne na cały tydzień. Wyd.2. Wrocław 1848. Nakł. aut. 16d, s. XVI,178, winieta tyt., okł. oryg., opr. kart. współczesna, karton marmoryzowany. Na wszystkich kartach ślady zalania. Pieczęcie. Tekst poprzedza przedmowa skierowana przeciw pismu Józefa K. Pejgerta p. t. Zemsta Wandy. BORKOWSKI Henryk - Zdradzeni i zaprzedani. Jak oszukano naród polski. Rewelacje w świetle faktów i dokumentów. W-wa 1940. "Wyd. Nowoczesne Sp. z o. o. ". 8, s.69, [2], ilustracje, okł. oryg. Seria Warszawska T. II. Wyd. J. Sandrezki. Stan dobry. Jest to wydanie niemieckie. BOY-Żeleński [Tadeusz] mędrzec - Dziewice konsystorskie. W-wa 1929. Księg. Robotn. 16d, s.81, [1], okł. oryg. z portretem autora-rysował St. I. Witkiewicz, okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Kochanemu St. I . Witkiewiczowi mędrcowi z koleżeńskiem pozdrowieniem Boy. War. 17. II. 929". 1 wydanie. Felietony druk. w Kurierze Porannym. BOY-Żeleński [Tadeusz] - Nasi okupanci. W-wa [1932]. Bibl. Boya. 16d, s.160, [3], okł. oryg. Niewielkie naddarcia grzbietu. Odręczna dedykacja autora: Kochanemu Panu Ludwikowi Szczepańskiemu z zawsze serdeczną pamięcią Boy. Warszawa, 12. V. 32. Szkice publicystyczne, 1 wydanie. BOY[-Żeleński Tadeusz] - Piosenki i fraszki "Zielonego Balonika". Zdobił Kazimierz Sichulski. Kraków [1908]. Nakł. aut. Druk. A. Rippera. 8, s.101, [1], rysunki w tekście, nuty, okł. oryg. Mały ubytek na grzbiecie. Odręczna dedykacja autora: "JWielmożnemu Panu Tadeuszowi Pawlikowskiemu z prośbą o łaskawe przyjęcie od autora". 1 wydanie. Treść: Kilka słów o piosence, Zamiast wstępu, Karuzel wyborczy, Różne piosenki, Fraszki. BOY-Żeleński [Tadeusz] - Znasz-li ten kraj?... (Cyganerja krakowska). 55 ilustracyj w tekście. W-wa 1932. Bibl. Boya. 16d, s.215, [4], rysunki, okł. oryg. Podklejony grzbiet okładki. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu i Kochanemu Panu Ludwikowi Szczepańskiemu te stare wspominki krakowskie ofiaruje Boy. Warszawa 29. XI. 35. 1 wydanie. Rysunki w tekście artystów działających dla "Zielonego Balonika". jw. Egz. w opr. pł. współczesnej. Odręczny podpis: Tadeusz Żeleński Boy Warszawa 20. I . 1934. BRODACKI J., Tuskiewicz A., Wańtowski A. - Echa z Puszczy Poleskiej. Dawidgródek 1936. Druk. "Grafika". 8, s.59, [1], ilustracje w tekście, okł. oryg. proj. S. Potworowski. Ślady zalania, przybrudzona okładka. Wyd. ku upamiętnieniu konsekracji kościoła Dawidgródzkiego. Treść: Dzieje kościoła w Dawidgródku, Dawidgródek, Młoda Polska na poleskim cmentarzu, W rycerskiej służbie kresowej, W krainie leniwej rzeki. BRONIEWSKI Władysław - Wiersze warszawskie. W-wa 1948. PIW. 8, s.90, [2], portret autora wg szkicu F. Topolskiego, okł. oryg. Okładka lekko naddarta. Odręczna dedykacja autora, dat.: W-wa 1. X.48. BRUNER Wacław, Kopankiewicz Zygmunt - Co każdy ubezpieczony wiedzieć powinien. W-wa 1934. Izba Ubezpieczeń Społ. 8, s.39, okł. oryg. Bibl. Izby Ubezpieczeń Społecznych T. II. Stan dobry. BRZOSTOWSKA Janina - Czas nienazwany. [Wiersze]. W-wa 1964. PIW. 16d, s.80, [2], okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki, dat. Warszawa 22. I.65. Dołączone 2 fotografie poetki z jej podpisem BRZOZOWSKI Stanisław - Józef Kremer jako pisarz, filozof i estetyk. Szkic krytyczny. W-wa 1902. M. Arct. 16, s.87, [1], okł. oryg. Książki dla Wszystkich. Uszkodzona, zaplamiona okładka. Odręczna dedykacja autora. BUJAK Franciszek - Studja historyczne i społeczne. Lwów-W-wa-Kraków 1924. Ossol. 8, s.261. Treść: Zagadnienie syntezy w historji, Historja gospodarcza, Dziejowe znaczenie morza, Historja osadnictwa ziem polskich, Czynnik gospodarczy w upadku dawnego państwa polskiego, Rozwój gospodarczy Galicji, Poglądy J. K. Kochanowskiego na postęp ludzkości, Jana Kochanowskiego psychologia narodów, O podstawy polityki chłopskiej, Myśli o odbudowie. BUJAK Franciszek - Z odległej i bliskiej przeszłości. Studia historyczno-gospodarcze. Lwów-W-wa-Kraków 1924. Ossol. 8, s.325,1 tabela. Treść: Rzut oka na historię stosunków gospodarczych w Polsce, O słowiańskich nazwach miejscowych, Z dziejów wsi polskiej, Wielka fundacja szpitalna, Austriacka polityka handlowa względem Galicji, Tow. Hrubieszowskie Staszica, Rozwój wsi zachodnio-galicyjskiej, Kilka przyczynków i sprostowań do pracy St. Hupki o rozwoju stosunków włościańskich nad górną Wielopolką w Małopolsce, Franciszek Stefczyk, Ks. Antoni Tyczyński z Albigowej, Podstawy rozwoju przemysłu w Galicji, Wychodźtwo zarobkowe w Galicji, Budżet chłopa, Warunki rozwoju ekonomicznego w zaborze pruskim. Oprawa ppł. w 1 wol. Stan bardzo dobry. BUJALSKI Jerzy - Rzut oka na stan i działalność zakładów leczniczych państwowych, komunalnych, społecznych i prywatnych na podstawie sprawozdań za rok 1934-1935. W-wa 1936. Wyd. "Lekarz Polski". 8, s.116, [2], tabele, okł. oryg. Stan dobry. BYCHOWSKI Zygmunt - Ubój rytualny z punktu widzenia humanitarnego i sanitarnego. Referat wygłoszony na Komisji Specjalnej Rady Miejskiej m. st. Warszawy dla zbadania całokształtu zagadnienia rzeźniczego w Warszawie, dnia 22 lutego r.1928. W-wa 1936. 8, s.15, [1], okł. oryg. Stan dobry. BYSTROŃ Jan St. - Kultura ludowa. W-wa 1936. Nakł. "Naszej Księgarni". 8, s.462, [1], okł. oryg. Stan bardzo dobry. Pieczęć. 1 wydanie. Treść: Wstęp, Założenia teoretyczne, Rozważania historyczne, Zagadnienia przyszłości, Wykaz nazwisk. BYSTROŃ Jan St. - Megalomanja narodowa. W-wa 1935. "Rój". 8, s.268, [4], okł. oryg. Stan dobry. Rozprawki poświęcone wyobrażeniom o "swoich i obcych", powstawanie pojęć o wyższości i doskonałości własnej grupy. Treść: Megalomanja narodowa, post scriptum, Tradycyjne pojęcia o obcych, Nazwy i przezwiska grup plemiennych i lokalnych, Zabawne opowiadania o sąsiadach, Mazurzy w opinii sąsiedzkiej, Koroniarze o Litwinach, Niemcy w tradycji popularnej. CAMPE [Kampe] J[oachim] H[enryk] - Książeczka moralna dla dzieci. Petit livre de morale pour les enfans. Przetłomaczona z niemieckiego oryginału JPana Kampe na francuski, a z tego na polski ięzyk. Nowa edycya. Wrocław 1809. W. B. Korn. 16d, s. 333, [6], 8 kolorowych miedziorytów na 4 tablicach, 2 winiety tyt., opr. kart. z epoki. Mały ubytek na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Wskazówki moralne z podziałem na 4 wieczory. Tekst polski i francuski. CARDONNEL Louis Le - De L'une a l'autre Aurore. Poemes. 6. ed. Paris 1924. Mercure de France. 16d, s.175. Cykle: A travers les heures, Dans la lumiere de Florence, A sainte Therese de Jesus, Sub signo martuis, Dans l'aube spirituelle. MIŁOSZ O[skar] W[ładysław] - Poemes. Paris 1905. Figuiere et Cie. 16d, s.301, [1], opr. ppł. w 1 wol. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora dla Prof. Wincentego Lutosławskiego. Cykle: Le Consolateur, Femmes et Fantomes les sept solitudes, La Matiere, Symphonies, Miguel Manara, Mephiboseth, Nihumim. O. Miłosz (1877-1939) de Lubicz, poeta i dyplomata litewski, pisał po franc., z wykształcenia i z wyboru stał się Francuzem. CEPNIK Henryk - Ignacy Mościcki prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. Wyd.3 rozsz. W-wa 1933. Inst. Propagandy Państw. Twórczej. 16d, s.194, [2],1 portret, opr. pł. oryg. Stan dobry. CEZAK Jakób Stefan - Geografja gospodarcza wraz ze statystyką życia współczesnego. Wyd.3 powiększ. W-wa 1929. Skł. gł. Dom Książki Polskiej. 8, s. VIII, 400, [2], 100 ilustracji, map i wykresów, okł. kart. oryg. Stan dobry. CHODŹKO Léonard red. - La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée,... Réd. par une Société de Littérateurs, sous la dir. de... Paris 1839-1841. Au Bureau Central. 4, s. [4],472, 44 ryciny całostronicowe [staloryt, akwaforta], winiety [drzeworyt] w tekście, opr. psk. z epoki: grzbiet z czerwonej skóry, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany. Niewielkie zabrązowienia. Jednotomowe wydanie słynnej "La Pologne" L. Chodźki. Bogato ilustrowane dzieło o Polsce i Polakach dla Francuzów. Tekst opisowy dwuszpaltowy. Ilustracje wg rysunków Smuglewicza, Chodowieckiego, Stachowicza, Peszki, Oleszkiewicza, Sokolnickiego, Kurowskiego, Brodowskiego, Tyrowicza, Głowackiego, Kurowskiego, Orłowskiego, Norblina i in. ; rytownicy: J. Hopwood, A. Piliński i in. Na rycinach: widoki miast, portrety zasłużonych Polaków, budowle, sceny historyczne, pomniki, plany, mapa Polski. CHOŁONIEWSKI Antoni - Duch dziejów Polski. Kraków 1917. Nakł. aut. 8, s.141, opr. ppł. współczesna. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Kochanemu Panu Dr. Henr. Gorczyńskiemu z uściskiem dłoni A . Chołoniewski. Kraków 3. II. 1918". CHRZANOWSKI Ignacy - Adam Mickiewicz. Z 32 ilustracjami. W-wa 1915. "Gryf". 8, s. 32, ilustr., okł. oryg. Monografie ilustrowane "Gryfa". Nasi poeci T. I. Stan dobry. [CIECHANOWSKA Elżbieta] - Wiersze niemodne. I: Z Wilna. Kraków 1935. Nakł. aut. 16d, s.39, opr. ppł. Poluzowany grzbiet. Odręczna dedykacja autorki, dat.: Kraków 20. XII.935. CIZANCOURT H[enri] de - O budowie przedmurza polskich Karpat Wschodnich. Ze szkicem tektonicznym i tablicą przekrojów. Borysław 1925. Nakł. Stacji Geologicznej. 8, s.48, [1], szki i tablica, okł. oryg. Stacja Geologiczna Borysław. Biuletyn 12. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Pieczęć. CIZANCOURT H[enri] de - Złoża ropy w Polsce. Harklowa. Borysław 1927. Nakł. Stacji Geologicznej. 8, s.63, wykresy w tekście i 9 poza tekstem, okł. oryg. Stacja Geologiczna Borysław. Biuletyn 15. Brak tylnej okładki. Pieczęć. CLÉZIO J. M. G. le - Protokół. [Powieść]. Przeł. A. Tatarkiewicz. W-wa 1965. PIW. 8, s. 257, [1], okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja tłumaczki dla prof. Kazimierza Wyki. COPPÉE Francois - Le Passant. Comédie en un acte et en vers. Texte calligraphiée, enluminé et historie par H. Malatesta [Theodore Malateste Henri]. Paris 1920. Libr. des Amateurs A. Ferroud. 16d, s.43, 4 kolorowe ilustracje na oddzielnych tablicach i 5 miniaturowych w tekście, tytułowe zdobniki, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Jednoaktówka wierszem zdobiona ilustracjami w renesansowej manierze. Tekst czarną i czerwoną czcionką, kaligrafowany. Nakład 1500 egz. num. Ten 679 sygn. F. F na welinie. Edouard Fr. Coppée (1842-1908), poeta, dramaturg, powieściopisarz franc. Le Passant była pierwszą sztuką autora. CYWIŃSKI Stanisław - O gwiaździsty diament Norwida. Wilno 1935. Nakł. aut. 8, s.83, [1], portret Norwida, okł. oryg. Naddarty grzbiet. Polemika z Zygmuntem Wasilewskim i jego książce o Cyprianie Norwidzie. Z indeksem. CZACKI Tadeusz - O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 Roku wydanem. T.1-2. W-wa 1800-1801. Druk. J. C. G. Rakoczego. 8, s. VIII,178, XXVII: [Wykład tablic monet polskich],179 -328,12,24, 4 skł. tablice, 13 tablic monet [akwaforta], 274, VI,24,12, 1 tablica [akwaforta] numizmatyczna, 1 tabl. statystyczna, opr. psk. współczesna: narożniki i grzbiety z brązowej skóry,3 szyldziki z tytułem, złocone zdobienia i napisy, karton marmoryzowany. Rdzawe plamki,2 karty ze śladami zacieków. Pieczęć znanego bibliofila Rzeszotarskiego de Lehndorff. 1 wydanie. Zawiera streszczenie Pierwszego Statutu dla Litwy i wiadomości z historii prawa polskiego zaczerpnięte głównie ze źródeł dziś już często zaginionych. Wg O. Balzera pierwsze to dzieło z zakresu historii prawa polskiego. Ryciny numizmatyczne rys. i ryt. Aleksander Orłowski (1777-1832) i J. Lagber. T. Czacki (1765-1813), historyk, działacz gospodarczy i oświatowy. CZERNECKI Jan - Radziwiłłowie. Cz. II: Radziwiłłowie i Radziwiłłowe. Radziwiłłówne. Maszynopis autorski. 4, s.148,23, [5], [2],6, [1],22, [2]: jednostronnie zapisane, ponad 110 reprodukcji ze starych sztychów i obrazów: portrety, widoki, sceny historyczne, wnętrza, herby, opr. ppł. Stan bardzo dobry. Jedno z pierwszych opracowań. Materiały zaczerpnięte z Narbuta, Stryjkowskiego, Niesieckiego, Balińskiego, Naruszewicza, Niemcewicza, Łukaszewicza, i in. Autor monografię przygotował podczas II wojny światowej, wydawnictwo nigdy nie zostało zrealizowane. J. Czernecki (1871-1955) wielicki księgarz, nakładca, fotograf, literat [m. in.: Mały król na Rusi], właściciel drukarni: wyd. m. in. serię "Współczesne Malarstwo Polskie", także pocztówki artystyczne z reprodukcjami dzieł malarzy polskich. DIARJUSZE sejmowe z wieku XVIII. T. III: Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758. Wyd. Wł. Konopczyński. W-wa 1937. Tow. Nauk. Warsz.8, s. XI,305, okł. oryg. Wyd. Tow. Nauk. Warsz. Komisja Historyczna. Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry, egz. nie rozcięty. Z indeksem. [DOMAŃSKA Antonina] - 60 szarad i zagadek. Ułożyła swoim dzieciom Mamusia. Złoczów [1902]. W. Zukerkandl. 16, s.35 + koperta z rozwiązaniami, okł. kart. oryg. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. Ks.32. Stan dobry. 1 wydanie. DOROSZEWSKI Witold red. - Słownik języka polskiego. T.1-11 [Komplet]. W-wa 1958-1969. WP. 8, opr. pł. oryg., obwoluty. P. A. N. W t.1 oprawa i obwoluta z małym ubytkiem, pozostałe tomy w bardzo dobrym stanie. Słownik zawiera ok. 130.000 haseł napisanych na podstawie 5 milionów cytatów z 3 tysięcy utworów literackich, prac naukowych, art. prasowych i innych źródeł. W. Doroszewski (1899-1976), językoznawca, prof. Uniw. Warsz., członek czołowych polskich akademii i towarzystw naukowych. DRUCKI Lubecki [Konstanty] Major S. G. - Historja wojen. Wykłady z wojny światowej 1914-1918 r. Grudziądz 1927. Litografowane na prawach rękopisu. 4, s.152, [1], 26 szkiców na 7 tablicach, okł. oryg. Obóz Szkolny Kawalerji. Okładka luźna, podniszczona, podkreślenia w tekście. Druk powiel. Szkice nr I-IV, XI-XXXI. [DRZEWIECKI Jan] Jan z Drzewiec - Pod sztandarem wojskowym staje młodzież polska do apelu. W-wa 1937. Wojsk. Inst. Naukowo-Oświatowy. Druk. "Polski Zbrojnej". 8, s.8. Stan bardzo dobry. Broszura propagandowa. DUCH Kazimierz - Projekt ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. Z przedmową i uzasadnieniami. W-wa 1939. Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 8, s.95, [1], okł. oryg. Stan dobry. Projekt ustawy złożony do laski marszałkowskiej w styczniu 1938 r. przez posła K. Ducha. DUCH Kazimierz - Ubezpieczenia społeczne. [Okładka: Z uwzględnieniem Rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 24. X.1934 r. ]. W-wa 1934. Sp. Wyd. "Libris". 8, s.367, okł. oryg. Stan dobry. DUCH Kazimierz - Z zagadnień konstytucji, dotyczących Samorządu Terytorjalnego w Polsce. (Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej Sejmu R. P. w dniu 10 marca 1932). W-wa 1932. Zw. Miast Polskich. 8, s.73, okł. oryg. Stan dobry. DUHAMEL Georges - Le Désert de Bievres. 30 bois originaux de Ch. -J. Hallo. Paris 1939. Le Livre Demain. Fayard. 8, s.127, drzeworyty w tekście, opr. ppł. Rdzawe plamki. Odręczna dedykacja autora dla Bożeny Zabieckiej, dat.: janvier 1943. Piąta część Kroniki rodu Pasquier franc. autora (1884-1966), członka Akademii Francuskiej, zdobione drzeworytami franc. grafika Ch. -J. Hallo. 20 lat Odrodzonego Państwa Polskiego. 11. XI.18 - 11. XI.38. Uroczysty biuletyn Krakowskiego Koła Związku Inwalidów Wojennych R. P. Red.: T. Szantroch, Cz. Nabel. Kronikę zestawił T. Opałek. Kraków, nakł. Powiat. Koła Związku Inwalidów R. P. w Krakowie. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4, s.14, [4], na karcie tyt. godło Polski: projekt rysunku wykonał J. Książek. Na ostatniej stronie zabrązowienia. Pieczęć Związku Inwalidów. Treść: T. Szantroch-Bogurodzica Dziewica, K. Grzybowski-1918 -1938, B. Pochmarski-Dzień Wyzwolenia w Krakowie, Cz. Nabel-W górę serca, Kronika biuletynu. [DZIAŁYŃSKI Tytus] - Liber. geneseos. illustris. familie. Schidlovicie. M. D. XXX. I. [Wyd... Parissis 1852]. Typis Crapelet [w komisie u Żupańskiego w Poznaniu]. Folio, s. [33], XVII tablic [komplet, miedzioryty Jana Feliksa Piwarskiego], drzeworyt tekstowy z widokiem kościoła w Opatowie, 2 drzeworyty z herbem Szydłowieckich: tytułowy i okładkowy, inicjały, opr. ppł. oryg. Oprawa z niewielkimi ubytkami, przybrudzona, poluzowany grzbiet, na marginesach tablic minimalne ślady zaplamienia. Przed rycinami brak bibułek ochronnych. Historia wielce zasłużonej dla kraju rodziny Szydłowieckich, wydana przez Tytusa Działyńskiego (1796-1861) właściciela Kórnika, założyciela Biblioteki Kórnickiej, wydawcy źródeł historycznych, mecenasa sztuki, bibliofila. Tablice miedziorytnicze wg rysunku i ryte przez J.P. Piwarskiego (1794-1859), czę?ciowo sygn. na p?ycieściowo sygn. na płycie, przedstawiają wizerunki wybitnych przedstawicieli rodu. Jedna duża składana rycina o wym.: 22,5 x 97 cm znana jako "Lament Opatowski", przedstawia scenę żałoby po śmierci kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego - wśród 41 postaci wizerunek króla Zygmunta Starego. DZIEJE powszechne illustrowane. Na podstawie najnowszych badań dzieł historycznych oprac. pod kierunkiem prof. dra Ludwika Kubali. T.1-15. Wiedeń[1894-1901]. Nakł. Franciszka Bondego. 8, liczne ilustracje, podobizny, mapy, winiety, kolorowe tablice, opr. pł. oryg. czarna, tłoczone zdobienia z rycerzem na okładkach, złocone napisy na grzbietach. Lekkie otarcia na grzbietach, poza tym stan więcej niż dobry. Bez tomu 16: Dzieje Polski. Cz.1: Czasy starożytne. T.1-4. s. [6],314, [6],324, [6],310, [8],302. Cz.2: Czasy średniowieczne. T.1-2. s. [8],499, [8],336. Cz.3: Czasy nowożytne. T.1-6. s. [8],314, [8],298, [8],312, [8],300, [8],298, [8],230. Cz.4: Czasy najnowsze. T.1-3. s. [6],314, [6],322, [8],350. DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej. Księga pamiątkowa 1918-1928. Wyd. i red. Marjan Dąbrowski. Kraków-W-wa, wyd.: Ilustrowany Kurjer Codzienny, 1928. Folio, s.1207, ilustracje, fotografie, mapy, portrety, etc. Opr. oryg.: płótno bordowe, wykonana przez zakł. introl. R. Jahody-Kraków oraz Al. Semkowicza i K. Legeżyńskiego-Lwów. Małe otarcie oprawy na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. - Okładka, układ artystyczno-graficzny i zdobnictwo wg projektu art. mal. Alfreda Żmudy. Treść: Geografja, historja i ustrój Polski Odrodzonej; Odbudowa kraju, komunikacje, uzdrowiska, letniska, turystyka; Oświata i nauka; Literatura i sztuka; Ustrój społeczny, spółdzielczość, Polacy na obczyźnie, Sport, Dział kobiecy; Oświata pozaszkolna; Gospodarstwo narodowe. Ze skorowidzem rzeczowym. Artykuły oryginalne, specjalnie dla tego dzieła napisane. DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej 1918 - 1928. Wyd. 2. Kraków - W-wa 1933. Koncern Prasowy "Ilustrowany Kuryer Codzienny". Folio, s. [2],1207, [2], bogaty materiał ilustracyjny jw. ., opr. pł. oryg projektu Alfreda Żmudy: rzadki wariant oprawy wydawniczej: płótno czerwone, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie, na okładce złocone zgeometryzowane godło Polski, poniżej tytuł. Podpis na karcie tyt., poza tym bardzo ładny egzemplarz. EJSMOND Julian - Wspomnienia myśliwskie. W-wa [1925]. Druk. "Rola". 16d, s. 157, [1], opr. pł. oryg. Bibl. Dzieł Wyborowych. Stan dobry. ELJASZ- Radzikowski Stanisław - Z folklorystki słowackiej. Lwów 1899. Tow. Ludozn. 8, s.46, dołączona luźna wierzchnia okł. oryg. Stan bardzo dobry. Obszerna, odręczna dedykacja autora dla Dr. Kazimierza Roupperta, dat.: W Zakopanem, dnia 2 maja R. P.1919. EPOS Indyjskie. I. Valmiki - Ramayana. Brody 1909. F. West. 8, s.158, opr. kart. [Epos. Zbiór arcydzieł poezyi epickiej wszystkich narodów w streszczeniach i wyciągach, uł. A. Lange. T. III]. FALSKI Marian - Elementarz dla I klasy szkół powszechnych wiejskich z dodatkiem zadań elementarzowych w 6 zeszycikach. W-wa 1947. PZWS. 16 podł., s.158, rysunki w tekście, okł. oryg. Stan dobry. Bez zadań elementarzowych. FISHER Irving, Fisk Eugenjusz - Skarbiec zdrowia i życia. Zasady higjeny oparte na nowoczesnej wiedzy. Przekład wyd. How to live. Nakł.2. Lwów [1928]. Wyd. Książek Pożytecznych. 8, s. XXII,446, [1],10 tablic, opr. pł. oryg. Stan dobry. FLORENTYNA i Wanda - Kucharka polska zawierająca szkołę gotowania tanich, smacznych i zdrowych obiadów. Zebrana przez... Cz.1-2. Wyd.2 pomn. Lwów [po 1867]. Nakł. autorek. Druk. Narodowa W. Manieckiego. 16d, s. [3],160,196, opr. kart. w 1 wol. Ślady zabrązowienia, ostatnia karta przedarta. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. FORNEROD Aloys - Henryk Opieński. Lausanne [1942]. Éd. Spes. 8, s.96,4 ilustracje, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja Stanisława Wachowicza (1893-1963), kompozytora, pedagoga, dyrygenta, krytyka muzycznego. H. Opieński (1870-1942), kompozytor i muzykolog, przyjaciel St. Wyspiańskiego. FRANKOWSKA Leontyna, Modliński Eugenjusz - Ustawa o ubezpieczeniu społecznem z dnia 28 marca 1933 (Dz. U. R. P. Nr 51 poz.936). Tekst z objaśnieniami oprac... Wydanie I. Kraków 1933. Zw. Kas Chorych. 16d, s. [4],305, opr. pł., złocone napisy. Bibljoteka Związku Kas Chorych T. XXIX. Stan bardzo dobry. FRIEDENSBURG F[erdinand], Seger H[ans] - Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, im Auftrage des Vereins für das Museum schlesischer Altertümer. Breslau 1901. Selbstverlag des Vereins. (Breslau: R. Nischkowsky). Folio, s. VII, [2], 104, [2], 50 tablic z monetami i medalami, opr. sk. współczesna: skóra jasnobrązowa, grzbiet 6ciopolowy,2 szyldziki, złocone zdobienia i napisy. Bardzo ładny egzemplarz, w doskonałym stanie. Śląskie monety i medale, m. in. o polskich monetach na Śląsku. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons - Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu. Kraków 1954. WL. 16d, s.56, [2], ilustracje w tekście, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Poemat satyryczny, 1 wydanie. Ilustrował Daniel Mróz, okł. proj. A. Młodzianowski i D. Mróz. GARGAS Zygmunt - Józef Kleczyński i jego działalność naukowa. Kraków 1901. Skł. gł. w księg. Sp. Wyd. Pol. Druk. "Czasu". 8, s.52, [1],1 portret, opr. kart. Pieczęcie. J. Kleczyński (1841-1900), statystyk i ekonomista, profesor i rektor U. J., publicysta. GARLICKI Roman - Prawo ubezpieczeniowe. Według wykładów Mgr... w Szkole Głównej Handlowej. B. m. r. [po 1946]. 4, s.158, okł. oryg. Druk powielony. GEDENKE Mein. Taschenbuch für 1856. 25. Jg. Wien, Verl. v. Pfautsch u. Voss. 16, s. XVIII,268, [4], 6 stalorytów, opr. kart. oryg. ozdobna, złocone brzegi kart, oryg. kart. futerał. Ładny egzemplarz. Zawiera utwory wierszem i prozą. Ryciny sygn.: A. Theer del., sc.: C. Kotterba [1800-1859], C. Mayer [1798-1868], Dav. Weiss [1775-1846]. GIERTYCH Jędrzej - Rola dziejowa Dmowskiego. T. I. Rok 1914. Chicago 1968. Nakł. Komitetu Wydawniczego. 8, s. XV,811, okł. oryg., obwoluta. Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego nr 6. Stan dobry. Ukazał się tylko tom 1. Praca wyjaśnia mechanizm wydarzeń historycznych, które doprowadziły do niepodległości i rolę Dmowskiego w tych wydarzeniach. Z indeksem nazwisk i miejscowości. GLATMAN L[udwik] - Opowieści i wspominki historyczne przez... (Ludomira). Serya I: Ramszówne, Skon Jana III, Wielednicka sprawa. Kraków 1895. Nakł. aut. Skł. gł. w księg. S. A. Krzyżanowskiego. 8, s.171, opr. ppł. Pieczęcie. GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza i druga. Przekład Emila Zegadłowicza. Wadowice 1926-27. Nakł. i druk Fr. Foltina. 8, s.238,356, [2], portret autora, 14 ilustracji, opr. psk. nie sygn.: skóra czarna, złocone napisy na grzbiecie, płótno granatowe. Bardzo ładny egzemplarz. Portret Goethego wykonał Fr. Siedlecki, 14 szkiców scenicznych Zbigniew Pronaszko. Nakład 1050 egz. num. Ten 579 podpisany przez E. Zegadłowicza i Fr. Foltina. GOETHE Jan Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza. Przeł. L. Wachholz. Wstępem poprzedził S. Wukandinowic. W-wa-Kraków-Lublin 1923. Gebethner i Wolff. 16, s. LXIV,269, opr. pł. współczesna. Stan dobry. Pieczęcie. Odręczna dedykacja tłumacza dla ks. Jacka Woronieckiego, dat.: 26. VIII.24. GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tragedji część pierwsza. Tłum. Zygmunt Reis. Lwów 1932. Druk. Naukowa. 8, s. XXIX,191, ilustracje w tekście, zachowana wierzchnia okładka oryg. Bibljoteka Filomaty 17. Podklejony taśmą grzbiet. Odręczna dedykacja tłumacza, dat.: Lwów 1/IV.1932. GOLEŃSKI Fryderyk August - De tributis et vectigalibus aliisque oneribus in Polonia. Dissertatio inauguralis historico-juridica quam annuente amplissimo in Alma Universitate Literaria Jagellonica juresconsultorum ordine... die XVI februarii anno 1827 publice defendet... juris utriusque magister. Cracoviae, Typ. Universitatis. 16d, s. [2],94, [2], okł. kart. z epoki. Brak grzbietu okładki. Odręczna dedykacja autora dla Jana Pawła Woronicza (1757-1829) biskupa krak., senatora Królestwa Polskiego. Podatki i daniny na ziemiach polskich od czasów Księstwa Warszawskiego do ustanowienia Królestwa Polskiego i Republiki Krakowskiej, dedykowane Józefowi hr. Załuskiemu. GOŁĘBIOWSKI Jan - Powrót taty. Ballada Adama Mickiewicza scenizowana w obrazek ze śpiewkami o trzech odsłonach przez... Złoczów 1897. W. Zukerkandl. 16, s.20, portret A. Mickiewicza, okł. kart. oryg. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. Ks. XXVIII. Stan dobry. GORECKA Marya [z Mickiewiczów] - Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu. Wyd.2 dopełn. Kraków 1889. Nakł. autorki. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d, s162, opr. pł. oryg. Oprawa odbarwiona, pęknięcie przy grzbiecie. Doklejone gazetowe zdjęcie córki A. Mickiewicza. Odręczna dedykacja autorki: "Z wyrazami serdecznej życzliwości która małej Maniusi towarzyszyć będzie na Ukrainę M. Gorecka. Paryż 22 listopada 1897". GÖRRES J[oseph] - Die christliche Mystik. Bd.1-2. Regensburg u. Landshut 1836-37. G. J. Manz. 8, s. XX,495, XX,504, opr. ppł. w 1 wol. Stan bardzo dobry. Pieczęć. 2 odręczne podpisy: Stanisław Przybyszewski; Stanisław Przybyszewski Kongsvinger 8go Maja 1897. Książkę tę przywiózł do Polski Stanisław Przybyszewski z norweskiego miasteczka Kongswinger, gdzie mieszkał z Dagny Juel, pracował wówczas nad powieścią "Das grosse Glück, Satans Kinder"..., interesował się demonologią i okultyzmem. J. Görres (1776-1848), niem. pisarz i dziennikarz. GOSŁAWSKI Maurycy - Poezye. Z przedmową Leona Zienkowicza. Pierwsze wydanie zbiorowe i zupełne. Lipsk 1864. F. A. Brockhaus. 16d, s. XXIII,311, okł. oryg. Bibl. Pisarzy Polskich T. XXVI. Treść: Przedmowa, Poemata, Wiersze różne: Przed powstaniem, W powstaniu, Na tułactwie, Pozgonne. URBAŃSKI Aurely - Utwory poetyczne. Wyd.3 pomn. Lipsk 1884. F. A. Brockhaus. 16d, s. VIII,192 [brak s.193-304], okł. oryg. Bibl. Pisarzy Polskich T. LXXVIII. Treść: wiersze z cyklu: Szare ptaszę; Z Hejnego, Niewola babilońska, "1861-1863" trylogia [tu brak stron]. GARCZYŃSKI Stefan - Poezye. Lipsk 1900. F. A. Brockhaus. 16d, s.199, okł. oryg. Bibl. Pisarzy Polskich T. I. Treść: Wacława młodość-poema, wiersze różne. Na końcu A. Mickiewicza: Reduta Ordona. Oprawa ppł. w 1 wol. Na kilku kartach niewielkie ślady zalania. GOSZCZYŃSKI Seweryn - Dzieła zbiorowe. Wyd. Z. Wasilewski. Lwów-W-wa [1913]. H. Altenberg. 8, s. XXXII,579, portret autora, opr. pł. oryg. ozdobna. Biblioteka Klasyków Polskich pod red. T. Piniego T. IV. Stan bardzo dobry. Treść: Przedmowa, Poezye liryczne, Powieści, Dziennik podróży do Tatrów, Rozprawy literackie, krytyki, i sprawozdania, Rozprawy polityczne, Pisma satyryczne "Pszonki", Po przełomie moralno-religijnym, Uzupełnienie "Poezyi lirycznych". GOTHAISCHER Genealogischer Hofkalender nebst diplomatisch-statistischen Jahrbuche 1912. 149 Jg. Gotha, J. Perthes. 16, s. XXIV,1176, [28], 4 portrety: Viktoria Eugenia, Alfons XIII, Luitpold, P. A. Stolypin, opr. pł. oryg. ozdobna. Na portretach niewielkie zawilgocenia. GOTHAISCHES Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser. Zugleich Adelsmatrikel der im Echrenschutzbunde des deutschen Adels vereinigten Verbände. Gerader Jahrgang: Deutsher Uradel. 1930. 103 Jg. Gotha, J. Perthes. 16, s. XVI,704, portret, 1 [z 2] kolorowy herb, opr. pł. oryg. ozdobna. Stan bardzo dobry. GOTHAISCHES Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser. Zugleich Adelsmatrikel der Deutschen Adelsgenossenschaft. Tl. B. 1942. 34. Jg. Gotha, J. Perthes. 16, s. XLIV,592,1 portret, opr. pł. oryg. ozdobna. Stan bardzo dobry. GOTHAISCHES Jahrbuch für Diplomatie, Verwaltung und Wirtschaft. 169. Jg. 1932. Gotha, J. Perthes. 16d, s.716,2 portrety, opr. pł. oryg., złocone napisy i zdobienia. Stan bardzo dobry. Niezwykle cenne wydawnictwo, bezpośrednio przed objęciem władzy przez Hitlera. Po roku 1933 t. zn. po przejęciu władzy niszczono wszystkie napotkane egzemplarze. Z indeksem. GÓROWSKI Artur - Książka adresowa członków Związku Żyd. StowarzyszeńHumanitarnych "B'nei B'rith" w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie 1937. Kraków, nakł. Zw. "B"nei B'rith". 16d, s.144, okł. oryg. Stan bardzo dobry. GRANT Joan [Marshall] - Gevleugelde pharao. Vertaald door Tony de Ridder. Voorburg [1939?]. Uitgeverij Boot N. V. 8, s.393, opr. pł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki dla Wincentego Lutosławskiego (1863-1954), polskiego filozofa o poglądach metafizycznych i spirytualistycznych. Uskrzydlony faraon w jęz. holend. Teozoficzna powieść ang. pisarki (1907-1989) o reinkarnacji w czasach starożytnego Egiptu. GRZYMAŁA Grabowiecki J[an] - Tablica synchronistyczna rozwoju Polski współczesnej 1918 - 1933. W-wa [1934]. Skł. gł. L. O. P. P. 8, s. [6], składane nlb. tablice synchronistyczne i mapki, opr. ppł. Niewielkie naddarcia na złożeniu. Obca dedykacja. Nakład 600 egz. HERBERT Zbigniew - Napis. W-wa 1969. Czyt. 8, s.54, [2], okł. oryg., obwoluta. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla poety Jana Bolesława Ożoga. Poezje, 2 wydanie. HERNICZ Roman (R. Haber) - Stach legionista. Opowieść z dni ostatnich. Cieszyn 1915. Nakł. księg. "Stella". Druk. "Dziedzictwa". 8, s.47, okł. oryg. Podklejony grzbiet. HILLQUIT Maurycy - Dzieje socjalizmu w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki. [Do 1907 roku włącznie]. Przeł. z III wyd. oryginału ang. Bolesław Jędrzejowski. Kraków [1908]. "Książka". 8, s.301, opr. kart. Oprawa przetarta, karty pożółkłe, ślady zawilgocenia. Pieczęcie. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Dernier appel aux hommes supérieurs de tous les pays, pour mettre fin au sinistre désordre révolutionnaire du monde civilisé; et appel spécial au Gouvernement Francais: suivie de prédictions scientifiques sur l'avenir politique de l'Europe. Par l'auteur De la réforme du savoir humain. Paris 1849. Firmin Didot. 4, s.24,8, opr. ppł. współczesna. Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Odezwa do osobistości wszystkich krajów, aby powstrzymać rewolucję świata cywilizowanego. Autor (1776-1853), filozof, matematyk, czołowy przedstawiciel filozofii mesjanistycznej. Twórca filozofii absolutnej, powołany jak głosił do objawienia ludzkości prawdy absolutnej przeprowadzenia reformy filozofii, matematyki, astronomii w oparciu o własny system filozoficzny. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Document historique (secret) sur la révélation des destinées providentielles des nations slaves et des destinées actuelles du monde; ... Metz 1851. Au depot général des ouvrages messianiques. 4, s.44, [2]. Brak tylnej okładki, ślady zawilgocenia. 1 wydanie. Autor przewiduje wojnę ogólnoeuropejską, której zwycięzcami będą Rosja i Austria jako suwerenne mocarstwa słowa bożego. Jeśli Polska stanie po ich stronie uzyska niepodległość. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Épitre a son altesse le prince Czartoryski, sur les destinées de la Pologne, en géneralment sur les destinés des nations slaves; comme suite de la réforme du savoir humain. Paris 1848. Firmin Didot. 4, s.32, [2], zachowana wierzchnia okładka oryg. Okładka naddarta. List otwarty do księcia Czartoryskiego przedstawiający losy Polski i narodów słowiańskich w wyniku reformacji ludzkiego poznania. Odbitka z t.2 De la doctrine du Messianisme. HOENE-Wroński [Józef Maria] - List do papieży o naglącej potrzebie obecnej spełnienia religji. (Wyciąg z tomu II Reformy wiedzy ludzkiej). Przeł. z franc. J. Jankowski. W-wa 1928. M. Arct. 8, s.159, [4],2 portrety, opr. pł. Prace Instytutu Mesjanistycznego im. Hoene-Wrońskiego. Wydanie ku uczczeniu 150-ej rocznicy urodzin i 75 zgonu Hoene-Wrońskiego. Podkreślenia w tekście. "List do papieży" jest wykładem filozofii absolutnej autora. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Nomothétique messianique ou lois supremes du monde.... Partie intégrante de l'Apodoctique messianique. Oeuvre posthume. Paris 1881. Au dépot des ouvrages de l'auteur.4, s. VIII,140, okł. oryg., opr. ppł. współczesna. Doctriné du savoir-supreme. Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Mesjanistyczne prawdy świata wyrosłe na podłożu mistycznych systematów filozoficznych. Tu m. in. omawia autor filozofię kabalistyczną. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Odezwa do narodów sławiańskich względem przeznaczeń świata. Paryż 1848. Księg. Zagr. Franka. 4, s.50, [1], okł. oryg., opr. ppł. współczesna. Stan dobry. -Fragment t.1: Réforme absolute... w przekładzie A. Bukatego prawdopodobnie przy współudziale autora. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Prolegomena do mesjanizmu. T.1-3. Z franc. przeł. J. Jankowski, t.2 P. Chomicz. Lwów-W-wa 1922-25. Książnica Polska T. N. S. W. 8, s. XII,247,219, [1],157, okł. oryg., opr. pł. ozdobna. Prace Instytutu Mesjanistycznego w Polsce. Bardzo ładny egzemplarz. HOENE-Wroński [Józef Maria] - Tajemnica polityczna Napoleona jako podstawa przyszłości moralnej świata. Z franc. tłum. J. Jankowski. W-wa 1919. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s. VIII,119, portret Hoene-Wrońskiego pg Marechala wykonał Z. Dworzak, opr. ppł. współczesna. Stan bardzo dobry. Nakład 650 egz. num, ten 27 na papierze żeberkowym. Rozwinięcie koncepcji idei napoleońskiej. HOESICK Ferdynand - Miłość i życie. Nowele. Pism zbiorowych T.5. W-wa [1933]. Trzaska, Evert i Michalski. 16d, s.381, [1], okł. oryg., opr. pł. współczesna. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Józefa Muczkowskiego, dat.: Warszawa 14 lutego 1934. HOLLENDER Tadeusz - Czas który minął i inne wiersze. Lwów 1936. A. Krawczyński. Druk. Ossol. 8, s.49, [2], okł. oryg., opr. pł. współczesna. Stan bardzo dobry. Odręczna 15towierszowa dedykacja autora dla Mariana [prawdopodobnie Czuchnowskiego], dat.: Lwów 25/I-36. Debiut poetycki, 1 jedyne wydanie, dedykowne Tuwimowi i Wierzyńskiemu. Nakład 250 num. egz. Ten bez numeru. HYMNY kościelne z brewiarzy, mszału i ksiąg liturgicznych wyjęte i wedle porządku pacierzy kapłańskich na sześć części podzielone. Przeł. z łac. Ignacy Hołowiński... Wyd. pośmiertne. Kraków 1856. Wyd. i Księg. Dzieł Katolickich. 16d, s.432, XXII, winiety, opr. kart. Zabrązowienia na kartach, oprawa pęknięta przy grzbiecie. JACEK Henryk - Dusza ludu. [Wiersze]. Rzeszów 1934. Nakł. aut. Druk. Udziałowa. 16, s.30, [1], okł. oryg. Okładka przybrudzona, tylna przedarta. Odręczna dedykacja autora dla Jantka z Bugaja [Antoni Kucharczyk], dat.: 31/X.34. Na karcie za tytułem, obszerny list autora ołówkiem do Jantka z Bugaja z prośbą o napisanie recenzji i notatkę, że można kupić tylko u autora. "Proszę mię ratować, bo zostanę z tem nakładem" [5000 egz. ]. Rzadkie. JACHIMECKI Zdzisław - Ryszard Wagner. Z 80 ilustracyami i z nutami. W-wa [1911]. E. Wende i Sp. Skł. gł. w księg. H. Altenberga we Lwowie. Druk.: W. L. Anczyca Kraków. 8, s. VI, [2],290, ilustracje w tekście i na tablicach, nuty, opr. pł. oryg., ozdobna: płótno zielone, złocone i białe zdobienia i napisy. Nauka i Sztuka T. XII. Wyd. T. N. S. W. we Lwowie. Oprócz pieczęci na karcie tyt. bardzo ładny egzemplarz. JANKOWSKI Józef - Magia piękności. (Teoria równej wagi). Zarys wiedzy jedności. Listy do przyjaciółki. W-wa [1911]. Druk. E. Nicz i Sp. 16d, s.133, [11], IV, [1], ilustracje, opr. pł. oryg. Biblioteka Dzieł Wyborowych t.720. Podkreślenia w tekście. Filozoficzne wskazówki do zachowania piękności. Autor (1865-1935) pisarz, poeta, zainteresowany filozofią Hoene-Wrońskiego był tłumaczem jego dzieł. Jeden z założycieli Instytutu Mesjanistycznego w Warszawie. JANKOWSKI Józef - Kesa. (Utwory dramatyczne i Obrazy niknące). W-wa 1910. Księg. St. Sadowskiego. 16d, s.222, portret autora,3 ilustraje, okł. kart. oryg. Nowości Literackie t. XXX. Stan dobry. Na ilustracjach postacie aktorów japońskich. JANOTA Eugeniusz, Anczyc Władysław Ludwik - Obrazki z życia zwierząt. Bóbr przez E. Janotę, Żubr przez Wł. L. Anczyca. Kraków 1876. Księg. i wyd. "Czytelnia Ludowa" A. Nowoleckiego. 16d, s. XI,106, 2 barwne litografie, okł. kart. współczesna z nakl. okł. oryg. Stan dobry. Pieczęć: Biblioteka Włodzimierza Puchalskiego. Ryciny: litografie kolorowe G. Ebenhusena, w litogr. "Czasu" M. Salby w Krakowie. JEDNODNIÓWKA 1916. Poznań, nakł. Anny Moszczeńskiej jako sekretarki Tow. Ziemianek. Czc. Druk. Pracy w Poznaniu. 8 podł., s.78, [2], ilustracje, okł. oryg. Okładka przybrudzona. Podpis. Teksty wierszem i prozą. M. in.: J. i Fr. Chłapowski, J. Galińka, J. Graczyński, J. Hulewicz, M. Kwilecka, L. Mycielski, H. Sienkiewicz, J. Szeptycka i in. Ilustracje: M. Wywiórski, J. Graczyński, C. Walczak, D. Mukułowska. JEDNODNIÓWKA Zakopiańska. Zakopane 1899. Nakł. i czc. Druk. Związkowej w Krakowie. Skł. gł.: Księg. L. Zwolińskiego. 4, s.20. Stan dobry. Teksty prozą i wierszem. JELLENTA Cezary [nazwisko pierwotne: Napoleon Hirschband] - Druid Juliusz Słowacki. Brody-Lwów 1911. F. West. 8, s. IV,221, [2], okł. oryg. rys. Jacka Malczewskiego, opr. pł. Stan dobry. JUDASZE. Krótka historja o wszechpolakach. Kraków 1913. Nakł. "Przyjaciela Ludu". 16d, s.48, okł. oryg. Bibl. "Przyjaciela Ludu". Stan dobry. JUDIN Konstanty - Galerya charakterów i obyczajów. T.1-2. W-wa 1843. Druk pod firmą M. Chmielewskiego. 8, s.171, [1],259, okł. oryg. Okładki przybrudzone, naddarte, karty czyste bez zawilgoceń. Treść: Los kobiety-powieść, Przyjaźń miłości-powieść, Teraźniejsze wychowanie-szkice i powieść, Piękność i bogactwo-powieść. [KALENDARZ] Józefa Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1893. R. LXII. Kraków 1893. Druk. "Czasu". 8, s.296, LXXXXVI, okł. kart. oryg. Poluzowany grzbiet. Treść: Kalendarium, Wierzbicki-Z dziejów starej i nowej meteorologii, Smoczyński W. -Jubileusz 50-letni biskupstwa Lena XIII, Bełza Wł. -Wilia(wiersz), Bąkowski K. -Oblężenie Krakowa, Kraszewski J. I. -Błogosławieni (wiersz), Pogląd na działalność Kas oszczędnościowych, Kronika krakowska z r. P.1892, Kronika żałobna, Szematyzm krakowski, obszerny dział reklam. [KALENDARZ] Pamiątkowy kalendarz "Nowości Illustrowanych" na 1916 rok. Wielka Wojna 1914-15. Kraków 1915. Nakł. red. "Nowości Illustrowanych". Druk. D. E. Friedleina. 4, s.88, liczne ilustracje w tekście, opr. pł. oryg.: płótno czerwone, złocone napisy. Grzbiet lekko przetarty, poluzowany. Zawiera kalendarium, teksty wierszem i prozą różnych autorów, chronologię wojny 1914-1915. KALENDARZ Żołnierza Polskiego na rok 1926 niezbędny dla wojskowych, dla każdego Strzelca, Harcerza, Sokoła i dla wszystkich pracujących w przysposobieniu wojskowem. Lwów 1926. "Druk. Narodowa". 8, snlb., ilustracje w tekście, okł. oryg. ozdobna. Stan dobry. W treści: kalendarium, wiadomości urzędowe, taryfy, historia, wiadomości wojskowe, opowiadania. KAMIŃSKI S. - Nowy poradnik dla myśliwych na wytępienie różnych zwierząt drapieżnych. W-wa 1847. Druk. J. Kaczanowskiego. 16d, s.274, winiety, opr. ppł. współczesna. Zapiski prow. na karcie tyt., 3 kartki i okładki w odbitce kserograficznej. Rzadkie. Estr. podaje odnośnik do autora: Wilhelm Mylke. Ciekawa historia dotycząca tego tytułu: W 1843 ukazała się książka W. Mylke "Myślistwo krajowe", s.274. "Nowy poradnik dla myśliwych... " posiada identyczną treść, skład drukarski i format druku Mylkego; usunięto jedynie kartę tytułową, przedmowę, listę prenumeratorów i spis rzeczy. Dodrukowano nową okładkę, kartę tytułową i spis treści. Widocznie nakład książki Mylkego zalegał magazyny oficyny drukarskiej, stąd firma Kaczanowskiego zastosowała ten wybieg anonsując Nowy poradnik jako nowość. Trudno ustalić kto dopuścił się tego wykroczenia, gdyż drukarnia Kaczanowskiego często zmieniała właścicieli. Informacje odnośnie tytułu udzielone przez dr Marię Wilguszową i mgr. Aleksandra Hasa z Krakowa. Dołączone ksero kilku kart "Myślistwa krajowego" W. Mylkego. KARPIŃSKI Światopełk - Poemat o Warszawie. W-wa 1938. J. Mortkowicz. 8, s.41, [3], 8 fotografii Tadeusza Przypkowskiego, okł. oryg. Stan bardzo dobry. 1 jedyne wydanie. Odbito 500 egz. num. na papierze czerpanym. Ten 105. KARYŁOWSKI Tadeusz - Sonety z Tatr. Kraków 1920. Gebethner i Sp. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 16d, s.40, okł. oryg. Stan dobry. Okładka z widokiem na Morskie Oko. KASPROWICZ Jan - Uczta Herodyady. Poemat dramatyczny w 3 aktach. Z cyklu "Na wzgórzu śmierci". Lwów-W-wa 1905. H. Altenberg. 8, s.194, okł. oryg., opr. pperg., szyldzik z tytułem. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Kaziowi... na pam. Jan Kasprowicz". 1 wydanie. KATALOG narzędzi zegarmistrzowskich i jubilerskich oraz części składowych. [Wyd.]: Hurtownia zegarmistrzowsko-jubilerska S. Scheier Kraków Stradom 5, rok założenia 1899. 8, 38 stron z ilustracjami, okł. oryg. Zabarwienie w lewym górnym rogu. KATALOG oficjalny Pierwszych Międzynarodowych Targów Gdańskicvh 2. VIII. -10. VIII.1947. Catalogue officiel... Wyd.: Międzynarodowe Targi Gdańskie, Gdańskie Tow. Międzynarodowej Reklamy "Remo". 8, s.196, reklamy s.: 24,26,20,10,10,16,10, 4,12, 34 kartonowe wkładki reklamowe, ilustracje w tekście, okł. oryg. Okładka przybrudzona, naddarty margines. Tytuł okładkowy: Międzynarodowe Targi Gdańskie. Teksty w kilku językach. KATELBACH Stefan - Encyklopedja przemysłu i handlu wełnianego. Cz.1. W-wa 1932. Inst. Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej. 8, s.199, rysunki w tekście, okł. oryg. Stan dobry. Cz.1 poświęcona wełnie surowej. Podręcznik opisowo-ekonomiczny dla przedsiębiorstw i handlu włókienniczego. [KATYŃ]. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Z przedmową Władysława Andersa. Wyd.2. Londyn 1950. "Gryf". 8, s. XV,453, 64 fotografie, mapki, podobizny dokumentów. Zachowana wierzchnia okł. oryg., zniszczona ostatnia karta: spis rycin, podklejony taśmą grzbiet. Z indeksem. KERN Ludwik Jerzy - Do widzenia zwierzęta. Kraków 1956. WL. 8, s.90, [4], liczne ilustracje, okł. oryg. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Bajki wierszem, 1 wydanie, ilustrował Daniel Mróz. KIENIEWICZ Stefan - Adam Sapieha (1828-1903). Lwów 1939. Ossol. 8, s. X,474, 7 ilustracji, tablica genealogiczna, okł. oryg. Okładka naddarta, przybrudzona, poza tym stan dobry, egz. nie rozcięty. Obszerna monografia wyczerpująco omawiająca życie, działalność polityczną i społeczną "czerwonego księcia". KIJOWSKI Andrzej - Oskarżony i inne opowiadania. W-wa 1973. Czyt. 16, s.334, [2], opr. pł. oryg. Seria: Nike. Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora dla Adolfa Liberdy, dat.: Warszawa 20. I.77. KIRKOR Stanisław - "Korespondencje" petersburskie J. I. Kraszewskiego. Paryż 1970. Inst. Literacki. 8, s.37, [1], okł. oryg. Stan bardzo dobry. KLESZCZYŃSKI Tadeusz Gryf - Ostatni rapsod. (W setną rocznicę urodzin Mieczysława Romanowskiego) 1834 - 1934. Szkic literacko-biograficzny. Lwów 1934. Nakł. aut. 8, s.31, portret, okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. KNAISZ Michaele - Chronologo-provinciale Ordinis F. F. Minorum S. Francisci Conventualium Provinciae Hungariae, et Transilvaniae, nunc S. Elisabeth Reginae nuncupatae; praemissa compendiosa vita Seraphici Patris in gratiam junioris nostri cleri editum,... Posonii 1803. Typ. G. A. Belnay. 8, s.416, 1 rycina, opr. psk. z epoki, złocenia na grzbiecie, szyldzik z tytułem. Stan dobry. Chronologia prowincji zakonu Franciszkanów na Węgrzech i w Transylwanii (Rumunia). Cz.1 o charakterze ogólnym, cz.2 katalogowa - klasztory i mnisi tych prowincji. KNOT Antoni - Urywki z dziejów propagandy wojennej Stefana Batorego. Lwów 1929. 8, s.18,okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla prof. Jana Ptaśnika, dat.: 16. V.29. KODEKS dyplomatyczny Katedry i Diecezji Wileńskiej. Codex diplomaticus... Wyd. J. Fijałek i Wł. Semkowicz. T.1 z.1-3. (1387-1507,1468-1501,1501-1507, uzupełn. 1304-1500). Kraków 1939,1948. PAU. 4. s.771, okł. oryg. Wyd. Komisji Historycznej PAU nr 81. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Wydawnictwo oparte na materiale dokumentalnym z Archiwum Kapituły Katedralnej Wileńskiej; materiał źródłowy do dziejów kościelnych i stosunków wewnętrznych Litwy za panowania pierwszych Jagiellonów. KOŁPACZKIEWICZ Włodzimierz - Spór o "Narodny Dom" we Lwowie. Lwów 1936. Nakł. aut. 8, s.31, broszura. Stan dobry. Spór polityczny między organizacjami. KOMUNIKAT Nr 2/35. "A królem był serc i władcą woli naszej,... dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek". Wyjątek z przemówienia Prezydenta R. P. nad trumną Komendanta w Krakowie. Wyd.: Koło Czwartaków Zarząd Główny. Warszawa, 15 czerwca 1935 r. 4, s.3. W treści rozkaz gen. E. Rydza-Śmigłego po śmierci Marszałka, odezwa płk. B. Ostrowskiego do Czwartaków, uczczenie pamięci Marszałka, odwołanie Święta Pułkowego. KOMUNIKAT Nr 2/36. Wyd.: Koło Czwartaków Zarząd Główny. Warszawa w lipcu 1936 r. 4, s.5, [1]. Treść: Sprawy organizayjne i Przemówienie gen. dyw. Edwarda Rydza-Śmigłego w dniu 24 maja 1936 r. na Zjeździe Delegatów Związku Leginistów Polskich. KOMUNIKAT Nr 2/36. Wyd.: Koło Czwartaków Zarząd Główny, Warszawa w kwietniu 1936. 4, s.5. W treści m. in.: Krzyż i Medal Niepodległości [warunki otrzymania odznaczenia], Sprawa gen. Bolesława Roji [wystąpienia polityczne na zebraniach i polityka nienawiści społecznej], Rezolucja gen. s. s. Sikorskiego, Treść listu do gen. s. s. Roji podpisana przez członków Koła Czwartaków, i in. KOMUNIKAT Nr 3/36. Wyd.: Komenda Koła "Czwartaków" Warszawa, we wrześniu 1936 r. 4, s.4 + 2. W treści sprawy organizacyjne, także Zbiórka na Sarkofag Komendanta. KOMUNIKAT Nr 4/35. Wyd.: Zarząd Główny Koła Czwartaków, Warszawa dnia 23 września 1935 r. 4, s.4. W treści: Pobranie ziemi z pobojowiska na Kopiec w Sowińcu, Zjazd Legionistów w Krakowie i in. KOMUNIKAT Nr 4/35. 2 września 1935 r. Wyd.: Zarząd Okręgowy Koła "Czwartaków" w Krakowie. 4, kart 3. Druk powielony. Naddarte dolne marginesy. Zawiera wspomnienie po śmierci Marszałka, wybory do Sejmu w dniu 8 września oraz ewidencję osobową członków Koła. KOMUNIKAT Nr 8. Kraków, Oleandry dnia 6 grudnia 1935 r. Wyd.: Związek Legionistów Polskich Oddział w Krakowie - Oleandry. 4, s.7. W treści życzenia świąteczne, zmiany na posterunkach pracy, prace wykonane, realizacja bolączek, praca w Komisjach i Sekcjach, sprawy organizacyjne itd. KOMUNIKATY Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego, pod. red. Jędrzeja Giertycha. Wydawnictwo nieperiodyczne. Zeszyt 1 - Rok 1970. Londyn 1970. Nakł. J. Giertycha. 8, s.718, okł. oryg. Wydawnictwa Towarzystwa imienia Romana Dmowskiego nr 7. Stan dobry. Obca dedykacja. Prace R. Galińskiego, J. Giertycha, J. Jarzębowskiego, Al. K. Kędziora, M. Kyci, M. J. K., T. Piszczkowskiego, ks. P. Rogińskiego, M. Seydy, J. K. Tarnowskiego. Z indeksem nazwisk i miejscowości oprac. przez M. Giertychową. KONARSKI Kazimierz - Musi być ! Obrazki z powstania 1863 roku. Ilustrował K. Sopoćko. Wyd.2. W-wa 1937. Nasza Księg. 8, s.157, ilustracje, okł. oryg. Naddarty grzbiet okładki. Tło i epizody zasadnicze opracowane na podstawie urzędowych i nieurzędowych źródeł historycznych, relacji i pamiętników oraz literatury naukowej. KOSIŃSKI Ad[am] [Am]ilkar - Przewodnik heraldyczny. Monografie kilkudziesięciu znakomitszych rodzin, spis rodzin senatorskich i tytuły honorowe posiadających. [T.1]. Kraków 1877. Druk i nakł. W. L. Anczyca i Sp. 16, s. XIV,718, bez oryg. okładki. W Dodatkach i sprostowaniach brak s.719-722. Rzadkie. KOSIŃSKI Jerzy - Notes of the Author on The Painted Bird 1965. N. York 1967.Scientia-Factum, Inc. 8, s.29, [1], okł. oryg. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Artura Colemana profesora slawistyki na Uniwersytecie w N. Jorku, wydawcy polskiej literatury. Dopisek autora o wydaniu włoskim. Uwagi autora do jego kontrowersyjnej powieści "Malowany ptak". [KOWALSKI Stanisław] Stanisław Brochwicz - Bohaterowie czy zdrajcy ? Wspomnienia więźnia politycznego. W-wa 1940. "Wydawnictwo Nowoczesne Sp. z o. o. ". 8, s.125, [1], ilustracje w tekście, okł. oryg. Seria Warszawska T. III. Wyd.: Jan Powierza. Stan dobry. Jest to wydanie niemieckie. KRAIŃSKI [Wincenty, Czesław] - Polka, przez dr.... prozą rymowaną. Wrocław 1855. Księg. Schlettera (Skutsch). 8, s.113, okł. oryg., opr. współczesna: karton marmoryzowany. Stan bardzo dobry. Autor (1786-1882), ksiądz, był powstańcem 1831 r., pisarzem, prawnikiem, lektorem języków i literatur słowiańskich na Uniw. Wrocł., autorem wielu pism treści moralnej i politycznej. KRASICKI Ignacy - Pan Podstoli. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1860. Nakł. Druk. "Czasu". 8, s. V,305, opr. ppł. [Bibl. Polska]. Na 2 kartach ślady zabrązowienia, poza tym stan bardzo dobry. Z przedmową Fr. Dmochowskiego. KRAUSHAR Alexander - Polki twórcze czasów nowszych. Serja I. W-wa 1929. Księg. F. Hoesicka. 8, s.259, [1], portrety, opr. ppł. Liczne pieczęcie. Treść: Deotyma [J. Łuszczewska]-Tragedja pozgonna żywota i twórczości poetki, Wtorki Marji Ilnickiej, Generałowa Sowińska i Hoffmanowa, Z życia Gabrieli Żmichowskiej, Klaudyna Potocka. KRECHOWIECKI Adam - O Cypryanie Norwidzie. Próba charakterystyki. Przyczynki do obrazu życia i prac poety, na podstawie źródeł rękopiśmiennych. Cz.1-2. Lwów 1909. Gubrynowicz i Syn. 8, s.244, [1],324, [3], opr. ppł. Wycięte fragmenty kart tyt., poza tym stan dobry. KRETSCHMER Ernst - Körperbau und Charakter. Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten. 7. -8. verb. Aufl. Berlin 1929. J. Springer. 8, s. VI,233, 43 ilustracje w tekście, opr. pł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Dr. Zajączkowskiego, dat.: Sommer 1930. Autor (1888-1964) był niem. lekarzem psychiatrą, prof. uniwersyteckim, twórcą teorii konstytucjonalnej. [KROPIWNICKA Eleonora] Ela Oleska - Wawelska pani. Misterjum ku czci królowej Jadwigi... Kraków 1933. Gebethner i Wolff. 16, s.16, okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki. Sztuka w 3 odsłonach. KRÓLOWI Duchowi na dniu powrotu Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, czerwiec 1927 r. Red. T. Świątek. Wydał Teatr Miejski im. J. Słowackiego za dyrekcji Z. Nowakowskiego. 8, s. nlb., liczne ilustracje, okł. oryg. Stan bardzo dobry. W treści m. in.: E. Zegadłowicz-Noc czerwcowa 1927 [wiersz], St. Estreicher-Dwie premiery "Mazepy", Z pamiętników Br. Wolskiej, J. Kotarbiński-Inscenizacja dramatów Słowackiego w latach 1899-1905, E. Haecker-Kult Słowackiego a teatr krakowski. KRÓTKI rys organizacji i taktyki jazdy Budiennego oraz sposób szkolenia piechoty w zwalczaniu tejże. W-wa 1920. Gł. Księg. Wojsk. 16d, s.25, rysunek szyków w tekście i skł. tablica, okł. oryg. MSW. Tylko do użytku służbowego. P.17. Stan dobry. KRUPSKI Konrad - Rozprawa o złej woli i brzydkich metodach pana Andrzeja Niemojewskiego. (Zamiast listu otwartego do redaktora "Myśli Niepodległej" - ostrzeżenie ogółu polskiego). W-wa 1919. Nakł. aut. 8, s.30. Okładka podniszczona, podklejony grzbiet. KRZYWOSZEWSKI Stefan - Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. W-wa-Kraków-Lublin 1927. Gebethner i Wolff. 4, s.124, ilustracje w tekście i na tablicach, okł. oryg., opr. pł., oryg. kart. futerał. Bardzo ładny egzemplarz. KRZYŻANOWSKI Adam - Krajowe budżety i zamknięcia rachunkowe. Kraków 1913, Druk. "Czau". 8, s. VI,144, okł. oryg., opr. ppł. Stan bardzo dobry. KSIĘGA pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914 -1915 oraz Album pamiątkowe. Cz. III: Prowincya i Bukowina. Oprac. wg planu Dra Antoniego Chmurskiego wyd. "Wiedeńskiego Kuryera Polskiego". Wiedeń1915. 8, s. LXXXVIII, Album pamiątkowe: 140 ilustracji: portrety, widoki z opisami, opr. pł. oryg. Oprawa naddarta, podklejona, ślady zabrązowienia, pieczęć. Tylko część opisowa, bez adresowej. Treść: Przedmowa, Z ojczystej ziemi, Na wychodźctwie, w drodze na tułaczkę. Album pamiątkowe. KSIĘŻNA cyrkówka. (Operetka w 3 aktach) Emmericha Kalmana. Reżyseria Tadeusz Laskowski. Kraków [1956]. Teatr Muzyczny w Krakowie. 8, s. [18], reklamy: [26], liczne portrety, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Program spektaklu z Iwoną Borowicką w roli głównej. W treści: Uwagi reżysera o "Księżnej cyrkówce", obsada, treść libretta, portrety wykonawców. Bogaty dział reklam krakowskich instytucji. KUCHARCZYK Antoni - Wiersze, piosnki z naszej wioski. Napisał Jantek z Bugaja. Lwów 1908. Nakł. Macierzy Polskiej. 16d, s.208, opr. kart. z naklejoną okł. oryg. Bibl. Macierzy Polskiej Nr 42. Okładka przybrudzona, pieczęcie. Odręczna dedykacja autora. Wiersze w cyklach: Tobie Ojczyzno, Mojej Magdusi, Piosenko leć !, Sonety wiejskie, Obrazki ze wsi, Moja lutnia, Przypowiastki, W Betleem. KUTRZEBA Stanisław - Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku. Kraków 1937. PAU. 8, s. XLII,371, [1], okł. oryg. Archiwum Komisji Historji Wojskowej nr 3. Okładka lekko naddarta, poza tym stan dobry, egz. nie rozcięty. Z indeksem ułożonym przez K. Piotrowicza. KWAŚNIEWSKI J. - Ciekawe przypowieści. Zebrał i ułożył... Mikołów - W-wa 1906. K. Miarka. 16d, s.127, [1], okł. oryg. Stan bardzo dobry. LECHNICKI Tadeusz - O jasny program i zwarte działanie. I. Rolnictwo. (Szkic dyskusyjny). W-wa 1937. Nakł. aut. 8, s.143, [1], ilustracje, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Autor (1892-1939) był politykiem, wiceministrem skarbu, posłem OZN. Domagał się przyspieszenia reformy rolnej. LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia jest najważniejszą kwestją życia ludzkiego, której ożywienie zostało opracowane na podstawie długoletnich studjów lekarskich przez następujących lekarzy: Prof. Winternitz, Schulz, Lofler, Schuesler, Springer. Ponownie oprac.: Dr Sokołowski, Lapitus, Polak, Tomiak, aptekarz W. Mitko. T.1-2. Katowice 1929. Pol. Inst. Wyd. 8, s. XI,719, VIII,721-1535, 1000 ilustracji, 78 tablic i kolorowe dodatki, opr. oryg. ozdobna. Brak kolorowych dodatków anatomicznych, poza tym stan więcej niż dobry. LEM Stanisław - Dzienniki gwiazdowe. W-wa 1957. Iskry. 8, s.257, okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Jerzego Kwiatkowskiego, dat.: Kraków,30. III.57. Okładkę i kartę tyt. proj. M. Stachurski. LENHOSSEK Michael - Summa praeceptorum in administrando variolae vaccinae negotio per Regnum Hungariae observandorum, quam altiore jussu concinnavit... Budae 1829. Typ. Reg. Univ. Hung. 8, s. VIII,160,2 tabele, broszura. Egz. podniszczony, ze śladami zalania. Nauka szczepienia ospy i obserwacje działania szczepionek w Królestwie Węgier. Autor (1773-1840) był lekarzem konsultantem, profesorem Uniwersytetu w Peszcie. LIBELT Karol - Filozofia i krytyka. Wyd.2. T. I-VI. Poznań 1874-1875. J. K. Żupański. 8, s. XXI,248, XXI,314,292, II,457, II, II,323,282, [2], okł. oryg., opr. współczesna w 2 wol.. Stan bardzo dobry. T.: Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. Część krytyczna. T. II-III: System umnictwa czyli filozofii umysłowej. T. IV-VI: Estetyka czyli umnictwo piękne. Część ogólna, Piękno natury, Piękno natury plastyczne. Umnictwo - własny system filozoficzny autora (1807-1875), wg którego szczytowym osiągnięciem w systemie filozofii narodowej powinna być dyscyplina estetyki. Autor dążył do stworzenia mesjanistycznej filozofii narodowej opartej na jednostce czucia - um. LIBELT Karol - Filozofia i krytyka. T. II: Estetyka czyli umnictwo piękne. Część ogólna. Poznań 1849. J. K. Żupański. 8, s. [6],493, [8], opr. kart. z epoki. Rdzawe plamki. Odręczna dedykacja autora: "Józefowi Kremerowi autorowi Listów z Krakowa w dowód szacunku i przyjaźni od autora. Poznań dnia 29 listopada 1848 ". 1 wydanie. Treść: Stanowisko człowieka do sztuki, do natury, do Boga. LIBELT Karol - Pisma pomniejsze. T. I-VI. Poznań 1849-1851. Księg. N. Kamieńskiego i Sp., Księg. J.K.Żupaskiego. 8, s.355,363, [1],351, [1],384, [1],355, [2], 209, [3], opr. współczesna w 2 wol. Ślady zawilgocenia. T. I-II: Pisma polityczne, III: Rozprawy naukowe, IV-V: Pisma krytyczne, VI: Pisma różne. LIGURTI Silvestro ks. - Storia della Polonia dal tempo dei sarmati sino ai di nostri. T.1-2. Milano 1825. Ant. Fort. Stella e Figli. Tip. R. Fanfani. 16, s.207,223, 6 miedziorytów, opr. psk. z epoki w 1 wol. Compendio della Storia Universale antica e moderna del sig. conte di Segur. T. CXXII-CXXIII. W 2gim tomie ślady zalania, włoskie pieczęcie własnościowe. 1 wydanie. Historia Polski od czasów sarmackich po wiek XIX. Wśród rycin m. in.: bitwa pod Warną, portret Sobieskiego, kostiumologia. [LIPIŃSKI Wacław] Gwido [pseud. ] - Bilans czterolecia 1939-1943. Napisał Gwido. Warszawa: Wydawnictwo Konwentu Organizacyj Niepodl[egłościowych] styczeń 1944. 16d, s.63, err. na 3 str. okł. Cena 1 egz. 10 zł. [Druk konspiracyjny ]. Okładka naddarta na grzbiecie. Zawiera: Wojna i polityka, Polski wkład wojenny, Rząd na emigracji, Polskie siły zbrojne we Francji, W Anglii i na Bliskim Wschodzie, Kraj - jedność i rozbicie, Realia niemieckiej klęski, Perspektywy i możliwości, Zakończenie. Chojn.414. LIPIŃSKI Wacław] Gwido [pseud. ] - Polityka zagraniczna Piłsudskiego i Becka. (Próba syntezy). Napisał Gwido. Warszawa: Wydawnictwo Konwentu Organizacyj Niepodl[egłościowych] Sierpień 1943. 16d, s.62, [2], okł. oryg. [Druk konspiracyjny]. Stan dobry. Treść: Założenia wstępne, Dwa traktaty: Rapallo i Locarno, O własne miejsce w Europie, Hitler w Niemczech i polska propozycja wojny prewencyjnej, Pakt czterech i porozumienie niemiecko-polskie, Wojna abisyńska i przymierze niemiecko-włoskie, Austria, Sudety i Zaolzie, Ani z Niemcami ani z Rosją, Powstanie koalicji antyniemieckiej i przymierze angielsko-polskie, Zakończenie. Chojn.416. LUBICZ - Pachoński J. - Kościuszko w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem. Kraków 1952. Muzeum Hist. M. Krakowa. 16 podł., s. 164, w tym liczne ilustracje, okł. oryg., opr. pł. ozdobna: płótno zielone, tłoczony wizerunek Kościuszki, złocony tytuł. Bardzo ładny egzemplarz. Okładka i układ graficzny wg projektu W. Chomicza. Z indeksem. [ŁADNOWSKI Alexander] A. Ł. - Kimedja pod tytułem: Żiwy i umarły czyli Powstanie na kuszer, albo psy wilka pożarły lub Tajfel Lorbe Fuszer. Kaźmierz [Kraków] 1848. 8, s.8. Zabrudzone kartki. Wiersz polsko-żydowski. ŁOŚ Janusz - Rotmistrz Zandbang. Wspomnienie. [W-wa] 1938. "Biblioteka Polska". 8, s.163, 5 portretów, okł. oryg. Stan dobry. Zapiska na karcie przedtyt.: Przesyłają H. Zandbang. Porucznik Henryk Zandbang zginął śmiercią tragiczną przy sprawdzaniu służby wartowniczej w Pułku Ułanów Lubelskich. ŁUBIEŃSKI Stefan - Świt. Tragedja - misterjum w 3 aktach z prologiem i epilogiem. Miejsce Piastowe 1935. Skł. gł. księg. Gebethnera i Wolffa. 8, s.119. 9 ilustracji autora na oddzielnych tablicach, okł. oryg. Stan dobry. Podpis i zapiska z adresem w Amsterdamie ręką autora. ŁUNIŃSKI Ernest - Wspominki. Z dni historycznych kart kilka. W-wa 1910. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 8, s.367, ilustracje, opr. pł. Pieczęcie, 2 karty podklejone przy grzbiecie. Treść: Tragikomedya ucieczki Walezego, Ostatnie chwile Jana III, Przymierze prusko-polskie i konstytucja majowa w oświetleniu dyplomacji franc., Czyn kpt. Brzozowskiego pod Racławicami, Misja de Caché'go, Wśród ucieczki, Pani Récamier, Spisek Smagłowskiego a książę Reichstadtu, Pośrednictwo austriackie w powstaniu listopadowym, Zamach na Rzeczpospolitą Krakowską, Benedek, Załączniki. MACHCZYŃSKI Konrad - W polu i w kniei. Z teki myśliwego. Z 10 kolorowanemi ilustracyami Jana Wasilewskiego. W-wa 1897. Księg. M. A. Wizbeka. Druk P. Laskauera. 8, s. III,153, [1], 10 ilustracji, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Pieczęcie. Dołączony portret autora. [MACIEJOWSKI]. Epitaphium Ignacego Maciejowskiego Sewera lat przeżytych, Rzeczypospolitej powołanego pisarza... Kraków 1902. Nakł. autorów. Druk. UJ. 4, s.101,1 ilustracja, okł. oryg. Stan dobry. Autorzy: M. Zdziechowski, M. Siedlecki, Wł. Reymont, T. Miciński, W. Tetmajer, K. Tetmajer, St. Wyspiański, S. Żeromski, i in. MAKUSZYŃSKI Kornel - Pieśń o Ojczyźnie. W-wa 1924. Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 16d, s.203, okł. oryg., opr. pł. współczesna. Podklejenia przy grzbiecie. Odręczna dedykacja autora: Tadeuszowi Since arcykrytykowi z wielką trwogą ofiaruje Kornel Makuszyński. 1 wydanie. Poemat odznaczony Państwową Nagrodą Literacką w 1926 r. MANGIN Carol - Notitia ordinum equestrium qui nunc florent. In usum statisticae amicorum, ac inprimis juventutis litterariae oblectamentum edita per... Pestini [Peszt] 1837. Typ. Trattner-Karolyianis. Sumpt. Abbatiae Zirczensis. 8, s. XII,272, opr. kart. Stan dobry. Podpis. Noty o orderach rycerskich, które są używane. Opisane 83 klejnoty z 23 krain. Tu m. in. opisany Order Orła Białego - najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej (s.96) i Order Św. Stanisława - historyczny polski order ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (s.238). MATUSZEWSKI Ignacy - Wola Polski. Wyd.2. Warszawa: [Konwent Organizacyj Niepodległościowych] listopad 1943. 16d, s.21, [1], okł. oryg. [Druk konspiracyjny]. Stan dobry. Przedruk artykułów z nowojorskiego pisma "Nowy Świat" i londyńskiego "Wiadomości Polskie", pisanych w październiku 1941 r. Chojn.456. MAYKOWSKI Stanisław - Śpiew o wydrze. Lwów 1931. Ossol. 4, s.46,6 kolor. ilustr., inicjały, okł. oryg. Stan b. dobry. -Wierszem o Pasku i jego wydrze. Inicjały i ilustracje St. Matusiak. MĄCZEWSKI Przemysław - Szlakiem ojców. Cz.1. W-wa 1920. Wyd. red. "Żołnierza Polskiego". 16d, s.30, okł. oryg. Bibl. "Żołnierza Polskiego" z.16. Stan dobry. 2 opowiadania z walk jesienią i zimą 1919 r.: Nad Dźwiną, Na Białej Rusi. MICKIEWICZ Adam - Farys. Grażyna. Lipsk 1874. F. A. Brockhaus. 16d, s.84, opr. pł. z epoki, złocone napisy, monogram S. M. Niewielkie otarcia oprawy. Od s.67: Objaśnienia. MICKIEWICZ Adam - Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez... Tłum. Felixa Wrotnowskiego. Wyd.3, nowo popr. R. I-IV. 1840-1844. Poznań1865. J. K. Żupański. 8, s. XLVIII,533, XII,381, X,301, VII,248, opr. pperg, ozdobna, na grzbietach złocone napisy i zdobienia, górne brzegi kart złocone; nie sygn. [introligator Łukasz Kruczkowski (1871-1954) Kraków. ?] Niewielkie zabrązowienia, poza tym bardzo ładny egzemplarz. W tomie IV: Wskazówka abecadłowa do wszystkich tomów Literatury Słowiańskiej. MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r.1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem. Łódź b. r. [lata 40-te]. Wyd. Republika". Druk. "Ostoja". 4, s.102, [1], okł. oryg. z portretm Mickiewicza w medalionie. Okładka lekko zabrązowienia. Druk dwuszpaltowy. MILESKI Wacław - Polska filozofia narodowa. Cykl 24-ech prelekcyi wygłoszonych przed mikrofonem "Polskiego Radja" w Warszawie. W-wa 1927. Wyd. staraniem słuchaczy. 8, s.288, [4], portret autora, opr. kart. Stan dobry. Praca przybliżająca filozofię mesjanistyczną i osobę jej twórcy Hoene-Wrońskiego. MODLITEWNIK. JASIŃSKI Ig[nacy] - Vade mecum czyli zbiorek najpotrzebniejszych modlitw. Zebrał X... Wyd.2 popr. W-wa [1901]. Nakł. Księg. Warsz. W. Wodzyńskiego. 16m, s.183, 1 ilustracja, opr. sk., złocone brzegi kart. Oprawa lekko przetarta. - WITWICKI Stefan - Ołtarzyk polski mniejszy. Zbiór katolickiego nabożeństwa co najpotrzebniejszego z ksiąg przez Kościół Ś. potwierdzonych. Dla użytku wiernych ułożony, a dwóma rycinami ozdobiony. 2 poprawne wydanie. Berlin 1847. B. Behr. 16, s. [20],320, [6], 2 ryciny: Św. Kazimierz i Matka Boska Częstochowska, 2ga karta tyt. sztychowana z napisem: Exemplarz dla kobiet, opr. pł. pokryta złoconymi zdobieniami, brzegi kart złocone, kart. futerał. Oprawa przybrudzona, pęknięta przy grzbiecie. Nabożeństwa poprzedzone kalendarium. MOJSEOWICZ Roman - Polskie prawo przemysłowe wraz z rozporządzeniem wykonawczem, rozporządzeniami uzupełniającemi oraz objaśnieniami opłat stemplowych. Z objaśnieniami dra... Wyd.2 uzup. Miejsce Piastowe 1929. Książnica-Michalineum. 16d, s.351, opr. pł. Stan więcej niż dobry. [MOSZYŃSKI Jan, Wojciechowski Zygmunt] - Stosunki polsko-niemieckie i problem Europy Środkowej. Warszawa: (Wydawnictwo D. I. ) [1942]. 16d, s.96, [1], okł. oryg. Biblioteka Wielkopolska [1]. [Druk konspiracyjny]. Małe ubytki na okładce. Treść: Dążenie Niemiec do hegemonii w Europie, Dzieje stosunków polsko-niemieckich, Stosunki polsko-niemieckie po traktacie wersalskim, Stosunki polityczne w Europie Środkowej, Jak zabezpieczyć Europę przed nową wojną z Niemcami ?. Chojn.493. [MOTTY Marceli ?] - Józef Łukaszewicz. Wspomnienie pośmiertne. Poznań 1873. Nakł. Tygodn. Wlkp. 8, s.22, opr. kart. Oprawa przetarta. Autor (1818-1898) pozn. filolog, pedagog, działacz społeczny, felietonista, pamiętnikarz. J. Łukaszewicz (1799-1873) zasłużony pozn. historyk reformacji i oświaty, nauczyciel j. pol., dyrektor Biblioteki Raczyńskich, członek wielu towarzystw naukowych. MROŻEK Sławomir - Półpancerze praktyczne. Kraków 1953. WL. 8, s.147, [1], okł. oryg. Okładka lekko naddarta. Odręczna dedykacja autora: "Koledze Ryszardowi Kosińskiemu, na zasadzie: oko za oko, czyli książka za książkę, o którą Cię Ryszardzie proszę Sławomir Mrożek. Kraków 1. XI. 53". Opowiadania satyryczne. 1 wydanie. MROŻEK Sławomir - Utwory sceniczne. Kraków 1963. WL. 8, s.286, [2], opr. pł. oryg. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Dla Pani Litosławy Mrożek Pan Sławomir Mrożek. Kraków, 2 listopad 81". Treść: Policja, Męczeństwo Piotra Ohey'a, Indyk, Na pełnym morzu, Karol, Strip-tease, Zabawa, Kynolog w rozterce, Czarowna noc, Śmierć porucznika. MROŻEK Sławomir - Vatzlav. Ambasador. B. m. r. [Kraków 1987]. Wydawnictwo Panaceum. 16, s.123, okł. oryg., obwoluta. Stan dobry. Dramaty. Wydanie z drugiego obiegu, przedruk z: Paryż 1982 Inst. Literacki. NAPOLEON - Rozprawa Napoleona Bonaparte oficera artyleryi napisana w roku 1791 na zadanie: Jakie prawdy i uczucia należy najwięcej wpajać ludziom dla ich szczęścia, jako przedmiot nagrody wyznaczonej przez Akademią w Lyonie 1791. Wydana w Paryżu roku 1826 przez jenerała Gourgaud. Z franc. przełożył dawny oficer Gwardyi Polskiej Napoleona Igo [Józef Załuski]. Discours de Napoléon Bonaparte... Paryż 1856. Druk. Maulde i Renou. 8, s.39. Bez okładki. Tekst polski i francuski. Rzadkie. NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] - Dzieje panowania Zygmunta III, króla polskiego,... T.1 [z 3]. W-wa 1819. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 8, s. XC,539, [4], 4 miedzioryty: portrety, opr. psk. z epoki. Karton oprawy przetarty, z ubytkami, małe naddarcie na 1 portrecie, uciety g. margines 2 kart. 1 wydanie. Portrety: Zygmunt III, Stanisław Karnkowski, Jan Zamojski, Paweł Działyński. Miedzioryty ryt. Kretlow, M. Podoliński, Laurens. NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] - Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. W-wa 1816. W Druk. Nro 646 przy Nowolipiu. 8, s.441, [9], miedzioryty: 36 kart nut, 33 ryciny historyczne, pod tyt. winieta z orłem polskim, opr. psk. z epoki. Na kartach zabrązowienia, w kilku podklejone ubytki marginesów, pieczęcie. Brak 1 karty nut a 2 z ubytkiem tekstu. 1 wydanie. Miedzioryty wg rys. L. Potockiej, E. Sułkowskiej, C. Dembowskiej, J. Freya. Rytowali: J. Frey, E. Henne, E. G. Krüger, Leski, Rosmaesler, E. F. Stoelzel. Dodatki nutowe z muzyką F. Lessla, K. Kurpińskiego, M. Szymanowskiej, i in. Wierszowane opowiadania z dziejów Polski. Służyły do popularyzacji rodzimej historii, podtrzymywały ducha i godność narodową, uczyły patriotyzmu. Cykl Śpiewów obejmuje 32 pieśni utrwalające postacie władców i wodzów oraz momenty historyczne Polski. Śpiewy wydane w nakładzie 1500 egz., zostały natychmiast rozkupione. NOWAKOWSKI Zygmunt - Gałązka rozmarynu. Widowisko w 5 obrazach. Lwów-W-wa 1938. Książnica-Atlas. 8, s.185, [1], opr. pł. Teatr Polski Żywej T. I. Stan dobry. Podpis. Pieczęć: Związek Strzelecki Oddział w Suchej. 1 Wydanie. NOWAKOWSKI Zygmunt - Lajkonik na wygnaniu. Felietonów sto i jeden (1950-1962). Londyn 1963. Nakł. Komitetu Obch. Jubil. 8, s.471, portret autora, opr. pł. oryg., obwoluta. Stan dobry. Wybór felietonów drukowanych w londyńskim "Dzienniku Polskim". NOWAKOWSKI Zygmunt - Puhar Krakowa. W-wa 1933. Gebethner i Wolff. 16d, s.64, ilustracje, okł. oryg. Polska i Świat Współczesny, Biblioteka dla Młodzieży. Okładka przybrudzona, podklejony grzbiet, kilka kart luźnych. Odręczna dedykacja autora: "Autorowi świetnego przewodnika po Krakowie, Panu Karolowi Estreicherowi wraz z uściskiem dłoni przesyła Zygmunt Nowakowski. 20. IX.33. P. S. Kilka zdań (str.19 i 20) ukradłem Panu". Opowiadanie, 1 wydanie. NUTY. BARAŃSKI Franciszek - Na Polskiej Ziemi. Polonez ułożony na fortepian [na 2 ręce]. Lwów b. r. 4, s. [2], okł. oryg. Okładka lekko przybrudzona, ślady zmięcia przy grzbiecie. - BARAŃSKI Franciszek - Trzeci Maj. Marsz z motywów polskich op.39. Lwów [ok.1907]. Księg. Maniszewski i Meinhart. 4, s. [2], okł. oryg. Barwna okładka o motywach patriotycznych, niestety zapisana kredką. - JARECKI Henryk - Śpiewak zwycięzca. Ballada na dwa chóry męskie solo, tenor i bas. Słowa Or... Ota [Artur Oppman]. Muzyka... Własność: "Lwowskiego Chóru Akademickiego". Lwów 28/IV 902. 4, s.5, okł. oryg. Zabrudzone górne marginesy. Wydanie litografowane. - LIPIŃSKI Alojzy - Polonez. Poświęcony Wielmożnemu Dr. Florjanowi Ziemiałkowskiemu burmistrzowi miasta Lwowa. Niech nam żyje ! Utworu... No 34. Lwów b. r. Własność nakładcy. Lit. J. Langa we Lwowie. 4, s.2, okł. oryg. ozdobna. Przedarte i zmięte marginesy. - NOWOWIEJSKI Feliks - 1863 - 1913. Wieniec pieśni narodowych na chór męski. Lwów 1913. Nakł. Komtetu obchodu 50letniej rocznicy Powstania Styczniowego. 4, s.6, okł. oryg. z godłem Polski. Przybrudzony górny margines. Muzyka i słowa. - PADEREWSKI J[an] I[gnacy] BARCEWICZ Stanislas - Melodie. Op.16 No 2 pour violin et piano. Varsovie [po 1987]. "Echo Musical". W Lit. C. Witanowskiego W-wa. 4, s.7, znak wyd.5179, okł. oryg. Podklejony grzbiet, pieczęć. - STADLER Alfred - Alpuhara. Op.20. Ballada na chór męski do słów A. Mickiewicza. Lwów b. r. Lit. A. Przyszlaka. 4, s.13, okł. oryg. Okładka lekko przybrudzona. - SZWARCENSTEIN Z[ygmunt] - Danse polonaise de l'an 1615 pour violin et piano. Kraków [po 1910]. Nakład i własność księg. oraz składu nut S. A. Krzyżanowskiego. 4, s.3, okł. oryg. odobna. Stan dobry. - WROŃSKI Adam - Złote sny. Walce na fortepian. [Dedykowane] Helenie Modrzejewskiej. Kraków, Nakł. księg. S. A. Krzyżanowskiego. 4, s.11, okł. oryg. ozdobna z portrecikiem H. Modrzejewskiej. Okładka przybrudzona z małym zaplamieniem. O MYŚLISTWIE, koniach i psach łowczych. Książek pięcioro z lat 1584-1690. Wyd. J. Rostafiński. Kraków 1914. A. U. 8, s. XXIV,552, ilustracje w tekście, okł. oryg., opr. ppł. Biblioteka Pisarzów Polskich nr 64. Stan bardzo dobry. Przedruki prac: Pieniążek K. -Hippika abo sposób poznania chowania i stanowienia koni (1607), Ostrorog J. -Myślistwo z ogary (1618), Gospodarstwo jezdeckie strzelcze i myśliwcze (1690), Cygański T. -Myślistwo ptasze (1584), Bielawski T. -Myśliwiec (1595); z kartami tytułowymi oryg. wydań. Przypisy wydawcy: Objaśnienia nazw ptaszych; Zestawienia i objaśnienia (Żywizna, przyprawy myśliwskie i łowcze); Indeks rzeczowy a zarazem słowniczek. OPPMAN Artur - Kronika mieszczańska: Imć Panów Barwinków kupców krakowskich Peregrynacya do Ziemie Świętej roku od przyścia Zbawiciela na świat 1548. W-wa 1922. Gebethner i Wolff. 8, s.30, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Wielkiemu uczonemu i obywatelowi Pierwszemu Kanclerzowi Pierwszego orderu w Polsce zmartwychwstałej Janowi Korwin Kochanowskiemu z wyrazami głębokiego szacunku i szczerej przyjaźni ofiaruje A . Oppman, 16. II. 23 r. ". Pieczęć: Ze zbiorów J. K. Kochanowskiego. 1 jedyne wydanie. Poemat pisany stylizowaną staropolszczyzną. Jeden z 49 egz. na papierze czerpanym. ORKAN Władysław - Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę 1915. Kraków 1916 [1917]. Centr. Biuro Wyd. N. K. N. 8, s.124, ilustracje, zdobniki, okł. oryg. Na 1 karcie małe zaplamienie, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "JWielmożnej Pani Zofii Kolbuszowskiej w serdecznym upominku ten dziennik w drodze pisany z wyrazami głębokiego szacunku ofiaruje Władysław Orkan. Lwów 15/V 917 r. ". 1 wydanie. Okładka i zdobniki rys. L. Czechowskiego. ORKAN Władysław - Z tej smutnej ziemi. Lwów 1903. Księg. Polska B. Połonieckiego. Druk. "Słowa Polskiego". 8, s.114, [3], okł. oryg., opr. ppł. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: Drogiemu Tadeuszowi Piniemu w serdecznie przyjacielskim upominku Wład. Orkan. Poręba W . w maju 903. 1 wydanie. Wiersze w cyklach: Droga, Idę ku tobie, Przelotne ptaki, Mój dom, Z różnych chwil, Z gór, Po ugorach, Onego czasu, Miłe drobiazgi, Z tej smutnej ziemi. ORZECHOWSKI Stanisław - Mowy Stanisława Orzechowskiego. Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1855. Nakł. i druk K. Pollaka. 8, s.138, [8]. Biblioteka Polska. 1: O wojnie tureckiej [turcyki], 2: Do króla J. M. Zygmunta I, 3: Dodatki do Turcyk, 4: Mowa z powodu pogrzebu Zygmunta I. PAPROCKI Bartosz - Hetman skreślony piórem... Wyd. K. J. Turowskiego. Sanok 1856. Nakł. i druk K. Pollaka. 8, s.67, Biblioteka Polska. Dedykowane Samuelowi Zborowskiemu z Rytwian. [JABŁONOWSKI Jan Stanisław] - Skrupuł bez skrupułu w Polsce, albo oświecenie grzechów narodowi naszemu polskiemu zwyczajniejszych, a za grzechy nie mianych... Przez Pewnego Polaka temiż grzechami grzesznego, ale żałującego, na poprawę swoję i ludzką podany. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8, s.56. Biblioteka Polska. M. in.: o niektórych przywarach i występkach narodu polskiego: oczernianie rządu, nie szanowanie króla, krzywdzenie skarbu publicznego, bezprawiach sejmikowych. LESZCZYŃSKI Stanisław król - Głos wolny wolność ubezpieczający. Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków 1858. Wyd. Biblioteki Polskiej. 8, s.180. Biblioteka Polska. Krytyka istniejącego stanu rzeczy w Polsce, projekt reform: m. in. zniesienie liberum veto, reforma wojska, nadanie wolności chłopom. Z krótką wiadomością o pismach króla Stanisława Leszczyńskiego. Oprawa ppł. w 1 wol. W całym tomie rdzawe plamki. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. OSSENDOWSKI F. Antoni - Biały kapitan. Powieść. Poznań [1928]. Wyd. Polskie R. Wegner. 8, s.315, [1], opr. pł. oryg. Świat podróży i przygód, pod red. Cz. Kędzierskiego. Stan dobry. 1 wydanie. OSSENDOWSKI F. Antoni - Orlica. Powieść marokańska. Poznań [1928]. Wyd. Polskie R. Wegner. 16d, s.160, opr. kart. Stan dobry. Wydanie 2 (pierwsze w 1925 r. z podtyt.: Powieść z życia górali Wysokiego Atlasu). OSSENDOWSKI F. Antoni - W ludzkiej i leśnej kniei. W-wa-Kraków-Lublin 1923. Gebethner i Wolff. 16d, s.392, opr. pł. współczesna Lekkie zabrązowienia. Opowieść z Dalekiego Wschodu, 1 wydanie. OSTROWSKI Krystyn - W'esław cyli krakowskie wesele. S'elanka ludowa w jednym akc'e. Podług Kazim'erza Brodzin'sk'ego przerobił... (S'pewy Ferdynanda Dulkena). Wydan'e dla sceny. Paryż w Ks'ęg. i Drukarni polsk'ej A. Reiffa, w Krakowie u E. Friedleina w Rynku 1880. 8, s. 48, okł. oryg. Okładka naddarta, przybrudzona. Odręczna dedykacja autora [uproszczoną pisownią] dla Wojciecha Sowińskiego. Na początku "Przedsłowo o nasej stresconej pisowni. Rzadkie. PAMIĘTNIK XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu 11 - 15 IX 1933. T.1. Pod red. sekretarzy generalnych Zjazdu prof. dr. Antoniego Jakubskiego i prof. dr. Karola Jonschera. Poznań [1933]. Nakł. Komitetu Org. XIV Zjazdu. 8, s.1042, okł. oryg. Wierzchnia okł. lekko naddarta. Zbiór referatów z zakresu medycyny, przyrody, ochrony środowiska. PAMIĘTNIKI z oblężenia Warszawy. [Wstęp i red.: Halszka Buczyńska. Warszawa]: (KOPR. TWZW) [W-3, W-5, W-9 wrzesień1942]. 16d, s.55, [1], okł. oryg. [Druk konspiracyjny]. Stan dobry. Na okł. tytuł: Pamiętnik z obrony Warszawy. Nakład 2000 egz. Cena 5 zł. Wspomnienia dotyczące obrony Warszawy we wrześniu 1939 r. wyróżnione w konkursie KOPR i Biuletyn Informacyjny. Chojn.590. PAPINI Giovanni - Dante vivo. Firenze 1933. Libr. Ed. Fiorentina. 16d, s.445, [1], portret Dantego, opr. pł. oryg. Ładny egzemplarz. Odręczny podpis: Giovanni Papini. Dante żywy, krytyczne oprac. biografii wielkiego poety włoskiego. PARAPSYCHOLOGIA. DALE J. B. - Chiromancya indyjska. Z ang. przeł. Wojciech Szukiewicz. W-wa 1903. J. Fiszer. 16d, s.67, 5 rysunków, opr. kart. Poluzowany grzbiet, 1 karta podklejona. - DENIS Leon - Duchy i medja. Oprac. Janina Kreczeńska. Katowice 1923. Druk. "Gazety Robotn.". 8, s.32, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 13. Stan dobry, egz. nie rozcięty. - DENIS Leon - Życie po śmierci. Wykład nauki duchów. Naukowo uzasadnione rozwiązanie zagadnień życia i śmierci. Natura i przeznaczenie jaźni ludzkiej. Przeżycia kolejne. Spolszczyła Janina Kreczyńska. Katowice 1924. Nakł. Red. "Odrodzenia". 8, s. XVII,203, [2], okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 19. Stan dobry, egz. nie rozcięty. - GELEY Gustaw - Materializacja zjaw duchowych. Tak zwana fizjologja i zjawiska ideoplastji. Przetł. Karol Chobot. 8, s.20, 3 tablice, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 22. Stan bardzo dobry, egz. nie rozcięty. - IRIS (pseud. ) - Sfinks i Krzyż. Dwa Światy. Katowice 1924. Nakł. Red. "Odrodzenia". 8, s.107, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 20. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Z przedmową wydawcy J. Chobota. - KOŁODZIEJ Władysław - Królestwo Ducha. Katowice 1924. Nakł. Red. "Odrodzenia". 8, s.16, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 17. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Wierszem, bunt duszy przeciwko materializmowi życia. - PILCHOWA Agnieszka - Jasnowidzenie. Ze wstępem K. Chobotowej: Gdy duch się budzi. Wisła (Śląsk Cieszyński) 1935. Nakł. "Hejnału. 8, s.45, [3], okł. oryg. Bibl. Wiedzy Duchowej nr 15. Stan dobry. - PREISS Franciszek - O zastosowaniu Wiedzy Duchowej w szkołach publicznych. Cieszyn 1925. Druk. H. Nowaka. 8, s.24, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 26. Stan bardzo dobry. - SAINT-Yves d'Alveydre [Alexandre] - Misja Indyi w Europie. Misya Europy w Azji oprac. Karol Chobot. Katowice 1921. Druk. "Gazety Robot. " 8, s.94, [1], okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej Nr 9. Stan więcej niż dobry. SZYLLER-Szkolnik Ch. - Poznaj siebie i bliźnich. Podręcznik chiromancji, fizjognomiki, frenologji i astrologji. Wyd.3. W-wa b. r. Wyd. księg. F. Korna. 8, s.170, [1], portret autora, rysunki w tekście, opr. kart. Biblioteka Wiedzy Tajemnej. Wycięty fragment karty tyt. Z przedmową St. A. Wołowskiego. SZYLLER-Szkolnik Ch. - "Tajemnice powodzenia". Jak żyć i postępować, aby osiągnąć powodzenie w życiu, niezależność, moralne zadowolenie i dobrobyt. Tłum. m-lle Evigny. W-wa, Wyd. "Świt". 16, s. [30], okł. oryg. - ŚANKARACZARJA - Klejnot mądrości Wschodu. Spolszczył i objaśnił Józef Świtkowski. Katowice 1924. Nakł. "Książnicy Wiedzy Duchowej". 8, s.70, [2], okł. oryg. Stan bardzo dobry, egz. nie rozcięty. - [ŚWITKOWSKI Józef] J. A. S. - Wstęp w światy nadzmysłowe. Radża - Joga nowoczesna. Katowice 1923. Druk. "Gazety Robot. " 8, s.159, [3], okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 14. Stan więcej niż dobry, egz. nie rozcięty. - WILCZYŃSKI Stanisław - Pod znakiem Wodnika. Sztuka spirytualistyczna w trzech aktach. Katowice 1926. Nakł. Red. "Odrodzenia". 8, s.48, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 25. Stan dobry, egz. nie rozcięty. - WIWEKANANDA Swami - Karma - Joga. Filozofia pracy i obowiązku. Oprac. według oryginału hinduskiego Karol Chobot. Katowice 1923. 8, s.66, okł. oryg. Książnica Wiedzy Duchowej nr 10. Stan dobry. PARVI Zenon - Rok 1794. (Berek Joselewicz). Dramat na tle historycznem w pięciu aktach, oryginalnie wierszem napisany. Kraków 1904. D. E. Friedlein. 8, s.87, okł. oryg. wg rysunku Stanisława Wyspiańskiego. Okładka lekko zaplamiona, podklejony grzbiet. PASEK Jan Chryzostom - Pamiętniki. Oprac. Jan Czubek. Wydanie krytyczne, zupełne. Lwów-W-wa-Kraków 1923. Ossol. 8, s. XXIV,459, opr. ppł. Stan bardzo dobry. PASZKOWSKI Franciszek - Książę Józef Poniatowski. Kraków 1898. Sp. Wyd. Pol. 8, s.136, liczne ilustracje, opr. ppł. Stan bardzo dobry. PIERWSZY Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 1914-1945. Londyn 1987. Koło 1. Pułku Szwoleżerów J. P. 8, s.200, 58 ilustracji, opr. pł. oryg. Stan bardzo dobry. Z listą imienną oficerów i szwoleżerów. PIERWSZY Zjazd Legionistów. Pamiętnik Zjazdu w Krakowie w dniach 5,6 i 7 sierpnia 1922 w ósmą rocznicę wymarszu Strzelców na bój o Niepodległość Ojczyzny. Kraków 1922. Nakł. Stow. "Byłych Legionistów z roku 1914 - 1918". 8, s.84 [brak s.85: Inseraty], opr. ppł. Stan dobry. Ze spisem uczestników Zjazdu. PIGOŃ Stanisław - Do podstaw wychowania narodowego. Wstęp I. Chrzanowski. Kraków 1917. Skł. gł. Gebethner i Sp. Druk W. L. Anczyca i Sp. 16d, s. VIII,171, [1], opr. ppł. Stan dobry. [PIŁSUDSKI Józef] - Komendant do żołnierza polskiego. Kraków 1917. Nakł. Red. "Kultury Polski". 16d, s.45, 5 ilustracji, okł. oryg. Stan dobry. Odezwy do żołnierzy. PIŁSUDSKI Józef - Moje pierwsze boje. Wspomnienia, spisane w twierdzy magdeburskiej. Wyd.3. W-wa, Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 8, s. VI,182, 3 mapki, okł. oryg. z wizerunkiem Marszałka wg obrazu W. Kossaka, opr. pł. Stan więcej niż dobry. Treść: I: Nowy Korczyn-Opatowiec, II: Ulina Mała, III: Limanowa-Marcinkowice. POECHE Izydor - Złota książeczka. Drobne powiastki i opowiadania, osnute na tle dziejowym przez... autora "Portretów dziadunia". Wyd.2. Złoczów b. r. [po 1900, 1 wyd.1885]. W. Zukerkandl. 16, s.58, 8 portretów królów, ozdobne inicjały, okł. kart. oryg. Biblioteczka dla dzieci i młodzieży. Ks.5. Stan dobry. POLITYKA polskiej demokracji. I: III Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego we Francji w dniach 24 - 25 lutego 1952. II: Sesja Polskiego Narodowego Komitetu Demokratycznego w dniach 23 - 25 lutego 1952. Paryż 1952. Nakł. "Narodowca" (M. Kwiatkowski) - Lens. 8, s.127, ilustracje, okł. oryg. Stan bardzo dobry. POMNIK króla Jagiełły. Pamiątka uroczystości grunwaldzkich w Krakowie w dniach 15-go, 16-go i 17-go lipca 1910 r. Kraków 1910. Nakł. i czc. "Prawdy". 4, s.19, 7 ilustracji na tablicach i 5 portretów w tekście. Bez oryg. okładki. PONĘTOWSKI Jan - Krótki rzeczy polskich sejmowych, pamięci godnych, komentarz, przez... z łęczyckiej ziemie roku 1569 uczyniony. Wyd. K. J. Turowski. Kraków 1858. Czc. "Czasu". 8, s.36, broszura. Ślady zawilgocenia. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: Dedykacja Maciejowi Żalińskiemu, Witanie panów posłów na sejmie lubelskim przez St. S. Czarnkowskiego, Sejm Walny Koronny Lubelski - wiersz J. Ponętowskiego, tenże - Andreas Witowski. POTOCKI Arthur - Marina Mniszech. Fragmens de l'histoire de Pologne. 1re livre. Paris 1830. Chez Delaunay. s.212, okł. oryg., opr. współczesna. Brak portretu Maryny Mniszchówny-litografia Engelmana, J. Piwarski del. PRAWDA o Endekach. Jednodniówka. Kraków 1921. Nakł. Zw. Ludowo-Narodowego. 8, s.16, broszura. Egz. nie rozcięty. PROGRAMY kabaretowe i rewie. Qui pro Quo (lata 04.04.1919-30.06.1931), Warszawa ul. Senatorska 29 (Galeria Luxemburga). Dyr. Jerzy Boczkowski. 10 programów z lat 1926-1931: Servus Jarosy!, Rączka w rączkę, Kiedy panienki idą spać,... a tymczasem pod łóżkiem, Moryc!, Pokój pokojowi, Bernard czyli: Nie bój się mamy, Rób coś, Coś wisi w powietrzu, W murowanej piwnicy. Perskie Oko (05.09.1925-04.09.1927), Warszawa ul. Jasna 3/ul. Nowy Świat 63/ul. Marsałkowska 125. Dyr. Konrad Tom. Program: Pije Kuba do Jakuba z.29.12.1926. Morskie Oko (16.03.1928-09.07.1933), Warszawa, ul. Jasna 3. Dyr. Andrzej Włast. 5 programów z lat 1928-31: To trzeba zobaczyć!, Klejnoty Warszawy, Cała Warszawa, Sympatia Warszawy, Podróż na księżyc. Wesoły Wieczór (18.01.1930-31.08.1931), Warszawa ul. Chłodna/ul. Nowy Świat 63. 2 programy: Grunt to flota (25.11.1930), Kocha ? Lubi ? Szanuje? (05.1931). Banda (01.08.1931-08.06.1933), Warszawa ul. Mokotowska 73/ul. Jasna 5. Dyr. Fryderyk Jarosy. Program: Piękna Galatea (28.01.1933). Wielka Operetka (?-?), Warszawa ul. Karowa 18. Dyr. Andrzej Włast. Program: Bal w Savoyu (1933 r. ). PRUSZYŃSKI Ksawery - W czerwonej Hiszpanii. W-wa 1937. "Rój". 8, s.344, [8], opr. ppł. Stan dobry. 1 wydanie. Reportaże korespondenta wojennego z terenu wojny domowej w Hiszpanii w 1936 r. PRZEWALSKI Zygmunt - Najnowszy sposób konserwacji drzewa metodą Kobra. W-wa 1927. Nakł. Polskiej Kobry S-ki z o. o. 8, s.38, [4], ilustracje w tekście, okł. oryg. Stan dobry. Pieczęć. PRZYBORA Jeremi - Miłość do magister Biodrowicz. W-wa 1972. Czyt. 8, s.99, [2], rysunki w tekście, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: maj 1974. Wydanie 1. 5 humorystycznych utworów teatralnych. Ilustracje Alicja Wirth. RACHWAŁ Józef - Akropolis Stanisława Wyspiańskiego. Źródła i ideologja. Tarnów 1926. Księg. Z. Jelenia. 8, s.61, [1], ookł. oryg. Naddarty grzbiet okładki. RADWAN J. - Zagadnienie scalenia gospodarstw wiejskich w Polsce. W-wa 1938. Tow. Oświaty Roln. 8, s.32, 2 plany gruntów gminy Myscowa przed i po scaleniu, 2 plany gruntów wsi Bronaki-Pietrasze, okł. oryg. Stan dobry. Zeszyt specjalny czasopisma "Rolnictwo". REGULAMIN Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Warszawa, 2 stycznia 1930. MSW. Nr OL 2138/3/1930. 4, s.109, okł. oryg. REGULAMIN obrad Sejmu uchwalony dnia 16 grudnia 1930 r. oraz konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. W-wa 1931. 16d, s.114, okł. oryg. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Okres III. Druk nr 34. Stan dobry. [REICHENBERGER Andreas] - Erbauungsbuch für Kranke und Sterbende, und für diejenigen, welche Kranken und Sterbenden beystehen. Hrsg. von einer Gesellschaft katholischer Seelforger. Neue durchgesehene u. vermehrte Aufl. Wien 1817. A. Doll. 8, s. VIII,371, miedzioryt: Jezus uzdrawiający ślepca i innych chorych, opr. kart z epoki. Stan bardzo dobry. Budująca książka dla chorych i umierających i tych, którzy im pomagają. Autor (1770-1854) był katolickim kapłanem, profesorem teologii pastoralnej. REJ Mikołaj - Krótka rozprawa między trzema osobami panem wójtem a plebanem. 1543. Wyd. R. Zawiliński. Kraków 1892. A. U. Skł. gł. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s. XIII,81, podobizna karty tyt., okł. oryg., opr. pł. współczesna. Biblioteka Pisarzów Polskich. Stan bardzo dobry. RINUCCINI Ottavio - La Dafne di... Nuovamente stampata in occasione delle felicissime nozze del Signor Marchese Pier Francesco Rinuccini ciamberlano di S. A. I. R. la granduchessa di Toscana... con la nobil donzella la signora Teresa Antinori. Firenze 1810. Nella stampera di Borggnissanti. 4, s.62, opr. perg. współczesna. Stan bardzo dobry. Druk na papierze czerpanym. Ekslibris współczesny wykonany przez Wojciecha Jakubowskiego. Libretto opery "Dafne". Autor (1562-1621), florencki poeta, librecista, członek Cameraty Florenckiej. Autor tekstów pierwszych w historii oper, utworów poetyckich często oprac. muzycznie przez kompozytorów jako teksty do pieśni i madrygałów. O. Rinuccini został opisany przez prof. Jana Okonia we wstępie do sielanki mitologicznej Samuela Twardowskiego "Dafnis drzewem bobkowym", wyd. przez Bibl. Narodową. [ROSTWOROWSKI Stanisław] Zagończyk [pseud. ] - Duch wojska. Warszawa: [Komenda Główna AK]. TWZW [W-3, W-5, W-9] 1943. 16d, s.34, [2]. [Druk konspiracyjny]. Treść: Źródła siły duchowej wojska, Jakie ma być oblicze duchowe sił zbrojnych Polski, Jak utworzyć siły zbrojne o wysokim poziomie duchowym. Chojn.745. [KRZYCZKOWSKI Józef] Józef Zespołowicz [pseud. ] - Rola i duch wojska. Warszawa: [Komenda Główna BIP]. TWZW [W-3, W-5, W-9] 1953. s.32, [4]. [Druk konspiracyjny]. Treść: Znaczenie doświadczeń przeszłości, Współzależność między wojskiem a społeczeństwem, Oddziaływanie wojska na społeczność, Konieczności wynikające z konieczności zmagań zbrojnych, Kadra zawodowa, Kadra dowódców a demokratyzacja wojska. Chojn.373. [HOŁÓWKO Tadeusz] - Duch wojska narodowego. Warszawa: TWZW [W-3, W-5, W-9] 1919 r. [Właśc.: lipiec 1942]. s.56. [Druk konspiracyjny]. Fragmenty z książki Hołówki: Oficer polski (Warszawa 1921), opatrzone nowymi następującymi rozdziałami wydawcy: Dziejowa chwila, Druga wojna światowa, Wskazania. Chojn.223. [KOZICKI Stanisław] Miles [pseud. ] - Naród i wojsko. Warszawa: (Wydawnictwo D. I. ). W maju 1943. s.21, [2]. Cena 2 zł. [Druk konspiracyjny]. Szkic oparty na doświadczeniach historycznych o stosunkach między wojskiem a narodem. Chojn.353. Oprawa pł. w 1 wol. Stan bardzo dobry. RÓŻEWICZ Tadeusz - Wybór wierszy. W-wa 1953. PIW. 8, s.167, [1], portret, okł. oryg. Biblioteka Poetycka. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: dat.1953. Wiersze w cyklach: Niepokój, Czerwona rękawiczka, Pięć poematów, Czas który idzie, Wiersze. RYDEL Lucjan - Dies Irae. Misteryum dramatyczne. Kraków 1893. Księg. Sp. Wyd. Pol. 8, s.20, broszura. Karta tyt. i okładka luźne, obcięte. Odręczna dedykacja autora dla Zygmunta Badowskiego, dat.: Kraków 24/25 IV 1898. 1 wydanie. Misterium fantastyczne powstałe w 1891 r. RYDEL Lucjan - Dzieje Polski dla wszystkich. Przedmowa H. Mościcki. W-wa-Kraków-Lublin 1921. Gebethner i Wolff. 8, s.276, okł. oryg. rys. J. B[ukowski], opr. ppł. Wycięty fragment karty tyt. RYDEL Lucyan - Ferenike i Pejsidoros. Opowieść kulturalno-obyczajowa na tle igrzysk olimpijskich. Kraków 1909 [1908]. Gebethner i Sp. 8, s.127, [1], ilustracje w tekście i tablice, opr. ppł. współczesna. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "WPan Prof. Józef Rozwadowski raczy łaskawie przyjąć jako dowód pamięci serdecznej i wdzięcznej od swego niegdyś ucznia Lucyana Rydla. Kraków d. 25/XI 908". 1 wydanie. RYDEL Lucyan - Na zawsze. Dramat w 4 aktach. Kraków 1903. D. E. Friedlein. 8, s.136, zdobniki, 4 litografie, okł. oryg. Karta przedtyt. luźna, poza tym stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora: "Szanownej i Drogiej Pani Wiktorowej Doleżanowej Żonie dawnego Przyjaciela oddany Lucjan Rydel. Tarnów 1/IV 903". 1 wydanie. Litografie rys. A. S. Procajłowicza, odb. w litogr. Pruszyńskiego. RYDEL Lucyan - Wiersz na uczczenie pamięci Adama Mickiewicza. Kraków 1890. Komitet urządzający Wieczór Mickiewicza. Druk. Al. Słomskiego. 8, s.5. Stan dobry. Tekst w ozdobnym obramieniu. Odręczna dedykacja autora dla kuzynki Elżbiety Ciechanowskiej, dat.: Kraków 26/XII 90. SAS Józef T. J. - O Skardze "największym wichrzycielu Rzeczypospolitej". Bąkowice pod Chyrowem 1913. Nakł. Zakł. nauk. -wychowawczego OO. Jezuitów. Czc. druk. J. Styfiego w Przemyślu. 8, s.106, okł. oryg. Stan dobry. SĄGAYŁO Ernest - Wykład geometryi wykreślnej, przez egzaminatora w szkole centralnej sztuk i rękodzieł... Cz. I: tablice. Paryż 1882. Bibl. Kórnicka. 4, 62 tablice geometryczne. podwójne. Bez karty tyt. i wierzchniej okładki, tylna okładka luźna, naddarta. Tablice sygn.: E. Holle sc., Imp. Geny-Gros Paris. SCHULZ Bruno - Drawings of Bruno Schulz from the Collection of the Adam Mickiewicz Muzeum of Literature, Warsaw. Jerusalem, The Israel Museum, Winter 1990. 4, s.37, [2], w tym 19 ilustracji, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Rysunki Bruna Schulza ze zbiorów Muzeum Literatury w Warszawie. jw. w wersji hebrajskiej. 4, s.88, w tym 55 ilustracji. SCHULZ Bruno - Druga jesień. Do druku podał i posłowiem opatrzył Jerzy Ficowski. Kraków 1973. WL. 8, kart 10: podobizny rękopisu i druk, autoportret i 16 + 1 [okładkowa] reprodukcji rysunków autora, opr. pł. oryg. Stan dobry. Opowiadanie "Druga jesień" napisane w 1926 r. ukazało się wcześniej tylko w miesięczniku "Kamena" w 1934 r. Jest to jedyny ocalały rękopis spośród publikowanych utworów Brunona Schulza (1892-1942), polskiego prozaika żydowskiego pochodzenia, grafika, rysownika, krytyka literackiego. Tu także nie publikowane dotąd rysunki pisarza. Wydanie w 30tą rocznicę jego tragicznej śmierci. Oprac. graficzne: Janusz Bruchnalski, red.: Marek Halawa, reprodukcje rysunków: Marek Holzman. SCHULZ Bruno - Das Götzenbuch. (Xięga bałwochwalcza). Zum Druck vorbereitet und mit Einführenden Worten versehen von Jerzy Ficowski. W-wa [1988]. Interpress. 8, s.124, [2], w tym 78 ilustracji, opr. pł. obwoluta. Stan bardzo dobry. Na j. niem. tłum. Wolfgang Reder. SCHULZ Bruno - Le Livre Idolatre. Paris 1983. Calligrammes. 4, s. [75], 61 tablic (nr 10-68), 9 ilustracji w tekcie, okł. oryg. obwoluta. Stan bardzo dobry. Bardzo ładne wydanie. Egz. bez num. "Księga Bałwochwalcza". Plan dzieła: Préface de Serge Fauchereau, Li livre idolatre, Postface de Wojciech Chmurzyński, Autoportraits de Bruno Schulz, L'automne (texte inédit trad. par Georges Lisowski), Dessins des: Boutiques de cannelle, Dessins du: Sanatorium au croque-mort, Dessins du cycle dit "masochiste". SCHULZ Bruno - Le Livre Idolatre. Éd. et préf. par Jerzy Ficowski. Trad. par Jerzy Wolff. Varsovie [1988]. Interpress. 8, s.120, [2], w tym 78 ilustracji, opr. pł., obwoluta. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno - Letters and Drawings of Bruno Schulz. With selectes prose. Ed. byJerzy Ficowski. Transl. by Walter Arndt with Victoria Nelson. Pref. by Adam Zagajewski. N. York 1988. Harper & Row. 8, s.256, rysunki w tekście, opr. pł., obwoluta. Stan bardzo dobry. Listy i rysunki B. Schulza. Z indeksem. jw. egz. w broszurze, okł. oryg. SCHULZ Bruno - L'oeuvre graphique avec deux textes inédites. Musées de Marseille 1988. 8, s.102, [2], w tym 58 ilustracji, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Wydane z okazji wystawy w Muzeum Cantini. Z katalogiem. SCHULZ Bruno - Prace Brunona Schulza, 30 reprodukcji z wystawy zorganizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 12 kart ze spisem prac Brunona Schulza i opisami poszczególnych obiektów. Wyd.: Blok - Notes Muzeum Literatury nr 5, 1967. I. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno - Republika snu. Přel.: O. Bartoš, E. Sojka, V. Dvoračkova, I. Mikešová. Praha 1988. Odeon. 16d, s.448, [6], portret autora, 21 ilustracji, opr. pł., obwoluta. Stan bardzo dobry. "Republika marzeń" w czeskiej wersji językowej, tytuł zaczerpnięty z opowiadania B. Schulza. SCHULZ Bruno - Sanatorium under the Sign of the Hourglass. Transl. from the Polish by Celina Wieniewska. N. York 1978. Walker a. Co. 8, s. XI,178, rysunki w tekście, opr. pł. oryg. Stan bardzo dobry. Sanatorium pod klepsydrą w wersji ang. SCHULZ Bruno - Sanatorium under the Sign of the Hourglass. Trans. from the Polish by Celina Wieniewska. Introduction by John Updike. N. York 1979. Penguin Books. 8, s.178, [8], 30 rysunków autora w tekście, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno - Sanatorium under the Sign of the Hourglass. Transl. from the Polish by Celina Wieniewska. Boston-N. York 1978. Houghton Mifflin C. 8, s.200, rysunki w tekście, okł. oryg. Mariner Books. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno - "Sklepy Cynamonowe" i "Sanatorium pod Klepsydrą" w jęz. hebrajskim. Tel-Aviv 1986. Schocken Publ. House Ltd. 8, s.276, rysunki w tekście, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno - The Street of Crocodiles. Transl. by Celina Wieniewska. London 1980. Picador. 8, s.110, [2], okł. oryg. Na kartach ślady zalania. "Ulica krokodyli", opowiadanie z tomu "Sklepy cynamonowe. SCHULZ Bruno - The Street of Crocodiles. Transl. by Celina Wieniewska. Introduction by Jerzy Ficowski. Introduction transl. by Michael Kandel. Penguin Books, 1985. 8, s.160, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno - Die Wirklichkeit ist Schatten des Wortes. Aufsätze und Briefe. Hrsg. v. Jerzy Ficowski. Aus dem Poln. v. Mikołaj Dutsch u. Josef Hahn. München 1992. C. Hanser. 8, s.398, [1], opr. pł. obwoluta. B. Schulz - Gesammelte Werke Bd. II. Stan bardzo dobry. Rzeczywistość jest cieniem słowa, eseje i listy. SCHULZ Bruno - Xięga bałwochwalcza. Przyg. do druku i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Ficowski. W-wa 1988. Interpress. 8, s.118, [2], w tym 77 ilustracji w tekście i na oddzielnych tablicach, opr. pł., obwoluta. Stan bardzo dobry. 1 wydanie. Ilustracje o tematyce sadomasochistycznej, reprodukowane z powstałych w 1920-21 grafik w rzadko stosowanej technice cliché-verre. SCHULZ Bruno - Die Zimtläden und alle anderen Erzählungen. Aus dem Poln. übers. v. Josef Hahn. Mit dem Nachtwort zur ersten deutschen Ausgabe v. Andrzej Wirth und einem Nachtwort zur Gesamtausgabe v. Francois Bondy. München 1966. C. Hanser. 8, s.350, [2], opr. pł. obwoluta. Stan bardzo dobry. "Sklepy cynamonowe", "Sanatorium" pod Klepsydrą" i "Kometa" w tłum. na j. niem. SCHULZ Bruno, Leszczewska-Włodarska Małgorzata - 10 akwafort Małgorzaty Leszczewskiej-Włodarskiej wg cliché-verre'ów Brunona Schulza z cyklu "Xięga Bałwochwalcza". Wyd.: Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie 1992. Nakład 300 kompletów po 10 grafik każdy. Wszystkie grafiki num. i sygn. przez autorkę, ten 194/300. Wym.: 19 x 25 cm. do odcisku płyty. 2 karty ze spisem w j. pol. i ang. Całość pomieszczona w oryg. tece z rysunkiem B. Schulza. Stan bardzo dobry. SCHULZ Bruno. Silberner Regina - Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza. Z dwoma portretami w jego wykonaniu. Londyn 1984. OPiM. 8, s.28, 2 portrety, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SEKLUCYAN Jan - Oeconomia albo gospodarstwo. 1546. Wyd. Z. Celichowski. Kraków 1890. A. U. Druk. c. k. U. J. 8, s. VI,78, podobizna karty tyt. 1 wyd., okł. oryg. Biblioteka Pisarzów Polskich [nr 9]. Podklejony grzbiet, poza tym stan dobry. SHAKESPEARE William - Lukrecja. Z ang. przeł. Jan Kasprowicz. W-wa 1922. Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 16, s.82, okł. oryg. Stan bardzo dobry, egz. nie rozcięty. Karta tyt. i okładka sztychowane. Odręczny podpis: L[udomir] Różycki Toruń 24/IX [19]34 i krótki zapis nutowy na pięciolinii. Egz. z biblioteki Adama Grzymały-Siedleckiego: naklejka. SIEROCIŃSKI Teodozy - Grammatyka polska ułożona przez... Wyd.2. W-wa 1840. Druk. M. Chmielewskiego. 8, s.121, [1]. Okładka kart. współczesna. Zagięte rogi i marginesy kart. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Autor (1789-1857), krytyk literacki, pedagog, autor gramatyk. SIEROSZEWSKI Wacław (K. Bagrynowski) - Ucieczka. Wyd. nowe. Kraków 1906. G. Gebethner i Sp. 16d, s.411, opr. kart. Oprawa zniszczona, podklejony grzbiet,1 karta tekstu naddarta. Odręczna dedykacja autora: "Kochanemu towarzyszowi walki i wygnania Franciszkowi Cobeli ofiaruje autor Wacław Sieroszewski. Zakopane 12 lutego 1907". Odręczny podpis: F. Cobel. Powieść z życia wygnańców politycznych, osnuta na prawdziwym wydarzeniu. Fr. Cobel (1855-1911) działacz robotniczy I Proletariatu i niepodległościowy. Za działalność osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Otrzymał wyrok 10 lat zesłania w Syberii Wschodniej. SJENICZKIN G. - Silnik w locie. Z ros. tłum. M. Zborowski. W-wa 1954. Wyd. Ligi Przyjaciół Żołnierza. 8, s.102, 88 ilustracji i wykresów w tekście, okł. oryg. Stan dobry. Wszystko o pracy silników samolotowych. SKŁADKOWSKI Sławoj Felicjan - Przemówienie Ministra Spraw Wewnętrznych... wygłoszone w Komisji Budżetowej Sejmu dn. 27. XI r.1928. 4, s. XVI, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SKOROWIDZ druków sejmowych z r.1930-1932. Okres III. Od Nr. 1 do 500. W-wa 1932. 4, s.121, okł. oryg. Sejm R. P. Okres III. Druk Nr 537. Przybrudzona, naddarta okładka. SKUZA Wojciech - Kumac. Rzecz o Wojciechu Bartoszu Głowackim. Z przedmową Leona Kruczkowskiego. 8, s.62, okł. oryg. Na okładce rdzawe plamki. Odręczna dedykacja autora, dat.: Zakopane 21/XII 1933 r. Poezje, 1 wydanie. [SŁOWACKI]. Cieniom Juliusza Słowackiego rycerza napowietrznej walki która się o narodowość naszą toczy uczniowie Wszechnicy Lwowskiej. Lwów 1909. Gubrynowicz i Syn. 8, s. IV,291, opr. ppł. Stan dobry. Książka powstała z inicjatywy i zachęty prof. dra Józefa Kallenbacha. Autorzy tekstów: J. Kallenbach, M. Kridl, J. Kleiner, W. Bełzam, B. Pochmarski, J. Koller, M. Kalityński, St. Kotowicz, St. Wasylewski, M. Treter, J. Sandel, T. Dąbrowski. [SOLSKI] Ludwik Solski 1875-1925. Wydawnictwo Komitetu Jubileuszowego ku uczczeniu 50-lecia pracy artystycznej. Pod red. Eugenjusza Świerczewskiego. W-wa 1925. 4, s.44, [2], 8 tablic z portretami artysty w rolach scenicznych, opr. pł. oryg. Oprawa przybrudzona. Odręczna, żartobliwa, imieninowa dedykacja artysty dla Mieczysława Borowskiego, dat.: Lwów w Maju 1928. L. Solski (Leon Napoleon Sosnkowski, 1855-1954), wybitny polski aktor, reżyser, dyrektor teatru. [SOLSKI]. Ludwik Solski 1875-1945. Wyd. Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na uroczystość 70-lecia pracy scenicznej Ludwika Solskiego. Red. K. Frycz, K. Grzybowska, A. M. Swinarski. Kraków 1946. 4, s.30, ilustracje w tekście - artysta w rolach teatralnych, okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja artysty dat. 11/I 946. [SOLSKI]. MACIERAKOWSKI Jerzy, Natanson Wojciech - Ludwik Solski. W-wa 1954. Sztuka. 4, s.39, [1], 45 ilustracji w tekście i na tablicach, opr. pł. obwoluta. Obwoluta z małymi ubytkami. Odręczna dedykacja artysty: Po autograf się zgłosiło ludzi obcych wielu więc i ciebie nie pominę stary przyjacielu. L. Solski 30. VI.954. jw. Odręczna dedykacja autora: Panu Zygfrydowi Czerniakowi dziękuję za koleżeńską pomoc muzyczną w "Grubych Rybach". L. Solski. Kraków VI.954. SPRAWOZDANIE Centrali Zakupów dla Kas Chorych za rok 1935 obecnie Centrala Zaopatrywania instytucyj ubezpieczeńspołecznych. W-wa. 4, s.47, 17 tabel, okł. oryg. SPRAWOZDANIE Dyrekcyi c. k. Wyższego Gimnazyum Realnego imienia Franciszka Józefa w Drohobyczu za rok szkolny 1888. Gródek 1888. Nakł. Funduszu Nauk. 8, s.73, okł. oryg. Zniszczona okładka. Treść: O własnościach współczynników dwumianowych przez Bazylego Sanata, Wiadomości szkolne przez Dyrektora. SPRAWOZDANIE Komisji Skarbowo-Budżetowej o preliminarzu budżetowym na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r. Część ogólna i ustawa skarbowa oraz sprawozdania szczegółowe. W-wa, luty 1933. Senat R. P. Okres III. Sesja zwyczajna r.1932/33. Druk Nr 48. 4, okł. oryg. Stan dobry. SPRAWOZDANIE Komisji Budżetowej o preliminarzu budżetowym na rok 1934/35. Sprawozdanie ogólne. Ustawa skarbowa i sprawozdania o poszczególnych częściach preliminarza. W-wa, styczeń 1934. Sejm R. P. Okres III. Sesja zwyczajna r.1933/34. Druk Nr 800. 4, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SPRAWOZDANIE Komisji Skarbowo-Budżetowej o preliminarzu budżetowym na okres od 1 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936 r. Sprawozdanie generalne i ustawa skarbowa oraz sprawozdania szczgółowe. W-wa, luty 1935. Senat R. P. Okres III. Sesja zwyczajna r.1934/35. Druk nr 425. 4, okł. oryg. Stan dobry. SPRAWOZDANIE Komisji Budżetowej o projekcie ustawy skarbowej i preliminarzu budżetowym na rok 1938/39. W-wa, luty 1938. Sejm R. P. Kadencja IV. Sesja zwyczajna r. 1937/38. Druk nr 700. 4, okł. oryg. Stan dobry. SPRAWOZDANIE Komisji Budżetowej o preliminarzu budżetowym na okres od 1 kwietnia 1939 roku do 31 marca 1940 roku. Sprawozdanie generalne i ustawa skarbowa oraz sprawozdania szczegółowe. W-wa, luty 1939. Senat R. P. Kadencja V. Sesja zwyczajna r. 1938/39. Druk nr 45. 4, okł. oryg. Stan bardzo dobry. SPRAWOZDANIE stenograficzne z rozpraw Komisji Konstytucyjnej Sejmu R. P. na rewizją Konstytucji. W-wa 1930. Sejm R. P. Okres II. Druk nr 777. 4, s.125. ZESTAWIENIE projektów reformy Konstytucji. Sejm R. P. Okres II. Załącznik do druku Nr 777. s.40. Ślady zalania. SPRAWOZDANIE Tymczasowej Komisji Rewizyjnej z rewizji działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 1935. Ogólna charakterystyka. Wnioski ogólne. Podstawy formalne. Wnioski szczegółowe. W-wa, w grudniu 1937 r. Tymczasowa Komisja Rewizyjna Z. U. S. Znak: 68-175-T. K. R. 4, s.105, okł. oryg. Druk powielony. SPRAWOZDANIE z badań stanu finansowego instytucyj ubezpieczeń społecznych. W-wa 1935. 8, s. [6],365, [1], okł. oryg. Specjalna Komisja dla spraw finansowych instytucyj ubezpieczeń społecznych. Stan dobry. SPRAWOZDANIE z czynności Departamentu II Wydziału Krajowego za czas od 1 listopada 1911 do 31 lipca 1912. Alegat II: Protokół stenograficzny obrad ankiety w sprawie zubożenia szerzącego się wśród ludności żydowskiej w kraju, odbytej w gmachu sejmowym w dniach 23, 24 i 25 stycznia 1911 r. 4, s.14,170, broszura. Pierwsza karta naddarta, z ubytkami. SPRINGER J. - Lekarka domowa. Złota księga kobieca ku oświecaniu i pouczaniu dla zdrowych i chorych o najważniejszych kwestjach nauki zdrowia i lecznictwa. Wieleń (Pozn. ) b. r. Księg. Wyd. Polska. 8, s. VIII,901, portret autorki, 936 ilustracji w tekście, 32 tablice i dodatki kolorowe, opr. pł. oryg. Stan dobry. STADNICKI Antoni - Postrzeżenia nad wiekiem XIV. Włochy. Kraków 1837. Druk. J. Czecha. 8, s. XXIX,241, broszura. Egz. nie rozcięty. Brzegi kart przykurzone, nie obcięte. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Uwagi nad Ziemią Włoską: Stan polityczny Europy, Włochy Górne, Ogólne uwagi nad Włochami, Sztuki nadobne. W zamierzeniu miały się ukazać postrzeżena nad innymi krajami. Autor (1771-1836) historyk, poseł galicyjskiego sejmu stanowego, członek Tow. Nauk. Krak. STAFF Leopold - Ptakom niebieskim. Wyd.2. Lwów 1910. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s.254, [1], okł. oryg., opr. pł. współczesna. Stan bardzo dobry. Odręczna dedykacja autora dla Dr. Kaz. Zgórskiego, dat.: Lwów 9/I 1911. Wiersze w cyklach: Inicyał, Pieśni i śpiewki, Trzy sonety, Pochwała wina, Duma, Sonet szalony, Ballady lekkomyślne, Baśń zimowa, Elegia, Szaruga, Dzień dzisiejszy, Modlitwa, Pieśni śpiewane sobie i nocy, Brzemię godzin, Wyspa, Zagadka, Skrzypki oszalałe, Dzieło, Ogród miłości, Pieśń zdobywcy słońca, Pył z szat pielgrzyma, Spojrzenie wstecz. STASZIC Stanisław - O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. W-wa 1955. Wyd. Geol. 8, s.107, X,390, XX, portret autora + Atlas map, rycin i tabel, opr. pł. oryg. Klasycy Geologii Polskiej. Stan bardzo dobry. Reprodukcja wydania 1 z 1815 r. Mapy atlasu reprodukowane z wydania 1926 r., pomniejszone w stosunku do oryginału. Atlas zawiera 10 tablic [mapy i ryciny] i 6 tabel. Mapy oprac. przez autora, rys. Hoffman, ryt Frey. Widok Tatr sygn. S. Vogel. STEFAŃSKI Edward - Zbrodniarze ludzkości. Wielka zdrada Anglii wobec narodów Europy. W-wa 1940. "Wydawnictwo Nowoczesne Sp. z o. o. ". 8, s.104, ilustracje, okł. oryg. Seria Warszawska T. IV. Wyd. Jan Powierza. Stan dobry. Jest to wydanie niemieckie. STRONCZYŃSKI Kazimierz - Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300. Rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk, oraz porównanien typów menniczych objaśnione. W-wa 1847. Druk. Kommissyi Rząd. Sprawiedl. 8, s. [6], 340, [22]; Spis monet piastowskich znajdujących się niegdyś w zbiorze Tadeusza Wolańskiego s.22; liczne rysunki monet w tekście [drzeworyty], karta tyt. sztychowana. Poważne zabrązowienia na kartach, opr. psk. z epoki odbarwiona, okładziny luźne. W odbitce kserograficznej mapka i 36 tablic numizmatycznych. 1 wydanie. Autor opisał 32 wykopaliska archeologiczne i usystematyzował wszystkie znane sobie polskie monety średniowieczne, oznaczył czas ich powstania i opatrzył własnoręcznymi rysunkami. Dzieło to wyznaczało kierunek badań numizmatycznych na dalsze lata. Autor (1809-1896), zasłużony paleograf, numizmatyk, sfragistyk, heraldyk. [STRUTYŃSKI Juliusz] - Obrazki czasu i ludzi. Napisał Berlicz Sas. W-wa 1876. S. Lewental.8, s.199, opr. pł. Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego i inne. Gawęda przedstawiająca ciche życie prowincji szlacheckiej. Autor (1810-1878) był pisarzem, oficerem armii rosyjskiej. STRYJKOWSKI Maciej - O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia. Oprac. Julia Radziszewska. W-wa 1978. PIW. 8, s.762, 8 tablic (podobizny rkp. ), mapa Litwy, inicjały, okł. kart. oryg. Stan bardzo dobry. 1 wydanie z rękopisu całości poematu (wierszem i prozą) Stryjkowskiego do dziejów Litwy, Żmudzi i Rusi, napisane 5 lat przed ukazaniem się drukiem Kroniki. Oprac. krytyczne tekstu i komentarze J. Radziszewska, słownik językowy M. Karpluk, przekłady tekstów łac. M. Ściebora, przekłady tekstów litewskich J. Safarewicz, indeks H. Wisner. STRZELECKI Władysław - Ubezpieczenia ogniowe. W-wa 1931. Nakł. "Przewodnika Ubezpieczeniowego". 8, s.27, okł. oryg. Stan bardzo dobry. [SUROWIECKI Wawrzyniec] W. S. - List do przyiaciela mieszkaiącego nad rzeką Wartą o wadach edukacyi młodzieży polskiey. W-wa 1806. W Druk. połączonych Gazety Warszawskiey i Sukces: Tomasza Le Brun. 16d, s.48, okł. kart. z epoki. Stan bardzo dobry. Autor (1769-1827) krytykuje polską oświatę, zwłaszcza nauczanie przez jezuitów oraz nauczycieli prywatnych i cudzoziemskich. Domaga się dowartościowania historii i dbałości o język polski. SUSKI Juljan - Organizacja władz i urzędów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. W-wa 1927. F. Hoesick. 8, s.74, [1], schemat-wykres organizacji władz państwowych, opr. kart. Stan dobry. Wykres organizacji władz pństwowych, Skorowidz ustaw i rozporządzeń dotyczących organizacji władz i urzędów, Spis alfabetyczny władz, urzędów i instytucyj państwowych. SWINARSKI Artur Maria - Legenda o mądrym mężu. Trzy akty prozą. Kraków 1948. Czyt. 8, s.70, [8], rysunki w tekście i na tablicach Antoniego Uniechowskiego, okł. oryg. Biblioteka dramatyczna Nowy Teatr pod red. S. Flukowskiego. Nr 4. Stan dobry, egz. nie rozcięty. SZAJNOCHA K[arol] - Jan III w tumie Ś. Szczepana. Lwów 1848. Druk. Ossol. 8, s.32, okł. oryg. Naddarta okładka, podklejony grzbiet, ucięty margines 1 karty. Poemat wierszem, 1 wydanie. SZANIAWSKI Jerzy - Most i Dwa teatry. Kraków 1947. Spółdz. Księg. "Czytelnik". 8, s.96, ilustracje, okł. oryg. Biblioteka Dramatyczna Nowy Teatr pod red. Stefana Flukowskiego Nr 1. Okładka przybrudzona, podklejona przy grzbiecie. Egz. reżyserski, zapiski i podkreślenia w tekście. Odręczny podpis: Jerzy Szaniawski Kraków 1950. Rysunki Leokadii Bielskiej-Twórkowskiej. SZENWALD Lucjan - Z ziemi gościnnej do Polski. Moskwa 1944. Nakł. Zw. Patriotów Polskich w ZSRR. 16d, s.37, [3], okł. oryg. Naddarty, poluzowany grzbiet, zapiski na karcie tyt. Poezje, 1 wydanie. Tu m. in. wiersz: List do Juljana Tuwima w Ameryce. SZLAKIEM Józefa Piłsudskiego 1914 -1939. W-wa, Sp. Wyd. "Ra". 16d, s.124, [3], w tym liczne ilustracje: fotografie, okł. oryg. Okładka przybrudzona, brak karty tyt. SZMYD Wojciech T. J. - Praktyczny podręcznik prawa małżeńskiego. Kraków 1929. Druk. "Przeglądu Powszechnego". 8, s.252, II, opr. pł. oryg. Wyd. Ks. Jezuitów. Rozpraw z zakresu prawa kościelnego tom I. Stan dobry. Podpis. SZUJSKI Józef - Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. W-wa 1880. [Gebethner i Wolff]. Druk. J. Bergera. 8, s. VI,429, opr. psk. z epoki. Oprawa nieco przetarta, małe pęknięcia. 1 wydanie. Synteza historii polskiej krakowskiego historyka (1835-1883), polityka, pisarza, wydawcy źródeł, profesora historii na U. J., jednego z twórców tzw. "krakowskiej szkoły historycznej". SZUMAN J. N. - Nietzsche. Człowiek, poeta, myśliciel. Trzy odczyty. Lwów 1905. Księg. Polska B. Połonieckiego. 16d, s. VII, 107, [7], okł. oryg., opr. ppł. Przybrudzona okładka, poza tym stan dobry. SZYMBORSKA Wisława - Dlatego żyjemy. W-wa 1952. Czy. 16d, s.44, [1], okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki dla nie wymienionego z nazwiska Antoniego Brosza, dat.: Kraków,19 grudnia 1952. 1 wydanie. Debiut książkowy poetki, uzyskał nagrodę literacką Krakowa. Tu wiele wierszy sławiących przemiany polityczne w Polsce. M. in.: "Gdy nad kołyską Ludowej Konstytucji do wspomnień sięga stara robotnica" - nagroda w konkursie Ministra Kultury i Nauki. jw. Odręczna dedykacja autorki dla Władka [Władysław Machejek], dat.: Kraków 20 stycznia 1953. SZYMBORSKA Wisława - Pytania zadawane sobie. Kraków 1954. WL. 8, s.35, [1], okł. oryg. projektował A. Młodzianowski. Stan dobry. Obszerna odręczna przyjacielska dedykacja autorki, nie dat. Wiersze, 1 wydanie. Tom wyróżniony nagrodą literacką Krakowa. SZYMBORSKA Wisława - Sól. W-wa 1962. PIW. 16d, s.57, [3], okł. oryg. Stan dobry. Odręczna dedykacja autorki. Wiersze, 1 wydanie. Tom wyróżniony nagrodą Ministra Kultury i Sztuki. ŚPIEWNIK polski. [T.4 (z 5)]. [Wyd. wznowione]. Lwów 1886. Księg. Polska L. K. Bartoszewiczowej. 16, s. 282, opr. ppł. [Biblioteka Mrówki]. Stan dobry. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Tom 4-ty zawiera teksty piosenek miłosnych. Autorzy: Antoniewicz, Asnyk, Bełza Wł., Brodziński, Karpiński, Kochanowski, Mickiewicz, Zaleski, i in. TACZANOWSKI Władysław - O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskiem, pod względem wpływu, jaki wywierają na gospodarstwo ogólne. W-wa 1860. Druk. Gazety Codziennej. 8, s.203, opr. psk. z epoki. Stan bardzo dobry. Opisane 52 ptaki drapieżne występujące w Polsce. Rzadkie. Autor (1819-1890), znakomity pol. zoolog, ornitolog, autor ok.590 prac naukowych i popularnonaukowych także haseł encyklopedycznych. TAINE Hipolit - Głosowanie powszechne. Tłum. z franc. Z. Straszewicz. W-wa 1927. Druk. Wł. Łazarskiego. 8, s.29, [3], okł. oryg. Wydawnictwo "Ligi Pracy". Stan dobry. [TAOIZM ]. Zbiór chińskich przepowiedni, wróżb, wierzeń, medycyny, legend i in. 63 zeszyty w języku chińskim. Szanghaj, ok. 1900, 1911. 8, druk. litografowany. Tu m.in.: Tu bei tu - jedna z siedmiu słynnych "Ksiąg wróżb", Księga zaklęć, Księga medycyny tradycyjnej, masaże, akupunktura, XII-wieczna legenda o Cesarstwie Chińskim, teksty religijne. Dzieło podobne do przepowiedni Nostradamusa. Księga była zakazana przez różne dynastie, dlatego później teksty zastąpiono przez obrazy - ideogramy odpowiadające treści, żeby ukrywać przed cenzurą. Autor prawdopodobnie jest z dynastii Tang, ale to tylko hipoteza: ten kto pisał tę księgę tak o sobie mówił, żeby nie zostać ukaranym przez władze. Charakterystyczny rysunek i kaligrafia tworzą obraz kultury Dalekiego Wschodu. TARYFA osobowa i bagażowa kolei żelaznych na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska. Cz. I, zawierająca regulamin przewozu osób, bagażu i przesyłek ekspresowych wraz z postanowieniami wykonawczemi. Obowiązuje od dnia 1 listopada 1928 r. 8, s.45, okł. oryg. Stan dobry. TENNER Juliusz - Estetyka żywego słowa. Lwów-W-wa 1904. H. Altenberg. 16d, s. XI, 396, okł. oryg., opr. kart. Wiedza i Życie. Okładka lekko przybrudzona. Odręczna dedykacja autora dla Lucjana Rydla; odręczny podpis: Lucyan Rydel 914; ekslibris L. Rydla wykonany przez J.Bukowskiego. TETMAJER Kazimierz Przerwa - Judasz. Tragedya w 4 aktach. Kraków 1917. Nakł. J. Czerneckiego. Druk. "Czasu". 8, s.150, [5], okł. oryg. Okładki luźne, z małymi ubytkami, pęknięty blok. Egz. nie rozcięty. Odręczna dedykacja autora dla Zofii Piramowiczówny, dat.: 9/IX. 15. 1 wydanie. TETMAJER Kazimierz Przerwa - Z wielkiego domu. W-wa 1908. Księg. St. Sadowskiego. 16d, s.101, [2], opr. psk., złocenia na grzbiecie. Nowości Literackie No 1. Stan dobry. 1 wydanie. Treść: Sen nauczyciela niemieckiego z Płakanowa pod Poznaniem, Wrażenia słuchowe nauczyciela z wielkiego domu z dodatkami, Pochód księżniczki przez ogród, Neftzowie, W warszawskim salonie, Zdanie sobie sprawy. TOŁWIŃSKI Konstanty - Nowe produktywne otwory Borysławia, Tustanowic i Mraźnicy z r.1923 dowiercone oraz pogłębione lub zrekonstruowane. Borysław 1924. Nakł. Stacji Geolog. 8, s.64, 1 tablica, okł. oryg. Stacja Geologiczna w Borysławiu. Biuletyn 3. Stan dobry. Podpis. TOŁWIŃSKI Konstanty - Problemat rezerw gazu ziemnego w Polsce. Kraków 1936. 8, s.55, 2 mapki i 16 figur w tekście, okł. oryg. Odbitka z XII. Rocznika Pol. Tow. Geol. Stan dobry. Podpis. TOŁWIŃSKI Konstanty - Złoża ropy i wody podziemne Borysławia na tle budowy geologicznej. (Z 1 przekrojem geolog. i wykresami w tekście). Kraków 1922. Tow. dla Przedsiębiorstw Górniczych "Tepege". 8, s.86, okł. oryg. Biuletyn Nr 5 Wydziału Geologicznego P. U. N. Stacja Geologiczna w Borysławiu. Naddarta okładka. Podpis. TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand - Myślini czyli całokształt loiki narodowej. T.1-2. Poznań1844. Nakł. aut. u N. Kamieńskiego i Sp. 8, s. XXXVII,482, [2], III,492, III, opr. psk. z epoki. Na kilku kartach zabrązowienia, oprawa t.2 z małym ubytkiem, podkreślenia w tekście. Treść: T. I: Wstęp, Analytyka jako Myślini cz.1 [a: Rozbierz prawdy; b: Rozbierz wiedzy; c: Rozbierz poznania]. T. II: Dialektyka jako Myślini cz.2 [a: Sacz pojęć; b: Sacz zdań; c: Sacz wyników], Systematyka jako Myślini cz.3. Autor (1808-1869), jeden z najwybitniejszych filozofów i pedagogów XIX w., mesjanista, wolnomularz. Jego poglądy filozoficzne zbliżone były do poglądów Hegla i Hoene-Wrońskiego. Celem było stworzenie syntetycznej filozofii uniwersalnej. [TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand] - Wizerunki duszy narodowej s końca ostatniego szesnastolecia, przez Ojczyźniaka. Wyciąg s "Przeglądu politycznego Teraźniejszość i Przyszłość. Paryż 1847. Księg. Słowiańska. 8, s. XI,447. Bez okładki. Treść: Wielkopolanin; Krakowianin; Galicyanin; Koroniarz i Litwin; Wychodziec; Patryota w ogóle. TREPIŃSKI Antoni - Potępieńcy. Sąd wieków nad Niemcami. Antologia. Zebr. i oprac... Łódź 1947. Księg. Ludowa T. Lemański. 8, s.543, [8, 26 ilustracji, okł. i opr. pł. oryg. ozdobna, proj. Zygmunt Lorec. Stan dobry. Głosy ponad 200 autorów polskich o Niemcach - od zarania dziejów do współczesności. TROMMSDORFF Johan Bartholomae - Oestreichische Pharmacopoe. Mit Anmerkungen versehen von... Pharmacopoea Austriaca. Ed.3 emendata. Erfordiae [Erfurt] et Gothae 1822. Apud Hennings, et Vindobonae [Wiedeń] apud Gerold. 8, s. XVI,240,58, opr. kart. z epoki, szyldzik z tytułem. Stan dobry. Farmakopea austriacka. Wykaz leków i surowców do ich sporządzania. Tekst niemiecki i łaciński. TRZECIAK Stanisław - Odżydzić wytwórczość i sprzedaż dewocjonaljów. Wyd.2. W-wa 1937. Skł. gł. Księg. Św. Wojciecha. 16d, s.30, [1], okł. oryg. Stan dobry. TRZECIAK Stanisław ks. - Program światowej polityki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). Wyd.2 rozsz. W-wa 1936. Skł. gł. Gebethner i Wolff. 8, s.184, [1], okł. oryg. Stan dobry. TUWIM Juljan - Polski słownik pijacki i Antologja bachiczna. W-wa 1935. "Rój". 8, s. 303, rysunki w tekście i kolorowe ilustracje na tablicach, opr. pł. oryg. Mały ubytek na grzbiecie, poza tym stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla Emila Zegadłowicza: Memento ulceris duodeni ! Kochanemu Emilowi Juljan Tuwim 10. V. 1937. Podpis: Emil Zegadłowicz. 1 wydanie. TYROWICZ Marian - Dorobek naukowy Tytusa Dzieduszyckiego (1796-1870) i jego wkład do teorii nauki i krytyki literackiej. Łódź 1949. Sp. Wyd. "Polonista". 8, s.319-341, okł. oryg. Nadbitka z Księgi pamiątkowej ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora dla prof. jw. Kleinera, dat.: Kraków wrz.1949. UBEZPIECZENIA społeczne w Polsce w latach 1925 - 1934. W-wa 1935. Z. U. S. 16 podł., s. X,173: wykresy, tabele, VI, okł. oryg. Stan dobry. Ubezpieczenie na wypadek choroby, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. UJEJSKI Kornel - Melodye biblijne. Lwów 1852. Księg.K. Wilda. 16d, s.143, opr. kart. oryg. Oprawa przetarta, naddarte brzegi. Odręczna dedykacja autora: "Wmu Konstantemu Bojarskiemu w dowód szacunku i przyjaźni Autor". Poezje, 1 wydanie. Treść: Dwaj aniołowie. Wstęp, Jubal, Ostatnie głosy Sodomy, Słup soli, Hagar na puszczy, Rebeka, Żona Putifara, Izrael w Egipcie, Pan w gniewie, Bala-am, Mojżesz przed śmiercią, Jericho, Początek z niedokończonego dramatu "Samson", Jeremiasz, Super flumina Babylonis, Jan Chrzciciel. UJEJSKI Kornel - Skargi Jeremiego napisane w roku 1846. Wyd.3 z dodatkiem. Lipsk 1862. Skł. gł. w księg. Reina. Druk F. A. Brockhausa. 16, s.105, opr. kart. z epoki. Niewielkie zabrązowienia. Odręczna dedykacja autora: "Szanownemu... Urbanowi Machowiczowi z zakonu OO Bernardynów we Lwowie w pamięć odbytego w Ich kościele d. 19 maja 1862 żałobnego nabożeństwa za duszę s. p. mego Ojca ofiaruje wdzięczny Kornel Ujejski". Liryki powstałe po tragicznych wydarzeniach galicyjskich 1846 r. W dodatku: Krzyż a miecz i Modlitwa. VELDEN Reinhard, Wolff Paul - Einführung in die Pharmakotherapie. Für Mediziner und Naturwissenschaftlicher. Leipzig 1925. G. Thieme. 8, s. VIII,200, okł. kart. oryg. Stan bardzo dobry. Wprowadzenie do terapii farmakologicznej. VILLIERS de l'Isle Adam [Auguste] - Axel, poemat dramatyczny w czterech częściach. Bunt, dramat w jednym akcie. T.1-2. Przeł. Zenon Przesmycki (Miriam). W-wa 1917. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 16d, s.230,207,3 portrety poety i podobizna autografu, opr. kart. oryg. Muzy. Biblioteka Literacko-Artystyczna pod red. Jana Lorentowicza. Stan dobry. Odręczna dedykacja tłumacza. VOLUMINA Legum. T. IX. Wyd. Komisyi Prawniczej A. U. w Krakowie. Kraków 1889. A. U. 4, s. [2], 503, okł. oryg. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Podpis. T. IX zawiera konstytucje seymu ordynaryinego od 30 września 1782 do 1792. Z indeksem. WALIGÓRA Michał - Wskrzesiciel narodu (Ostatnie "44"). Kraków 1918. Nakł. aut. Czc. Druk. Ludowej. 8, s.49, okł. oryg. Naddarty grzbiet. Duch wizjonerski poezji Adama Mickiewicza. WALISZEWSKI K[azimierz] - Marysienka. Marie de la Grange d'Arquien reine de Pologne femme de Sobieski 1641-1716. Paris 1898. Libr. Plon. 8, s. XI, [1],383, 1 portret [heliograwiura], opr. psk. z epoki: grzbiet 6ciopolowy, karton marmoryowany. Minimalne otarcia na grzbiecie, poza tym ładny egzemplarz. Ekslibris markiza Fernanda de Sassanay. Obszerna biografia królowej Marysieńki Sobieskiej. WAŃKOWICZ Melchior - Hubalczycy. W-wa 1959. Pax. 8, s.165, [3], okł. oryg., obwoluta. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora, dat.: 17. V.59. 1 wydanie. WAŃKOWICZ Melchior - Królik i oceany. W-wa 1968. Iskry. 8, s.550, [6], liczne ilustracje, okł. oryg. obwoluta. W ślady Kolumba T.2. Seria: Naokoło świata. Naddarty grzbiet obwoluty. Odręczna dedykacja autora: "Olgierdowi Terleckiemu i Jego pióru bojowemu MWańkowicz. 3. VI. 68". WAŃKOWICZ Melchior - W pępku Ameryki. W-wa 1969. Iskry. 8, s.416, [4], liczne ilustracje, okł. oryg. obwoluta. W ślady Kolumba t.3. Seria: Naokoło świata. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora: "Panu Olgierdowi Terleckiemu - ze słowami szczerej przyjaźni Wańkowicz. 9. IX. 69". WEYSSENHOFF Józef - Soból i panna. Cykl myśliwski. Ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. W-wa-Lublin-Łódź 1913. Gebethner i Wolff. Druk W. L. Anczyca i Sp. 4, s.228, [3], ilustracje w tekście i na tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna, współczesne wyklejki. Niewielkie otarcia oprawy i lekkie przebarwienia, poza tym stan więcej niż dobry. Pieczęć. WEYSSENHOFF Józef - Soból i panna. Cykl myśliwski. W-wa 1912. Gebethner i Wolff. 16d, s.379, opr. ppł. współczesna. 2 karty przybrudzone, podklejone, obca dedykacja. WEYSSENHOFF Józef - Z Grecyi. Kraków 1895. Nakł. aut. Druk. "Czasu". 16, s.175, opr. ppł. współczesna. Pieczęć. Stan więcej niż dobry. Dziennik z podróży po Grecyi. 1 jedyne wydanie. WEYSSENHOFF Józef - Za błękitami. Z illustracyami K. Górskiego. Wyd.2. W-wa 1904. Gebethner i Wolff. 16, s.162, ilustracje, opr. pł. oryg. Biblioteczka Illustrowana. Poluzowany grzbiet, pieczęć. Powieść. WEYSSENHOFF Józef - Zaręczyny Jana Bełzkiego. Z illustracyami K. Górskiego. W-wa 1903. Gebethner i Wolff. 16, s.183, ilustracje, opr. psk. Biblioteczka Illustrowana. Stan dobry. Pieczęć. Powieść, 1 wydanie. WIEDZA o Polsce. T. I-III (cz.1-5). [Komplet]. W-wa [ok.1930]. Wyd. "Wiedza o Polsce". Jan Broszkiewicz. Druk.: Zakł. Graf. E. i K. Koziańskich. 4, opr. pł. oryg. ozdobna, tłoczone napisy i zdobienia. Wszechstronne Dzieło oprac. przez najwybitniejszych autorów: E. Stołyhwo, J. Kostrzewski, St. Poniatowski, K. Tymieniecki, L. Kolankowski, Wł. Dzwonkowski, A. Skałkowski, H. Mościcki, J. Iwaszkiewicz, M. Sokolnicki, W. Komarnicki, M. Gumowski, N. Gąsiorowska, St. Słoński, K. Górski, J. Lorentowicz, Wł. Tatarkiewicz, M. Walicki, Sz. Detloff, W. Husarski, S. Zahorska, T. i S. Radlińscy, E. Piasecki, E. Frankowski, J. St. Bystroń, Br. Wójcik-Keuprulian. T. 1: Antropologia, Prehistorja; Pochodzenie ludów aryjskich; Słowiańszczyzna pierwotna; Historja polityczna Polski Piastowskiej; Historja polityczna Polski Jagiellońskiej. 4, s. [4],320, liczne ilustracje w tekście i tablice. T. 1 A: Historja polityczna Polski od 1572 r. do chwili obecnej; Dzieje ustroju Polski; Ustrój współczesnej Polski; Heraldyka, numizmatyka, sfragistyka; Historja gospodarcza Polski. 4, s.321-780, [2], liczne ilustracje w tekście i tablice. T. 2 cz. 3-4: Dzieje języka polskiego; Najstarsze zabytki języka polskiego, Historja literatury; Historja teatru w Polsce; Historja bydownictwa; Historja rzeźby w Polsce; Historja malarstwa w Polsce. 4, s.683, [2], liczne ilustracje w tekście i tablice. T. 3: Geografja Polski; Etnografja Polski. 4, s.446, liczne ilustracje w tekście i tablice. W części 3-ciej małe ubytki na grzbiecie, poza tym stan więcej niż dobry. WIERSZ na 58mą rocznicę Listopadowego Powstania wygłoszony na obchodzie urządzonym przez Zarząd Towarzystwa Czytelni Polskiej w Paryżu. Paryż [20 listopada 1888 r. ]. Druk. S. Nieciuńskiego. 8, s.8, okł. oryg. Stan dobry. Anonimowy wiersz patriotyczny autorstwa któregoś z emigrantów polskich. WIERZYŃSKI Kazimierz - Wolność tragiczna. W-wa 1936. Książnica Atlas. 8, s.60, [4], okł. oryg. Stan dobry. 1 wydanie. Zbiór poezji w stylu romantycznym, których bohaterem jest Józef Piłsudski. Myślą przewodnią jest niepokój o przyszłość niedawno zdobytej a już zagrożonej polskiej wolności. WILCZEK Jan - Nr 16 produkuje. W-wa 1951. KiW. 8, s.333, [2], okł. oryg. Komitet Upowszechniania Książki. Obca dedykacja. Klasyczna powieść z epoki socrealizmu. WILCZKIEWICZ Antoni ks. - Niektóre powody bezżeństwa w duchowieństwie rzymsko-katolickiem. Nowy Sącz 1895. Nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego. 8, s. VIII,80, [1], okł. oryg. Stan dobry. WILCZYŃSKI Henryk - Ideologja ubezpieczeń społecznych a trudności i wady wykonawcze 1934. W-wa 1935. Sp. Wyd. "Libris". 8, s.111, 2 schematy organizacyjne, okł. oryg. Stan dobry. WILDE Oskar - Kobieta bez znaczenia. Sztuka w 4. aktach. Przekład Barbary Beaupré. Brody 1908. F. West. 8, s.83, opr. ppł. Stan dobry. Komedia obyczajowa. 2 wydanie. WITKIEWICZ Stanisław - Chrześcijaństwo i katechizm. O nauce religji w szkołach galicyjskich. [Cz.1]. 8, s.22-37. Przybrudzone okładki. Pierwodruk: wyimek z: Reforma Szkolna 1904. Odręczna dedykacja autora: "Księdzu arcybiskupowi Andrzejowi Szeptyckiemu Metropolicie Rusi z wyrazami czci i serdecznej życzliwości ofiaruje Stanisław Witkiewicz. Zakopane 1904 r. ". WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - Pożegnanie jesieni. Powieść. W-wa 1927. F. Hoesick. 8, s.449, [4], opr. kart. Zniszczony i poluzowany grzbiet oprawy. 1 wydanie. Z przedmową autora. Powieść o dojrzewaniu i upadku młodego dekadenta. Studium dekadencji i tego w jaki sposób degraduje ona świat. [WITOWSKI Gerard Maurycy] - Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia [czyli charaktery ludzi i obyczajów]. T. II. No XXII-XLI. W-wa 1817. Druk. Zawadzkiego i Węckiego. 16s, [2],276, 4 miedzioryty, opr. sk. z epoki. Oprawa przetarta, ślady zabrązowienia, pieczęcie. 1 wydanie. Zbiór felietonów społeczno-obyczajowych o tematyce warszawskiej, drukowanych wcześniej w Gazecie Warszawskiej pod pseudonimem: Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia. Były to pierwsze felietony zamieszczane w polskich pismach inform. -polit. Ryciny wyk. Jakub Sokołowski (1784-1837), uczeń Norblina. Banach: "... zostawił nam autentyczne, dowcipne i zgrabne widoki życia... Dla obyczajów ówczesnych i strojów zostanie źródłem bardzo ważnym... Od niego wiemy, jak wyglądała wtedy ulica warszawska, ta nie bardzo oficjalna". WSPÓŁPRACA Rządu ze sferami gospodarczemi państwa. Sprawozdanie z narady gospodarczej odbytej w dn. 30 i 31 października 1926 r. w Prezydjum Rady Ministrów. W-wa 1927. Nakł. Prezydjum Rady Ministrów. 4, s.101, okł. oryg. Wyd. Komitetu Ekonomicznego Ministrów. WUNDT Wilhelm - Wykłady o duszy ludzkiej i zwierzęcej. Zasady psychologji. T. II. Tłum. L. Masłowski. Kraków 1875. Nakł. "Bibl. Umiejętności Przyrodniczych". Druk. DR. Gumplowicza. 8, s.535, V, okł. oryg., opr. pł. z epoki. Stan dobry. Odręczna dedykacja wydawcy dla Teofila Lenartowicza. WYSPIAŃSKI Stanisław - Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Kraków 1904. Nakł. autora. Druk. U. J. 8, s.201, [3], okł. oryg. Okładka luźna, ubytki na grzbiecie. Podpis na okładce i pierwszej karcie: Karol Frycz. 1 wydanie. Ilustracja okładkowa St. Wyspiańskiego. WYSPIANSKI Stanislas - Protésilas et Laodamie. Tragédie. Trad. par Adam de Lada et Lucien Maury. Paris 1913. Perrin et Cie. 8, s.86, okł. oryg. Stan dobry. Wstęp: Un grand poete tragique Stanislas Wyspianski (1869-1907) par Adam de Lada. WYSZYŃSKI O. V. - Korelacja poziomów ropnych piaskowca borysławskiego we wschodniej części Tustanowic. La corelation... W-wa-Borysław-Lwów 1934. 8, s.22, [2], okł. oryg. Karpacki Inst. Geologiczno-Naftowy biuletyn 24. Okładka lekko naddarta. Podpis. WYTYCZNE do umów z lekarzami w Kasach Chorych. W-wa 1933. Związek Kas Chorych. 8, s.16, okł. oryg. Stan dobry. Odbitka z Dz. Urz. Izb Lek. Nr 9 1933 r. ZA naszą i waszą wolność. Żołnierzowi polskiemu walczącemu o honor i wolność ojczyzny w hołdzie. New York 1941. Polish Inform. Center. 8, s.126, ilustracje w tekście, opr. pł. oryg. Stan dobry. Obszerny materiał ilustracyjny do historii żołnierza polskiego na obczyźnie w II wojnie światowej. ZARAŃSKI S[tanisław] - Gieograficzne imiona słowiańskie zestawione alfabetycznie według nazw ich niemieckich, włoskich, rumuńskich, węgierskich i tureckich, z dodaniem niektórych łotyskich i innych zagranicznych spolszczonych. Kraków 1878. Wyd. Komisyi Językowej A. U. w Krakowie. Druk. U. J. 8, s. X, [2],264, opr. pł. z epoki. Oprawa pęknięta przy grzbiecie. Rzadkie. ZARĘBSKI Franciszek - Stan faktyczny przymusowych ubezpieczeń od ognia w Polsce. W-wa 1931. Nakł. "Przewodnika Ubezpieczeniowego". 8, s.52, okł. oryg. Stan dobry. ZARYS synarchicznej reformy ustroju pieniężnego. Wyd.2. W-wa 1938. Nakł. Zw. Synarchicznego. 8, s.81, okł. oryg. UNIWERSAŁ Synarchiczny. W-wa 1937. 2-gie wyd. Zw. Synarchicznego. 8, s.40, [1], okł. oryg., opr. pł. w 1 wol. Stan bardzo dobry. Związek Synarchiczny został utworzony w 1924 r. przez Włodzimierza Tarło-Mazińskiego; związany z masonerią. ZATORSKI Franciszek - Polowanie, poema opisowe w czterech pieśniach, oraz ulotne wiersze w lekkich rodzajach. Wilno 1829. Druk. T. Glücksberga. 8, s.107, [2], opr. kart. współczesna. Pieczęcie, poza tym stan bardzo dobry. Poemat wileńskiego poety (1800-1849), także opracowania litewskiej twórczości ludowej: pieśni i podania. Rzadkie. [ZBIERZCHOWSKI Henryk, Artur Schroeder, Stanisław Wasylewski] Henarstan - Maryonetki wojenne. Lwów 1916. Nakł. autorów. 16d, s.80, okł. oryg. Naddarty grzbiet, pieczęć. Szopka w 3 aktach. ZBIÓR materiałów dotyczących zmian i uzupełnień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Ankieta przeprowadzona z inicjatywy Prezydjum Stałej Delegacji Zrzeszeńi Instytucyj Prawniczych R. P.). W-wa 1929. 16d, s.79, okł. oryg. Stan dobry. Pieczęć. ZBIÓR przepisów organizacyjnych służbowych i emerytalnych Magistratu M. Włocławka. Włocławek 1933. Wyd. Magistratu. 8, s.196, okł. oryg. Stan bardzo dobry. ZDZIARSKA-Zaleska Marja - W okopach. Pamiętnik kobiety lekarza bataljonu. W-wa 1934. Nakł. Koła Wyd. Oficerów Korpusu Sanitarnego. 8, s.199, [4], ilustracje, opr. ppł. z naklejoną okł. oryg. Stan dobry. Pieczęcie. Dedykowane cieniom sanitariuszki Tereni Grodzińskiej. ZEGARMISTRZOSTWO. Praktyczny podręcznik fachowy. Część szósta: Konstrukcja i działanie zegarów i zegarków mechanicznych. Niepokalanów 1956. 8, s.766, 1020 rysunków w tekście, opr. kart. oryg. Stan bardzo dobry. Oprac. bracia Franciszkanie pod red. brata Wawrzyńca M. A. Podwapińskiego. ZGARSKIJ Jewgienij - Svjatyj viecer. Poema. Lvov 1862. Tip. Inst. Stavrocigijskogo. 16d, s. [6],181, opr. kart. ozdobna: karton niebieski, złocone zdobienia. Oprawa lekko przetarta. Odręczna dedykacja autora: Jego Vysokoprepodobiro Goospodinu Łukaszevskomu na znak błagodarnosti Jevgenij Zgarskij. Pieczęć i podpis: Teodor Łukaszevskij. 1 wydanie. Poemat dedykowany Grzegorzowi Jachimowiczowi metropolicie kapituły lwowskiej obrz. greckokatolickiego. ZIELIŃSKI Józef - Przepisy o ubezpieczeniu pracowników umysłowych. Ubezpieczenie emerytalne i na wypadek braku pracy. W-wa 1934. Nakł. Izby Ubezpieczeń Społecznych. 8, s. XXII,505 + Dodatek s.47, opr. pł. oryg. Stan dobry. ZIEMIE powracajace. Obraz geograficzno-gospodarczy. 1: Pomorze Wschodnie (Prusy Wschodnie), Gdańsk. [Oprac. Jan Dylik. Październik] 1942. 16d, s.66, [2], 4 mapy, okł. oryg. Biblioteka Ziem Zachodnich 4. [Druk konspiracyjny]. Ślad zalania przy grzbiecie na karcie tyt., naddarty grzbiet. Chojn.1044. ZIEMIE powracające. Obraz geograficzno-gospodarczy. 3: Śląsk. [Oprac. Antoni Wrzosek Luty]. Warszawa: TWZW [W-3, W-5, W-9] 1943 r. 16d, s.62, [2], 3 mapy, okł. oryg. [Biblioteka Ziem Zachodnich 6]. [Druk konspiracyjny]. Naddarty grzbiet okładki. Chojn.1044. ZMORSKI Roman - Pisma oryginalne i tłómaczone. W-wa [1900]. S. Lewental. 8, s. 858, opr. ppł. Stan dobry. Pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Treść: Lesław-szkic fantastyczny, Liryki i różne wiersze, Powiastki i obrazy, Narodowe pieśni serbskie, Pieśni bohaterskie, Romanse, Piosnki miłosne, Królewicz Marko-narodowe pieśni serbskie, Merima czyli powstanie w Bośni, Lazarica-ustęp z narodowych pieśni serbskich, Domowe wspomnienia i powiastki. [ŻABA Napoleon Feliks] - Rozrywka moja na rok 1826 płci pięknej poświęcona. Przez N. F. Ż. W-wa [1826]. Druk. przy ulicy Krakowskie Przedmieście Nro 385. 8, s. [2],75, opr. kart. z epoki. Przetarcia na grzbiecie, kilka kart przybrudzonych, zapiski ołówkiem w tekście. Pieczęć. Odbito na papierze czerpanym. Wiersze dedykowane hr. z Tyszkiewiczów Dunin-Wąsowiczowej. Autor (1803 (1805)-1885), polski poeta, literat i podróżnik, wolnomularz. Profesor i rektor uniwersytetu w Buenos Aires. W Europie organizował odczyty o Polsce, w Lidze Narodowej działał dla niepodległości Polski. ŻMURKO Wawrzyniec - Wykład matematyki na podstawie ilości o dowolnych kierunkach. T.1-2. [Tyt. t.1: Matematyka]. Lwów 1861,1864. Druk. K. Pillera. Nakł. W. hr. Dzieduszyckiego. 8,s. XXIV,371, [4], XXVI,697, [8], drzeworyty w tekście, okł. oryg. Stan bardzo dobry, egz. nie rozcięty. Pieczęcie: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Autor (1824 -1889), polski matematyk, prof. Uniwersytetu i Politechniki Lwowskiej, uważany za prekursora słynnej lwowskiej szkoły matematycznej, wynalazca konograficznych przyrządów geometrycznych. ŻOŁNIERZ obywatel. Książka o Polsce do nauki obywatelskiej w oddziałach oprac. przez Instytut Oświaty Dorosłych i Wojskowy Instytut. Naukowo. -Oświatowy. W-wa 1937. Wojsk. Inst. Nauk. -Oświatowy. 8, s.328, liczne ilustracje w tekście, okł. oryg. Stan bardzo dobry. -Treść: Nasza ojczyzna, Nasze granice i nasi sąsiedzi, Żołnierz i obrona państwa, Ludność Polski, Rolnictwo, Górnictwo i przemysł, Komunikacja, Handel i gospodarka pieniężna, Ustrój państwa, Oświata i kultura, Z dziejów wojska polskiego, Na straży wolnej ojczyzny. ŻUŁAWSKI Jerzy - Ijola. Dramat w czterech aktach z czasów średniowiecza. Lwów-W-wa 1905. Księg. Nauk. 8, s.234, okł. oryg. proj. J. Bukowski. opr. pł. Stan dobry. 1 wydanie. Odręczna dedykacja autora: "Kochanemu Leopoldowi Staffowi z wyrazami serdecznej przyjaźni Jerzy Żuławski". ŻUŁAWSKI Jerzy - Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca. Ilustracje Stefana Żechowskiego. Kraków 1956. WL. 8, s.340, [4], ilustracje, mapa księżyca rys. autora, okł. oryg. Stan dobry. Z przedmową Stanisława Lema. BAEDEKER Karl - Die Schweiz nebst den angrenzenden Teilen von Oberitalien, Savoyen und Tirol. Handbuch für Reisende. 34. Aufl. Leipzig 1911. 16d, s. XLII,583, 75 map, 20 planów miast, 12 panoram, opr. pł. oryg. Stan bardzo dobry. BATOWSKI Henryk - Słownik nazw miejscowych Europy Środkowej i Wschodniej XIX i XX wieku. Współczesne i historyczne nazwy miast i innych najważniejszych miejscowości w 24 językach. Polski materiał nazewniczy przygotowała Barbara Urbańska. W-wa 1964. PWN. 8, s. XLIV,85, [1], opr. pł., obwoluta. Stan dobry. BIBLIOTEKA Krakowska. BARYCZ Henryk - Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 1935. Nakł. Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.179, okł. oryg. BK nr 80. Stan bardzo dobry. Z indeksem. - BĄKOWSKI Klemens - Dzieje Wszechnicy Krakowskiej od r.1364 do 1400 i od r. 1400 do 1900. Kraków 1900. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.96,1 rycina, okł. oryg., opr. ppł. współczesna. BK nr 16. Stan dobry. - BĄKOWSKI Klemens - Kościół Ś. Krzyża w Krakowie. Kraków 1904. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.46; Sprawozdanie Towarzystwa... za rok 1903 s.19, ilustracje w tekście i 8 tablic opr. ppł. BK nr 25. Stan dobry. Ze spisem członków Towarzystwa. - JASIEŃSKI Henryk - Dawna kamienica krakowska jej układ i wnętrze. Kraków 1934. Nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.104, ryciny, plany w tekście i na tablicach, okł. oryg. BK nr 83. Stan bardzo dobry. - KANTAK Kamil, Szablowski Jerzy, Żarnecki Jerzy - Kościół i klasztor OO. Bernardynów w Krakowie. Kraków 1938. Nakł. Tow. Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. 8, s.146,28 ilustracji, okł. oryg. BK nr 96. Naddarty margines okładki, poza tym stan więcej niż dobry, egz. nie rozcięty. - KORTA Karol - Gimnazjum św. Anny w Krakowie. Wspomnienia ucznia z lat 1888-96. Kraków 1938. Nakł. Tow. Historii Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s. 201,20 ilustracji, okł. oryg., opr. ppł. współczesna. BK nr 97. Stan bardzo dobry. Z indeksem. - LEPSZY Kazimierz - Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana (1587). Kraków 1929. Nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.115,7 ilustracji na tablicach, okł. oryg. BK nr 66. Stan dobry, egz. nie rozcięty. - MUCZKOWSKI Józef - Kościół św. Franciszka w Krakowie. Kraków 1901. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.45,8 ilustracji i plan kościoła. BK nr 19. - ŁUSZCZKIEWICZ Władysław - Kościół Bożego Ciała jego dzieje i zabytki. Kraków 1898. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.53, 9 ilustracji. BK nr 5. - MUCZKOWSKI Józef - Skałka. Kraków 1897. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakow. Druk. "Czasu". 8, s.29, 6 ilustracji. BK nr 4. - BUKOWSKI Julian - Kościół akademicki św. Anny. Monografia historyczna. Kraków 1900. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.46, [1], 2 ilustracje. BK nr 17. - HENDEL Zygmunt, Kopera Feliks - Kościół świętego Idziego w Krakowie. Kraków 1905. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.32, 17 ilustracji; W obronie historycznej pamiątki. Kraków 1905. Druk. "Czasu. s.16. BK nr 29. - ŁUSZCZKIEWICZ Władysław - Kościół św. Katarzyny z klasztorem OO. Augustyanów. Kraków 1898. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 8, s.84, 9 ilustracji. BK nr 8. Oprawa kart. w 1 wol. Stan dobry. - PIERADZKA Krystyna - Garbary przedmieście Krakowa (1363-1587). Kraków 1931. Nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s. XI,154, ilustracje, okł. oryg. BK nr 71. Stan bardzo dobry. Z indeksem. - PIERADZKA Krystyna - Handel Krakowa z Węgrami w XVI w. Kraków 1935. Nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.280, okł. oryg. BK nr 87. Stan bardzo dobry. Z indeksem. - PROKESCH Władysław - Z dziejów Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Kraków 1917. Nakł. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.31, okł. oryg. BK nr 53. Stan dobry. Odręczna dedykacja autora. - SĄGAJŁŁÓWNA Marja - Aleksander Kotsis 1836-1877. Kraków 1936. Nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s.47, ilustracje, okł. oryg. BK nr 89. Stan dobry, egz. nie rozcięty. - TOMKOWICZ Stanisław - Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci. Kraków 1926. Nakł. Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 8, s.250, skł. widok Rynku, skł. plan Rynku, 3 ilustracje, okł. oryg. BK nr 63-64. Stan dobry. Z indeksem. DETHLESSEN Richard - Das schöne Ostpreussen. München 1916. Piper u. Co. 8, s.158, 154 ilustracje w tekście i tablice, w tym 2 skł. plany-widoki: Królewiec z 1613 r. i Braniewo z 1635 r., okł. kart. oryg. Brak karty tyt., podpis. Prusy Wschodnie: historia, krajobrazy. GALIŃSKI Franciszek - Gawędy o Warszawie. Wyd.2. W-wa 1937. Inst. Wyd. Bibl. Polska. 8, s.316, liczne ilustracje w tekście, opr. pł. oryg. Stan dobry. Oprac. graficzne St. Brzęczkowskiego. GDAŃSK. Der Hafen von Danzig. Die wichtigsten Angaben über Lage, Verkehr, Hafenanlagen, Hafenabgaben, regelmässige Schiffsverbindungen und Eisenbahntariffe. [Gdańsk 1934]. 8, s.13, kolorowy plan, mapka połączeń morskich i kolejowych. Stan bardzo dobry. Folder. Najważniejsze informacje o położeniu, komunikacji, połączeniach morskich i kolejowych. [GDAŃSK]. Port Gdański. Gdańsk 1935. Wyd. Rady Portu i Dróg Wodnych. 8, s. [12], ilustracje, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Folder. Urządzenia portowe, morski ruch okrętowy, morskie obroty towarowe, opłaty portowe, połączenia okrętowe, taryfy kolejowe dla komunikacji zamorskiej, organizacje gospodarcze, spis maklerów okrętowych, ekspedytorzy portowi. GDYNIA. Wyd. Gdyńskiego Związku Propagandy Turystycznej. [W-wa 1931. Druk. "Kadra"]. 16d, s.62, w tym 48 ilustracji, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Opis miejscowości i informator. INFORMATOR portowy Gdańsk i Gdynia. (Urządzenia portowe, plany, opłaty, linje okrętowe). Dodatek do Taryfy towarowej kolei żelaznych na obszarach Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska, Cz. II, zeszyt 2 z dnia 1 października 1930 roku. W-wa 1930. Minist. Komunikacji. 4, s.16, okł. oryg. Brak planu Gdańska i Gdyni. JANICKI Zygmunt z zakonu Braci Mniejszych - Wspomnienia II Polskiej Pielgrzymki do Św. Ziemi w r.1909. Kraków 1910. Nakł. Komitetu Pielgrzymki. Druk. Al. Rippera. 8 podł., s.59, ilustracje w tekście i na tablicach, okł. oryg. Podklejony grzbiet, pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. KOHUTEK Ludwik - Sprawa drobnych dzierżawców rolnych na Śląsku. Katowice 1938. Nakł. własny. 8, s.24, okł. oryg. Stan dobry. KRAKÓW : jego kultura i sztuka. Rocznik Krakowski T. VI. Kraków 1904. Tow. Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. Druk. "Czasu". 4, s.308, [3], 352 ryciny w tekście i na tablicach, opr. kart. oryg. Oprawa przetarta, poluzowany grzbiet. Treść: St. Krzyżanowski - Wstęp historyczny. St. Tomkowicz -Kultura Krakowa. A. Chmiel - Organizacya miejska i cechów. F. Kopera - Historya architektury. K. M. Górski - Architektura XIX w. J. Muczkowski - Historya rzeźby. L. Lepszy - Historya malarstwa, Przemysł artystyczny i handel, Indeks. LIMANOWSKI Bolesław - Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem. W opracowaniu.... z rysunkami WłodzimierzaTetmajera. Lwów 1892. Księg. Polska. 8, s.154, [2], 48 ilustracji w tekście, opr. psk. z epoki. Stan dobry. 1 wydanie. ŁAZIENKI Królewskie. Warszawa. [Album]. W-wa 1916. Nakł. wyd. "Piękno". Fot. Nofok. 8 podł., s. [4], 37 ilustracji z opisem, okł. oryg. z tłoczonym orłem, wyk.: Puget, Jerzyna W-wa. Stan dobry. MAUCLAIR Camille - Florencja. Z franc. przeł. L. Staff. Lwów-Poznań[1926]. Wyd. Polskie. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s. IX,255, [1], 75 ilustracji, opr. pł. współczesna z naklejoną okładką oryg. jako wyklejką. Stan dobry. Odręczna dedykacja Leopolda Staffa dla hr. Morsztynowej. Praca opisująca i przybliżająca piękno Florencji, jej dziejów, pomników, architektury, artystów, myślicieli. MIECZ Sergiusz - Grenlandya. Rys geograficzny kraju i opis podróży F. Nansena. Przeł. A. Kudelski. W-wa 1907. Nakł. księg. E. Wende i Sp. 16d, s.94,1 mapka, opr. kart. oryg. Bibl. Naukowa Wendego. Stan bardzo dobry. MORACZEWSKI Adam - Warszawa. W-wa 1937. Wyd. Zarząd Miejskigo w M. St. Warszawie. 8, s. [3],335, 316 ilustracji, opr. pł. oryg. Oprawa lekko otarta. ORŁOWICZ Mieczysław - Ilustrowany przewodnik po Warszawie i okolicy. Wyd. 3. W-wa 1937. Inst. Wyd. "Bibl. Polska". 16d, s.172, plan miasta,50 ilustracji w tekście, wkładki reklamowe, okł. oryg. Stan dobry. Ilustracje wg fotografii M. Poddębskiego. OSSENDOWSKI F. Antoni - Polesie. Poznań[1934]. Wyd. Polskie R. Wegner. 8, s.206, [1], liczne ilustracje, opr. pł. oryg. Cuda Polski. Stan dobry. OSTPREUSSISCHES Städtehandbuch Regierungsbezirke Königsberg, Gumbinnen, Allenstein und Westpreussen. Hrsg. vom Ostpreussischen Bürgermeistertag im Selbstverlage. Bartenstein [1926]. Druck von J. H. Neumann Nachfl. 8, s. XV,312, liczne ilustracje, opr. pł. oryg. Brak karty przedtyt., poza tym stan dobry. Monografia opisująca miasta Prus Wschodnich leżące w okręgach regencyjnych: Królewiec, Gusiew, Olsztyn i Prusy Zachodnie, 72 miasta w obrębie powiatów oraz miasta na prawach powiatów: Olsztyn, Elbląg, Czerniachowsk, Królewiec, Tylża. Podane informacje o położeniu miast, liczbie mieszkańców, władzach miejskich, budżecie, zakładach przemysłowych, komunikacji, zabytkach, etc. Wydawnictwo własne Zjazdu Przedstawicielstwa Burmistrzów. OSTROWSKI Jerzy - Widły Wisły i Sanu. W-wa 1938. "Rój. 8, s.232, [7], liczne ilustracje, opr. pł. z naklejoną okł. oryg. Stan dobry. Fotografie: autor, E. Janusz, L. Piller, L. Bojczyk, Iagram. PARYŻ i okolice. Plan, ilustracje, opisy, zwiedzanie, wskazówki praktyczne. W-wa b. r. Pol. Agencja Wyd. 16d, s.123,4], ilustracje w tekście, skł. plan miasta, okł. oryg. "Podróżnik Polski" II. Stan dobry. PELCZAR Zenon - Truskawiec jego środki lecznicze, wskazania i wyniki wraz ze sprawozdaniem za rok 1898, zestawił... lekarz zakładowy. Drohobycz 1899. Nakł. Zakładu. Druk. J. Brosia. 16d, s.97, okł. oryg. Stan dobry. POLESIE Ilustrowane. Monografja. Praca zb. pod red. inż. Nelarda. Brześć n/B. 1923. Druk. "Orka-Brygada". 4, s.133, liczne ilustracje w tekście, okł. kart. wtórna. Kilka kart ze śladami zabrązowienia. POLSKA. Obrazy i opisy. T.1-2. Lwów 1906-09. Wyd. Macierzy Polskiej nr 83. 4, s. XXXI,930,1032, ponad 800 rycin, mapy, zachowane wierzchnie okł. oryg. Wydanie zeszytowe. W t.2 brak z.6. Egz. podniszczony, okładki z ubytkami, składki luźne. Literatura, geografia, historia, ludoznawstwo, sztuka, muzyka, nauki społeczno-ekonomiczne. Autorzy: M. Konopnicka, E. Romer, J. Karłowicz, F. Koneczny, A. Winiarz, A. Sokołowski, K. Wojciechowski, F. Kopera, St. Tomkowicz, Z. Jachimecki, A. Szelągowski, i in. PRASCHIC Tadeusz - Truskawiec Zakład Zdrojowo-Kąpielowy w Galicyi. Opis, środki lecznicze, sposób działania, wskazania terapeutyczne i cennik zdrojowiska. Oprac... lekarz zakładowy. Wyd.3 powiększ. i uzup. Drohobycz 1909. Nakł. Zarządu Zdrojowego. 8, s.109, ilustracje w tekście, opr. współczesna z naklejoną okł. oryg. Stan bardzo dobry. ROKOSZNY Józef - Przewodnik po Sandomierzu z dokładnym planem miasta. Oprac. X... Wyd.3. Sandomierz 1926. Nakł. Księg. W. Chodakowskiej. 16d, s.72, plan miasta, okł. oryg. Okładka lekko przybrudzona. SAPIEHA Paweł xżę - Podróż na wschód Azyi 1888-1889. Lwów 1899. Gubrynowicz i Schmidt. 8, s.392, ilustracje w tekście, opr. psk. z epoki. Stan dobry. Pieczęć. Odręczna obszerna dedykacja autora: "Drogiemu i kochanemu Ojcu Wawurskiemu - na życzenie egzemplarz ten ofiaruje mimo za ten spóźniony płód wstydzący się autor. Spóźniony to płód - bo 10ta minie niebawem wiosna od onych miłych i niemiłych wrażeń które tu są ponotowane. Wstydzę się tego, bo to tylko jeden z licznych domów mojej inproductivité slave której tak okończym jestem typem. Paweł Sapieha. Siedliska 3 stycznia 1899". Autor (1860-1934), podróżnik, polityk, poseł na Sejm, członek Koła Polskiego w parlamencie wiedeńskim, pierwszy prezes PCK. SKOROWIDZ gmin Śląska Dolnego i Opolskiego z niemieckimi i polskimi nazwami miejscowości według stanu z dnia 1 stycznia 1941. Katowice 1945. Wyd. Inst. Śl. 8, s.40, okł. oryg. Ślady zaplamienia na okładce. SŁOWNICZEK nazw miejscowych (niemiecko-polski). Z.1: Pomorze Zachodnie. Poznań 1945. Wyd. Inst. Zachodniego. 8, s.39, okł. oryg. Odbitka z "Atlasu nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej" w oprac. ks. St. Kozierowskiego. Stan dobry. Obejmuje nazwy miejscowe, które posiadały lub posiadają nazewnictwo polskie. TEKA Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. IV i V: Wawel. T.1-2. T.1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje opisał Stanisław Tomkowicz. Kraków 1908. Druk. UJ. 4, s. XVII,468, 100 ilustracji w tekście, okł. oryg., opr. ppł. T.2: Materyały archiwalne do budowy Zamku zebrał i wydał Adam Chmiel. Kraków 1913. Druk. UJ. 4, s. V, [2],874, [1], okł. oryg., opr. ppł. Stan bardzo dobry. Podpis: JBieniarzówna 16. III.1947. Tom 1 zawiera zarys historyczny dziejów budynków zamkowych z wyłączeniem katedry, t.2 zawiera materiały źródłowe do t.1, przeważnie rachunki budowy pałacu i inwentarze jego z dawnych wieków. Z indeksami. TOMKOWICZ Stanisław - Domy i mieszkania w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku. Lwów 1922. Tow. Nauk. 8, s.95,14 tablic, okł. oryg. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie. Stan dobry, egz. nie rozcięty. TRIPPLIN T[eodor, Teutold] - Najnowsza podróż po Danii, Norwegii i Szwecyi odbyta w roku 1855 przez skrzypka polskiego, opisana przez Dra... T.1-2. Wilno 1857. Księg. p. f. R. Rafałowicza. 16d, s. XVII,206,226, okł. oryg. Okładki podniszczone, bez grzbietów, rdzawe plamki. Pieczęcie: A. S. Matkowski; Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. TURKAWSKI Marceli Antoni - Wspomnienia Czarnohory. Skreślił... sekretarz Oddz. Czarnohorskiego Tow. Tatrzańskiego w Kołomyi. W-wa 1880. F. Sulimierskki. 16d, s.148, mapka Czarnohory, okł. oryg. Okładka naddarta, przybrudzona. Dodatek do "Wędrowca". WARSZAWA Oskarża. Przewodnik po wystawie urządzonej przez Biuro Odbudowy Stolicy wespół z Muzeum Narodowym w Warszawie. W-wa, maj-czerwiec 1945. 8, s.24, okł. oryg. Minist. Kultury i Sztuki i Minist. Odbudowy Kraju. Stan dobry. WOJCIECHOWSKI Stefan - Zaginione osady w Lubelskiem. Lublin 1929. 8, s.54, 1 mapka, okł. oryg. Odbitka z "Pamiętnika Lubelskiego" T. P. N. w Lublinie T. I. Podklejony grzbiet okładki. Odręczna dedykacja autora dla Władysława Semkowicza. WOŹNIAK Konstanty - Kraj w obrazach. [Serya I. Z.1-14]. Królestwo Polskie. Zbiór fotografji najbardziej uwagi godnych miast, okolic, zabytków starożytności i dzieł sztuki. Zebrał i wydał... Kraków 1899. Nakł. wydawcy. Druk. W. L. Anczyca i Sp. 4 podł. , 110 rycin z opisem, zachowana okł. oryg. z.14, opr. pł. ozdobna. Oprawa nieco przetarta, kilka kart z uszkodzonymi marginesami. Na drugiej okładce pod koroną monogram: W.H.W.Współpracowali: W. Czajewski, A. Dygasiński, Wł. Łuszczkiewicz, P. Stachiewicz, i in. BANACH Andrzej - O ilustracji. Kraków 1950. Wyd. M. Kot. Tow. Miłośników Książki w Krakowie. 8, s.170, [2], 103 ilustracje w tekście i na tablicach, okł. oryg. Okładka uszkodzona, z ubytkami, blok ksiązki w bardzo dobrym stanie. O Ilustracji książkowej od XV do XX w. Okładka, zdobniki i układ graficzny A. Młodzianowskiego. BATOWSKI Zygmunt - Norblin. Lwów 1911. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych. 8, s.219, [1], 148 ilustracji w tekście i na oddz. tablicach, opr. pł. oryg. ozdobna: płótno zielone, złocone napisy na grzbiecie i okładce, zdobienia złocone i białe. Nauka i Sztuka T. XIII. Wyd. T. N. S. W. we Lwowie. Oprócz pieczęci na karcie tyt. bardzo ładny egzemplarz. BERLING Karl - Altes Zinn. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. 2. verb. Aufl. Berlin 1920. R. C. Schmidt & Co. 8, s.245, [11: reklamy], 146 ilustracji w tekście, 3 tablice marek, opr. kart. oryg. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler. Bd.16. Stan dobry. Pieczęć. Opisane wyroby z cyny od średniowiecza. Z indeksem osób. DACIER Emile - La gravure francaise. Paris 1944. Larousse. 16, s.182, 48 ilustracji, okł. oryg. Arts, Styles et Techniques. Stan dobry. Grafika francuska od XIV do XX wieku. GEMBARZEWSKI Bronisław - Muzeum Narodowe w Warszawie. Wybór i opis celniejszych zabytków i dzieł sztuki. Kraków 1926. Druk. Narodowa. 8, s.45, 373 ilustracje na tablicach, opr. pł. oryg. Muzea Polskie T. IV. Stan więcej niż dobry. Ekslibris Jana Czerneckiego. Zawiera opis 373 eksponatów i krótkie biogramy artystów. GLASER Curt - Die Graphik der Neuzeit. Vom Anfang des XIX. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Berlin 1923. B. Cassirer. 4, s. IX, [1],584, [2], 486 ilustracji w tekście, opr. pł. oryg. Oprawa ze śladami zalania w dolnej części, poza tym stan dobry. Dzieło poświęcone rozwojowi grafiki zachodnioeuropejskiej XIX i XX w. Obszernie omówione techniki graficzne poszczególnych państw, ze szczególnym uwzględnieniem najsłynniejszych artystów tego okresu: Daumier, Doré, Menzel, Toulouse-Lautrec, Manet, Klinger, Kollwitz, Munch, Kokoschka, Lieberman. Na końcu dzieła indeks artystów. GROŃSKA Maria - Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wrocław-W-wa-Kraków 1971. Ossol. 8, s.510, 300 ilustracji w tekście, 6 kolorowych tablic, opr. pł. oryg., obwoluta. Stan dobry. Na końcu słownik artystów z krótkimi biografiami i indeksy. GUMOWSKI Marian - Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej. Kraków 1924. Druk. Narodowa. 8, s.40, 292 ilustracje na tablicach, opr. pł. oryg. Muzea Polskie T. II. Stan więcej niż dobry. Zawiera opis 292 wybranych eksponatów i krótkie biogramy artystów. ILLUSTROWANY Katalog obrazów i rzeźb w. XIX i XX. Wyd.2 rozsz., oprac. na podstawie wyd. pierwszego sporządzonego przez p. K. F. [Feliks Kopera]. Kraków 1905. 16d, s. XIV,102, 16 tablic, okł. oryg. Wyd. Muzeum Narodowego w Krakowie III. Naddarty podklejony grzbiet. Zawiera opis 148 obiektów. KIRYK Feliks - Cechowe rzemiosło metalowe. Zarys dziejów do 1939 r. W-wa-Kraków 1972. Biuro Wydawnictw K. D. W., Cech Rzemiosł Metalowych. 4, s.495, liczne ilustracje i kolorowe tablice, oprawa: grzbiet z popielatej skóry ze złoconymi napisami; okładki: blacha posrebrzana, z tłoczonymi orłami w kasetonach. Ładny egzemplarz. KOMORNICKI Stefan S. - Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wybór celniejszych zabytków sztuki od starożytności po wiek XIX. Kraków 1929. Druk. Narodowa. 8, s. VIII,72, 312 ilustracji na oddzielnych tablicach, 4 tablice barwne, okł. oryg., opr. pł. oryg. Muzea Polskie T. V. Stan więcej niż dobry. Podpis. Zawiera opis 312 wybranych obiektów i krótkie biogramy artystów. KOPERA Feliks - Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków. Wyd.2. Kraków 1933. Druk. Narodowa 8, s.38, 274 ilustracje na tablicach, okł. oryg., opr. pł. oryg. Muzea Polskie I. Stan dobry. Zawiera opis 274 wybranych obiektów i krótkie biogramy artystów. KOSSAK Wojciech - Wspomnienia. Kraków 1913. Gebethner i Sp. Druk W. L. Anczyca i Sp. 8, s. [10], 348, 92 ilustracje w tekście i 8 kolorowych na oddzielnych tablicach, opr. ozdobna, sygn.: K. Wójcik Introlig. Kraków: płótno popielate, na okładce ilustracja, złocone napisy. Oprawa przybrudzona, pęknięta przy grzbiecie, pierwsze karty tekstu luźne, niewielkiezabrązowienia. Odręczna dedykacja autora: Bartkowi Obrochcie towarzyszowi młodych lat Wojtek Kossak Zakopane 1913. Pod dedykacją zapiska o podarowaniu książki przez B. Obrochtę. 1 wydanie. Barwna biografia artysty, na tle epoki XIX/XX w. W gawędziarski sposób oddana atmosfera tego czasu, klimat duchowy, wydarzenia. KRÓL Aleksander - Zamek Królewski w Warszawie. Wybór i opis cenniejszych zabytków i dzieł sztuki. Kraków 1926. Druk. Narodowa. 8, s.50, 99 ilustracji na tablicach, okł. oryg., opr. pł. oryg. Muzea Polskie T. IV. Stan więcej niż dobry. Zawiera opis 111 wybranych obiektów i krótkie biogramy artystów. KÜMMEL Otto - Das Kunstgewerbe in Japan. 3. Aufl. Berlin 1922. R. C. Schmidt & Co. 8, s. VI, [2],200, [XXIV: reklamy], 168 ilustracji w tekście, opr. pł. oryg. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler. Bd.2. Stan dobry. Wyroby z laki, metalu, ozdoby, ceramika, tekstylia. Z tablicami marek i tabelami odczytywania dat japońskich. Dołączony katalog wystawy sztuki japońskiej w Krakowie w 1944 r. z tekstem O. L. Rodlera: Ausstellung Japans Kunst und Kunstgewerbe. Krakau, April - Mai 1944. LEBIEDIEV G. - Russkaja kniznaja illjustracija XIX v. Moskva 1952. "Iskusstvo". 8, s. 209, [2], w tym 118 ilustracji całostronicowych, opr. pł. oryg. Stan bardzo dobry. LEONARDO da Vinci - Pisma wybrane. Wybór, uklad, przekład i wstęp L. Staffa. T.1-2. Wyd. 2. W-wa-Kraków 1930. J. Mortkowicz. 8, s. XLVIII,436, 29 ilustracji na tablicach, okł. oryg., opr. pł. współczesna. Ładny egzemplarz. Pieczęć. Załączone plansze stanowią wybór wybitniejszych prac Leonarda da Vinci. MUSZYŃSKI Jan - Ze studiów nad renesansowym drzeworytem książkowym w Poznaniu w XVI wieku. Poznań 1970. UAM. 8, s.137, [1], 71 ilustracji całostronicowych, okł. oryg. UAM Seria: Historia sztuki nr 3. Stan dobry. ORAŃSKA Józefa - Sztuka graficzna i jej rola społeczna. Poznań 1951. Muzeum Narodowe w Poznaniu. 8, s.100, ilustracje na tablicach, okł. oryg. Stan dobry. Rozwój grafiki europejskiej i polskiej na przykładach wybitnych artystów, poprzedzone opisem podstawowych technik graficznych. RIESEBIETER O[tto] - Die deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts. Leipzig 1921. Klinkhardt & Biermann. 4, s.415, [1],55, 442 ilustracje w tekście, opr. pł. oryg. Stan więcej niż dobry. Ceramika niemiecka 17 i 18 wieku. Z indeksem artystów i markami wytwórni i malarzy. ROPERS H. - Morgenländische Teppiche ein Auskunftsbuch für Sammler und Liebhaber. 3. Aufl. Berlin 1920. R. C. Schmidt & Co. 8, s.144, [16: reklamy], 55 ilustracji w tekście, 8 kolorowych tablic, opr. kart. oryg. Bibliothek für Kunst. -u. Antiquitätensammler. Bd.19. Stan bardzo dobry. Dywany i kilimy wschodnie. RUSSKAJA grafika XVIII - piervoj połoviny XIX vieka. Novyje materiały. Moskva 1984. "Iskusstvo". 8, s.197, [3], 249 ilustracji w tekście i 12 kolorowych na tablicach, opr. pł. Stan bardzo dobry. RYSZARD R[yszard] St[anisław] - Zbiór porcelany... na II Wystawie darów i nabytków w Muzeum Narodowym w Warszawie. W-wa, czerwiec 1937. Muzeum Narodowe. 8, s.19, 4 tablice, okł. oryg. Stan dobry. Opisanie zbioru składającego się z 324 sztuk z manufaktur: Miśnieńskiej, Wiedeńskiej, w Korcu, Baranówce, Sevres, Capo di Monte, Derby, i in. SCHOTTMÜLLER Frida - Bronze, Statuetten und Geräte. 2. verm. Aufl. Berlin 1921. R. C. Schmidt & Co. 8, s.204, [20: reklamy], 142 ilustracje w tekście, opr. kart. oryg. Bibliothek für Kunst- und Antiquitäten-Sammler. Bd. XII. Stan dobry. Statuetki i przedmioty z bronzu od starożytności po XVIII w. SCHUETTE Marie - Alte Spitzen (Nadel- und Klöppelspitzen). Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. 2. Aufl. Berlin 1921. R. C. Schmidt & Co. 8, s.254, [14: reklamy], 172 ilustracje w tekście, opr. kart. oryg. Bibliothek für Kunst-und Antiquitätensammler. Bd.6. Stan dobry. Koronkarstwo igłowe i klockowe. Z indeksem. SCHULZE Paul - Alte Stoffe. Ein Leitfaden für Sammler und Liebhaber. 2. Aufl. Berlin 1920. R. C. Schmidt & Co. 8, s.217, [1], XIV: reklamy, 202 ilustracje w tekście, mapka, opr. kart. oryg. Bibliothek für Kunst- und Antiquitätensammler. Bd.10. Stan dobry. Tkaniny od starożytności do XIX w. SWIEYKOWSKI Emmanuel - Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd.2. Kraków 1905. Nakł. Towarzystwa. 8, s. CII,344, [1], portrety w tekście, okł. oryg. wg projektu Eugeniusza Dąbrowy, opr. kart. Na wielu kartach pieczęcie, poza tym stan dobry. Treść: Cz. I: Historya Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie [tu m. in.: Spis premii Towarzystwa wydanych od 1854 r]. Cz. II: Spis artystów polskich, których prace wystawiono w Tow. Przyj. Sztuk Pięknych od 1854 do 1904 r. włącznie, opatrzony wzmiankami biograficznemi i portretami. SZWAJCER Jerzy - Karykatury Jotesa. Serja trzecia. W-wa 1921. Druk. Literacka. 16 podł., s.79, w tym ponad 170 opisanych karykatur, okł. oryg. Stan dobry. Karykatury polityków polskich i obcych, posłów, działaczy socjalistycznych, lekarzy, redaktorów, literatów i dziennikarzy, muzyków, artystów. WYSTAWA Rewindykacyjna Zbiorów Państwowych. Wybór dzieł sztuki i pamiątek narodowych, odzyskanych z Rosji na podstawie traktatu pokojowego w Rydze. W-wa 1929. Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 16d, s.96, okł. oryg. Stan dobry. -Treść: Wstęp-A. Lauterbach; Zarys rewindykacji polskiego mienia muzealnego z Rosji na podstawie Traktatu Ryskiego-W. Suchodolski; Pamiątki historycznonarodowe-katalog 429 pozycji: militaria, tkaniny, rzeźby, obrazy, sztychy, miscellanea. BANDTKIE Jerzy Samuel - Historya drukarń krakowskich, od zaprowadzenia druków do tego miasta aż do czasów naszych, wiadomością o wynalezieniu sztuki drukarskiey poprzedzona. Kraków 1815. Druk. Gröblowska J. Mateckiego. 8, s. [8], 504, [8 z 10]. Brak okładki i 2 ostatnich stron rejestru, przykurzone brzegi kart. 1 wydanie. Dzieło poprzedza Historia wynalezienia sztuki drukarskiej. Opisana działalność drukarzy krakowskich. Historia drukarń krak. i Historia biblioteki U. J. tegoż autora były inspiracją Joachima Lelwela do napisania Bibliograficznych ksiąg dwoje. DANILEWICZ Zielińska Maria - Bibliografia. "Kultura" (1958-1973). "Zeszyty Historyczne" (1962-1973). Działalność wydawnicza (1959-1973). Paryż 1975. Inst. Literacki. 8, s.430, okł. oryg. "Biblioteka Kultury" tom 257. Stan bardzo dobry. Z indeksem osobowym. DOBRZYCKI Jerzy - Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. Kraków 1926. Nakł. Cechu Introligatorów. 4, s.19, 35 tablic z pięknymi przykładami sztuki introligatorskiej, portret R. Jahody, okł. oryg, opr. pł.: płótno czerwone, złocone napisy, wyklejki marmoryzowane. Bardzo ładny egzemplarz. Odbitka z VII zeszytu "Exlibrisu" dla II Zjazdu Bibliofilów Polskich, w nakładzie 400 num. egz. Ten bez numeru. HAŁACIŃSKI Kazimierz - Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. Kraków 1930. Tow. Miłośników Książki. Druk. Muzeum Przemysłowego. 4, s.14,2 ilustracje, pod tyt. winieta, okł. oryg. Stan bardzo dobry. KOCZOROWSKI Stanisław Piotr - Pisarze o książce. Zdania i uwagi współczesnych pisarzów polskich zebrał... W-wa 1937. Wystawa Życie Literackie. 16d, s.32, [6], drzeworyty: 1 całostronicowy i 4 zdobniki T. Cieślewskiego syna, okł. oryg. Stan bardzo dobry. Wydane z okazji Wystawy Życie Literackie. Nakład 1000 egz. Druk. czc. "Kairo". Oprac. graficzne T. Cieśleski syn. KOCZOROWSKI Stanisław Piotr - Coup d'oeil sur l'histoire de la bibliographie en Pologne. Nouv. éd. Paris 1925. É. Champion. 16, s. [21], okł. oryg. Okładka przykurzona, zapiski i skreślenia ołówkiem w tekście. Odczyt wygłoszony na Kongresie Bibliotekarzy i Bibliofilów w Paryżu: syntetyczna informacja o bibliotekach i książce w Polsce od XV w. Nakład 500 num. egz. Ten XXXII sygn. przez autora: Paris, le 21 janvier 1931 StPKoczorowski. Autor (1888-1958), zasłużony bibliotekarz, bibliofil, literat i bibliograf. MALISZEWSKI Edward - Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących. (Druki i rękopisy). W-wa 1928. Tow. Miłośników Historji. 8, s. X,447, [2], okł. oryg. Stan bardzo dobry, egz. nie rozcięty. Zawiera opis 5445 pozycji i indeks. ALBERTUS Magnus - De secretis mulierum. Item de virtutibus herbarum lapidum et animalium. Amstelodami [Amsterdam] 1655. Apud Jodocum Jansonium. 16, s.358, [14], sztychowana karta tyt., opr. perg. Stan bardzo dobry. O sekretach kobiet, mocy ziół, kamieni i zwierząt osobliwych. Od s.210: Michaelis Scoti - De secretis naturae. Traktat Św. Alberta Wielkiego (1193/1205-1280), arcybiskupa Ratyzbony, dominikanina, filozofa, przyrodnika, wszechstronnego uczonego średniowiecza, zwanego "Doctor Universalis". Polskie wydanie ukazało się w 1695 r. Michael Scott (ca 1175-ca 1234), szkocki filozof, matematyk i astrolog. ALLEN J[ohn,1660?-1741]. - Synopsis universae medicinae practicae, sive doctissimorum virorum de morbis eorumque causis ac remediis judicia. Accesserunt nunc demum casus nonnulli opido rari. Pars 1-2. Ed. novissima. Venetiis 1754. Ex Typogr. Remondiniana. 16d, s. VIII,452, winiety, opr. sk. z epoki, złocone zdobienia, szyldziki. Stan więcej niż dobry. Wykaz i opis chorób. Wszystkie sklasyfikowane w 16 działach. Tu m. in. opisany kołtun polski: plica polonica. Na końcu receptury medyczne. Dzieło wzorowane na Art de Encyclopaedia Maedica J. Dolaeusa. AMIRATO Scipio - Dissertationes politicae, sive discursus in C. Cornelium Tacitum, politicam doctrinam apprime illustrantes, nuper ex Italico in latinum versi,... adiunctae sunt Digressiones politicae a Christophoro Pflugio... Accessore... De Regis, ac regni institutione libri III. Francofurti 1618. Typ. N. Hoffmann. Sumpt. haered. I. Fischeri. 16d, s. [100],1031, [37], opr. perg.: zachowana wierzchnia okładka i grzbiet, tylna okładka podniszczona, częściowo ucięta. Prow.: nieczytelna zapiska z 1643 r. ; Ex libris Alexandri Białoszycki; pieczęć: Biblioteka Pułaskich. Po przedmowie: Digressiones politicae excerptae ex C. C. Tacito, potem rozprawy Amirato, od s.811 Appendix: De Regni regisque institutione libri III [autorstwa hiszpańskiego filozofa Sebastiana Fox Morcillo (1526/60)]. Omówione 124 fragmenty z Annales i Historiae Tacyta. Badając polityczne idee Tacyta, politycy mogą lepiej zrozumieć swój czas. Amirato (1531-1601) włoski historyk renesansowej Florencji, przeplata czas starożytny ze współczesnymi przykładami, żeby lepiej zrozumieć, że prawda nie ulega zmianie przez zmiany i różnice w czasie. Traktat Morcillo De Regis w formie dialogu obrazuje cicerońskie podejscie do władzy. APIANUS Petrus - Cosmographia Petri Apiani, per Gemmam Frisium apud Lovanienses Medicum & Mathematicum insignem, iam demum ab omnibus vindicata, mendis, ac nonnullis quoq; locis aucta. Additis eiusdem argumenti libellis ipsius Gemmae Frisii. Antverpiae 1545. Gregorio Bontio. 8, kart [2],66, kolorowane drzeworyty astronomiczne, geograficzne, diagramy, inicjały, opr. perg. z epoki. Oprawa zaplamiona, brak grzbietu. Uzupełnione kserogr. karty: 10,11,18,19,23,26, 27,30,62-66; Charta cosmographica; fragmenty diagramów: k.8b - nakładka diagramu, karta 12a - diagram, karta 28a - 3 górne nakładki diagramu, karta 49a - 2 górne nakładki diagramu. Kosmografia obejmuje również kartografie, geografię, astronomię, nawigację. Dzieło cenione do końca XVI w., wielokrotnie wydawane, tłumaczone na wiele języków. Autor wyjaśnia podział ziemi na strefy klimatyczne, zastosowanie równoleżników i południków, określenia szerokości i długości geograficzne. Wydanie poprawione i uzupełnione przez geografa i matematyka Frisiusa Gemmę; m. in. zawiera ważny trakat o metodzie triangulacji. P.Apianus (właśc.Bennewitz) (1495-1552)], bawarski kartograf, biegły astronom i matematyk. Profesor matematyki w Inglostadt, wynalazca kilku instrumentów astronomicznych, autor najlepszych na ówczesne czasy map geograficznych. Stwierdził, że warkocze komet leżą naprzeciw słońca. ARIAS Montanus Benedictus - Elucidationes in quatuor Evangelia, Matthaei, Marci, Lucae & Iohannis. Quibus accedunt eiusdem eclucidationes in Acta Apostolorum. Antverpiae 1575. Ex offic. Christophori Plantini. 8, s. [16],461, [1], 4 inicjały, sygnet drukarski, oprawa: skóra, deska, tłoczenia ślepe, ślady po zapięciach. Ubytek skóry na grzbiecie, na pierwszych kartach ślady zalania. Dwie XVII w. zapiski własnościowe. Objaśnienie czterech Ewangelii. Autor: Benito Arias Montano (1527-1598) był hiszpańskim mnichem, orientalistą, edytorem antwerpskiej Biblii Polygloty (1568-1573). [AVRILLON Jan Chrzciciel Eliasz] - Rok miłości Boskiey z pieni świętych na każdy dzień roku przez affekta rozłożony, przez Wielebnego Oyca Jana Eliasza Zakonu S. Franciszka de Paula potrzeciraz (!) do druku w roku 1719 podany, a teraz z francuskiego języka na polski przez zakonnice Nawiedzenia Nayświętszey Maryi Panny Klasztoru Krakowskiego przetłumaczony. Roku Pańskiego 1767. Kraków (1767) w druk. Seminaryum Biskupiego Akademickiego. 8, s. [12],,379, [1], na odwrociu karty tytułowej miedzioryt: herb Wielopolskich Starykoń, opr. sk. z epoki: grzbiet 5ciopolowy, złocone zdobienia, metalowe zapięcia. Na części kart ślady zabrązowienia. Zapiska własnościowa, pieczęć. E. XII,315. Dedykowane Karolowi Wielopolskiemu, chorążemu koronnemu. BEGUIN Joannes - Novum lumen ad Tyrocinium Chymicum, ex autographo... Colonia Agrippinae [Kolonia] 1625. Apud Antonium Boëtzerum. 16, s.385, [11], 1 skł. tabela, opr. perg. z epoki. Zabrudzena na karcie tyt. i w tekście. Podkreślenia i zapiski chemiczne łacińskie. Nowe objaśnienie do Tyrocinum chymicum; tekst Tyrocinii Chymici [Chemia dla początkujących] od s.67. Jean Beguin (1550-1620) był chemikiem franc., lekarzem Henryka IV, kapelanem Ludwika XIII. Traktat Tyrocinium Chymicum uważanany był za jeden z pierwszych przystępnie napisanych podręczników chemii. BOERHAAVE Hermann - Libellus de materie medica et remediorum formulis, quae serviunt aphorismis de cognoscendis et curandis morbis. Ed. nova. Norimbergae 1755. A. I. Felseckeri. 16d., s. [12],279, [44], opr. psk. z epoki. Stan dobry. Pieczęć. Zapiska własnościowa: Libris Antonii Wersin Medicine Doctoris. Księga materiałów i środków medycznych - preparatów służących do ulżenia w chorobach. Autor (1688-1738) najsławniejszy holenderski lekarz i humanista XVIII w., lektor medycyny teoretycznej na uniwersytecie w Lejdzie. Stworzył pierwszy akademicki szpital w Lejdzie, wprowadził mierzenie temperatury chorego termometrem. BÖHM Francois Joseph tłum. - Description nouvelle de la cathedrale de Strasbourg, et de sa fameuse tour;... Trad. de l'Allemande par... 2 ed. Strasbourg 1743. S. Kursner. 16d, s. [6],133, [7], 9 tablic miedziorytniczych [3 rozkł. ], opr. kart. z epoki. Stan dobry. Ekslibris: Carolus L. B. de Peren. Opis katedry w Strasburgu, jej słynnej wieży, co jest godne uwagi wewnątrz i zewnątrz budynku. [COSMOGRAFIA]. PRIMI principj di cosmografia ad uso de' fanciulli. Bergamo 1766. Fr. Locatelli. 8, s. [2],106, 8 skł. miedziorytów astronomicznych, opr. kart. z epoki. Okładka i tekst ze śladami zalania. Kosmografia, podstawowe wiadomości dla początkujących. Podzielona na 3 części: Del mondo de' corpi che lo compongono, Della sfera armillare e de' globi, Dell' uso della sfera e de globi. DESCARTES Rene - Geometria a Renato Des Cartes anno 1637 Gallice edita; postea autem una cum notis Florimondi de Beavne,... Opera atque studio Francisci a Schooten... Pars 1-2. Ed.3. Amstelodami 1683. Ex Typogr. Blaviana. 8, s. [12],520, [14],420,8, [2], portret autora: miedzioryt, figury geometryczne w tekście, inicjały, opr. perg. z epoki. Stan bardzo dobry. Ekslibris, pieczęć. - Wielkie odkrycie Kartezjusza: metoda geometrii analitycznej; wywarła wielki wpływ na rozwój matematyki, torując drogę pojęciom rachunku różniczkowego i całkowego, a następnie geometrii różniczkowej. Część 2 z tytułem: Principia matheseos universalis, seu introductio ad geometriae methodum Renati des Cartes, conscripta ab Er. Bartholino. Zawiera także rozprawy i komentarze trzech znakomitych matematyków holenderskich: Francisci a Schooten, Florimondi de Beavne, Johannis de Witt; każda rozprawa z oddzielną kartą tytułową. FRISCHLIN Nicodem - Operum poeticorum Nicodemi Frischlini, poetae, oratoris, & philosophi, pars scenica, in qua sunt: Rebecca, Susanna, Hildegardis, Iulius redivivus, Priscianus vapulans, Helvetiogermani, Phasma. Tragoediae duae: Venus, Dido. Witebergae 1596. Typ. S. Gronenberg. 16d, s. [14],750, drzeworyt: portret autora, opr. sk. z epoki: jasna skóra, deska, tłoczenia ślepe, grzbiet 4ropolowy, ślad po metalowych zapięciach. Niewielki ślad kornika. XVIII w. ekslibris: G. E. Petri, podpis, pieczęć słabo czytelna: Bibliothek zu Sorau (Żary). Marginalia. Komedie i tragedie niemieckiego filologa i poety łacińskiego (1547-1590), uznanego za jednego z lepszych poetów nowołacińskich. Był autorem także gramatyki łacińskiej. GORTER Jo[annes] de - Formulae medicinales cum indice virium quo ad inventas indicationes inveniuntut medicamina in usum medicorum praxin inchoantium. Editae... Francofurti et Lipsiae 1760. J. F. Jahn. 8, s. [38],660, opr. kart. współczesna, karton marmoryzowany, szyldzik z tytułem. Karty pożółkłe, na kilku zaplamienia przy grzbiecie na dolnym marginesie. 2 wydanie (1 w 1755 r. w Amsterdamie). Wzory recept na leki znajdujące się w użyciu, dla potrzeb początkujących lekarzy praktyków. Z indeksem leków. Autor (1689-1762) był holendrskim lekarzem, chirurgiem, badaczem ludzkiego ciała, także filozofem i matematykiem. Prowadził korespondencję z najsłynniejszymi uczonymi swoich czasów. Od 1754-58 był lekarzem w Petersburgu przy osobie cara. HEER Henri - Fons spadanus et ejusdem observationes medicae rariores. Lugd. Bat. [Lejda] 1685. Apud Petrum van der AA. 16, s. [20],159, [17], sztychowana karta tyt. przedstawiająca kąpiele w Spa. W przedmowie przestawiona kolejność 4 kart. - Observationes medicae, oppido rarae in Spa et Leodii. Animadversa, cum medicamentiis aliquot selectis, & ut volunt secretis. Lugdun. Batavor. [Lejda] 1685. Apud Petrum van der AA. 16, s. [4],254, [19], opr. z epoki w 1 wol. Stan dobry. Żródło i jego rzadkie, wyjątkowe obserwacje medyczne. HEURNIUS Joannes - Opera omnia. Edidit auctoris filius Ottho Heurnius Ultraiectinus, in Academia Leidensi Medicinae Professor. [Antverpia] 1609. Ex Offic. Plantiniana Raphelengij. 8, s. [18], [8],176, [8], [6],376, [10],15 kart czystych, portret autora, 6 drzeworytów w tekście, sygnety drukarskie, opr. perg. 2 pierwsze karty z małym ubytkiem dolnego rogu i śladami zabarwienia. Podkreślenia i liczne marginalia łacińskie. Dzieło medyczne holenderskiego lekarza i fizyka, prof. medycyny na Uniwersytecie w Lejdzie [Jan van Heurne 1543-1601]. Treść: J. Heurnius vita, Institutiones medicinae: De elementis, De temperamentis, De facultatibus earumque functionibus, De humoribus, De procreatione hominis, De morborum differentiis, De morborum causis, De symptomatis, Semeiotike de urinis, De pulsibus et respiratione, De prognosi, De methodo medendi, Modus ratio que studendi eorum. Praxis medicinae nova ratio: Methodi ad praxini liber I-III [ tu drzeworyty]. HOMER - Ilias, seu potius omnia eius quae extant opera. Studio & cura Ob[ertus] Giphanii I. C. [Hubert van Giffen] quam emendatissime edita, cum eiusdem scholijs & indicibus novis. Argentorati [Strassburg] [1572]. Exc. Theodosius Richelius. 16d, s. 893, [71], sygnet drukarski, inicjały, opr. kart., podklejony grzbiet. Na kilku kartach małe zaplamienia i ślady zalania na marginesie. Tekst grecki i łaciński. IUNIUS Melchior Witebergensis - Politicarum Quaestionum centum ac tredecim, in eloquentiae studiosorum gratiam, stylum exercere cupientium selectarum, ac in partes tres distinctarum. Pars I-III. Argentorati [Strassburg] 1611. Lazar Zetzner. 16, s. [14],175, [12],176, [12],303,3 sygnety drukarskie z głową Minerwy, opr. perg. pokryta łacińskim tekstem rkp. z nutami z graduału, w 1 wol. Stan dobry. Zapiska własnościowa. 113 wybranych i wymagających ćwiczeń politycznych kwestii dla poprawy elokwencji tych, którzy studiują. Pars I: Cuius materias Index praefixus indicabit, II: Cuius materias Index, qui praefigitur, monstrabit, III: Cuius materias Index additus ostendet. Autor (1545-1604) był niem. humanistą, profesorem retoryki. [MARYA od Wcielenia]. Żywot błogosławioney siostry Maryi od Wcielenia Pańskiego Karmelitanki Bosey... Od Oyca Swiętego Piusa VI papieża dnia 24 maja roku 1791 w poczet błogosławionych zapisaney... Z przydaniem krótkiego nabożeństwa z różnych książek approbowanych przez zakonnice tegoż zakonu... podany. Kraków 1793. Druk. Anny Dziedzicki. 16d, s. [2],41, [1], winiety. Stan dobry. -E. XXII,171. Reimprimatur podpisał Mik. Wybranowski 30 julij 1793. MONITOR. Warszawa. Druk. Mitzlerowska. R. P. 1774 T. II. Nro 53-104 2 lipiec-28 grudzień. 16d, s.121-764, broszura. Okładka przybrudzona. E. XXII,533. Czołowe czasopismo społeczno-polityczne polskiego Oświecenia. Powstało z inicjatywy Stanisława Augusta, wg planów I. Krasickiego i A. K. Czartoryskiego. "Monitor" wzorowany był na ang. piśmie "Spectator", propagował szlachecko-magnacki program reform, głosił hasła tolerancji religijnej, występował przeciwko ciemnocie i nieuctwu szlachty, wprowadzał nowe formy wypowiedzi literackiej, odegrał wielką rolę w walce o język narodowy. Pismo ukazywało się w latach 1765-1784, początkowo jako tygodnik, pózniej 2 razy w tygodniu. Pierwszymi redaktorami byli I. Krasicki i F. Bohomolec, następnie J. E. Minasowicz i in. MORT Jacobi Le - Chymia, rationibus et experimentis auctioribus, iisque demonstrativis superstructa, in qua melevolorum calumniae modeste simul diluumtur. Lugduni Batav. [Lejda] 1688. Apud Petrum van der AA. 16d, s. [12],365, [index s.19 do litery F, brak dalszych], opr. sk. z epoki. Oprawa pęknięta przy grzbiecie, poza tym stan więcej niż dobry. 1 wydanie. Chemia, metody i doświadczenia do pokazania z powodów racjonalnych razem zebrane. Jacobus le Mort (1650-1718), holenderski chemik i lekarz, profesor chemii i medycyny na uniwersytecie w Lejdzie. ORIGANUS David Glacense Silesio - Nova motuum coelestium Ephemerides Brandenburgicae, annorum LX, incipientes ab anno 1595, & definentes in annum 1655, calculo duplici luminarium, Tychonico & Copernicaeo, reliquorum planetarum posteriore elaboratae,... Francofurti ad Viadrum 1609. Typ. Ioannis Eichornij apud Davidem Reichardum bibliopolam Stetinensem. 8, s. [104],790, sztychowana karta tyt. z wizerunkami Ptolomeusza i Pliniusza, w tekście małe drzeworyty, liczne tabele i diagramy astronomiczne, opr. pperg. XX w., szyldzik z tytułem. Karty mocno pożółkłe, częściowe ślady zalania. Przed tekstem na 2 kartach łacińskie zapiski astronomiczne. 1 wydanie. Dzieło o systemie planetarnym. Ruchy ciał niebieskich obliczone na 60 lat, od 1595 - 1655 r. Cz. I: De tempore, II: De motibus, III: De effectibus. D. Origanus [David Tost, 1558-1628], urodzony w Kłodzku niemiecki matematyk i astronom, profesor matematyki i astronomii we Frankfurcie n/O. Studiował we Wrocławiu i Frankfurcie. Zwolennik teorii heliocentrycznej Kopernika, w przeciwieństwie do Tycho de Brahe. Odkrył wiele komet, co opublikował w Ephemeris. W działalności naukowej wiele miejsca poświęcał astrologii i kalendarzom. OSTROWSKI Teodor - Dzieie y prawa koscioła polskiego przez X... krótko zebrane. T.3 [ostatni]. W-wa 1793. Druk. J. K. Mci i Rzeczyposp. u XX. Sch. Piarum. 8, s.682, [17], opr. psk. z epoki: skóra jasnobrązowa, karton marmoryzowany, niebieskie szyldziki, złocone zdobienia i napisy na grzbiecie. Pieczęcie. E. XXIII,522. 1 wydanie. Tom 3 obejmuje: Cz.2: Dzieje i prawa kościołów dysydenckich od 1501-1600, Wyobrażenie wieku szóstego kościoła polskiego. Cz.3: Dzieje i prawa kościoła greckiego, Wiek siódmy 1600-1697, Zaprowadzenie wiary katolickiej na Ruś, Wiek ósmy kościoła polskiego, Stan kościoła w początkach panowania Augusta II, Uwagi nad wiekiem ósmym i nad historią kościoła polskiego w ogólności. OSTROWSKI Teodor X. - Prawo cywilne narodu polskiego. Z Statutów i Konstytucyi koronnych litewskich zebrane, rezolucyami Rady Nieustaiącey obiasnione dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego, chełmińskiego pomnożone i porządkiem praw rzymskich ułożone przez... T.1 [z 2]. Ed.2 poprawna. W-wa 1787. Druk. J. K. Mci y Rzeczyp. u X. X. Sch. Piarum. 16d, s. [4],391, [5], winiety. Bez okładki, poważne ślady zalania, strony 327-342 wydrukowane po s.390. Zapiska własnościowa z 1820 r., pieczęć: Ze zbioru Jana Sas Zubrzyckiego. Zapiski w tekście. E. XXIII,522. Treść: Wstęp, cz.1: O osobach, cz.2: O rzeczach, cz.3: O kontraktach, cz.4: O przestępstwach i karach. OWEN John - Britania depicta: or Ogilby improved. Being an actual survey of all the direct and principal cross roads of England and Wales;... Engraved by Emanuel Bowen geographer... London 1764. Printed for Carington Bowles. 8, s.12, 273 mapy: miedzioryty [komplet], opr. sk. współczesna, złocone napisy. Stan więcej niż dobry. Zbiór map drogowych obejmujących części Wielkiej Brytanii, z mnóstwem informacji użytecznych dla turysty w XVIII w. Opis historyczny i topograficzny wszystkich miast, miasteczek, wsi, kościołów, etc. Dokładnie wytyczone i wyryte wszystkie drogi Anglii i Walii, obliczone odległości między poszczegółnymi miejscowościami. E. Bowen (1694-1767), ang. rytownik map, geograf. Pracował dla Jerzego II króla Anglii i Ludwika XV króla Francji. Sporządzał jedne z najlepszych, bardzo szczegółowych map, z obszernymi przypisami zarówno historycznymi jak i topoograficznymi. PAMIĘTNIK Historyczno-Polityczny przypadków, ustaw, osób, mieysc i pism, wiek nasz szczególniey interessuiących. W-wa. Druk. M. Grölla. R. III. 1784 Cz. XI: listopad. 16d, s.1001-1112, okł. oryg. Okładka przybrudzona, ubytki na grzbiecie. E. XXIV,40. "Pamiętnik polityczny i historyczny"-miesięcznik wyd. w latach 1783-1792 przez P. Świtkowskiego. Postępowe pismo propagujące dążenia do reform ustrojowych i rozwoju ekonomicznego kraju, omawiające współczesne wydarzenia polityczne; w okresie Sejmu Czteroletniego popierające program stronnictwa patriotycznego. Zlikwidowane przez władze konfederacji targowickiej. Kontynuacja działalności w latach 1792-3 pt. "Zabawy Obywatelskie". - R. III. 1784 Część XII: grudzień. 16d, s. [4],1113-1204, okł. oryg. Ubytki na grzbiecie okładki. E. XXIV,41. PHARMACOPOEIA Matritensis Regii, ac supremi Hispaniarum protomedicatus Auctoritate, jussu atque auspiciis elaborata. Ed.2 locupletior, et longe emendatior. Matriti [Madryt] 1762. A. Perez de Soto. 8, s. [26],556 [brak s.553-4], na karcie tyt. mały widok Madrytu, opr. sk. z epoki, złocone zdobienia na grzbicie. Część kart ze śladami zabrązowienia, zalania. Pieczęcie. Farmakopea hiszpańska. Wykaz leków i surowców do ich sporządzania: opis, charakterystyka. Dedykowane Karolowi III królowi Hiszpanii, przy dedykacji mały portret króla. PLACENTINUS Julius [Scotti] - De potestate pontificia in Societatem Iesu, etc. qui in octo partes tribuitur Liber, Francisci Solanguis Nobilis Cremensis opera euulgatus. Ad Innocentium X. Summum Pontif. Parisiis 1646. Apud Barth. Macaeum, in Monte D. Hilary, sub Scuto Britanniae. 8, s. [6],390, opr. psk. XIX w. Zabrązowienia na czterech pierwszych kartach. Zapiska własnościowa. O władzy papieskiej w Towarzystwach Jezusowych, jak odnosić się do 4 punktu ślubów składanych przez Jezuitów. PONIATOWSKI Michał Jerzy - Zalecenie Modlitewne Duszy ś. p. JMci X. Jasona Smogorzewskiego Metropolity Kiiowskiego. Dan w Warszawie... dnia 12 Miesiąca Listopada Roku 1788. 4, karta 1 nlb. Estr. nie notuje. Poczyna się: Michał Jerzy Xiąże Poniatowski z Bożey i Stolicy Apostolskiey Łaski arcybiskup gnieźnieński.... Wszystkiemu Duchowieństwu Świeckiemu i Zakonnemu, oraz Wiernym Chrystusowym Dyecezyi Krakowskiey zdrowie i Pasterskie Błogosławieństwo.... Na końcu: Zalecenie Modlitewne... Ślady zaplamienia i mały ubytek pr. d. rogu. QUARIN Joseph - De curandis febribus et inflammationibus commentatio. Viennae 1781. R. Graeffer. 8, s. [8],466, opr. sk. z epoki, złocenia na grzbiecie. Minimalne zaplamienie kilku kart na dolnym marginesie. Opieka nad chorym w leczeniu febry i stanów zapalnych. Od s. 435: Formulae. Autor (1733-1814), cesarski austriacki lekarz, homeopata, profesor i rektor Uniwersytetu w Wiedniu, dyrektor szpitala. SCHÜTZEN Johanne - Tractatus curiosus de medicina, medicis, medicastris, morbis, morbidis, moribundis, morte ipsa et mortius, in utroque dicendi genere ecclesiastico et civili utiliter adhibendus,... Magdeburgi et Lipsiae 1716. Chr. Seidel. 8, s. [2],333, [31], opr. perg. z epoki. Karty pożółkłe, niewielkie zawilgocenia. Traktat medyczny o medycynie, lekarzach, chorobach, śmierci, zmarłych, umierających. Objaśnienie sztuk medycznych, środków leczniczych w chorobach, etc. na dwa podane sposoby: kościelny i cywilny. SMETIUS Johannes (1636-1704) - Antiquitates Neomagenses, sive notitia rarissimarium rerum antiquarum, quas in veteri Batavorum Oppido studiose comparavit Johannes Smetius, pater et filius. Noviomagi Batavorum [Nijmegen, Hol. ] 1678. Ex Typogr. Regneri Smetii. 8, s. [4],283, [1], frontispis, 4 miedzioryty [2 podw. ], opr. perg. z epoki. Naddarty margines frontispisu, poza tym stan bardzo dobry. Pieczęć. Opisana kolekcja [katalog] starożytnych zabytków rzymskich, znalezionych w okolicach najstarszego holenderskiego miasteczka Nijmegen. Publikacja ta przyczyniła się do dyskusji na temat działań rzymskich w Holandii. Rzuciła światło na wielkość kolekcji, która obejmowała ponad 10000 monet i około 4500 innych zabytków starożytnego Rzymu. Kolekcję zaczął tworzyć Johannes Smetius senior (1591-1651). W 1644 r. opublikował pracę "Oppidum Batavorum seu Noviomagum", w której wykorzystał swoją kolekcję do postawienia tezy, że opis Tacyta Batavian dotyczy właśnie Nijmegen. Na rycinach pokazane znaleziska rzymskie. TASSO Torquato - Goffred abo Ieruzalem wyzwolona. Przekładania Piotra Kochanowskiego sekretarza Ie. K. M. Kraków 1618. Druk. Fr. Cezarego. 16d, s. [2],388, opr. psk. XIX w. Brak stron: 1-8,11-14,389-567. Obcięte górne marginesy, karta tyt. podklejona przy grzbiecie. E. XXXI,57. 1 wydanie. Dedykowane Janowi Tęczyńskiemu, grabi na Tęczynie. podczaszemu I. K. M. Pierwszy polski przekład poematu Tassa, starannie wydany, tłumaczony jedenastozgłoskowcem, zachował formę oryginału. P. Kochanowski (1566-1620), tłumacz i poeta, bratanek Jana Kochanowskiego, przyjaciel Jana Tęczyńskiego - który miał swój udział w spolszczeniu arcydzieła Tassa. WICHMANN Johann Ernst - Ideen zur Diagnostik. Beobachtungen Aerzten mitgetheiler von... Bd.1-3. Wien 1798-1802. Mit v. Ghelenschen Schriften. 8, s. XII,108, VIII,118, IV,118, [2], 1 tablica: miedzioryt, opr. kart. z epoki 1 wol. Stan dobry. Uwagi dotyczące diagnostyki chorób. Autor (1740-1802) był jednym z najbardziej zasłużonych i sławnych lekarzy niemieckich swojego czasu. ADA Sari (Jadwiga Szajer 1886-1968), światowej sławy śpiewaczka, profesor wokalistyki. Kartka z fotografią Ady Sari, dat. Warszawa 20/III/1965. Na odwrociu tekst: Pierwszy występ mój w roli "Laleczki" gdzie tylko 2 osoby brały udział (mezzo-sopran jako chłopczyk i ja laleczka automatyczna) w 1905 roku w Pałacu Ks. Lichtenstein Valeriestrasse Parter. CZUCHNOWSKI Marian (1909-1991), poeta, pisarz, dziennikarz nazywany "polskim Arthurem Rimbaudem", należał do grupy literackiej "Krakowska Awangarda". List skierowany do nie wymienionego z nazwiska poety Artura Schroedera (1882-1934). Prosi o recenzje wydanego tomiku poezji ["Poranek goryczy"], wyraża obawy, że poezje nie będą miały dobrej prasy ["że mię zerżną mocno"], niepokoi go brak odzewu w tej kwestii od Jana Wiktora. Pismo atramentem na 1 karcie, dat.: p. Łużna powiat: Gorlice 23/IV 930. DEPARTAMENT Stanu Kraków. [Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego]. 4 kopie maszynopisów. 1. Rozmowa z posłem Daszyńskim. (Nie do druku). 4, s.3. Notatka ołówkiem: (Ściśle poufne). 2. Czynniki dążące do zbliżenia Austryi i Ukrainy. 4, s.3. 3. Placówka Krakowska Depart. Stanu Kr. Pol. Dat.28/VI.918. 4, s.4. Sprawozdanie tygodniowe: Obrady Koła, Rada Stanu, Proces w Marmarosz-Sziget, Wśród Demokratów, Wśród N. D., Praca, Zamach Stanu. 4. Krakowskie Biuro Dep. Stanu. Sprawozdanie tygodniowe. Dat.: 6/VII/18. 4, s.3. Treść: Stosunki partyjne, Konferencja czeska, Aresztowania, Sprawy wojskowe, Pogłoski wiedeńskie. HISTORYA literatury polskiej. Rękopis z 1874 r., stron lb.254, nlb.15, opr. psk. z epoki. Przed tekstem zapiska: "Dawną swoją pracę poświęca Władkowi kochająca Go żonka Julia. W Jurkowie d.24/11. 1874 r.". Obraz literatury polskiej od czasów najdawniejszych po 2gą połowę XIX w. Na ostatnich kartach indeks osobowy i rzeczowy. Rękopis atramentem, jedną ręką, bez skreśleń. Stan zachowania bardzo dobry. HOFMAN Vlastimil (1881-1970), artysta malarz. Kartka pocztowa adresowana do artysty rzeźbiarza Karola Hukana (1888-1958) w Krakowie, dat.: 21/IX.31. Informuje, że znów będzie bywał w kawiarnia "Secesja" i zaprasza na pogawędkę. JAN III [Sobieski] z Bożej Łaski Król Polski... [Kopia]. Reskrypt króla Jana III dla porucznika Jana Rolicz Janickiego mianujący go Rotmistrzem Chorągwi Pancernej Królewicza Jakuba Syna, za zasługi bohaterskie w walce przeciw Turkom; dat.: W obozie pod Wiedniem w namiocie byłym Wezyrskim Dnia XVIII Septembra Roku Pańskiego 1683. Kopia - maszynopis wykonana w kancelarii notarialnej Jewgienija Malinowskiego w Mińsku 21. X.1904 r., opatrzona pieczęcią tuszową kancelarii. 4, kart 2. Tekst rosyjski i polski. Na drugiej karcie drzewo genealogiczne Janickich z herbem Rola. Dokument złożony. KŁOS Juljusz - List autorski do nie wymienionej z nazwiska osoby. Dat.: Warszawa, niedziela 31/III/1901 r. Pisze, że posyła wedle życzenia 2 wiersze wypowiedziane na raucie. Dołączone wiersze na 4 kartach. Tytuły: "Miłość" dat.: 28/VI/1899 i "Legenda" dat.: 13/III/1901. Stan bardzo dobry. KONOPNICKA Maria (1842-1910), poetka, nowelistka, autorka książek dla dzieci. Rękopis Listu otwartego do Polek - protest w sprawie rozstrzelanego w Barcelonie F. Guardia Ferrery w 1909 r. - hiszpańskiego rewolucjonisty, pedagoga (1859-1909). "Polki obywatelki Narodu, który w wiekowej męce traci codnia najlepszych swoich synów bez jednego głosu protestu Europy, protestują przeciw zamordowaniu Ferrera, wielkiego bojownika o wolność i światło, którego prometejski duch dziś już zwycięża, budząc sumienie i głośny krzyk Ludów. Marya Konopnicka d.25/X.1909". List atramentem na 1 karcie. Wym.: 21 x 20,8 cm. Ślad złożenia, podklejone przedarcie. KOSSAK Wojciech (1857-1952). Kartka poczty polowej adresowana przez artystę do Mariana Suskiego w Krakowie, z prośbą o przesłanie dla korpusu kilku butelek whisky (Highland) na adres polowy: C. k. rotmistrz W. Kossak I Korpus Kd6, Feldpost 112. Należnośc ureguluje odwrotną pocztą. Pismo z pieczęcią tuszową Korpusu. KREMER Aleksander August (1813-1880), zasłużony lekarz, przyrodnik, działacz społeczny, filantrop, powstaniec 1830/31 r. Zespół papierów adresowanych do Al. Kremera, odnoszących się do jego urzędowania i prac podejmowanych dla dobra społeczeństwa. 31 pism (rękopisy) z lat 1838-1874; w j. polskim (16) - tu m. in. prośba o badanie i uczestniczenie w pochówku szkieletu Bolesława Wstydliwego, rosyjskim (12), niemieckim (2), 1 pismo Al. Kremera: sprawozdanie z wizytacji mieszkań ubogich; 2 pisma drukowane w tym 1 podpisany przez Józefa Szujskego. Listy z Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie, Tow. Lekarskiego Warszawskiego, Towarzystwa Dobroczynności, Ministerstwa Narodonogo Prošveščenija Kijów, Upravlenia Kijevsk. Voennago Podolskogo General Gubernatora, Ministerstvo Vnutrennych Dieł Podolsk. Gubernatsk., osób prywatnych. Ślady złożenia, poza tym stan bardzo dobry. LEGIONY Polskie. Pamiętnik szeregowca K. Wilczyńskiego, 26. XI.1918 -23. IX.1919 r., pełniącego m. in. warty przy Naczelnym Wodzu J. Piłsudskim, nazywanego przez autora "Dziatkiem". Krótkie zapisy dzienne związane z pełnioną służbą, wyjazdy grupy do różnych miejscowości, często opis spędzonego czasu, m. in.: 7/8.19 opis pobytu z Piłsudskim w Zułowie i relacja z opowieści Naczelnika o czasach gdy się tam wychowywał. Zapisy dzienne przeplatane obszernymi tekstami poetyckimi i prozą, dotyczące miłości do Ojczyzny i przeczytanych książek. Zapisy atramentem i kopiowym ołówkiem na 14 kartach, częściowo nieczytelne - poważne zniszczenia dolnej części zeszytu: ślady zalania, odbarwienia tekstu i ubytki. LEGIONY Polskie. LETSCHER Czesław ppor. rez., inż. Maszynopis: Wyciąg z Karty ewidencyjnej: przebieg służby wojskowej przed i po 1. XI.1918 r. Pieczęć tuszowa: Dowództwo 12 pułku piechoty Oficer Ewidencji Personalnej. Wadowice 6. IX.1930 r. Podpis. Maszynopis: Zaświadczenie o wstąpieniu i służbie w Drużynach Strzeleckich od 1. XI.1910 do 1. VIII.1914 r. Dat.: Kołomyja 25. VIII.1934 r. Odręczny podpis i notatka płk. Zdzisława Przyjałkowskiego potwierdzająca zaświadczenie. Dat.: Wilno 25. VIII. 1934. Podpis potwierdzający autentyczność podpisu pułkownika i pieczęć tuszowa Dowództwa 1 Dywizji Piechoty Legionów. LEGIONY Polskie. PIOTROWSKI Tadeusz pułk. dowódca V Dywizji Samochodowej - Pamiętnik zatytułowany "Moim Synom". Odręczne zapiski pułkownika i wycinki artykułów prasowych, dotyczące jego działalności patriotycznej w Krakowie, notatki z wydarzeń jego życia, awansów służbowych od porucznika w 1918 r. do pułkownika w 1936 r. Płk. Dr Tadeusz Piotowski brał bezpośredni udział przy obalaniu rządów austriackich w dn. 31. X.1918 r. w Krakowie. W tym dniu odebrał na rozkaz pułk. Roji akt oddania "Autoersatzdepot" z rąk austriackich i objął w imieniu rządu polskiego komendę parku automobilowego. Wycinki i notatki na 30 kartach, w tym 5 maszynopisów: rozkaz pułk. Roji, akt oddania "Autoersatzdepot", pismo Dowództwa Okr. Korp. Nr V w Krakowie (podpisał gen. dywizji Czikiel), pismo MSW Depart. VI Wydz. Wojsk Samochodowych w sprawie rekrutów (tajne), podziękowanie dla dr. Piotrowskiego za opiekę nad Domem Żołnierza. 1 karta odręcznego pisma gen. Józefa Czikiela z życzeniami i podziękowaniem za współpracę. 1 karta z odręcznym pismem gen. Józefa Halera: "Na dalsze lata chwalebnej służby Polsce Szczęść Boże! Święta Wielkanocne w Jurczycach 1924 r. " Dołączona fotografia grupowa z osobą generała. Zeszyt w oprawie kart., złocone brzegi kart. Stan zachowania dobry. METRYKALIA. Stanisław Otto TRĄMPCZYŃSKI Burgrabia Nakielski Dobr Mielżyna Lipcego J Jnnych Pan y Dziedzic. "Wszem wobec y kazdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy wiadomo czynię iż ja domostwo po Klimku... z ogrodem... sławetnemu Jakubowi Szulcowi y jego sukcesorom przedaię... za sumę złotych dwieście..... pozwalam wolnosci do lat piąciu od wszystkich podatkow Piwa zrobić Beczek trzydzieści y sześć y wyszynkować.... ręką własną podpisuię się. Działo się w Dworze Mielżyńskim dnia dwudziestego kwietnia Roku Pańskiego Tysiącznego Siedemsetnego Sześćdziesiątego Czwartego". Podpis: Stanisław Otto Trąmpczyński Burg. Grod. Nak. m. p. Ślad po pieczęci lakowej. Rękopis na papierze czerpanym z filigranem, 1 karta. Wym.: 20 x 34 cm. Stan dobry. - Stanisław Otto TRĄMPCZYŃSKI Surrogator Grodzki Gnieźnieński Dobr Miasteczka Mielżyna, Wsiow Mielżynka Lipcego y Inszych Pan y Dziedzic. "Wszem wobec y każdemu z osobna komu o tym wiedzieć należy wiadomo czynię: Iż Ja Domostwo w ulicy "Miasteczka Mielżyna" idąc od Dwora ku Rynkowi.... z ogrodem... Sławetnemu Andrzejowi Skowrońskiemu y Jego sukcesorom przedaię... za sumę złotych polskich sto osiemdziesiąt.... Czynszu... corocznie złotych polskich dwanaście y kapłonow dwoch lub duże kury stare dawać oraz podatki Rzeczypspolitey iakie teraz są y iakowe w czasie napotym nastąpić płacić teraz Sławetny Skowroński... powinien będzie.... Które to prawo czyli przywiley przy przyciśnieniu pieczęci moiey ręką własną podpisuię. Działo się w Dworze Mielżyńskim dnia dwudziestego dziewiątego miesiąca września Roku Pańskiego tysiącznego siedemsetnego siedemdziesiątego dziewiątego". Podpis: Stanisław Otto Trąmpczyński Surrogator Grodzki Gnieźnieński m. p. Pieczęć lakowa. W l. g. rogu pieczęć tuszowa opłaty 2 gr. sr. Rękopis na papierze czerpanym z filigranem, 1 karta. Wym.: 19 x 34 cm. Stan dobry. MICKIEWICZ Adam - Epilog Pana Tadeusza. Inc.: O czem tu dumać na paryskim bruku... 2 karty zapisane atramentem, pomieszczone w opr. pł., przewiązane ozdobnym sznurem. Przykład rękopiśmiennego rozpowszechniania Epilogu A. Mickiewicza. NIKOROWICZ Ignacy (1866-1951), komediopisarz. Karta pocztowa ze Lwowa ze Statuą Matki Boskiej, adresowana do filozofa Witolda Rubczyńskiego (1864-1938), profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W treści 5ciozwrotkowy wiersz "Lwowska Madonna" opisujący statuę Matki Boskiej. POL Wincenty - Mohort. Rapsod rycerski z podania. 8, s.126, opr. pł. z epoki, na licu złocony monogram A. K. pod koroną. Rękopis przepisanego poematu Wincentego Pola, czytanego w polskich dworach dla podniesienia ducha patriotycznego. Na końcu datacja: w Chrzesnem dnia 6 marca 1874 r. Bronisława K. Pismo czarnym atramentem, bez skreśleń. Stan zachowania dobry. [RADECKI Jan Kazimierz] - Poezyje Mazura. Bruxella 1844. U Jana Nepomucena Młodeckiego. Poezje przepisane przez Konstantego Werner d.12/I Stycznia roku 1878 będącego w Tirlemont [zapiska]. Tekst na 123 + 1 num. stronach, zapisanych atramentem. Zeszyt w oprawie kart. Na okładce: Poezje polskie N 1. Na początku notatka: Z papierów po ś. p. Ojcu 15/V.1930... Wiersze patriotyczne poety (1813-64), ze względów politycznych działającego na emigracji.. RELIKWIARZ Św. Piotra. XVIII wiek. Marcus Antonius Tituli Sanctae Mariae de Pace S. R. E. Presbyter Cardinalis Columna, SSmi D. N. Papae Vicarius Generalis, Romanaeque Curiae, ejusque Districtus Judex Ordinarius etc.... Relikwiarz: cząstka z kości Św. Piotra Apostoła umieszczona w szlifowanym krysztale górskim. Relikwia na tkaninie w kolorze czerwonym, zamknięta szkiełkiem w ozdobnym srebrnym obramowaniu. Dokument uznający autentyczność i zapewniający o pochodzeniu relikwi z wiarygodnego miejsca podpisał kardynał Marcus Antonius Wikariusz Generalny Kurii Rzymskiej i jej dystryktów, sędzia zwyczajny. Dat.: Romae 8 mensis Februarij anno 1766. Pieczęć Kurii: suchy tłok, odręczny podpis kardynała. RYDEL Lucjan - Rękopis autorski wiersza. Inc.: Strofa I. Przechodniu wstąpiłeś w ten kraj, co z chyżych rumaków swych słynie, W Kolonejskie cudne niwy, kędy słowik żałośliwy, Rad siada, by słodką swą pieśń zawodzić.... Lucyan Rydel. Dat.: Tonie 5/VIII 907. 20 wierszy zapisanych czarnym atramentem. Na odwrociu kartki skreślone zapiski ołówkiem. Ślad złożenia. SIEDLECKI Ad[am] - "Bój po Warszawą". Impresja dramatyczna w jednym akcie, napisał... Rola: Henryka [dla aktora] p. E. Magnuszewski. Odessa, d.29 stycznia 1915 roku. Rękopis na 8 kartach, w zeszycie. Egzemplarz dla aktora. Pieczęcie tuszowe: Teatr Polski A. Siedlecki. STAFF Leopold (1878-1957) poeta, dramaturg, tłumacz. Kartka pocztowa z Wenecji, adresowana do Drukarni W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie. Poeta informuje, że nie dotarły do niego arkusze "Ptaków Niebieskich". Prosi aby dalszą przesyłkę kierować do Drohobycza na ręce dr. Antoniego Müllera, gdyż zmuszony jest na kilka dni wrócić do kraju. Dat.: Wenecya, d. 31/5.905. STASIAK Ludwik - IIlustrowany przewodnik po Wawelu. Kraków Nakład księgarni J. Czerneckiego. 8, s.74 jednostronnie zapisanych atamentem. Adnotacja ołówkiem: posyłam do poprawienia bardzo pilne. Rękopis autorski. Część rękopisu na kartach bez linii, od s.26 papier liniowy. Czystopis, niewielkie skreślenia w tekście. Zapewne jest to część Ilustrowanego przewodnika po Krakowie, wyd. w 1919 r. przez J. Czerneckiego.. L. Stasiak (1858-1924), dramato- i powieściopisarz, publicysta, historyk sztuki. SWINARSKI Artur Maria - Pomorze. Poezyj tom trzeci. I. 1928. Rękopis autorski.Szesnaście wierszy z sześcioma rysunkami Władysława Roguskiego na 28 kartach wzeszycie. Teksty zapisane atramentem, nieliczne skreślenia, dopiski ołówkiem. Treść: Jesień, Zachód, Drzewa, Sen o nasturcjach, Czasem myślę o śmierci, Dziewczyna przed Madonną, Święty Franciszek z Asyża, Katedra, Safo, Groteska, List do przyjaciela, Pomorze, Nad śpiącem dzieckiem, Oktostych, Barokowy święty, Wieczór znad jezior pomorskich. A. M. Swinarski (1900-1965), poeta, satyryk, dramatopisarz, plastyk. TUWIM Julian - List odręczny: "Szanowny Panie ! Dziękuję za miłe słowa. Do tłumaczenia Lermontowa wrócę jeszcze, nie wątpię więc, że i na przekład pięknego "Żagla" przyjdzie kiedyś pora. Łączę pozdrowienia Julian Tuwim". Pismo atramentem, dat.: 22. IV.1951. Ślad złożenia. WRONA Wiktoria - Zapis snów - przepowiedni i zapisów seansów mediumicznych W. Wrony z Krakowskiego Podgórza. Seanse nr 51 do 66, od 17 października 1920 do 8 grudnia 1920 r. 61 kart dwustronnie zapisanych atramentem. Karty przybrudzone, okł. kart. bez grzbietu. CHATELAIN Henri -CARTE genealogique des souverains issus de Ferdinand Premier empereur [i] Carte genealogique de l'origine de la plus part des souverains de l'Europe issus de l'empereur Rodolphe. [Amsterdam 1719]. Avec Privilege de Nosseigneurs les Etats de Hollande et de West Frize. Drzewo genealogiczne od cesarza Ferdynanda I i drzewo genealogiczne władców Europy od cesarza Rudolfa. Rozbudowane drzewa genealogiczne pokazujące rodowody królewskich domów Europy, z ich herbami. Tu także fragment panujących polskich z herbem: na tarczy Orzeł i Pogoń Litewska. Miedzioryt jednobarwny, wym. całości: 38 x 94,5 cm. Plansza odbita z 2 połączonych arkuszy. Wyd.: kartograf franc. H. Chatelain (1684-1743), w Atlas historique, t.2 No 8. Oprawa: rama, szkło. Stan bardzo dobry. CUSTOS Dominik - [Drzewo genealogiczne książąt pomorskich]. "DUCES Pomeraniae Inclitissimo et illustris Principi Dn. Philippo Iulio, Stetini, Pomerania, Cassubior et Vandalor Duci, etc. DDD". Drzewo genealogiczne książąt pomorskich od Wartislawa I do Filipa Juliusza. Miedzioryt jednobarwny Dominicusa Custosa (1560-1612), zdobiony herbami Szczecina i książąt pomorskich, w dole zamek książęcy i fragment widoku miasta. Wym. ryciny do odcisku płyty: 40,2 x 25 cm.,wym. płyty: 43,7 x 28,2 cm. Karta nr XXXIV z: Antonio Albizzi (1547-1626): "Principum Christianorum Stemmata". Strasburg 1627. Na odwrociu tekst łaciński, w którym wymienieni książęta pomorscy. Stan bardzo dobry. ELJASZ Radzikowski Walery - Ekslibris Biblioteki Ossolińskich. Akwarela, tusz, z portretem Maksymiliana Ossolińskiego, sygn. oł.: 22/II 1902 WE. Wym.: 17 x 13 cm. Stan dobry. W. Eljasz Radzikowski (1841-1905), malarz, ilustrator, popularyzator Tatr, uprawiał malarstwo historyczne, tatrzańskie, religijne, malował ilustracje i winiety do wydawnictw książkowych, czasopism i kalendarzy. ELJASZ Radzikowski Walery - Ekslibris własny artysty: etażerka z książkami, nad nią orzeł trzymający w dziobie księgę, na wstęgach czerwony napis: Zbiór książek Walerego Eljasza. Tusz, nie sygn. Wym.: 25 x 19,5 cm. Naklejony na kartonie. FRYCZ Karol - Jerzy Leszczyński w sztuce J. Żuławskiego "Eros i Psyche". Litografia sygn. na pł.: Leszczyński, KF. Wym.: 36,3 x 27,5 cm. Rycina z "Teki Melpomeny" Kraków 1904. Naklejona na papierowym podkładzie. 2 minimalne przedarcia na marginesie. FRYCZ Karol (1877-1963) - Paulina Wojnowska w sztuce Beaumarchais "Wesele Figara". Litografia sygn. na pł.: Wojnowska, FK. Wym.: 44,5 x 28 cm. Rycina z "Teki Melpomeny" Kraków 1904. 3 małe słabo widoczne plamki. HELLINGRATH Berthold - Motława, wybrzeże z budynkami i Żurawiem Gdańskm, ok.1910 r. Litografia barwna, wym.: sygn. na płycie p. d.: B. Hellingrat. Wym. do ramy: 28,5 x 38,7 cm. Oprawa: rama, szkło. Ślad zmięcia przy prawym marginesie. B. Hellingrath (1877-1954), urodzony w Gdańsku niemiecki grafik, malarz, ilustrator. Na szczególną uwagę zasługują jego liczne widoki miast. HELLINGRATH Berthold - Zamek Krzyżacki w Malborku. Litografia barwna, sygn. pod ryciną p. d.: Hellingrath. Wym.: 22,5 x 29,5 cm. Oprawa: passe-partout, rama, szkło. KALITA Władysław - Karykatury: Zespół 35 karykatur z lat 1934 - 1935, wykonanych tuszem, kredką, ołówkiem, na kartonie i cienkim papierze. Wszystkie sygn.: W. K., W. Kalita, Z teki karykatur W. Kality. W. Kalita - krakowski uliczny portretcista i karykaturzysta okresu międzywojennego. KOŚCIUSZKO Tadeusz. Popiersie profilem w lewo, na owalnym tle. U dołu gałązki dębu i napis: Tadeusz Kościuszko ur 1746 um 1817 r. Sygn.: [Heinrich] Rieker [Rieter] mal. 1817 r. z Bart[łomieja] Uhma rys. 1917, Lit. A. Pruszyńskiego Kraków. Litografia w kolorze brązowym. Wym.: 31,5 x 23,5 cm, arkusz 60 x 44 cm. Stan bardzo dobry. KRÓLOWE polskie z dynastyi jagiellońskiej i elekcyjnej. 18 portretów królowych, małe popiersia w owalu zdobione gałązkami laurowymi; większy portret Jadwigi: królowa w całej postaci, siedząca na tronie, z dwiema tarczmi herbowemi, księgą, cyrklem, globusem, chorągwiami. Litografia, wym.: 49,5 x 31 cm. Tytuł nad kompozycją, pod portretem Jadwigi nadruk: We Lwowie, w lit. M. Jabłońskiego. No 6. Rycina odbita w 1851 r., litografował Teofil Żychowicz. Jest to 6 plansza z cyklu obrazów Michała Stachowicza, zdobiących Pałac Biskupów Krakowskich. Całe wydawnictwo poparł finansowo Adam Zamoyski, opłaciwszy rysownika, którym był Teofil Żychowicz. Oprawa: rama, szkło. Rycina po konserwacji, uzupełniony fachowo ubytek prawego dolnego marginesu. LEBENSTEIN Jan - Postać kobiety z kotami. Litografia sygn. na płycie: LebenStein. Wym.: 18 x 2,5 cm. J. Lebenstein (1930-1999), malarz, grafik, uprawiał oryginalną formę sztuki figuratywnej z elementami surrealistycznymi i abstrakcyjnymi. Tematy kompozycji fantastyczne, symboliczne, często o motywach zwierzęcych, przedstawiają poetyckie transpozycje figury ludzkiej. Ilustrował "Folwark zwierzęcy" Orwella i księgi biblijne. MOSZYŃSKI Stanisław ks. - Faryzeusze - Rycerz Chrystusowy. Album 53 akwarel o wym.: 25,5 x 16 cm, naklejonych na kartonach wym.: 45 x 33 cm. Część z nich sygn. monogramem, na niektórych zapisane wybrane fragmenty z Ewangelii, dat.: 1903-1907. Akwarele przedstawiają postacie biblijne z Nowego Testamentu. Album w oprawie psk.: skóra czerwona, karton i wyklejki marmoryzowane, złocony tytuł na grzbiecie. Stanisław Moszyński (1875-1907), ksiądz, pisarz i malarz religijny. Od dzieciństwa rysował karykatury, malował też portrety i pejzaże, ale główną aspiracją artystyczną było malarstwo religijne. Ks. E. Kumor w broszurze "Ks. Stanisław Moszyński Kraków 1908 pisze: "przyznawał się do specjalnego posłannictwa, które mu Bóg powierzył, by sztukę religijną podnieść na wyżyny jej należne". Przez jeden semestr 1899/1900 studiował na ASP w Krakowie, uczęszczając sporadycznie do szkoły Malczewskiego. W 1902 r. wystawiał akwarele i rysunki w Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i w Salonie Artystycznym Jana Latoure'a we Lwowie. W tymże roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1905 r. zachorował na gruźlicę i odtąd przebywał z małą przerwą [1906 święcenia kapłańskie] w Zakopanem, aż do śmierci. Tam wiele pisał i malował. Jako kapłan cieszył się dużym autorytetem wśród duchowieństwa i kolegów. Jego dzieła zawierają silny ładunek dramatycznej ekspresji. Był bliski współczesnej mu secesji i symbolizmu, rzutował na to wpływ Malczewskiego. PSB: "Ciemna tonacja i bolesny wyraz jego obrazów są dalekie od seraficznej pogody Fra Angelica. Piotr Śledziewski nazwał też prace Moszyńskiego "Gorzkimi Żalami życia chrześcijanina na ziemi". 5 cm ubytek skóry na grzbiecie, poza tym album w doskonałym stanie. Ze zbiorów rodzinnych. RACZYŃSKI Stanisław - Kobziarz. Drzeworyt z teki "Tematy ludowe", 1929. Sygn. ołówkiem p. d.: St. Raczyński. Wym.: 16,3 x 11,5 cm. S. Raczyński (1903-1982), malarz, grafik, scenograf. Studia w Krakowskiej ASP. Uprawiał głównie drzeworyt. RZECKI-Szreniawa [Rzecznik] Stanisław (1888-1972) - Franciszek Frączkowski. Litografia, sygn. na pł.: Frączkowski w... mleczarni. St. Rz. Wym.: 18 x 30,5 cm. Rycina z "Teki Melpomeny", Kraków 1904. Małe naddarcia na marginesie, lekki ślad zagięcia. RZECKI-Szreniawa [Rzecznik] Stanisław (1888-1982) - Helena Górska. Litografia sygn. na pł.: Sz. R. Wym.: 18,5 x 8,5 cm. PROCAJŁOWICZ Antoni (1876-1949) - Arkawin. Litografia nie sygn. Wym.: 10,4 x 7,4 cm. Litografie z "Teki Melpomeny" Kraków 1904. 2 ryciny naklejone na papierowym podkładzie. STRASZEWICZ Józef - Portrety z dzieła "Les Polonais et les Polonaises de la Revolution du 29 Novembre 1830... Paris 1832-1838. Michał Czacki. Litografia o wym.: 44,5 x 29 cm [arkusz], sygn. na kamieniu: Bardel, Lith. de Villain. Poniżj facs. podpisu i nazwisko: Michel Czacki. Rdzawe plamki na marginesach. M. Czacki (1797-1860), pułkownik w korpusie gen. Dwernickiego, adiutant przy Sztabie Głównym. Gocel 2, poz.55. - Kazimierz Małachowski. Litografia o wym.: 44,5 x 29 cm [arkusz], sygn. na kamieniu: Bardel, Lith. de Villain, poniżej facs. podpisu i nazwisko: Malachowski. Rdzawe plamki na marginesach. K. Małachowski (1765-1845), oficer Insurekcji Kościuszkowskiej i Legionów Dąbrowskiego, pułkownik w armii Księstwa Warszawskiego, w powstaniu jako dowódca 3 dywizji piechoty, w okresie prezesury gen. Krukowieckiego nominalny wódz naczelny. Gocel 2, poz.211. - Feliks Nowosielski. Litografia o wym.44,5 x 29 cm [arkusz], sygn. na kamieniu: Bardel, Lith. de Villain, poniżej facs. podpisu i nazwisko: Nowosielski. Rdzawe plamki na marginesach. F. Nowosielski (1800-1864), oficer saperów, członek sprzysiężenia Piotra Wysockiego, Belwederczyk. Awansowany do stopnia pułkownika, uczestnik obrony Woli. Gocel 2, poz.267. - Jan Kanty Julian Sierawski. Litografia o wym.: 43,2 x 29 cm. [arkusz], sygn. na kamieniu: J[ózef Szymon] Kurowski Off[icier] p[olonais], Lith. [ographie] de [Francois] Villain. Poniżej facs. podpisu i nazwisko: J. Sierawski. Ślady zabrązowienia na marginesie. J. K. J. Sierawski (1777-1849), generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, walk Legionów Dąbrowskiego, kampanii 1809 i powstania listopadowego. Gocel 4, poz.4832. - Roman Sołtyk. Litografia o wym.44,5 x 29 cm [arkusz], sygn. na kamieniu: Ch. Bazin Paris 1832, Lith. de Villain, poniżej facs. podpisu i napis Roman Soltyk. Zabrązowienia na marginesach. R. Sołtyk [1781-1843], oficer w kampaniach napoleońskich, dymisjonowany z armi Królestwa Polskiego w stopniu podpułkownika, w okresie powstania listopadowego członek Tow. Patriotycznego, autor pierwszego projektu detronizacji Romanowów, regimentarz oraz dowódca artylerii wałowej w randze generała brgady. Gocel 2, poz.378. - Jan Nepomucen Wielhorski, z dwururką w prawej ręce. Litografia o wym.: 43,8 x 29,8 cm. [arkusz], sygn. na pł.: Sewer[yn] Oleszczyński ryso[wał] i litogr[afował], poniżej: Jan N. Hrabia Wielhorski Major Wojska Polskiego 1832. Nieznaczne ślady zabrązowienia. J. N. Wielhorski (I. poł. XIX w. ), major, oficer sztabowy w korpusie gen. Sierawskiego, uczestnik powstania listopadowego. Gocel 5, poz. 5774. - Józef Zienkowicz. Litografia o wym.44,5 x 29 cm [arkusz]., sygn. na kamieniu: Bardel, Lith. de Villain, poniżej facs. podpisu i nazwisko Joseph Zieńkowicz. Rdzawe plamki na marginesach. J. Zienkowicz (1807-1833), major 10 pułku piechoty liniowej, udział w powstaniu oszmiańskim. Z Bortkiewiczem pod Święcianami utworzył "Legię desperatów". Do Warszawy dotarł z korpusem gen. Dembińskiego. Gocel 2, poz.445. UCIECZKA do Egiptu. Miedzioryt, nie sygn., obcięty do odcisku płyty. Wym.: 27 x 22,5 cm. Naklejony na kartonie. WISZNIEWSKI Kazimierz - Częstochowa-Jasna Góra. Drzeworyt na papierze, tytuł sygn. na płycie, pod ryciną ołówkiem ręką artysty: KWiszniewski. Wym.: 11 x 5,3 cm. K. Wiszniewski (1894-1960), malarz i grafik, uczeń Skoczylasa. Uprawiał głównie drzeworyt. WISZNIEWSKI Kazimierz - Św. Kazimierz. Drzeworyt na papierze, tytuł sygn. na płycie, pod ryciną ołówkiem ręką artysty: KWiszniewski. Wym.: 9,6 x 4,8 cm. WISZNIEWSKI Kazimierz - Święty Antoni. Drzeworyt na bibułce, tytuł sygn. na płycie, pod ryciną ołówkiem ręką arysty: KWiszniewski oryg. drzeworyt 1945. Wym.: 11 x 5,3 cm. WOJNARSKI Jan (1879-1937) - Pieta, 1914. Miedzioryt na grubym papierze, wym.: 27,7 x 34,1 cm. Sygn. na płycie l. d.: 19J. J. W.14. Sygn. oł. pod kompozycją p. d.: JWojnarski. Oprawa: passe-partout, rama, szkło. Stan bardzo dobry. J. Wojnarski - krakowski grafik, malarz, rysownik, prof ASP w Krakowie. WOJNARSKI Jan - Portret Krystyny Wojnarskiej-bratanicy. Akwarela na kartonie, wym. w ramach passe-partout: 56,5 x 41 cm. Na odwrociu zapis atramentem: Wydzielono z inwentarza zbioru rodzinnego w dn. 3.2.1957. Pieczęć: Mgr. Jan Wojnarski. Oprawa: passe-partout, rama, szkło. Stan bardzo dobry, akwarela po fachowej konserwacji. WOJSKO Polskie. WAWROSZ Karol - 11 oryginalnych rysunków [piórko, tusz] do teki Władysława Bartynowskiego "Materiały do ikonografii królów, zbroi i wojska polskiego", w tym 5 sygn: K. Wawrosz, K. W. ; 1: M. Stachowicz sc. Wszystkie rysunki dotyczą serii II: Wojsko polskie po r.1700. Rok 1794. Tablice nr XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII. Rysunki na bibułce, naklejone na kartonach. Na 5 kartonach objaśnienia ołówkiem ręką Wł. Bartynowskiego WOJSKO Polskie. PUŁK 1szy i 2gi Krakusów. 1en u. 2en Krakusen Regiment. Piękna akwarela barwna do Teki Władysława Bartynowskiego: "Materiały do ikonografii królów, zbroi i wojska polskiego". Nie sygn. [Michał Stachowicz?]. Wym.: 24 x 18 cm. Zapiski ołówkiem ręką Władysława Bartynowskiego: [tabl. ] XIX, 19; na odwrociu: Chez C. A. Simon a Posen. Pułk 1szy i 2gi Krakusów. 1tes u. 2tes Krakusen Regiment. WOJSKO Polskie. BARTYNOWSKI Władysław wyd. - Materiały do ikonografii królów, zbroi i wojska polskiego. Kraków 1908. Folio, 61 tablic. Rysował i kopiował Karol Wawrosz, Michał Stachowicz. Fotolitografował w Krakowie R. Zadrazil. Seria II. Wojsko polskie po r.1700: Rok 1794. 16 tablic. Seria II. Wojsko polskie po r.1800: Gwardia Napoleona, Legiony polskie we Włoszech, Księstwo Warszawskie. 19 kolorowych tablic. Seria III. Wojsko polskie od r.1800: R.1815-1831. 20 tablic (18 kolor. ) Seria III. Wojsko polskie po r.1800: Dawna Milicja Krakowska. 6 tablic. 2 tablice zabrązowione, pozostałe w bardzo dobrym stanie. Współczesna płócienna teka, złocone napisy na okładce. ZAKRZEWSKI Władysław (1907-1944, malarz, grafik). "Płyta nagrobna Kalimacha w koście OO. Dominikanów". Akwaforta, tytuł sygn. przez artystę ołówkiem pod ryciną. Wym.: 18 x 12,8 cm. Stan bardzo dobry, mocna, wyraźna odbitka. ZAKRZEWSKI Władysław - "Kraków-Kościół św. Barbary - akwaforta, ryt. Zakrzewski". Tytuł sygn. ołówkiem przez artystę pod ryciną. Wym.: 29 x 20,7 cm. Stan bardzo dobry. Oprawa: rama, szkło. AUTOMOBIL-Karte 1939. Strassen von Deutschland. Berlin 1939. Reinwinkel. Das Haus für Geschenke, vorm. Albert Rosenhain. Hargestellt im Geogr. Inst. Ed. Hölzel, Wien. 13 przesuwanych kart w ramie bakelitowej, w oryg. pł. futerle. Instrukcja obsługi: Numery na ramie odpowiedają tym na mapie. W celu obejrzenia określonego obszaru (części mapy) należy obiema rękami jednocześnie przesunąć wszystkie boczne suwaki do góry od wybranego numeru. Na brzegach poszczególnych obszarów są wydrukowane odpowiednie numery granicznej części mapy, można łatwo śledzić przebieg dróg w każdym kierunku Stan bardzo dobry. [CHORZÓW ]. Plan miasta Chorzowa. W-wa 1958. P. P. Wyd. Kartogr. Wym.: 63 x 43,5 cm. Okł. oryg. Kolorowy plan miasta. Na odwrociu spis ulic i głównych budowli. Stan bardzo dobry. [GLIWICE]. Plan miasta Gliwic. W-wa 1957. P. P. Wyd. Kartogr. Wym.: 44,5 x 64 cm. Okł. oryg. Kolorowy plan miasta. Na odwrociu spis ulic i głównych budowli. Stan bardzo dobry. KARTEN - Anlagen zum Handbuch des Oberschlesischen Industriebezirks. (Band II der Festschrift zum XII. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage in Breslau 1913). Hrsg. vom Oberschlesischen Berg- und Hüttenmännische Verein. Kattowitz O. -S., Gebrüder Böhm. 8, s.8 [opis map] + 8 składanych map [komplet]. Stan dobry. Pieczęcie. Mapy okręgów przemysłowych Górnego Sląska. LWÓW. Lemberg. Mapa Lwowa i okolic. Skala 1: 75.000. Wyd.: k. u. k. militär-geographisches Institut. Wym.: 53,5 x 67 cm. Nazewnictwo w j. pol. Mapa złożona. [UKŁAD słoneczny]. Tableau analytique des différentes positions de la Sphere, des différens systemes, des révolutions et des distances des Planetes, &c. Par C. F. Delamarche, geographe. Paris chez F[eli]x Delamarche et Ch[ar]les Dien... rue du Jardinet No 13. Miedzioryt kolor., wym.: 49 x 61,5 cm. Atrakcyjna rycina z globusem nieba i ziemi, wyjaśniająca teorie układu słonecznego: system Ptolemeusza, Kopernika, Tycho de Brahe. Diagramy z fazami księżyca, schematy zaćmień słońca i księżyca, etc. Charles Francois Delamarche (1740-1817), geograf i wyd., sukcesor Roberta de Vaugondy. Feliks Delamarche (ur. koniec XVIII w., zm. w połowie XIX w), syn C. F. Delamarche, geograf. Charles Dien (1809-1870), geograf, inż. mech. Ślady złożenia. Oprawa: rama, szkło. EGGERTH Martha (ur.1912) węg. śpiewaczka, KIEPURA Jan (1902-1966) pol. śpiewak tenorowy. Artyści z librettem opery Maurice Ravela "L'enfant et les Sortileges". Fotografia prasowa, dat.: 8 May 1954. Wym.: 19,3 x 21,4 cm. EGGERTH Martha, występ na koncercie pieśni operowych i operetkowych. Fotografia prasowa, dat.: Jun 6 1958. Pieczęć tuszowa: Foto-Wesel Berlin. Wym.: 23 x 17 cm. EGGERTH Martha i Jan Kiepura. Powitanie artystki przez Jana Kiepurę na lotnisku w Chicago, przed występem w Holy Trinity w operetce the "Merry Widow" [Wesoła wdówka] 26 i 27. IX. 1958 r. Fotografia dat.: Sep.26 1958. Pieczęć tuszowa: Metro News Photos Chicago. Wym.: 24,7 x 19,5 cm. HLOND August (1881-1948), Sługa Boży Kościoła Katolickiego, kardynał prezbiter, prymas Polski. Fotografia czarnobiała, wym.: 16 x 11 cm. Stan bardzo dobry. HLOND August. Fotografia czarnobiała. Wym.: 16 x 11 cm. JAN PAWEŁ II. Karol Wojtyła jako metropolita krakowski. Zestaw 17 fotografii czarnobiałych, w tym 15 grupowych. Wym.: 14 x 9 cm, cztery fot. 18,4 x 13,2 cm. Stan bardzo dobry. JAN PAWEŁ II. Inauguracja pontyfikatu: 22.10.1978 r. Na fotografiach m. in.: Jan Paweł II, Stefan Wyszyński, Stanisław Dziwisz. 13 fotografii czarnobiałych, wym.: 14 x 9 cm. Stan bardzo dobry. JAN PAWEŁ II. Pierwsza pielgrzymka do Polski, 2-10. VI.1979 r. Zestaw 64 fotografii kolorowych i czarnobiałych. Wym.: 9 x 14 cm do 20,5 x 26 cm. Część zdjęć sygn. i opisana. Na fotografiach papież podczas historycznej pielgrzymki przebiegającej pod hasłem Gaude Mater Polonia. Stan bardzo dobry. JAN PAWEŁ II. Druga pielgrzymka do Polski, 16-23. VI.1983 r. Zestaw 10 fotografii. Zdjęcia czarnobiałe, wym. 21 x 14 cm. Stan bardzo dobry. JAN PAWEŁ II. Na zdjęciu 3 portrety: Czesław Miłosz Nobel'80, Jan Paweł II, Lech Wałęsa Nobel'83. W górze napis: Miłość Wiara Nadzieja. Fotografia czarnobiała, wym.: 12 x 18 cm. Na odwrociu pieczęć tuszowa: ASF Wrocław. JAROSZEWSKA Zofia (1902-1985), aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Na zdjęciu w scenie z przedstawienia. Fotografia czarnobiała, wym.: 14 x 9 cm. Stan bardzo dobry. KIEPURA Jan (1902-1966) polski śpiewak operowy. Artysta jako Danilo w operetce "The Merry Widows" [Wesoła wdówka} na scenie Civic Opera House w Chicago, 20 styczeń1944 r. Fotografia prasowa, fot.: Alfredo Valente. Wym.: 24,5 x 19,8 cm. Fotografia lekko zmięta. LEGENDY polskiej piosenki. Ewa Bem (ur.1951), piosenkarka jazzowa, autorka tekstów piosenek. Fotografia prasowa (tygodnik "Związkowiec") czarnobiała, wym.: 17,8 x 13 cm. Stan bardzo dobry. - Eleni (Helena Dzoka (Tzoka) ur.1956), jedna z najpopularniejszych piosenkarek polskich pochodzenia greckiego. Fotografia prasowa (tygodnik "Związkowiec) czarnobiała, wym.: 17 x 13 cm. Stan bardzo dobry. - Mieczysław Fogg (1901-1990), śpiewający baryton liryczny, laureat wielu nagród i odznaczeń. Fotografia czarnobiała grupowa (tygodnik "Związkowiec), wym.: 13 x 18 cm. Stan bardzo dobry. - Marek Grechuta (1945-2006), piosenkarz, poeta, kompozytor, malarz, znakomity odtwórca poezji śpiewanej. Fotografia czarnobiała (CAF), wym.: 18,5 x 16,5 cm. Stan bardzo dobry. - Maria Koterbska (ur.1924), popularna piosenkarka w latach 50 i 60 XX w. Fotografia czarnobiała (CAF), wym.: 20,5 x 18 cm. Stan bardzo dobry. - Halina Kunicka (ur.1938), popularna piosenkarka szczególnie w latach 60 i 70 XX w. Fotografia prasowa czarnobiała (tygodnik "Związkowiec"), wym.: 18 x 13 cm. Stan bardzo dobry. - Krystyna Prońko (ur.1947), piosenkarka i kompozytorka, pedagog muzyczny. Fotografia czarnobiała (CAF), wym.: 15 x 13 cm. Stan bardzo dobry. LEGIONY Polskie w obozie pod Rudką Miryńską na Wołyniu, sierpień1916. 3 fotografie pocztówkowe opisane na odwrociu: Okopy, Przed atakiem gazami trującymi, Por. Pieracki i ppor. Janicki podczas ataku gazami trującymi. Wym.: 9 x 14 cm. LEGIONY Polskie. BROŻEK Kazimierz ppłk., dowódca 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej (20 pp) - oddział piechoty Wojska Polskiegoo II RP; por. Ludwik Rawicz-Rojek dowódca plutonu zwiadowczego 20 pp. Na zdjęciu ppłk. Kazimierz Brożek i por. Ludwik Rawicz-Rojek wraz z żoną na przyjeciu weselnym. Fotografia czarnobiała, wym. 22 x 17 cm. Na odwrociu ślady kleju. LEGIONY Polskie. DAMA w otoczeniu oficerów na uroczystości 10 Pułku Strzelców Konnych z Łańcuta. Fotografia czarnobiała, wym.: 11 x 13 cm. Stan dobry. LEGIONY Polskie. 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich (25 p. uł. ), oddział kawalerii Wojska Polskiego II RP. 2 fotografie pamiątkowe ułanów z 25 p. uł. wykonane w latach 30-tych. Fotografie czarnobiałe, wym.: 14 x 9 cm. Stan bardzo dobry. LEGIONY Polskie. KARPIŃSKI Bolesław (1879-1939), legionista, kwaler Krzyża Walecznych, malarz i pedagog, pisarz, tłumacz, publicysta. 2 fotografie rodzinne. Wym.: 9 x 14 cm. Na odwrociu ślady po kartonie. LEGIONY Polskie. KAWALERIA Polska. Polski oficer na koniu podczas skoku przez przeszkodę. Fotografia czarnobiała, wym.: 8,5 x 11,5 cm. Stan bardzo dobry. LEGIONY Polskie. LIS - Kula Leopold (1896-1919) ppłk., jeden z najbardziej utalentowanych polskich oficerów. Fotografia czarnobiała, wym.: 14 x 9 cm. Napis na zdjęciu: Leop. Lis Kula podpłk. w. p. + 7. II.1919 pod Torczynem. Bohaterski legionista okresu I wojny światowej i obrońca odradzającej się w 1918 r. Polski. Żył zgodnie z zasadą ujętą w "Przykazaniach Legionisty": "Najświętszą po Bogu, tak w pokoju, jak i na wojnie, jest Ojczyzna, wszelako miłość tę potwierdza jeno czyn". Przeszedł cały szlak bojowy 6. batalionu I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, walczył we Włoszech, a w 1919 r. na froncie ukraińskim. W wieku 23 lat zginął śmiercią bohaterską za Ojczyzną, niepokonany w ani jednej bitwie. Odznaczony Krzyżem Niepodległości, a pośmiertnie Orderem Virtuti Militari. Stan bardzo dobry. LEGIONY Polskie. OFICEROWIE i żołnierze I Brygady Legionów Polskich, ok. 1917 r. Fotografia grupowa, czarnobiała, wym.: 14 x 9 cm. Stan dobry. LEGIONY Polskie. OFICEROWIE i żołnierze II Brygady Legionów Polskich. Fotografia grupowa, czarnobiała, wym. 14 x 9 cm. Stan dobry. LEGIONY Polskie. ZESTAW 7 fotografii podporucznika Legionów Polskich, w tym 4 zdjęcia grupowe, rodzinne. Na jednym zdjęciu podpis i stopień, na drugim dedykacja z datą 1918 r. Wym.: od 8,5 x 12 cm, do 9 x 13,5 cm. Stan dobry. LUTNIA Krakowska [Lutnia Robotnicza] - chór męski założony w 1899 r. w Krakowie. Fotografia pocztówkowa, czarnobiała, wykonana w 1913 r. przez Atelier "Kamera". Wym.: 9 x 14 cm. Stan bardzo dobry. MIELŻYŃSKI Ignacy (1871-1938) hr., podpułkownik, miłośnik koni i znakomity hodowca. Brał udział w powstaniu wielkopolskim, zorganizował 26. Pułk Ułanów Wielkopolskich, na którego czele walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Fotografia pocztówkowa z Ignacym Mielżyńskim na koniu, wykonana w Poznaniu w 1908 r. w stadninie Iwno. Wym.: 9 x 14 cm. Na odwrociu tekst w j. niem., dat.: Posen 14. Juni 1908. Stan bardzo dobry. MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas pobytu w Zakopanem, II.1934 r. Prezydent RP z żoną Marią w saniach przed wyjazdem na wycieczkę po okolicy. Z przodu siedzi adiutant prezydenta kpt. Józef Hartman. Fotografia pocztówkowa czarnobiała, wykonana w Zakładzie fotograficznym "Sabała"? w Zakopanem. Wym.: 8,7 x 13,7 cm. Stan dobry. MOŚCICKI Ignacy - prezydent RP na Święcie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Spale. [VII. 1929?]. Prezydent podczas uroczystej mszy polowej celebrowanej przez bp. polowego Władysława Bandurskiego. Na odwrociu zapiska: Msza św. odpr. przez biskupa Bandurskiego w d.7. VI.1930 w Spale [... ?] w czasie Święta Przysposobienia wojsk. i wychowania fizycznego. Wym.: 11,2 x 17 cm. Stan dobry. MUCHA Stanisław (1895-1976), legionista, znakomity fotograf krakowski, dokumentował zabytki i znaczące wydarzenia w Krakowie. Pomnik Grunwaldzki w Krakowie. Pomnik konny króla Władysława Jagiełły na pl. Matejki, wzniesiony w 1910 r. wg projektu Antoniego Wiwulskiego. Fot.: St[anisław] Mucha, sygn. na fotografii. Wym.: 39 x 29 cm. Fotografia naklejona na kartonie. - Uroczystości państwowe - wyjście z Wawelu z pocztem sztandarowym i uczestnikami uroczystości. Lata 30-te. Fot.: Stanisław Mucha, pieczęć tuszowa na odwrociu. Wym.: 22,5 x 14,5 cm. - Zdjęcie grupowe przed Wawelem uczestników uroczystości państwowej. Fot.: Stanisław Mucha, pieczęć tuszowa na odwrociu. Wym.: 14,5 x 23,5 cm. - Legiony Polskie. Fotografie pocztówkowe z albumu "Czwartaków". 14 kart pocztowych. Fot. i wyd. St. Mucha. Wym.: 9 x 14 cm. Oryginały zdjęć wykonanych na zlecenie Zakładu Fotograficznego N. K. N. znajdują się w Archiwum Państwowym w Krakowie. Stan dobry. - Arcybiskup metropolita krakowski Adam Stefan Sapieha celebruje mszę polową; po 1935 r. Fot.: Stanisław Mucha, na odwrociu pieczęć tuszowa. Wym.: 14,3 x 22,5 cm. PIŁSUDSKI Józef i Władysław Belina Prażmowski w otoczeniu generalicji, udają się na trybunę honorową krakowskimi Błoniami na obchody Święta Kawalerii w Krakowie 6. X.1933 r., z okazji 250-tej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek w rozmowie z Beliną Prażmowskim. Fotografia pocztówkowa. Wym.: 8,8 x 13,5 cm. PIŁSUDSKI Józef na otwarciu Kliniki Ginekologii U. J. w Krakowie, X.1919. Naczelnik w otoczeniu lekarzy. Fotografia naklejona na kartonie, wym.: 13,5 x 8,5 cm. SAPIEHA Adam Stefan (1867-1951), kardynał. 3 fotografie czarnobiałe, w tym 1 pocztówkowa. Wym.: 14 x 9 cm. Stan dobry. SCENA z przedstawienia "Pan Tadeusz", początek XX w. Fotografia pocztówkowa wykonana przez Jana Mieczkowskiego syna w Warszawie; suchy tłok: JMieczkowski Varsovie. Wym.: 13,8 x 8,7 cm. Na dolnym marginesie nadruk: "sceny z Pana Tadeusza" i notatka atramentem: "Zosia - Olszewska Tadeusz - Kosiński". Stan bardzo dobry. SHAW George Bernard (1856-1950), ang. dramatopisarz, krytyk i publicysta, odnowiciel ang. dramatu. Na odwrociu fotografii naklejka: George Bernard Shaw Portrait study by KARSH; [Youssuf,1908-2002]. Fotografia studyjna wyk. przez: Photo Camera Press London, sygn. na odwrociu pieczęcią. Wym.: 17 x 13,5 cm. SIKORSKI Władysław (1881-1943) generał, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych podczas niezidentyfikowanej uroczystości. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie we Francji ok. 1940 r. Fotografia czarnobiała, wym.: 14 x 9 cm. Stan dobry. TETMAJER Kazimierz Przerwa (1865-1940), poeta, nowelista, powieściopisarz okresu Młodej Polski. Fotografia pocztówkowa z tekstem poety, ok.1920 r. Wym.: 14 x 9 cm. Stan dobry. WODZINOWSKI Wincenty (1866-1940), malarz. Na zdjęciu w otoczeniu rodziny. Fotografia pocztówkowa, wym.: 9 x 14 cm. Stan dobry. WODZINOWSKI Wincenty (1866-1940), malarz. Na zdjęciu podczas spaceru z córką. Fotografia wykonanana przez Atelier Foto-Lais: SS Kraków. Wym.: 7 x 8,5 cm. Stan bardzo dobry. WOJSKO Polskie. Kostiumologia. 12 barwnych fotografii wykonanych przez W[alerego] Maliszewskiego w Krakowie z litografii Jana Nepomucena Lewickiego do dzieła Leona Zienkowicza "Les costumes du peuple polonais". Fotografie na oryg. firmowych kartonach Cabinet-Portrait, wydane nakładem Księgarni i składu fotografii, rycin, obrazów A[leksandra] Nowoleckiego w Krakowie Główny Rynek róg ulicy Brackiej [po 1872 r. ]. Stan bardzo dobry. W. Maliszewski działał w Krakowie od 1856 r., dagerotypista, zajmował się fotografią stereoskopową. WYSZYŃSKI Stefan (1901-1981), prymas Polski. 7 fotografii czarnobiałych. Wym.: 14 x 9 cm. Stan dobry. ZAGLENICZNY Jan (1866-1931), minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Kucharzewskiego, polityk, senator II kadencji w II RP. Na zdjęciu wraz z rodziną oraz Maciejowiczowie i Sieniccy. 1925 r. Fotografia naklejona na kartonie, wym.: 16,4 x 22,3 cm. Na odwrociu szczegółowy opis. Stan dobry. ŻURAWSKI Stanisław (1889-1976), malarz. Na zdjęciu wraz z rodziną nad polskim morzem. Fotografia czarnobiała, naklejona na kartonie. Wym.: 12,6 x 14,6 cm. Stan bardzo dobry. AFISZE. 2 afisze Teatru Miejskiego im. Juljusza Słowackiego w Krakowie przedstawiające sztukę J. Słowackiego: Balladyna, muzyka: Henryka Jareckiego, reżyser: Józef Sosnowski. Spektakle w dniach: 31 sierpień i 22 wrzesień 1927 r. Wym.: 38 x 23,5 cm. Ślad złożenia, małe naddarcie górnego marginesu. BROSZKA patriotyczna. Polska, ok.1920 r. Okrągła, z czarnej płytki szklanej, z aplikowanym orzełkiem w koronie. Całość ujęta obramieniem z miedzianego, srebrzonego, skręconego sznurowo drutu; zapięcie agrafkowe. Szkło, miedź i mosiądz, srebrzenie; średnica 3,5 cm. Broszka nawiązująca do wzorów biżuterii żałobnej z 1863 r. Stan bardzo dobry. FÄRBUNGEN auf Holzbast. Teintes sur tresses de bois. Dyeings on Wood Chip. [Wyd. ]: Leopold Cassella & Co G. m. b. H. Frankfurt a. M. [Katalog] no 3342. 8, opr. pł. oryg. 8 kart [leporello] ze 112 przykładami barwników na plecionkach z drzewa. Przed I Wojną Światową manufaktura Leopold Cassella była światowym potentatem w produkcji barwników synteteycznych. KARTY żywnościowe okupacyjne. Lebensmittelkarte. Karty żywnościowe wydane przez Der Stadtverwaltung in Kalwaria [Zarząd Miejski w Kalwarii Zebrzydowskiej]. Zespół 150 kart z lat 1941 - 1944. Karty imienne, częściowo zrealizowane, z pieczęciami urzędowymi. Stan bardzo dobry. KIEPURA Jan (1902-1966). Zespól 16 programów filmowych austriackich i niemieckich z lat 30 - tych, w których główne role kreował Jan Kiepura. W tym 5 programów w rolach z Marthą Eggerth (ur.1902). Programy wyd. przez Illustrierter Film-Kurier. LEGIONY Polskie. Filip Senczyszyn. Karta wolnej jazdy na rok 1938 Nr 58 uprawniająca do jazdy na wszystkich liniach tramwajowych Krakowskiej Miejskiej Kolei Elektrycznej. Wystawiona na nazwisko: Senczyszyn Filip Inkasent Związku Legionów Polskich. Karta z fotografią i pieczęcią. Karta wizytowa inż. architekta Czesława Boratyńskiego, z życzeniami Wesołych Świąt i gratulacjami z okazji odznaczenia. Dat.: Kraków 26/3 37. Karta pocztowa adresowana do Filipa Senczyszyna w Krakowie z prośbą o przysłanie pisma z Uniwersytetu w sprawie odwołania z urlopów swoich funkcjonariuszów; podpis nieczytelny, dat.: Sowliny 25 sierpień. LEGIONY Polskie. 4 karty pocztowe. 1: Brygadyer Józef Piłsudski [kolor. ]. L. Stroynowski pinx, Wyd.: Salon Malarzy Polskich w Krakowie. 2: Tabor na postoju pod Wołczeckiem na Wołyniu - listopad 1915 [1914-1939 - XXV - 6 sierpnia], 3: Kolastynowicz ppr. Kraków [inwalida], wyd.: Departament Opieki N. K. N. na fundusz inwalidów legionowych, 4: Marszałek Piłsudski z oficerami swego sztabu po przewrocie majowym w r.1926 idzie ulicami Warszawy, fot. Marjan Fuks, wyd.: Polonia Kraków. LEGIONY Polskie. CZWARTY Pułk Piechoty. 2 kartki polowe, humorystyczne, wykonane przez legionowe wydawnictwo "Obijaka"; tytuł jednej kartki "Pobudka". Łomża [1917]. 4. P[ułk] P[iechoty]. Wym.: 14 x 9 cm. Na jednej karcie ślady zawilgocenia. MENU obiadowe TSS Stefan Batory. Ocean Atlantycki, niedziela, 17 listopada 1974 r. 4, 2 karty, tekst w j. pol. i ang. MODLITEWNIK. Atrapa modlitewnika w formie książki, wykonana z wosku, poł. XIX w.: bogato zdobione okładziny z kolorowego wosku, na licu głowa Chrystusa w cierniowej koronie otoczona florystycznymi ozdobami i listkami z drzewa oliwnego wtopionymi w wosk. Obramienia z bordowego atlasu. Grzbiet z bordowego i złoconego wosku. Na tylnej okładce pośrodku w ozdobnej tłoczonej bordiurze ilustracja z krzyżem przystrojonym kwiatami, w rogach zielone ozdobniki roślinne i 4 małe metalowe guzy. Jasne części wosku nieco przybrudzone, małe otarcia, brak obramienia atłasowego przy grzbiecie i górnym marginesie. Artystyczny wyrób, prawdopodobnie wykonany we Włoszech. MODRZEJEWSKA Helena (1840-1909) światowej sławy artystka dramatyczna. Kartka w formie biletu wizytowego z odręcznym zapisem: Sincerely Your Helena Modjeska. OBWIESZCZENIE Zarządu Miejskiego w stoł. król. m. Krakowie w sprawie sporządzania planów i wykonywania robót budowlanych. Nr. Bud. Praw. 27/35/0. Dat.: Kraków, dnia 30 marca 1935 r. Podpisał Prezydent miasta: Dr Mieczysław Kaplicki. W punktach wyszczególnione wymogi, którym powinny odpowiadać przedkładane do zatwierdzenia plany budowlane. Wymogi te w większości obowiązują również w czasach obecnych. Druk. Związkowa w Krakowie. Wym.: 95 x 63 cm. Ślady złożenia. OŁTARZYK tablicowy, patriotyczny, przenośny. [Portatyl]. Ołtarzyk składany, dwustronny, w metalowych oszklonych ramkach, składany na zawiasach. Z jednej strony ręcznie wyszywany wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, z drugiej ręcznie wyszywany na bordowym tle Biały Orzeł w koronie. Oprawiony w metalowe pozłacane ramki. Wymiary w formie złożonej 11 x 8,5 cm. Na odwrociu naklejka firmowa o treści: Embroidery By "BOGDAN" 153 Semel Avenue Garfield, N. J. 07026. Firma hafciarska "BOGDAN" w New Jersey została założona w 1953 r. przez B. J. Depczyńskiego. PLAKAT filmowy. Das Land des Lächelns. Jedna z najpiękniejszych operetek Lehara "Kraina uśmiechu" w wersji filmowej. W głównych rolach: Martha Eggerth i Jan Kiepura. Film w reżyserii Hansa Deppe i Erika Ode, 1952 r. Był to ostatni film, w którym Martha Eggerth i Jan Kiepura grali wspólnie. Barwny plakat o wym.: 82 x 57 cm. Małe przedarcia na złożeniach. PRZEDSTAWIENIE "Legionu" St. Wyspiańskiego w Teatrze krakowskim. 11 kart pocztowych [komplet]. Wyd. K. Wojciechowski. 10 kart ze scenami z przedstawienia w tym L. Solski w roli Mickiewicza. 1 karta z portretem Wyspiańskiego gdy pisał "Legion". Premiera "Legionu" w reżyserii Ludwika Solskiego odbyła się w Krakowie w 1911 r. Stan bardzo dobry. RELIKWIARZ z XVIII w. zawierający relikwie 14 świętych Kościoła katolickiego, m. in.: S. Ciriaco, S. Francesci Sales, S, Giuliano, S. Placido, S. Clemente, S. Agapito, i in. Relikwie w mosiężnej, owalnej ramce o wym.: 5 x 4 cm, z imionami świętych na pergaminie. Relikwiarz umieszczony na łososiowym jedwabnym materiale. ROZKŁAD jazdy. Gdyński podmiejski rozkład jazdy na okres letni 1937 od 22 maja. Wyd. Pol. Tow. Księg. Kolejowych "Ruch" S. A. Składanka. Rokład kolejowy, autobusowy i żeglugi przybrzeżnej. SYGNET z wizerunkiem polskiego wojskowego orła z napisem na tarczy "Jerusalem", a po bokach z krzyżami Bożogrobców i datą "1940". Sygnet ze srebra wykonała firma jerozolimska "Keal Silver", jest historyczną pamiątką pobytu Brygady Karpackiej w Jerozolimie w 1940 roku. Stan bardzo dobry. W Syrii 2 kwietnia 1940 roku w ramach francuskiej Armii Lewantu powstała brygada Strzelców Karpackich z ppłk. Stanisławem Kopańskim na czele. Po kapitulacji Francji w 1940 roku polska brygada przeszła na teren brytyjskiej Palestyny, gdzie stacjonowała w obozie El-Atrum położonym między Tel-Awiwem a Jerozolimą. Żołnierze brygady zwiedzali Jerozolimę i Bazylikę Grobu Świętego. Z tego powodu powstała myśl utrwalenia pobytu Karpatczyków w Jerozolimie, wybiciem srebrnego pamiątkowego sygnetu. SZARSKI i Syn. Zespół materiałów dotyczących firmy "Szarski i Syn" w Krakowie: 8 cenników herbat, 1 cennik win, 5 pism [4 maszynopisy,1 rękopis, 1913,1933] w sprawach finansowych i najmu lokalu, 1 nakaz zapłaty podatku wodociągowego [1923], 1 kopia dostawy produktów dla szpitala wojskowego [24/4.1945], reklamowy nadruk na tekturce Szarskiego Herbata z Wieżą, ponad 300 urzędowych blankietów wekslowych z lat 30-tych, wystawionych przez klientów firmy i nie zapłaconych. Na odwrociu weksli pieczęcie tuszowe: Z powodu siły wyższej nie można było protestu założyć ani zawiadomieia z art.54 ust.2. prawa wekslowego wysłać; datowane: IX - XII 1939, pieczęć firmowa i podpis. Zasłużona firma "Szarski i Syn" założona w 1853 r. Adam Szarski (1886-1947), radny m. Krakowa, właściciel sklepu kolonialnego "Szarski i Syn". TELEGRAM patriotyczny. Blankiet ozdobny: na wstędze napis: Cel Narodowy i Dobroczynny; pośrodku wstęgi medalion z portrecikiem Tadeusza Kościuszki zwieńczony koroną, po bokach na tarczach Orzeł Biały i Pogoń Litewska. Litografia barwna. Wym.: 15 x 20,5 cm. Blankiet telegramu wypełniony życzeniami imieninowymi. Dat.: 8.12.23. ZAPROSZENIE na inaugurację Uniwersytetu Stefana Batorego. "Najwyższym Niebios Zrządzeniem, Siłą Myśli niezgasłej, Czynem Polskiego Oręża, Wolą Naczelnika Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie powstał ze snu niewolnego. Rok pierwszy nowego życia Wszechnicy a dwóchsetny pięćdziesiąty piąty jej Służby dla Narodu rozpocznie się w dniach 10, 11 i 12 Października roku bieżącego uroczystym obchodem, na który zapraszają Rektor i Senat Akademicki. Wilno, w miesiącu Wrześniu R. P. 1919". Zaproszenie na papierze czerpanym. Tekst polski i łaciński. 4, kart 2, duży barwny herb Polski, na tarczy Orzeł Biały i Pogoń Litewska. BIBLIOTEKA Polska. Pamiętnik umiejętnościom, historyi, literaturze i rzeczom kraiowym poświęcone. [Dwutygodnik wyd. przez Fr. S. Dmochowskiego, ukazywał się w latach 1825-1826]. W-wa. 1826 T. I. No 3 luty. 8, s.99-146, okł. oryg. Treść: Deleuze: Praktyczna instrukcya o magnetyzmie zwierzęcym, Recenzja Pojaty P. Bernatowicza, O wierszach na zgon St. Staszica, Goethe: Uczeń czarnoxięski w przekładzie Minasowicza, R. Proctor: Podróż do Peru przez Kordyliery, K. Dupin: Wiadomość o nowem nauczaniu geometryi, O planie Pompei, P. Kurowski: O urządzeniu gospodarstw podług zasad rozumowanego rolnictwa. - 1826 T. I. No 4 luty 8, s.147-194, okł. oryg. Treść: P. Mimaut: Historya Sardynii, Instrukcya o magnetyzmie (dokończenie), Pan Starosta (recenzya), F.M.[Morawski Franc. Dzierżykraj]: wiersze: Zięba i Matka do córki, Molier: Mizantrop akt 2 scena 5 w tłum. F.S.Dmochowskiego, J. Droz - O sztuce pozyskania szczęścia. - 1826 T. I. No 5 marzec 8, s. [2],245-292, okł. oryg. Treść: Wyprawa Bonapartego do Egiptu-wyciąg pierwszy, K. Brodziński: Wiersz pisany na Alpach przy powrocie z Włoch, Życie Goethego-wyciąg pierwszy, Mnich: dzieło Kromera (opis). BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo pośw. naukom, sztukom i przemysłowi. W-wa. 1842 T. III lipiec-wrzesień 8, s.682, [8], 2 ryciny, opr. psk. z epoki. Stan dobry. W treści m. in.: Niektóre szczegóły o kościele S. Jakóba w Sandomierzu (z ryciną), Szkice podróżnego w przelocie przez Europę w 1842 r., Zejszner-O powstaniu skał metamorficznych w okolicach Dobszyny, Rost-O prawdopodobieństwie odkrycia soli i solanek w Królestwie Polskiem, G. Z[ieliński]. -Wieczór myśliwski, -[Norwid]- Wyjątek z listu z Krakowa przez Cypriana [pierwodruk], Wiadomość o nowo zbudowanym na rzece Wieprzu pod Kośminem moście wiszącym łukowym (z ryciną). - 1843 T. III. lipiec-wrzesień 8, s.680, [7], 4 ryciny, opr. psk. z epoki. Stan dobry. Podpis. W treści m. in.: Trębicki-O życiu i pismach Łukasza Górnickiego, Waga-Wzmianka o życiu i dziełach Krzysztofa Kluka (z portretem), Janiszewski-Pielgrzymka do mogiły Aleksandra Grybojedowa (z ryciną), Waga-O turach i żubrach w Pruszkowie w Płockiem (z ryciną), L. Ł[ukaszewicz]-O sołtystwach w Polsce, Potocki Leon-Wieczór myśliwski w Żarnowcu, J. G. -Uwagi nad poprawą rassy koni u nas, Fritsche K. -Krótki opis ziemiorodno-kopalniczy zakładów rządowo górniczych okręgu wschodniego, Bachman K. -O przysiędze. BIULETYN Okręgu Stołecznego Związku Legionistów. Wyd.: Zarząd Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich. Red. J. Relidzyński. W-wa. R. II. 1938 nr 4 (10). CZWARTAK. Pismo - Komunikat Komendy Koła 4. P. P. Leg. Pol. - "Czwartaków". W-wa. Gł. Druk. Wojskowa. 1937 nr 2 listopad Niewielkie zabrązowienia na 1 karcie. CZWARTAK. 1937 nr 3-4 grudzień. Niewielkie zabrązowienia na 1 karcie. CZWARTAK. 1938 nr 7 czerwiec DZIENNIK Literacki. Wyd. i red. W. Maniecki. Lwów. Druk. Ossol. [Wychodził 2 razy w tygodniu. Pismo postępowe, propagujące dążenia niepodległościowe. Współpracowali z pismem m. in. Ujejski, Bałucki, W. Łoziński]. 1857 nr 38-128. 31. III-31. X. 4, s.313-1162, okł. kart. współczesna. GONIEC Krakowski. Kraków 1943 nr 282 1 grudzień. Folio, k.2. Wyd. konspiracyjne, dywersyjne oprac. z inicjatywy Krakowskiego Kierownictwa Walki Podziemnej. Jest to drugi numer dywersyjny [pierwszy z datą 21 marca 1943]. Numer wyglądem i techniką odpowiada "gadzinówce" wyd. przez Niemców. Oprac. został pod red. Stanisława Ziemby przy współudziale prof. Tadeusza Seweryna. Na zawartość złożyły się wiadomości z nasłuchu radiowego dotyczące spraw polskich, ostatnia strona zawiera ogłoszenia pełne złośliwości i drwiny z twórców "nowego ładu" w Europie, np.: "Pralnia "Nur für Deutsche" przeniesiona została z Tunisu i Sycylii na wszystkie fronty. Bliższe wiadomości w radio londyńskim"; "Nowy ład Europy przygotował plany rozbudowy zakładów wypoczynkowych Nur für Deutsche w Oświęcimiu, Mauthausen, Gusen, Oranienburgu, Dachau, Ravensbrück, Treblince, Radogoszczy koło Łodzi i Woli Duchackiej. Zgłoszenia zbyteczne. Dojazd za darmo. Krematorium również. Pierwszeństwo mają SS syny". Rzadkie. Lit.: Prasa Polska 39/45 s.68. Stan dobry, ślady złożenia. KOLCE. Tygodnik humorystyczno-satyryczny illustrowany. Wyd. i red. A. Pajewski. W-wa. R. XXVI. 1896 nr 1-51 [brak nr.: 41,42,52]. Liczne ilustracje. 4, opr. kart. Poluzowany, naddarty grzbiet oprawy, niewielkie zabrązowienia. KWARTALNIK Naukowy wydawany w połączeniu prac miłośników umiejętności. [Wyd.: Antoni Zygmunt Helcel]. Kraków. 1835 T. II z.1 8, s.198. 1836 T. IV z.2 8, s.187-398, [1], opr. psk. w 1 wol. Niewielkie zabrązowienia. Poważne pismo naukowe, ogólnohumanistyczne, także filozoficzne i prawnicze. Wychodziło w latach 1835-36, ukazały się 4 tomy. Redagowane przez wybitnych przedstawicieli świata intelektualnego: Helcel, Kremer. Drukowali w nim m. in.: J. Muczkowski, K. Trojański, K. Mecherzyński, K.W.Wójcicki, A. Wielopolski i in. LIBERUM Veto. [Pismo pośw. satyrze politycznej, literackiej i artystycznej]. Wychodzi 3 razy w miesiącu. Kraków, druk. Wł. Teodorczuka. R. I. 1903 nr 11 8, s.24, rysunki w tekście, okł. oryg. proj. K. Sichulski. Naddarty grzbiet. Artyści: Szreniawa-Rzecki, L. Wyczółkowski, F. Pautsch, W. Jarocki, K. Sichulski. LIBERUM Veto. R. I. 1903 nr XII. 8, s.16, rysunki w tekście: Szreniawa, Jarocki, Pautsch, okł. oryg. wg rys. K. Sichulskiego. LIBERUM Veto. R. I. 1903 nr XVII. 8, s.24, rysunki w tekście: Sichulski, Frycz, Brzozowski, Niesiołowski, okł. oryg. wg rys. Sichulskiego. Okładka naddarta, bez grzbietu. ŁOWIEC. [Dwutygodnik]. Organ Małopolskiego Tow. Łowieckiego. Red. A. Mniszek. Lwów. Druk. Narodowa. R. LI. 1929 nr 1-24 brak nr.13 i 16. 4, s.386, ilustracje w tekście, opr. ppł. Stan bardzo dobry. ŁOWIEC Polski. Dwutygodnik ilustrowany, pośw. myślistwu, broni i hodowli psów myśliwskich. Red. i wyd. Jan Sztolcman. W-wa. R. IV. 1902 nr 1-24. 4, liczne ilustracje, opr. pł. współczesna. ŁOWIEC Polski. Pismo pośw. myślistwu, broni i hodowli psów myśliwskich. Organ Pol. Zw. Stowarzyszeń Łowieckich. Dwutygodnik. Red. W. W. Garczyński. W-wa. 1939 nr 1-4,7,8,10,11,13,14,15. 1. I. - 1. VIII. 4, liczne ilustracje, okł. oryg. NOWY Kurjer Warszawski. [Niemiecki dziennik w jęz. polskim, "prasa gadzinowa"]. Warszawa [wyd.: Koncern prasowy "Zeitungsverlag Krakau-Warschau G. m. b. H". Kurjer był w rzeczywistości odbitką łódzkiego "Deutsche Lodzer Zeitung"]. Folio. 1940 nr 1-75. 1. I. -31. III.Opr. kart. Stan dobry. - 1942 nr 232-307. 1. X. -30. XII. Opr. kart., stan dobry. - 1943 nr 1-77. 1. I. -31. III. Opr. kart., stan dobry. - 1943 nr 233-308. 1. X. -30. XII. Opr. kart. Stan dobry. - 1944 nr 1-78. 1. I. -31. III. Opr. kart. Stan dobry. ODNOWA. Tygodnik. Organ Stronnictwa Pracy. W-wa. R. I. 1946 Nr 19. Numer pośw. pamięci gen. Sikorskiego w III rocznicę jego zgonu. Nr złożony, 1 karta zabrudzona. OLEANDRY. Wyd.: Związek Legionistów Polskich. Oddział w Krakowie. R. I. 1936 Komunikat nr 3, 4, 5. 4, okł. oryg. OLEANDRY. R. II. 1937 Komunikat nr 1-5 (6-10). 4, okł. oryg. przybrudzone. OLEANDRY. R. III. 1938 Komunikat nr 1-5 (12-16). 4, okł. oryg., na 1 karcie zabrązowienia. OLEANDRY. R. IV. 1939 Komunikat nr 1 (18). 4, okł. oryg. PAMIĘTNIK Sandomierski. Pismo kwartalne poświęcone dziejom i literaturze ojczystey. Wyd.: (Tomasz Ujazdowski). W-wa. Druk. X. Piiarów. T. I . 1829 poszyt 2. 16d, s.112, okł. oryg. Brak grzbietu okładki. Treść: Cathonis Disticha ks.2-4, Bergman D. -Powieść o wyspie Siemko, Votum Apologeticum X. Arcybiskupa na odezwę, Trakt Króla IMci z wojskiem Rzeczypospolitej pod Wiedeń oblężony, Opis hist. statyst. m. Kielc [z herbem], Wieś Danków w Wojew. Kaliskiem, Obrazy w Ossiach albo Ossie w Karyntyi, Kościół św. Jakuba w Sandomierzu. - T. I. 1829 poszyt 4. 8, s. [22],335-422, 2 miedzioryty, okł. oryg. Stan dobry. Pieczęć. Treść: Jabłoński Fr. -Herby rycerstwa polskiego (dokończenie), O dziełach Gabryela Lwowczyka, Wieś Budzieszyn albo Zbudeszyno, O medalu brązowym w Skarbimierzu, Mowa polska w Szlązku, Wiadomość o kościołach w Liwskiem, Rzecz pana S. Podlodowskiego Liupy ku królowi Zygmuntowi Pierwszemu, Wypisy w mowie polskiej z akt siewierskich, Księgi polskie przeł. na język pobratymczy czeski, Przywilei xięcia cieszyńskiego Przemysława z r.1374, Trzystoletnia sprawa, Niektóre książki rzadkie. - T. II. 1830 poszyt 6. 8, s.115-277, winieta, okł. oryg. Ubytki okładki na grzbiecie. Pieczęć. Treść: Historya królów szwedzkich c. d., Pogrzeb Katarzyny Jagiellonki (z portrecikiem), Witanie JMci (Zyg. Augusta) od posłów z Wielkiey Polski, Czynność Sejmu tego dalsza, Żegnanie posłów od rycerstwa, List królowey Bony do Bageńskiego r.1542 pisany, Stefan Batory zakazuie prześladować różnowierców na Litwie, Wspomnienie o Dobromilu Herburtów, Sposób życia na świecie, List Leopolda I C. N. do Jana III, Kassandra Europejska (dokończenie), Podpisy sławnych ludzi (tablica), Woyna sandomierska r.1809, Pieśń w czasie Sobótki śpiewana, Madejowe łoże. PAMIĘTNIK Towarzystwa Tatrzańskiego. Kraków. Nakł. Towarzystwa. T. XI 1887 8, s.141, [1], 2 ilustracje Walerego Eljasza, 2 plany groty. Bez oryg. okładki, brak działu sprawozdawczego. -Treść: J. Celewicz-O Oleksie Dowbuszczuku, J. Pawlikowski-Podziemne Kościeliska, Wajgel L. -O Hucułach, W. Eljasz-Naokoło Tatr, D. Wierzbicki-Wyniki spostrzeżeń meteorologicznych w r.1886. PAMIĘTNIK Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Red. A. Prażmowski. Paryż, nakł. Bibl. Kórnickiej. T. VIII. 1876. 4, s. kilka liczb. ], figury w tekście,1 tablica, okł. oryg. Pęknięty blok, naddarty grzbiet. M. in.: A. Baraniecki-Dowód jednego zasadniczego twierdzenia odnoszącego się do hypergeometrycznych funkcyi, Wł. Gosiewski-Warunki równowagi ciała w wielorakości trójwymiarowej o krzywiźnie pojedynczej, M. Hulewicz-Nowy sposób obliczania belek wieloprzęsłowych z dodaniem tablic ułatwiających rachunki, i in. jw. T. X. 1878. 4, s. kilka liczb., ilustracje, 9 tablic litograficznych, zachowana wierzchnia okł. oryg. Pęknięty blok, ślady zawilgocenia. M. in.: J. Sochocki-Wyznaczenie stałych mnożników we wzorach dla linijnej transformacyi funkcyi Q, E. Habich-O zasadzie zachowania powierzchni, Wł. Gosiewski-O zasadach teoryi bezwzględnej zjawisk materialnych w ogóle, T. Chudziński-Anatomia porównawcza zwojów mózgowych,M. Szystowski, A. Martynowski- Rachunek wykreślny na płaszczyźnie cz.1, Materyały do słownictwa naukowego polskiego. jw. T. XI. 1879. 4, s. kilka liczb., drzeworyty w tekście, 5 tablic litograficznych, okł. oryg. Pęknięty blok, naddarcia na grzbiecie. M. in.: K. Hertz-O funkcjach niemających pochodnych, E. Kramsztyk-Optometrya obiektywna, M. Hulewicz-Obliczanie wytrzymałości łuków sztywnych, W. Żmurko-Badania w dziedzinie nauki o równaniach, i in. jw. T. XII. 1882. 4, s. kilka liczb., drzeworyty w tekście, 13 tablic litograficznych. Okładka oryg. zniszczona, z ubytkami, ślady zalania. M. in.: M. Szystowski-Rachunek wykreślny na płaszczyźnie, St. Rychlicki-O przekształceniu kwadratowem, W. L. Gosiewski-O różniczkowaniu i całkowaniu funkcyi rzeczywistej jednej zmiennej niezależnej, W. Urbański-O sposobie układania się elektryczności na dwu odosobnionych przewodnikach kulistych, M. Szystowski-Tama ruchoma z drzewa, E. i Wł. Natanson-Wartość chemiczna i jej zmienność PAMIĘTNIK Umieiętności Moralnych i Literatury. Wyd.: Krystyn Lach-Szyrma. Z. II. W-wa 1830. Druk. A. Gałęzowskiego i Komp. 8, s.223-334, 1 rycina, okł. oryg., opr. kart. współcz. Podpis. Treść: Bonstettena o zmianie wychowania młodzieży szlacheckiey, O handlu miast hanzeatyckich, Poezye Al. Chodźki, Wiersz Miera do Trembeckiego, Odpowiedź Trembeckiego, Mogiła pod wsią Ruszcza przez Lelewela (z ryciną: mapka okolic i wykopaliska), K. H. -Wodospad powieść, J. E. C. -Hrabi Mailatha dzieie węgierskie- rozbiór, Chmeleński-O przekładzie Wallenroda Mickiewicza na ięz. niem. przez J. Elkanę, Rozmaitości, Nowe dzieła. PISMO Zbiorowe Wileńskie na rok 1862. Wydał Jan ze Śliwina [Kirkor Adam Honory]. Wilno 1862. Druk. A. H. Kirkora. 8, s.412, [1], 5 stalorytów: widoki miast europejskich, opr. kart. Opr. podniszczona naprawiana, liczne pieczęcie. Treść: K. Wł. Wójcicki-Artysta literat, Pamiętnik Józefa Rudnickiego od r.1806 do 1815, L. Sowiński-Hellada, W. Syrokomla-Cmentarz, A. Stanisławski-Piekła pieśń trzecia, K. A. K. -Rzecz o litewskich słownikach i ogólny pogląd na kraje litewskie, D. C. Chodźko-Zbiór niektórych wspomnień posłużyć mogących do dziejów b. Uniwersytetu w Wilnie, J. Majer-Wiadomości z życia profesorów wydziału lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim, K. Tyszkiewicz-Notaty z podróży, J. Bartoszewicz-Sprawa Karwickiego, J. Bartoszewicz-Księga protokułów Franciszkańskich prowincji ruskiej od r.1625-1650. PRZEGLĄD Wojsk Pancernych. Miesięcznik wyd. przez Dowództwo Broni Pancernych. W-wa. R. XII. 1938 z.9. 8, s.1171-1292, rysunki w tekście, mapka, okł. oryg. Stan dobry. Pieczęć: Inspektorat Armii Lwów. Treść: W. Rudowicz-Czołgi w natarciu - różne doktryny, J. Zasadni-Zagadnienie motoryzacji w Niemczech, L. C. -Kilka uwag i spostrzeżeń o XI międzynarodowym raidzie automobilklubu Polski, M. B. -Powstanie czołga w świetle rzeczywistości, Wiadomości z prasy obcej: Współdziałane artylerii z czołgami. PRZEWODNIK Naukowy i Literacki. Dodatek miesięczny do "Gazety Lwowskiej". Red. A. Krechowiecki. Lwów. R. XXIV. 1896 T. I. 8, s.1240, opr. psk. z epoki. W treści m. in.: Kraushar-Klejnoty koronne polskie, Pamiętniki pułkownika d'Aloy, Rawita-Zarys ustroju państw. -społecznego Rusi, Schnür-Pepłowski-Galiciana, Łoziński-Infamia, Rolle-Krzemieniec, Heck-Wspomnienia z podróży do Delf, Badeni-O łowiectwie polskiem w czasach piastowskich, Rembowski-Przyczynek do historyi konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego, Pułaski-Z pamiętnika konfederata barskiego, Glatman-Doktorka medycyny i okulistka polska w XVIII w. w Stambule. jw. R. XXXII 1904 8, s.1168, opr. kart. W treści m. in.: Prochaska-Charakterystyka Kazimierza Jagiellończyka, Szkaradek-Krotoski-Św. Stanisław biskup i jego zatarg z Bolesławem Śmiałym, Troskolański-Andrzej Radwan Zebrzydowski biskup krakowski, Giżycki-Z przeszłości Zakonu Bazyliańskiego na Litwie i Rusi, Sygański-Arendy klasztoru Starosądeckiego, Rawita Gawroński-Bohdan Chmielnicki od wyprawy Cecorskiej do awantur Czehryńskich, Łoziński-Galicyjski Sejm stanowy, Meyet-Szlachectwo rodu Słowackich, Szelągowski-Jakub Zadzik biskup krakowski, Grabowski-Młoda Chorwacya, Mańkowski-Prawo łowieckie w Polsce w wiekach średnich, Balzer-O Morskie Oko, Kraushar-Próba ankiety z r.1813 w sprawie nad historyą krajową, Kraushar-Projekt polski z r.1814 w sprawie ujednolicenia miar, wag, monet. Uszkodzona, podklejona karta tyt. PRZEWODNIK Przemysłu i Handlu Polskiego. Red. Komitet. Red. nacz. Leon Pączewski. Rocznik I 1926. W-wa. 4, s. [pag. dwuszpaltowa] 734, [1],100,654, [1], XVI, wkładki reklamowe, opr. pł. oryg. ozdobna. Pieczęć, podpis. Cz. I: Dział I opisowy i ustawodawczy, Dział II finansowo-giełdowy i ubezpieczeniowy, Dział III komunikacyjny, Dział IV informacyjno-adresowy, Dział V wytwórczość ważniejszych gałęzi przemysłu oraz organizacja przemysłu i handlu; Cz. II: Rejestr handlowy Sądu Okręgowego w Warszawie, Dział A: Firmy handlujących jednoosobowo, spółki firmowe i komandytowe, Dział B: Spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne i Sp. z o. o. PRZEZ Walkę do Zwycięstwa. [Organ centralny, wyd.: Stronnictwo Ludowe-Bataliony Chłopskie. Dwutygodnik, kontynuacja pisma: Ku Zwycięstwu. Druk. ]. [Druk konspiracyjny]. R. IV. 1943 nr 13-27 (82-96). R. V. 1944 nr 1-9 (97-195), 13 (109). [W num.5: brak s.5-6]. Oprawa pł. w 1 wol. Stan bardzo dobry. REWJA. [Pismo tygodniowe ilustrowane]. Wydawnictwo Księgarni E. Wende i Sp. Red. St. Dzikowski. W-wa. R. I. 1919/20 nr 1-34 [więcej nie wyszło], opr. kart. 4 ostatnie karty luźne, naddarte, w num.2 brak 2 kart. ROLA. Pismo tygodniowe, spółeczno-literackie pod red. Jana Jeleńskiego. W-wa. R. VIII. 1890 nr 31-35 R. IX. 1891 nr 13-15,17,25-31,51,52 R. X. 1892 nr 1-8 R. XI. 1893 nr 1,2,4.6-8. Opr. psk. z epoki w 1 wol. Wyciągnięte numery z powieścią zamieszczoną w Roli, zawierające pod postacią bohaterów biografie warszawskiej plutokracji żydowskiej: "Podskarbiowie narodu": bankier warszawski Loewenstein, bankier Jan Gotlib Bloch, bankierzy Natansonowe, bankier Wertheim, Epsteinowie. ROMANIA Militaria. Revista Generala Lunara. Bucuresti 3 Mai 1929. Nr inchinat: Armatei Polone. 8, s.112, portrety, okł. oryg. Podklejony grzbiet. Pieczęcie. Rumuńskie pismo wojskowe. Numer specjalny poświęcony Armii Polskiej. Tu m. in. artykuły o Marszałku Piłsudskim, Gen. Kazimierzu Sosnkowskim, Gen. Edwardzie Rydzu-Śmigłym. ROZMAITOŚCI Literackie z roku 1826. T. III. W-wa 1828. Druk. Kommissyi Rządowey Wyznań Rel. i Ośw. Publ. 16d, s.418, broszura. Stan dobry, egz. nie rozcięty. Zawiera wiadomości od 15 września 1826 do 27 grudnia 1826 r. Pismo wyd. nieregularnie przez A. T. Chłędowskiego, magazyn społeczno- kulturalny. Artykuły z zakresu ciekawostek literackich, historycznych, geograficznych i naukowych. Ukazywało się w latach 1825-27. jw. z roku 1827. T. I. W-wa 1828. 16d, s. [10],384, broszura. Zawiera wiadomości od 1 grudnia 1825 r. do 1 marca 1826 r. Stan dobry. ROZRYWKI dla Dzieci. [Wydawane przez Autorkę "Pamiątki po dobrej matce": Klementyna Hofmanowa]. W-wa. Druk. Gałęzowskiego. T. VIII. 1827 Nr XLV. 1 września. 8, s.419-498, okł. oryg. Rdzawe plamki, zagięte rogi. Treść: I. Wspomnienia narodowe. Opis czwarty w kraiu naszym przeiażdżki. SKAMANDER. Miesięcznik poetycki. Red. M. Grydzewski. Wyd. A. Borman i M. Grydzewski. W-wa. R. X. 1936 z.76 listopad. 8, s.451-511[1], okł. oryg. W. Padlewskiego. Okładka naddarta, zapiski na okładce. Autorzy: M. Piechal, J. Wasiutyński, J. Łobodowski, J. v. Jensen, Z. Ginczanka, St. Rogowski, St. R. Dobrowolski, M. Jasnorzewska (Pawlikowska), St. Helsztyński, M. Jastrun, W. Turno, J. K. Weitraub, J. Kroński, Fr. Siedlecki, I. Krzywicka. SZKÓŁKA dla Młodzieży. Pismo sześciotygodniowe wraz z dodatkiem literackim i artystycznym redagowane przez Ewarysta Estkowskiego. Poznań, J. K. Żupański. R. V 1854 p. VII-VIII+Dodatek literacki nr 4. 8, s. II,405-524, okł. oryg. Stan dobry. Pieczęcie. W treści poezje i proza najwybitniejszych pisarzy polskich. TEKA Wileńska. Wyd.: Jan ze Śliwina (Adam Kirkor). Wilno, druk. T. Glücksberga. 1858 nr 3. 8, s. [2],388,1 tabela, opr. psk. Niewielkie zabrązowienia. Podpis. Treść: Odyniec A. E. -[5 wierszy], Korotyński W. -Dwa sądy, Rosołowski St. -Wiersz do syna, Puzynina G. -Co miłość może, Syrokomla-Czarno i biało i Szum brzózki, Szlagier K. -Wiersz przypisany Ad. Abichtowi, Proniewska K. -Cel pieśni, Chodźko I. -Peryody życia, Łepkowski J. -Gawędka, Mikulski J. -O kolejach żelaznych, Bartoszewicz J. -Kropińscy, Malinowski M. -Jakób Heraklides i Olbracht Łaski, Kirkor A. H. -Ludność miasta Wilna, E. T. -O klasztorach zgromadzeń w dyecezyi Wileńskiej c. d., Tyszkiewicz K. -Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach na Litwie i Rusi, Buszczyński S. -Pogląd na sztukę i stanowisko Kraszewskiego w literaturze, Łepkowski J. -Przegląd czynności oddz. archeologii w tow. nauk. Krakowskiem, Narbutt T. -Uwagi nad uwagami, Korespondencja Teki. KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] - Ikonotheka. Zbiór notat o sztuce i artystach w Polsce. Wilno 1858. Druk. T. Glücksberga. 8, s.32. [Początek pracy, pierwodruk ]. WYZWOLENIE. Organ Eleuteryi. Miesięcznik pośw. zwalczaniu alkoholizmu i poprawie obyczajów. Red. G. Baumfeld. Kraków. R. I. 1906 nr 1-12, dołączona odezwa: Do polskich robotników i robotnic !wzywająca do walki z alkoholizmem, opr. pł. ozdobna. Stan bardzo dobry. ZUCHOWATY. Organ b. żołnierzy 5 pułku piechoty I-szej Brygady Piłsudskiego. Nadzwyczajne wydanie Koła Piątaków w Krakowie. Sierpień 1935. 4, s.28, [4], ilustracje. Odbito na pamiątkę pierwszego Zjazdu Legionistów Polskich odbytego w Krakowie u Trumny Wodza w dniu 6. VIII.1935 r. Ostatnia karta z małym ubytkiem. ŻOŁNIERZ Legionów i P.O.W. Wyd.: Komenda Naczelna Związku Legionistów i Zarząd Główny Związku Peowiaków. Red. W. Jankiewicz. W-wa. R. III. 1939 nr 1 i 2: styczeń-kwiecień. 8, s.100, ilustracje, okł. oryg. Okładka lekko przybrudzona.